Uz sākumu Login

Jaunākais...


Jūs esat te: Statistika

Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēkas darba teksta pārskats par 2018. gadu

1. Vispārīgs bibliotēkas darbības raksturojums 2018. gadā.

 
 Īss situācijas apraksts   

Bērzpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, ko 2018. gadā

finansēja un uzturēja Balvu novada pašvaldība – Bērzpils pagasta pārvalde un Balvu CB. No 01.09.2009 bibliotēka darbojas kā Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēka.

     Bērzpils pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā un veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, saglabāšanu un nodrošina šo krājumu un bibliotēkā esošo informācijas tehnoloģiju publisku pieejamību un to izmantošanu.   

     Bibliotēkas darbības mērķis ir bibliotekāro, bibliogrāfisko, informatīvo un izklaidējošo pakalpojumu sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem.

     Bibliotēka apkalpo sava pagasta iedzīvotājus, kā arī visu apkārtējo pagastu iedzīvotājus - skolēnus, kas mācās Bērzpils vidusskolā, un strādājošos, kas nodarbināti Bērzpils pagasta iestādēs un uzņēmumos u.c. Lasītāju sastāvā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nekādu ievērojamu izmaiņu nav. Perspektīvā pagastā joprojām neizbēgami paredzama bērnu skaita samazināšanās un pensionāru skaita palielināšanās, ko ietekmē vispārējā tautas novecošanās. Lielākā daļa jauniešu izbrauc uz mācībām un darba meklējumos uz pilsētām vai ārzemēm, un laukos vairs neatgriežas.

     Uz 01.01.2019 Bērzpils pagastā ir deklarējušies 729 iedzīvotāji, no kuriem apmēram 200 dzīvo un strādā citur. Salīdzinājumā 2017. gadā deklarējušies – 751; 2016. gadā deklarējušies – 764. Tātad ar katru gadu pagastā cilvēku paliek mazāk.

     

Pārskata perioda paveiktais no bibliotēkas attīstības plānā definētajiem virzieniem un uzdevumiem.

1)      Vadoties pēc lietotāju pieprasījuma, sistemātiski piekomplektēts bibliotēkas krājums;

2)      Nodrošināta krājuma un informācijas pieejamība lietotājiem;

3)      Sadarbojoties ar citām iestādēm bibliotēkas mikrorajonā, noorganizēti bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;

4)      Sekmēta plašāka informācijas tehnoloģiju izmantošana un lietotāju iemaņu uzlabošana to apguvē;

5)      Vākti materiāli, apkopota visa iespējamā informācija par savu pagastu tematiskajās novadpētniecības mapēs un elektroniski;

6)      Regulāri ar jaunāko informāciju papildināta bibliotēkas mājaslapa, kā arī strādāts pie cita veida bibliotēkas publicitātes.   

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 

Bibliotēkas akreditācija notika 05.06.2018, bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. Galvenie ieteikumi - pārskatīt un attīrīt bibliotēkas krājumu un strādāt vairāk pie datu bāzu popularizēšanas apmeklētājiem, lai veicinātu to izmantošanu.

 
 
2. Finansiālais nodrošinājums.
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

Finansējuma avots

2016. gads

2017. gads

2018. gads

Dinamika +/-

Balvu CB budžets (krājuma komplektēšanai)

1229

1259

1320

+/+

Bērzpils pagasta pārvalde

1983

1983

1146

+/-

Maksas pakalpojumi

49

73

76

+/+

Sponsorējumi, ziedojumi

       

Kopā

3212

3242

2466

+/-

 

Bibliotēkai ir 2 finansējuma piešķīrēji. Telpas un inventāru uztur Bērzpils pagasta pārvalde, bet krājuma komplektēšanai finansējumu iedala Balvu CB. Maksas pakalpojumu ieņēmumi aiziet Balvu novada pašvaldības kasē.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
 

Pārskata periodā nekādas darbības pie telpu remonta nav veiktas. Veikta nedaudz telpu vizuālā izskata uzlabošana. Iegādāts pufs bērniem un pieliktas 2 glezniņas pie sienām. Ar jaunu nomainīts 1 vecais grāmatu plaukts bērnu krājuma izvietošanai.

 
Iekārtas, aprīkojums.
 
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
 
Darbiniekiem (skaits)
Lietotājiem (skaits)
Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierin.)
Piezīmes (dat., iekārtu saņemš.gads)
Datori
1
5
labs
1- 2014.
2- 2008.
3- 2015.
Plānie klienti
 
 
 
 

Multifunkcionālās iekārtas

1
1
labs
1 – 2011.
1 – 2015.
Printeri
 
1
labs
2006.

Kopēšanas iekārtas

 
 
 
 
Skeneri
1
 
apmierinošs
2008.
Citas iekārtas
 
 
 
 

Darbiniekam:                                                                                                          dators Vectron AK11 M05 iegādāts 2014. gadā, kad bibliotēka pārgāja uz Alisi;     multifunkcionālā iekārta Canon MF4410 saņemta kā balva bibliotekāram – Gaismas nesējs - 2011;                                                                                                           darbiniekam norādīts 1 skeneris; tā ir krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX-2160N, kurai citas funkcijas nedarbojas, bet kura joprojām labi skenē.

Lietotājiem:

2 datori Vector AK09M18 saņemti BMGF līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros 2008. gadā;

3 datori ATEA Vectron saņemti Balvu novada pašvaldības projekta ietvaros, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, 2015. gadā;

1 krāsu multifunkcionālā iekārta Brother MFC-J6520DW arī tā paša Balvu pašvaldības projekta ietvaros saņemta 2015. gadā;

1 printeris HP Laser Jet iegādāts par pašvaldības līdzekļiem 2006. gadā.

Visas iekārtas un datori kalpo normāli.

4. Personāls
 

Bibliotēkā strādā 1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja - uz pilnu slodzi ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību.

Telpas vairākas reizes nedēļā uzkopj pagasta pārvaldes apkopēja/sētniece.

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

 
N.p.k.
Norises laiks
Norises vieta
Organizētājs

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits
1.
06.03.2018
Balvu CB
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Tēmas:

1.Informācija par Digitālo nedēļu 2018;

2.Droša interneta pusstunda “Viena klikšķa attālumā”;

3.Balvu reģiona bibliotēku prezentācijas “2017. gads kolēģa ….. bibliotēkā”.

 
3,5
2.
04.04.2018
Balvu CB
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Tēmas:

1.“VSAA pakalpojumu pieprasīšana elektroniski” (V.Mihaļina);

2.Pārskats par reģiona bibliotēku darbu 2017. gadā un aktualitātes bibliotēku darbā (R.Cibule);

3.Balvu reģiona bibliotēku prezentācijas “2017. gads kolēģa ….. bibliotēkā”;

4.Akreditācijas dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība.

 
4
3.
09.05.2018
Balvu Novada muzejs
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona visu nozaru kultūras darbiniekiem.

