Bibliotēka

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Balvu centrālās bibliotēkas

Bērzkalnes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

  

Vispārīgie noteikumi.

1.      Šie noteikumi nosaka Bērzkalnes pagasta bibliotēkas (turpmāk- Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

2.      Bibliotēkas un tās lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti, bibliotēkas nolikums un bibliotēkas lietošanas noteikumi.

3.      Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina bibliotēka un apstiprina Balvu centrālās bibliotēkas direktors.

4.      Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie ir izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

 

Bibliotēkas lietotāji.

5.   Lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

6. Pierakstoties bibliotēkā un katru gadu pārreģistrējoties, lietotājam jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kurā fiksēts LR iedzīvotāja personas kods, atzīme par dzīves vietu un citas nepieciešamās ziņas lietotāja formulāra aizpildīšanai.

7. Lietotāju līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātām personām.

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

9.  Pierakstoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu lietotāja formulārā jāapstiprina sava apņemšanās ievērot šos noteikumus.

10. Pierakstot bibliotēkā lietotāju, viņam izsniedz Lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

11. Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.

12. Lasītāja kartes nozaudēšanas gadījumā tiek iekasēta soda nauda Ls. 0,10 un izrakstīts Lasītāja kartes dublikāts.

13.  Lietotāju, kurš nav Lasītāja karti paņēmis līdzi, bibliotēkai ir tiesības neapkalpot.

14. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam par to jāpaziņo bibliotēkai nākamā apmeklējuma laikā.

 

Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.

15.  Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

16.  Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

16.1. bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību un bibliotēkas krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;

16.2. grāmatu, žurnālu, laikrakstu, novadpētniecības materiālu un elektronisko izdevumu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā un citās bibliotēkas struktūrvienībās, ja tādas pastāv;

16.3.informācijas meklējumsistēmu izmantošana bibliotekāro, bibliogrāfisko, faktogrāfisko uzziņu meklēšanā;              

16.4. bibliotēku un  literatūru popularizējoši pasākumi;

16.5. bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu u.c. materiālu vai citas nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām reģiona bibliotēkām.

17.        Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir šādi:

17.1. Iespieddarbu vai citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no Latvijas Republikas bibliotēkām, kur lietotājam par saņemtajām grāmatām jāsedz faktiski pasta izdevumu, saņemot pretī pasta kvīti;

17.2. kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumi, kuru izmaksas noteiktas ar Balvu   novada  Domes apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi;

17.3. maksas pakalpojumus apmaksā skaidrā naudā, izsniedzot pakalpojuma saņēmējam stingrās uzskaites kvīti.

18. Bibliotēkas datoru un interneta izmantošanas pakalpojumi, kuru kārtība noteikta šo noteikumu  Pielikumā

19. Lietotājiem jāievēro bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš:

19.1.  grāmatām – 4 nedēļas;

19.2.  jaunieguvumiem un pieprasītiem iespieddarbiem – 2 nedēļas;

19.3.  žurnāliem un laikrakstiem – 1 nedēļa;

19.4. tekošā mēneša pēdējo numuru uz mājām neizsniedz, atsevišķos gadījumos – nakts abonements vai uz brīvdienām;

     19.5. saņemt lietošanai jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi   ir nodoti iepriekš saņemtie izdevumi;

      19.6. atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu bibliotēka pēc lietotāja lūguma var pagarināt, ja to nepieprasa citi lietotāji;

19.7. ja izdevumi ir tikai 1 eksemplārā un ir daudz pieprasīti, tad bibliotekāram ir tiesības saīsināt to lietošanas termiņu.

20. Lietotājam vienā bibliotēkas apmeklējuma reizē uz mājām izsniedz ne vairāk kā 5 grāmatas un 5 preses izdevumus:

20.1. par katru no saņemtajiem izdevumiem lietotājs parakstās formulārā;

20.2. saņemot tos no lietotāja atpakaļ, bibliotekārs lietotāja klātbūtnē parakstās par katra                  izdevuma saņemšanu;

20.3. lietotājam aizliegts iznest no bibliotēkas nepiereģistrētus izdevumus.