Lekcijas “Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas” (lektores I. Žune, I. Šarkovska-Liepiņa, D. Jonīte, Z. Kārkla ).

 
3,5
 
 
 
 
4.
23.10.2018
Balvu CB
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Tēmas:

1.”Breiveibys jiedzīņa izpratne šo goda jubilāra, nūvodnīka Ontona Slišāna daiļradē” ( I. Šuplinska );

2.”Breiveibys jiedzīņa izpratne Latgolys jaunū autoru dorbūs …” ( I. Šuplinska );

3.Aktuālais, veicot norakstīšanu un sastādot norakstīšanas aktus ( G. Paidere );

4. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa – jaunumi, idejas pasākumu organizēšanai ( V. Romanovska);

5.Iepazīstot Balvu reģiona bibliotēkas virtuāli – atziņas, novērojumi, secinājumi. Aktuāli darba jautājumi ( V. Romanovska );

6.Atjaunināsim prasmes darbā ar bibliotēkas Mājaslapu! ( G. Laicāns ).

 
 
4,5
 
 
 
5.
11.12.2018
Balvu CB
Balvu CB

Inovāciju seminārs lasīšanas veicināšanas programmām 2018 Balvu reģiona skolu un bibliotēku darbiniekiem.

Tēmas:

1.LNB lasīšanas veicināšanas programmu un kampaņu aktivitātes. Grāmatu starts ( S. Tretjakova );    2.Lasīšanas veicināšanas programmu publicitāte ( I. Marga );

3. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcija, tās izvēles principi, rezultāti ( I. Ramba).

 
 
3,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
19.12.2018
Balvu CB
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem.

Tēmas:

1.”Svātceļojums Latgolā: tradicionalais i maineigais” ( lektore A. Juško Štekele );

2. Lietotāju reģistrācijas, pārreģistrācijas un neaktīvo lietotāju datu dzēšanas kārtība Balvu reģiona bibliotēkās ar 2019. gada 2. janvāri ( I. Bobrova );

3.Mēs mūsdienu informācijas telpā ( E. Arule ).

 
4,5
 
 
 
 
                                       Kopā:
23,5
5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
 
Galvenie rādītāji.

Tabula "Bibliotēkas pamatrādītāji"

 

2016

2017

2018

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

210

209

204

 -0,5%;-2%

t. sk. bērni

61

64

65

 +5%;+2%

Bibliotēkas apmeklējums

2833

2465

2751

 -15%;+10%

t. sk. bērni

1104

904

1278

 -22%;+29%

Virtuālais apmeklējums

1451

1395

1669

-4%;+16%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

       

Izsniegums kopā

7466

6712

5282

-11%;-27%

t. sk. grāmatas

3119

2714

2084

-15%;-30%

t. sk. periodiskie izdevumi

4079

3856

2987

-6%;-29%

t. sk. bērniem

853

710(-143)

743

-20%;+4%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

27%

28%

28%

+1%;0%

t.sk. bērni līdz 18 g.

(Bērnu skaits līdz 18 g.)

57%

(107)

63%

(101)

65%

(100)

+2%;+5%

Iedzīvotāju skaits

764

751

729

-2%;-3%
 

Pakalpojumu attīstība un uzturēšana.

 

Lai atvieglotu apmeklētāju darbību bibliotēkā, 2018. gadā uzturēti un veikti šādi pasākumi:

 • Regulāri ar jaunāko informāciju papildināts stends pie sienas “Aktuāla informācija”;
 • Pastāvīgi pieejamas jaunieguvumu izstādes “Jaunākā literatūra bibliotēkā” un “Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem”, un noorganizētas Jaunumu dienas pieaugušajiem un bērniem;
 • “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2018” grāmatu izstāde izvietota telpas centrā, lai ir visiem interesentiem pieejama un izmantojama;
 • Labiekārtots bibliotēkas apmeklētājiem stūrītis preses u.c. lasīšanai uz vietas;
 • Pieejama apmeklētājiem grāmata “Atsauksmes. Ierosinājumi. Piezīmes”;
 • Uzturēta un regulāri papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājas lapa http://www.bibliotekas.lv/berzpils/

Pārskata periodā citi jauninājumi pakalpojumu jomā nav veikti.

 

Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs.

      Uzziņas un informācija sniegtas: bērniem un jauniešiem mācību darbam, gatavojot patstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām; palīdzot sagatavot skolēnus reģiona olimpiādei, kad palīdzu atlasīt literatūru un materiālus par Latgali, tās ģeogrāfiju, kultūrvēsturi, ļaudīm u.c.; Bērzpils pagasta pārvaldei – B. Bogdanei, Bērzpils saieta namam – A. Krivišai, laikrakstam “Vaduguns” – Z. Loginai – galvenokārt par dažādiem novadpētniecības jautājumiem; bibliotēkas attālinātiem lietotājiem u.c.

     Uzziņu un informācijas sniegšanā izmantots bibliotēkas krājums, uzziņu un nozaru literatūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tomēr visvairāk bērni un jaunieši uzziņas un informāciju meklēja interneta vietnēs.

     2018. gadā sniegtas galvenokārt individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par bibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes darbā ar datoru u.c.

     Daudz informācijas un uzziņu sniegts elektroniski – gan iedzīvotājiem, gan skolai, gan pagasta pārvaldei, saieta namam, laikrakstam “Vaduguns”, Balvu CB Kultūrvēstures datubāzei – I. Bobrovai u.c. Elektroniskās uzziņas ( 37 ) un elektroniskā dokumentu piegāde ( 129 ) ir uzskaitīti Bibliotēkas darba dienasgrāmatā.

     Uzskaitītas ir tikai elektroniskās uzziņas.

     Bibliotēkas elektroniskajā dienasgrāmatā uzskatāmi redzams, kāds uzziņu un informācijas darbs 2018. gadā veikts, un tas galvenokārt attiecas uz novadpētniecības darba aktualitātēm un aktivitātēm.    

    
Digitalizācija.

Bērzpils pagasta bibliotēkā veiktā digitalizācija saistāma ar novadpētniecības darbu, sadarbojoties ar pagasta pārvaldi un saieta namu, atbalstot dažādas aktivitātes Bērzpils pagastā.

 

SBA pakalpojumu piedāvājums.

 
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2016
2017
2018
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits
2
15
17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits
8
9
12
 

     2018. gadā ir pieaudzis no Balvu CB krājuma saņemto grāmatu skaits – 17, tātad ir pieaugusi bibliotēkas lietotāju aktivitāte, pieprasot grāmatas, kas nav pieejamas uz vietas bibliotēkā. Arī izsniegto grāmatu skaits citām Balvu reģiona bibliotēkām ( Balvu CB, Briežuciema, Krišjāņu, Rugāju, Tilžas ) ir nedaudz pieaudzis.

6. Krājums.

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija.

     Bibliotēkas krājums 2018. gadā 4 reizes papildināts ar daiļliteratūras, nozaru, bērnu grāmatām par pašvaldības līdzekļiem. Visvairāk iegādāta daiļliteratūra, pēc kuras ir vislielākais lietotāju pieprasījums. Mazāk iegādāta nozaru literatūra. Iegādājoties bērnu grāmatas, liela vērība pievērsta Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām.

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

2016

2017

2018

Finansējums krājuma komplektēšanai

1229
1259
1320

t. sk. pašvaldības finansējums

1229

1259

1320

grāmatām

748
780
820

periodiskajiem izdevumiem

481
479
500

t. sk. bērnu grāmatām ( B,J )

117
180
217

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

1,6
1,7
1,8

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1642
1650
1677
 
 
Rekataloģizācija.

     2018. gadā rekataloģizēti 396 eks. periodisko izdevumu - tekošā gadā abonētie ( 363 eks. ) un dāvinātie ( 33 eks. ) žurnāli, t.sk., 2 laikraksti. 2018.gadā rekataloģizētie periodiskie izdevumi sastāda 23% no kopā rekataloģizētajiem preses izdevumiem krājumā.

      2018. gadā 10 grāmatas par 6.40 EUR, kas nebija rekataloģizētas, tika norakstītas. Tādējādi visi monogrāfiskie un turpinājumresursu izdevumi bibliotēkas krājumā ir rekataloģizēti.

Krājuma pārbaude ( inventarizācija ).

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.
  
Krājuma rādītāji.

Tabula "Krājuma rādītāji"

 
2016
2017
2018

Jaunieguvumi kopā

655

526
544

t.sk. grāmatas

156

144
146

t. sk. latviešu daiļliteratūra

49

47
56(+B,J)

t. sk. bērniem

28

31
30

Izslēgtie dokumenti

425

155
499

Krājuma kopskaits:

8701

9047
9092

t.sk. grāmatas

7249

7367
7363

t.sk. periodiskie izdevumi

1424

1648
1695

Grāmatu krājuma apgrozība

0,43

0,37
0,28

Periodisko izdevumu apgrozība

2,86

2,34
1,76
 
Datubāzes.

      2018. gadā bibliotēkā tiešsaistē bija pieejamas abonētās datubāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.

     

     Ļoti daudz informācijas ieguvei izmantota Balvu CB Kultūrvēstures datubāze, ko veido Balvu CB, aktīvi līdzdarbojoties pagastu bibliotēkām. Daudz izmantota arī LNB Digitālā bibliotēka www.periodika.lv

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze
2016
2017
2018
Letonika
11
22
 
16
News
0
3
0
 

Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm sniegta apmeklētājiem individuāli. Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm uzlikta bibliotēkas stendā un ievietota arī bibliotēkas mājaslapā, bet apmeklētāji datubāzes nav izmantojuši.

Darbs ar parādniekiem.

    Darbā ar skolēniem – parādniekiem sekmīgi sadarbojos ar Bērzpils vidusskolu, ar klašu audzinātājām. Tomēr ir daži gadījumi, kad bērni grāmatas ir nozaudējuši. 

    Pieaugušie parādnieki īpašas problēmas nav sagādājuši.

Bibliotēkas krājums, problēmas, vajadzības.

Kopumā grāmatu un periodikas krājums bibliotēkā ir bagātīgs. Tomēr lietotāji vienmēr interesējas par izdotajām jaunākajām grāmatām – gan latviešu, gan ārzemju autoru darbiem. Jāpiedāvā un, ja būs interese, vēl vairāk jāizmanto SBA pakalpojumi. 

Periodiskie izdevumi ir pietiekošā daudzumā.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.
 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji.

     2018. gadā bibliotēkā no visiem lasītājiem (204) 32% sastāda bērni un jaunieši (65). Bibliotēkas tuvumā atrodas Bērzpils vidusskola, tas ir galvenais faktors, kas nosaka bibliotēkas darbu ar šo mērķgrupu. Bērzpils pagastā ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits, attiecīgi arī bērnu skaits. 2018./2019. māc. gadā Bērzpils vidusskolā mācās 82 skolēni un pirmsskolas izglītības iestādi “Kripatiņas” apmeklē 21 bērns, t.sk., 5 un 6-gadīgie – 7 bērni. 

Tabula “Bibliotēkas lietotāji - bērni un jaunieši līdz 18 g.”

 
2016
2017
2018

% salīdzin. ar iepriekš. gadu

Bērni un jaun. līdz 18 gadiem

61
64
65
+5%;+2%
Fiz. apmeklēj.
1104
904
1278
-22%;+29%

t.sk.,apmeklēj. pie datora

427
272
553
-37% ;+51%
Izsniegums
853
710
743
-20%;+4%
 

      Pēc tabulas redzams, ka lietotāju skaits ir apmēram tas pats, bet palielinājies apmeklējums un izsniegums bērniem un jauniešiem, kaut gan kopumā  bērni lasa ļoti maz. Gadā vidēji uz vienu lasītāju izsniegti 11 iespieddarbi, pamatā tās ir grāmatas. Šī tendence – mazāk lasīt - arvien pieaug, jo ir pieaugusi informācijas tehnoloģiju loma informācijas ieguvē un brīvā laika pavadīšanā.

     2018. gadā palielinājies datorlietotāju skaits (arī citi rādītāji), kas daļēji izskaidrojams ar to, ka slēdza Bērzpils vidusskolas Krišjāņu pamatskolas filiāli. Sākumskolas bērni pēc stundām, gaidot skolēnu autobusu vai līdz launagam internātā, izmanto brīvo laiku, lai darbotos bibliotēkā pie datoriem. Visvairāk datorlietotāju nāk pēc stundām skolā – no plkst. 13.30 – 15.30.

Tagad gandrīz katram bērnam mājās ir dators un interneta pieslēgums, vai cita mobilā ierīce ar interneta pieslēgumu, kas tomēr jūtami ietekmē bibliotēkas apmeklējumu skaitu. Vairāki sākumskolas bērni atzīst, ka vecāki mājās pie datora viņus nelaiž vai atļauj darboties ļoti ierobežoti, tādējādi viņi izmanto iespēju darboties bibliotēkā pie datoriem.

Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu.

     Kā katru gadu arī 2018. gadā ir rūpīgi strādāts pie bērnu un jauniešu literatūras krājuma uzturēšanas un komplektēšanas. Bibliotēkā ir bagātīgs grāmatu krājums šai mērķgrupai. Summārās uzskaites grāmatā ir uzskaitīti 516 eks. bērnu ( B, J ) grāmatas, kas sastāda 7% no visa bibliotēkas grāmatu krājuma ( 7363 eks.).  ( Alise uzrāda vairāk B, J grāmatas – 868 eks., t.sk., B – 454 eks. un J – 414 eks., un tie jau būtu 12% no kopējā grāmatu krājuma. )

     Bērnu un jauniešu grāmatas iegādātas apmēram 4 reizes gadā. No 101 iespieddarba, kas iegādāti par pašvaldības līdzekļiem, 27 grāmatas ( t.sk., 18 žūrijas grāmatas ) adresētas bērniem un jauniešiem, kas sastāda 27% no visām iegādātajām grāmatām. Pašvaldības kopējais finansējums grāmatām – 820 EUR, t.sk., bērnu un jauniešu grāmatu iegādei izlietotais finansējums – 217 EUR. Tātad tie ir 26% no kopējās summas.