21.Izmantošanai bibliotēkas lasītavā, lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus vai citus dokumentus.

22.Saņemot grāmatas un citus iespieddarbus, lietotājam tie uzmanīgi jāizskata un par pamanītiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram, kurš izdara attiecīgas atzīmes.

23. Lietotājam, kas bez attaisnojuma noteiktajā termiņā nav nodevis saņemtos izdevumus, bibliotēka 1 mēneša laikā nosūta atgādinājumu un brīdinājumu:

23.1. sākot ar 11 dienu pēc brīdinājuma nosūtīšanas, bibliotēkai ir tiesības no lietotāja piedzīt soda naudu Ls 0,05 par katru nokavēto dienu, kā arī atgādinājuma un brīdinājuma nosūtīšanas izdevumus;

23.2. samaksājot soda naudu, lietotājs saņem pretī stingrās uzskaites kvīti.

24. Lietotājam, kas nozaudējis iespieddarbus vai citus dokumentus, vai nodarījis tiem citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai pēc bibliotekāra vērtējuma līdzvērtīgiem izdevumiem:

24.1. ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tas viņam noteiktā kārtībā jāatlīdzina to vērtība divkārtīgā līdz desmitkārtīgā apmērā, saņemot pretī stingrās uzskaites kvīti;

24.2. nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc bibliotēkas inventāra grāmatās uzrādītajām cenām;

24.3. par nepilngadīgo lietotāju nozaudētiem vai sabojātiem izdevumiem atbildīgi viņu vecāki.

25. Ja lietotājs atsakās labprātīgi atlīdzināt bibliotēkai nodarīto civiltiesisko kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu:

25.1. tiesas izdevumus sedz vainīgā persona;

25.2. par nepilngadīgo lietotāju civiltiesisku kaitējumu atbildīgi ir viņu vecāki  vai aizbildņi.

 

Bibliotēkas lietotāju tiesības

26.  Bibliotēka  nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāju tiesību ievērošanu:

26.1. brīvi izmantot bibliotēkas krājumus, datorus, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes;

26.2. saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu un informācijas resursiem;

26.3. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus no bibliotēkas krājumiem vai, ja bibliotēkas krājumos nav nepieciešamo iespieddarbu, pasūtīt un saņemt tos no citu reģiona bibliotēku krājumiem vai starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā  no citu Latvijas Republikas vai ārvalstu bibliotēku krājumiem;

26.4.  izmantot bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus;

26.5.  piedalīties bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.

27. Personām, kas pierakstītas citu reģionu teritorijās, izmantot bibliotēkas krājumus uz vietas lasītavā.

28. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā.

29. Lietotājiem ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šis ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

30. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu, lietotājam ir tiesības iesniegt bibliotēkas vadītājam un Balvu  centrālās bibliotēkas direktoram.

 

Bibliotēkas lietotāju pienākumi

31. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

32. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā.

33. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

34. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.

35. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

36. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.

37. Bibliotēkā lietotājs nedrīkst ienākt ar pārtikas produktiem un ēzdams, un ar netīrām rokām, netīru apģērbu.

38. Bibliotēkā neapkalpo personas alkohola reibumā.

39. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai izslēgt no Bibliotēkas lietotāju skaita uz laiku līdz vienam gadam.

 

 

 


 

Pielikums

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas

resursu publiskas izmantošanas kārtība Bērzkalnes pagasta bibliotēkā

 

1.  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs.

3.  Pirms pakalpojuma izmantošanas jānorāda darba uzsākšanas un beigšanas laiks un jāparakstās

     apmeklētāju grāmatā par lietošanas noteikumu ievērošanu.

4.  Darba laikā par datoru atbildību nes lietotājs.

5.  Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras bojājums, kas radies lietotāja vainas dēļ, jākompensē pašam lietotājam.