     Uz kopējā ienākušo grāmatu skaita (146 eks., t.sk. bērnu un jauniešu grāmatas – 37 eks.) izskatās, ka ienācis pietiekoši bērnu grāmatu. Jāņem vērā, ka bērnu grāmatām nav tik liels pieprasījums, un, otrkārt, naudas izteiksmē tās sastāda ievērojamu daļu no piešķirtā finansējuma.

     Jau 16 gadus piedalāmies Bērnu žūrijā, un katru gadu iegādātās un saņemtās grāmatas ir labs papildinājums bērnu un jauniešu grāmatu krājumam. 2018. gadā iegādātas 18 bērniem adresētās žūrijas grāmatas, bet LNB projekta ietvaros saņemtas papildus 7 grāmatas. “Bērnu/Jauniešu žūrijā – 2018” veiksmīgi startējuši 12 bērni.

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana.

     Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācību darbam, gatavojot patstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām, gatavojoties konkursiem novadā, reģionā u.c. Janvārī veikta literatūras un materiālu atlase par Latgali, tās ģeogrāfiju, kultūrvēsturi, ļaudīm u.c., kad palīdzu skolotājiem sagatavot skolēnus reģionālajai olimpiādei.

     Uzziņu darbā izmantots bibliotēkas krājums – uzziņu un nozaru literatūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tā kā ļoti daudz tiek izmantots novadpētniecības krājums, tad apmeklētājiem ir sagatavota un pieejama informācija par bibliotēkā pieejamām novadpētniecības, tāpat arī tematiskajām mapēm, par šo mapju jaunumiem.

     Februāra sākumā Bērzpils vidusskolā parasti ir Projektu nedēļa, un tad bibliotēkā ir lielāks apmeklētāju pieplūdums. Lielie visu informāciju galvenokārt meklē internetā, bet mazie – grāmatās. Tā, piemēram, mazajiem palīdzēju sameklēt tautasdziesmas un dzejoļus par Tēvzemi, par Latviju; lielākajiem bērniem – par Latvijas ģeogrāfiju, dabu u.c. jautājumiem.

     2018. gadā sniegtas individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par bibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes darbā ar datoru u.c.

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.

     Bibliotēka jau sešpadsmit gadus ( kopš 2003. gada ) piedalās mērķprogrammā “Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”, kur iesaistās dažāda vecuma čaklākie bibliotēkas lasītāji.

“Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2017” noslēguma pasākums Bērzpilī.                               21. maijā Bērzpils pagasta bibliotēkā bija ieradušies čaklākie 11 žūrijas dalībnieki no Bērzpils vidusskolas, kuri bija veiksmīgi startējuši žūrijā un aizpildījuši elektroniskās anketas.

     Bērzpils lasītāji kā vislabākās un interesantākās grāmatas bija atzinuši 3 grāmatas:

5+  Ezītis, kurš mīlēja slepeni;                                                               
9+  Muris un Vufs;
11+ Pastaiga mirušo pilsētā: Pārupes spoku stāsti.
     Labi vērtētas arī grāmatas :
5+ Divdesmit pieci mākoņi; Puika, kas zīmēja kaķus;
9+ Baltais lācis;
 
11+ Samsona ceļojums; Ceļojums uz Amazoni; Skaļā klase.

      Lai atsvaidzinātu atmiņā lasīto, pārrunājām par šajās grāmatās attēlotajiem varoņiem, ar viņiem saistītiem notikumiem un piedzīvojumiem. Bērniem ļoti patīk lasīt, tāpēc viņi labprāt palasīja dzejoļus no grāmatām “Divdesmit pieci mākoņi” un “Skaļā klase”.                                                                                                                                        Pēc grāmatu apskata sekoja čaklo lasītāju godināšana. Bibliotēkas vadītāja pateicās bērniem par ieguldīto laiku un darbu grāmatu lasīšanā un vērtēšanā, un teica lielu paldies. Bērni saņēma Pateicības un aprocītes no LNB Bērnu Literatūras centra un lodīšu pildspalvas un šokolādītes no bibliotēkas vadītājas. Divām meitenēm, kas bija visvairāk grāmatu izlasījušas, balvā saņēma vēl papildus flomāsteru komplektiņus.

       Bērniem pasākums ļoti patika, tas izdevās interesants. Pasākums notika sadarbībā ar Bērzpils vidusskolu un Bērzpils pagasta pārvaldi. Pasākumu bildēs iemūžināja žūrijas eksperte Evelīna Kubaka.

( Pasākuma apraksts un bildes pieejami bibliotēkas mājaslapā www.bibliotekas.lv/berzpils/ sadaļās “Publicitāte” un “Attēli”. )

     Decembrī Bērzpils pagasta bibliotēkā noslēdzās arī “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija - 2018”. Kopumā žūrijas darbā piedalījās pāri par 22 cilvēkiem, no kuriem veiksmīgi ar lasīšanu un vērtēšanu tikuši galā 12 eksperti – skolēni no 1.- 6. klasei. Visiem anketu aizpildītājiem tika pasniegts lineāls ar palielināmo stiklu. Noslēguma pasākums sekos vēlāk.

     Uzlikti 5 tematiskie literatūras un materiālu izstāžu cikli (5), kur parasti 1 izstāde ir adresēta bērniem.

     Gadskārtu svētkiem – martā bija uzlikts izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Lieldienas – gaismas uzvara pār tumsu”, kur bērniem bija adresēta izstāde “Nāc nākdama, Lieldieniņa”; novembrī lit. izstāžu cikls  ( 2 izst. ) “Kam Mārtiņu daudzināt”, bērniem izstāde – Mārtiņa diena – bagātie rudens svētki”; decembrī – izstāžu cikls ( 3 izst. ) “Pāri laukiem Ziemassvētku zvani skan”, kur bērniem adresēta izstāde “Zaķīt’s ledus tauri pūta/Ziemasvētkus vēstīdams” (T.dz.). Grāmatas no šīm izstādēm tika daudz izsniegtas un lasītas.

     Valsts svētku dienām – maijā Mātes dienai bija uzlikts literatūras un materiālu izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Visā dzīvē iet mums līdzi/Mātes mīļā, labā sirds” ( F.Bārda), kur bērniem adresēta izstāde “Mana mīļa māmuliņa/ Mani mīļi audzināja” (T.dz.). un novembrī LR proklamēšanas gadadienai – izstāžu cikls “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts!” (l.Breikšs), kur bērniem adresēta izstāde “Mana tēvzeme ir mana tēta zeme” ( J.Peters).

     Atsaucāmies ar literatūras izstādēm (2) uz populāru ārzemju bērnu rakstnieku jubilejām, kā,

“Piedzīvojumu un ceļojumu romantikas pasaulē” ( franču rakstniekam Žilam Vernam – 190 );

 “Rakstnieks, kura darbus iemīļojuši lasītāji visā pasaulē” ( vācu bērnu rakstniekam O. Preisleram - 135 ).

   Uzliktas tematiskas literatūras un materiālu izstādes ( 2 ) bērniem un jauniešiem, atsaucoties uz tādām nozīmīgām dienām, kā,

“Mums katram ir sava dzimtā valoda” (21.febr. – Starptautiskā dzimtās valodas diena;

“Vai tu zini, kas ir “drošs internets?” ( 8.febr. – Pasaules drošāka interneta diena ).

    No kopējā 2018. gadā uzlikto literatūras izstāžu skaita ( 68 ) bērniem un jauniešiem veltītas 10 literatūras izstādes, kas sastāda 15% no kopējā skaita.

     Pastāvīgi pieejamas bērniem apritē ejošās jaunākās grāmatas izstādē “Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem”, bijušas 3 Jaunumu dienas, kad pie izstādes sniegta arī informācija par jaunieguvumiem.

     Aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros noorganizēta pirmsskolas izglītības iestādes “Kripatiņas” bērnu ekskursija uz pagasta bibliotēku - “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, kur bērni tika iepazīstināti ar bērnu grāmatu krājuma atrašanās vietu, kā meklēt grāmatas, grāmatu sadalījumu tematiski u.c.

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums.

     2018. gadā pagasta bibliotēka sadarbojās ar Bērzpils vidusskolas bibliotēku - Projektu nedēļas laikā, meklējot un sniedzot nepieciešamo informāciju skolēniem patstāvīgajos pētnieciskajos darbos un gatavojot skolēnus dažādiem konkursiem skolā, novadā, reģionā.

     Organizējot “Bērnu žūrijas - 2017” noslēguma pasākumu, sadarbojos ar skolotāju l. Kokoreviču Bērzpils vidusskolā, kura ir žūrijas Darba grupas pārstāve.

     Mazo bērnu ekskursiju uz bibliotēku palīdzēja noorganizēt pirmsskolas izglītības iestādes “Kripatiņas” audzinātāja V. Žeikare.

     Sadarbība vērtējama pozitīvi.

 

8.Novadpētniecība.

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes.

     Bibliotēkā, kā katru gadu, veikts nopietns novadpētniecības darbs.

Novadpētniecības darba virzieni 2018. gadā:

·        Esošo novadpētniecības materiālu mapju regulāra papildināšana ar jaunāko informāciju par Bērzpils pagastu – presē, novada mājaslapā u.c. interneta vietnēs;

·        Novadpētniecības krājuma papildināšana ar jaunākajiem iespieddarbiem;

·        Veco fotogrāfiju ieskenēšana un atmiņu pierakstīšana;

·        Esošo materiālu izdalīšana un apkopošana atsevišķās mapēs;

·        Novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšana;

·        Sadarbība ar skolu, saieta namu, pagasta pārvaldi, Balvu novada pašvaldību u.c.                                                                                  

Novadpētniecības krājums.

     Pārskatot 2018. gadā veiktos pierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, redzams, kāds darbs veikts.

     Februārī – apkopota jaunākā informācija par novadnieci, dzejnieci Bronislavu Martuževu, kurai veltīts pasākums notika 17.februārī Bēržu katoļu baznīcā;

     Martā – apkopota jaunākā informācija par novadnieci, dzejnieci Inetu Atpili- Jugani, ar kuru notika tikšanās 23.martā Bērzpils Saieta namā;

     Jūnijā – apkopota jaunākā informācija par Bērzpils pagastu;

     Jūlijā - izveidota jauna novadpētniecības materiālu mape “Vietvārdi Bērzpils pagastā”;

     Jūlijā- augustā apkopoti materiāli par Bonifacovas muižu un G. Manteifeli, gatavojoties Bonifacovas muižas svētkiem 25. augustā;

     Augustā, novembrī – Bērzpils pagasta bibliotēkas vēstures pētīšana digitalizētajos Vaduguns numuros www.periodika.lv;

     Augustā – saņemtas bibliotēkā un pārsūtītas pagasta pārvaldei 19 Bonifacovas bildes no Ģirta Griestiņa krājumiem un 44 bildes no Birutas Kindzules krājumiem; bilžu izskatīšana un skenēšana no Bonifacovas iedzīvotājas Annas Griestiņas (1928) ģimenes albumiem, kur ieskenētas un nosūtītas pagasta pārvaldei 18 bildes;

     Augustā – apkopota visa bibliotēkā pieejamā informāciju par Solu, Ičas apmetnēm u.c. un nosūtīta A. Krivišai, saistībā ar velobraucienu “Ičas akmens laikmeta apmetni meklējot” 18.08. uz Solu, Ičas apmetni u.c. Pieprasīts daudz informācijas par visiem Bērzpils kultūrvēsturiskajiem objektiem, daudz izmantotas bibliotēkā uzkrāto materiālu mapes ( ap 10 );

     Augustā – 11.08. bibliotēkā ciemojas prāvests Māris Laureckis ar ciemiņiem no Polijas, lai iepazītos ar materiāliem par G. Manteifeli, Benislavskiem, Bonifacovu; uzlikta izstāde un sagatavots prāvestam detalizēts stāstījums par Bonifacovu;

      Augustā  – sagatavots plašāks apraksts un bildes par Bonifacovas muižu, kas nosūtīti Inetai Bordānei, tūrisma organizatorei Balvu novada pašvaldībā; šie materiāli nosūtīti delfi.lv, kas publicēja plašu rakstu par Bonifacovu, gatavojoties muižas svētkiem;

     Augustā - apzināta informācija par Bērzpils pagasta kuplākajām, stiprākajām dzimtām ( Rakstiņi, Lazdiņi, Raciborski, Sudari ) - Z. Loginai no Vaduguns;

      Novembrī – veselības aprūpe Bērzpils pagastā www.periodika.lv avotos, ievērojami papildinot novadpētniecības materiālu mapi “Bērzpils ambulance. Veselība aprūpe Bērzpils pagastā”;

     Novembrī – nosūtīti materiāli un bildes par Bonifacovas muižu Balvu CB Kultūrvēstures datubāzes papildināšanai ar jaunāko informāciju;

     Decembrī– iesākta apkopot informācija par Zosuļu muižu un Mūramuižu no bibliotēkas savāktajiem materiāliem Balvu CB Kultūrvēstures datubāzes papildināšanai.

Novadpētniecības darba popularizēšana.

     Pie novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšanas katru gadu tiek daudz strādāts. Novadpētniecības krājumam ir iekārtots atsevišķs stūrītis – lasītava, kur var apskatīties interesējošo, un palasīt attiecīgo literatūru, materiālus.