6.  Datora un interneta izmantošana tiek pārtraukta 10 minūtes pirms darba laika beigām.

7.  Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku:

7.1. lietotājiem, kuri vēlas rezervēt vietu pie datora uz konkrētu laiku, jāpiesakās bibliotēkas darba laikā pa tālruni vai personīgi 1-2 dienas iepriekš;

7.2. pierakstoties rindā, bibliotēkas darbinieks jāinformē par pakalpojums veidu un izmantošanas laiku;

7.3. brīdināt bibliotēkas darbinieku pa telefonu vai personīgi par neierašanos rezervētajā laikā, vienojoties par citu laiku;

7.4. ja lietotājs kavē 15 minūtes no rezervētā laika sākuma, atlikušo laiku līdz nākošajam lietotājam var izmantot cits lietotājs. Iepriekšējais lietotājs zaudē tiesības izmantot datoru šajā laikā.

8.  Viens lietotājs bez iepriekš pieteikšanas drīkst izmantot datoru ne vairāk kā 1 stundu.

9. Skolēni mācību laikā interneta pakalpojumus drīkst izmantot no plkst.13.00., izņemot gadījumus, kad mācību stundas nenotiek. Skolas brīvdienās ierobežojumu nav.

10. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

11. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:       

11.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

11.2. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;

11.3. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;

11.4. nestrādāt ar bojātu aparatūru.

12. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.

13. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

 14. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

15. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

16. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

17. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

18. Lietotājiem aizliegts:

18.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

18.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

18.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

18.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

18.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

18.6. atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un slapjām rokām;

18.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;

18.8. pie datora vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viens lietotājs, vairāki tikai saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku;

18.9. spēlēt vardarbīgas datorspēles;

18.10.nepilngadīgie lietotāji nedrīkst apmeklēt Interneta lappuses, kas paredzētas personām no 18 gadiem.

19. Par skaļu un nepieklājīgu uzvedību, kas traucē citus bibliotēkas lietotājus un darbinieku, kā arī par tīšu datortehnikas vai inventāra bojāšanu bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam uz laiku aizliegt izmantot šo pakalpojuma veidu.

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

Balvu centrālās bibliotēkas

Bērzkalnes pagasta bibliotēkas nolikums

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Bērzkalnes pagasta bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

2.  Savā darbībā bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības.

3.  Bibliotēkas darbību finansē no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Lēmumu par bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Balvu novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

 

II. Bibliotēkas uzdevumi

1. Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru,   nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

2.   Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem.

3.  Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

4. Veidot bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar reģiona galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu  veidošanā.

5.   Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Bibliotēkā.

6.   Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

7.   Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, saskaņā

      ar Valsts Statistikas likumu.

8.   Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.

9.   Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

III. Bibliotēkas tiesības

1.   Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas

      lietošanas kārtību.

2.    Saņemt no Balvu novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko

      nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu izpildei.

3.    Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Bibliotēkas uzdevumiem.

4.    Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus

        dokumentus.

5.    Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

6.    Sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās

       un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā, saskaņojot darbību ar Balvu

       centrālo bibliotēku.

7.     Iesniegt priekšlikumus Balvu centrālajai bibliotēkai par Bibliotēkas darbību.

8.     Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

IV. Organizatoriskā struktūra un vadība

1.    Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Balvu novada pašvaldība, ievērojot

       Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības.

2.    Bibliotēkas darbu vada Bibliotēkas vadītājs.

3.    Bibliotēkas vadītājs:

3.1.  organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās uzdevumus

         un tiesības;

3.2.  izstrādā Bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Balvu centrālajai

        bibliotēkai;

3.3.  izstrādā un iesniedz Balvu centrālajai bibliotēkai Bibliotēkas darba plānus, atskaites,

        pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo pieprasījumu Bibliotēkas budžeta

        projektam.

4.            Bibliotēkas darbinieka amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, ko apstiprina

   Balvu centrālās bibliotēkas direktors.

print

Izveidots ar KKF atbalstu   Apmeklējumu skaits: 2073 (šodien: 1)