     2018. gadā bibliotēkā bija uzliktas vairākas novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes ( 13 ), sniegti vairāki apskati, prezentācija (1), noorganizēti vai ņemta dalība vairākos pasākumos (5), saistītos ar Bērzpils pagastu un novadniekiem:

·        janvārī – “Barikāžu laiks – emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks

      ( uzliktas 5 grām., 3 novadpētn. mater. mapes, 1 CD );

·        februārī – “Balvu pilsētai 90”( uzliktas 6 grām.);

·        martā – “Būt laimīgai ar to, ko dari” (izstāde, veltīta dzejniecei, kultūras un sabiedriskajai darbiniecei, novadniecei I. Atpilei-Juganei, ar kuru tikšanās Bērzpils saieta namā 23.03.;

 uzliktas 2 novadpētn. mater. mapes un 9 iespiedd. );

·        martā – “Šajā dienā balss lai klusāk skan…

( represētie bērzpilieši un viņu atmiņas;

              uzliktas 5 novadpētn. mater. mapes un 6 grām.);

·        aprīlī – bibliotēku nedēļas ietvaros “Šodien stāsta bibliotēka”

( uzliktas 6 novadpētn. mater. mapes par bibliotēkas vēsturi, darbību,     pasākumiem u.c. );

·        maijā – “Jubilejas ievērojamiem Bērzpils novadniekiem”

12.05. ārstam, Rēzeknes Goda pilsonim Pēterim Akulam - 80,

21.05. žurnālistei, Atmodas laika aktīvistei Rasmai Zvejniecei – 55;

( uzliktas 2 novadpētn. mater. mapes un 5 grāmatas );

·        maijā – no bibliotēkas savāktajiem materiāliem sagatavota prezentācija “Bērzpils teicēja Bronislava Romanovska. Biogrāfiskie un dzīves mirkļi” Silamuižas dziedātājai Br. Romanovskai veltītajā pasākumā “Skaisti putneņi dzīduoja” Bērzpils Saieta namā 01.05., kurā piedalījās Latgolys Studentu centra folkloras kopa “Ceidari”;

·        jūnijā – izstāde “Ar atbildību pieņemot dzīves izaicinājumus”

( novadniecei, žurnālistei, sabiedriskajai darbiniecei Mārītei Šperbergai - 60 );

·        jūlijā – “Lubāna ezera regulēšanas darbu vadītājam Antonam Kursītim - 135” (A. Kursītis - Lubāna ezera regulēšanas darbu vadītājs no 1926.-1939. gadam u.c. atbildīgi amati);

·        augustā – “Benislavsku likteņi Bēržu draudzē.

                             G. Manteifels un Bonifacovas muiža” (novadpētniecības lit. un materiālu izstāde, sagaidot bibliotēkā Dricānu prāvestu M. Laurecki un ciemiņus no Polijas ) ( uzliktas 5 mater. mapes un apskatītas 15 grām. );

·        oktobrī – “Bērzpils novadniekam, prāvestam Jānim Kupčam - 80” (uzlikta 1 mater. mape, 3 grām., preses izdev.);

·        oktobrī, novembrī – “Leonards Rakickis – novadpētnieks, literāts, aktīvs kristīgā dzīves veida popularizētājs” ( 8.nov. L. Rakickim – 65; plaša lit un mater. izstāde oktobrī uzlikta Bērzpils Saieta namā, kur notika tikšanās ar šo ievērojamo novadnieku, aktīvu bibliotēkas sadarbības partneri, un novembrī šī izstāde uzlikta bibliotēkā )( uzliktas 12 grām. un 1 mater. mape);

·        novembrī – “Dzied’ latvju varoni, Lāčplēsi,/Teic pagātni, cel uz nākotni” (Rainis) ( izst. veltīta Lāčplēša dienai; uzliktas 6 grām. un 1 novadpētn. mater. mape);

·        decembrī – “Ievērojamais Bērzpils pašvaldības un sabiedriskais darbinieks Jānis Sudarovs” ( 17. decembrī J. Sudarovam – 160 ).

 

     Bibliotēkā ir sagatavota pārskatoša informācija par novadpētniecības materiālu mapēm ( kopumā ap 111 ), un ikdienā ir brīvi pieejama bibliotēkas apmeklētājiem.

     2018. gadā papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājaslapas sadaļa “Novadpētniecība”, kur elektroniski ir pieejama aktuāla informācija šajā jomā.

 

11.08. ap plkst.15.00 bibliotēkā ciemojās Dricānu draudzes prāvests Māris Laureckis ar ciemiņiem no Polijas, lai iepazītos ar materiāliem par G. Manteifeli, Benislavskiem, Bonifacovas muižu. Sagaidot ciemiņus, lit. un novadpētn. materiālu izstādē bija uzliktas 5 mater. mapes un 15 grāmatas, kuras tika pārlapotas un bildētas. Pēc tam sekoja Bonifacovas muižas apmeklējums, par kuru bija bibliotēkas vadītājas sagatavots detalizēts stāstījums. ( Izmantotas 5 materiālu mapes:  par G. Manteifeli, bīskapu J. Benislavski, par dzejnieci K. Benislavsku, par Benislavsku dzimtu, par Bonifacovas muižu, kā arī apskatītas 15 grāmatas, kas  bija iepriekš sagatavotas, kurās ietverti raksti par Gustavu Manteifeli. )

Sadarbība novadpētniecības jomā.

      Bibliotēkai ir laba sadarbība ar visām iestādēm Bērzpils pagastā – Bērzpils vidusskolu, Saieta namu, pagasta pārvaldi, atsaucīgi ir bijuši pagasta iedzīvotāji. Sadarbojos ar Balvu CB Novadpētniecības lasītavu, ar Vaduguni u.c. Sadarbība ar citiem uzteicama ne tikai, lai sagatavotu un sniegtu informāciju interesentiem, bet arī lai ievāktu informāciju un fiksētu dažādas svarīgas norises pagastā. Ļoti daudz ar materiāliem, fotogrāfijām personīgi palīdzējuši Ģ. Griestiņš, R. Griestiņš, B. Kindzule u.c.

Novadpētniecības materiālu, fotoattēlu digitalizācija.

     2018. gadā digitalizēto kolekciju skaits - 1

Izskatītas un digitalizētas 18 fotogrāfijas no Bonifacovas iedzīvotājas Annas Griestiņas ( 1928 ) ģimenes albumiem.

 
Digitalizēto attēlizdevumu ( fotogrāfiju ) skaits - 18
 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi.

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības.

     Katru gadu ir daudz darīts novadpētniecības jomā. Tomēr bibliotēka nekad neaizvietos muzeju, kas padziļināti ar visiem novadpētniecības jautājumiem strādā. Bibliotēkas vadītāja laiks ir krietni ierobežots, un brīvā laika lauku cilvēkam praktiski nav.

     Tiek strādāts pie tām tēmām, kuras konkrētajā brīdī aktualizējušās, pēc kurām ir pieprasījums. 2018. gadā aktuālas tēmas bija: saistībā ar organizētajiem pasākumiem aktualizējās informācija par novadniekiem - teicēja Bronislava Romanovska, pašvaldības darbinieks J. Sudarovs; dzejniece I. Atpile-Jugane un literāts, novadpētnieks L. Rakickis. Saistībā ar Bonifacovas muižas svētkiem apkopota visa informācija par Bonifacovas muižu un G. Manteifeli, ieskenēts un uzkrāts daudz fotogrāfiju par Bonifacovu. Iesākts apkopot arī visu informāciju par Mūramuižu un Zosuļu muižu, lai papildinātu ar informāciju par šīm muižām Balvu CB Kultūrvēstures datubāzi.

     2018.gadā tika saņemta informācija par to, ka digitalizēti Balvu Taisnība un Vaduguns www.periodika.lv, tāpēc radās iespēja papētīt bibliotēkas vēsturi, šis darbs vēl turpināsies 2019. gadā. Šajā sakarībā tika pētīta arī veselības aprūpe Bērzpils pagastā.

    Saistībā ar Vaduguns publikācijām par stiprām dzimtām Ziemeļlatgalē, nācās apzināt informāciju par stiprām, kuplām dzimtām Bērzpils pagastā, un piedāvāt laikrakstam šo informāciju.

    Katru gadu pavasarī un vasarā saistībā ar tūrisma aktivitātēm aktualizējas jautājumi, informācija par Bērzpils kultūrvēsturiskajiem objektiem, kur bibliotēka cieši sadarbojas ar saieta namu un pagasta pārvaldi, un 2018. gadā – arī ar Balvu novada pašvaldību.

     Arī 2019. gadā tāpat padziļināti tiks strādāts vairāk pie tām tēmām, kas būs aktuālas bibliotēkas apmeklētājiem, pagastam un tā iedzīvotājiem.

 
9. Projekti.

     2018. gadā bibliotēka jau 16 gadu piedalās VKKF mērķprogrammas “Bērnu/Jauniešu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” projektu konkursā un gūst atbalstu. No LNB saņemtas 7 žūrijas grāmatas par 66,37 EUR.

     Lielākā daļa žūrijas grāmatu tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, un tas sastāda lielāko daļu finansējuma bērnu grāmatām. Gribētos tomēr vairāk paļauties uz projekta ietvaros saņemtām grāmatām, lai paliktu vairāk finansējuma citu bērnu grāmatu iegādei.

 
10. Publicitāte.
 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem.

     Visa jaunākā informācija saistīta ar bibliotēkas darbu un pakalpojumiem regulāri ievietota bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils/

     Bibliotēkas apmeklētājiem, visiem interesentiem informācija par bibliotēkas vēsturi un darbību pieejama uz vietas bibliotēkā novadpētniecības stūrītī – lasītavā, bibliotēkas mājaslapā, elektroniski Word dokumentos.

     Aktuālākā informācija par norisēm bibliotēkā ievietota bibliotēkas stendā “Aktuāla informācija”.

     Iemūžināti fotogrāfijās mirkļi no bibliotēkas pasākumiem un dalība citos pasākumos. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi.

Pārskats par lasīšanas veicināšanas, informācijas resursu un bibliotēkas popularizēšanas pasākumiem 2018. gadā:

 
Pasākums
Skaits
Apmeklētāji
Piezīmes
Literatūras izstādes
t.sk. bērniem
64
6
 
Atsevišķas izstādes
t.sk. tematiskas lit. un materiālu izstādes
        bērniem
7
 
2
 
Valsts un gadskārtu svētkiem, citām ievēroj. dienām
t.sk. novadpētniecības lit. un materiālu izstādes
13
 
Pagastam aktuālas vēstures tēmas, novadnieku jubilejas
Pārrunas
6
 
Citu pasākumu ietvaros
Bērnu žūrijas pasākums
1
12
Noslēguma pasākums.
Jauno grāmatu dienas pieaugušajiem
 
4
 
Jaunumu izstādes, apskati, pārrunas
Jauno grāmatu dienas bērniem
3
 
 
Jaunumu izstādes, apskati, pārrunas
Literatūras izstāžu cikli
( izstādes kopā,
       t.sk. bērniem)
5
( 11,
t.sk. 5 )
 
Lieldienām, Mātes d., Mārtiņd., LR dzimš. d.., Ziemassvētkiem
Tematiski apskati
4
 
Citu pasākumu
ietvaros
Literatūras apskati
4
 
Citu pasāk. ietvaros
Dalība citos pasākumos
1
45

Bonifacovas muižas svētki – bilžu vākšana, skenēšana un informācija presei

Literāras, literāras-muzikālas pēcpusdienas
3
 
35
6
60
Pasāk., veltīti
 I. Atpilei-Juganei,
 L. Rakickim;
Br. Romanovskai
Bibliogrāf. literatūras saraksts
1
 
Par L.Rakicki
Ekskursija uz b-ku
1
8
B-ķā ciemojas pirmsskolas izglītības iestādes ”Kripatiņas” audzēkņi un audzināt.
 
      

23.03. BērzpilsSaieta namā tikšanās ar novadnieci – dzejnieci I. Atpili-Jugani. Sanācis daudz ( 35 ) apmeklētāju. Uzlikta literatūras un materiālu izstāde “Būt laimīgai ar to, ko dari”. Pasākumā ir ieradusies Z. Logina no Vaduguns, kura pasākumu bildē, un gaidāms viņas raksts par to. Tikšanos vadīja kultūras darba organizatore A. Kriviša, kura bija sagatavojusi jautājumus Inetai. Atbildes mijās ar dzejas lasīšanu no krājuma “Mūdynuot muokuļus”. Pasākumu kuplināja arī pagasta vokālais ansamblis, kurš izpildīja 4 dziesmas ar Inetas vārdiem. Noslēgumā visi nodziedājām “Bērzpils vidusskolas himnu” ar I. Atpiles-Juganes vārdiem un D. Griestiņas mūziku. Ar sirsnīgu latgalisku gaisotni, jauks, izdevies pasākums. Pavasarī gaidīsim iznākam Inetas jauno dzejas krājumu bērniem.      

 
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php
 
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/gallery/tiksanas-ar-berzpils-novadnieci---kulturas-darbinieci-dzejnieci-i.-atpili-jugani-23.03.2018151.php
 

01.05.  Bērzpils saietu namā notika pasākums “Skaisti putneņi dzīduoja”, veltīts Bērzpils pagasta Silamuižas teicējai Bronislavai Romanovskai (1899-1968), kurā ciemojās Rīgas Latgolys Studentu biedrības folkloras kopa "Ceidari", kas izpildīja 8 Bronislavas iedziedātās dziesmas. Pasākuma laikā pagasta bibliotēkas vadītāja uzstājās ar prezentāciju  par apkopotajiem  Bronislavas biogrāfiskajiem un dzīves mirkļiem, par viņas atstāto bagātīgo folkloras mantojumu. Prezentācijā izmantota bibliotēkas 2017. gadā apkopotā informācija par Romanovsku ģimeni un Latviešu Folkloras krātuves materiāli. Pasākums bija ļoti kupli apmeklēts, latgaliskā gaisotnē un emocionāli pacilāts, vairākas dziesmas tika dziedātas arī līdzi.

   Folkloras kopas vadītāju Martu Vaivodi un  pasākuma ieceres autori - Kristīni Pokratnieci ( Bērzpils novadniece ) ar apdziedāšanās dziesmām sveica Anna Kriviša, pagasta kultūras darba organizatore, kurai pievienojās citi sveicēji un pasākuma apmeklētāji.

   Rīgas ciemiņiem bija sarūpēts lauku cienasts, un notika arī bildēšanās uz Bērzpils dabas fona. Foto R. Kroičs.

     Atskaņas no šī pasākuma bija ievērojamas, jo 07.05. bibliotēkas vadītājai piezvanīja no Radio I, kur Z. Muktupāvels tiešajā ēterā uzdeva divus jautājumus saistībā ar Latviešu Folkloras krātuvi, par sadarbību ar to, un cik šis folkloras  un konkrēti ziņu par teicēju Br. Romanovsku vākšanas darbs bibliotēkas vadītājai pašai ir interesants. A. Griestiņa  pieminēja Latgolas folkloras vākuma konkursu "Apleicīne" 2011.-2013. g., kurā visās 3 kārtās viņa piedalījās, un kā tas veicināja viņas interesi par folkloru un teicējiem.

Pasākuma apraksts bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php
 

21.05. no rīta plkst.9.00 bibliotēkā "Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2017" noslēguma pasākums, uz kuru bija ieradušies 11 bērni - žūrijas eksperti no Bērzpils vidusskolas.

Pasākuma laikā, iesaistot pārrunās pašus lasītājus, pārrunājām par Bērzpils ekspertu atzītajām labākajām un interesantākajām grāmatām. Atsvaidzinot atmiņā notikumus grāmatās, lasījām dzejoļus un fragmentus no tām. Bibliotekāre sniedza nelielas anotācijas par šīm grāmatām. Bērniem vajadzēja nedaudz piepūlēties un atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem par darbu varoņiem, par notikumiem grāmatās.      

Pēc sarunas par grāmatām tika sumināti žūrijas eksperti. Bibliotēkas vadītāja katram personīgi pateicās par ieguldīto laiku un darbu, un pasniedza Pateicības rakstus un aprocītes no Bērnu Literatūras centra. Sarūpēti visiem žūrijas dalībniekiem bija arī citi pārsteigumi.

Žūrijas pasākuma apraksts un foto ievietoti bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/gallery/-bernu-un-jauniesu-zurijas---2017--nosleguma-pasakums-21.05.2018154.php
 

25.08. Bonifacovas muižas svētki. 

     Pasākumam gatavojoties, bibliotēkas vadītāja savāca 65  fotogrāfijas , 18 fotogrāfijas tika ieskenētas, visas bildes tika pārsūtītas pagasta pārvaldei. Tika sagatavots plašāks apraksts un bildes par Bonifacovas muižu, kas nosūtīti Inetai Bordānei, tūrisma organizatorei Balvu novada pašvaldībā, kura šos materiālus nosūtīja delfi.lv, kas publicēja plašu rakstu par Bonifacovu, gatavojoties muižas svētkiem.

     Svētki iesākās ar Svēto Misi Bēržu Sv. Annas katoļu baznīcā, kas tika veltīta vēsturniekam, etnogrāfam G. Manteifelim, Bonifacovas muižai un visiem Bonifacovas iedzīvotājiem, kuri ir saglābuši muižu un vēl līdz šim laikam uztur to kārtībā.   

     Pēcpusdienā muižas pagalmā skaistā karietē iebrauca muižkungs ar savu kundzi un svītu, kuri godam tika sagaidīti. Sākās dažādas aktivitātes, kuras vakarā noslēdzās ar zaļumballi. 

     Bonifacovas muižas svētku ietvaros tika atklāta piemiņas plāksne Gustavam Manteifelim, kurš mūža pēdējos 10 gadus pavadīja Bonifacovā, kur par viņu rūpējās brāļadēls Jozefs.

     Visas dienas garumā Bonifacovas muižā tika rādīta uz ekrānaprojecēta izstāde “Muižas fotogrāfiju stāsti” ( muiža, iemītnieki, notikumi un daba ).

( Tuvāk informācija lasāma un skatāma Balvu novada pašvaldības mājaslapā http://www.balvi.lv/aktualitates-kultura/17916-aizvaditi-bonifacovas-muizas-svetki )

 

     19.10.literatūras un novadpētniecības materiālu izstādes “Leonards Rakickis - novadpētnieks, literāts, aktīvs kristīgā dzīves veida popularizētājs” noformēšana saieta namā, un plkst.12.00 tikšanās ar Leonardu Rakicki, kurš aktīvi publicējas Latgales Kultūras Centra izdevniecības izdevumos. Leonards lasīja savu dzeju, prozu, kas ievietota almanahā “Rēzekne”, literatūras almanahā “Olūts”, gadagrāmatā “Tāvu zemes kalendars”. Stāstīja par darbu novadpētniecībā, par Benislavsku dzimtas pētījumiem u.c. Pasākums izvērtās interesants, pasākumu vadīja un sarunu ar Leonardu Rakicki latgaliskā gaisotnē uzturēja b-kas vadītāja Anna Griestiņa. Pasākumu apmeklēja arī Bēržu draudzes prāvests Oļģerts Misjūns, kurš iemūžināja šo tikšanos bildēs.

( Izstādē uzliktas 11 grām. un 6 materiālu mapes, kurās ievietoti L .Rakicka  materiāli, kas nodoti bibliotēkai, un materiāli par pašu L. Rakicki. )

Literatūras un novadpētniecības materiālu izstāde - veltījums L. Rakickim Bērzpils saieta namā. Foto O. Misjūns

Pasākumu vadīja un sarunu ar Leonardu uzturēja Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa. Foto O. Misjūns

http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/gallery/tiksanas-ar-leonardu-rakicki-19.10.2018156.php
 
 
2018. gadā noorganizēti 5 literatūras izstāžu cikli:

     Lieldienām – “Lieldienas – gaismas uzvara pār tumsu” – 2 izstādes;

     Mātes dienai – “Visā dzīvē iet mums līdzi/Mātes mīļā, labā sirds”(F.Bārda) – 2 izstādes;

      Mārtiņiem – “Kam Mārtiņu daudzināt” – 2 izstādes;

      LR proklamēšanas gadadienai – “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts!”( L.Breikšs) – 2 izstādes;

     Ziemassvētkiem – “Pāri laukiem Ziemassvētku zvani skan” – 3 izstādes.

     Uzliekot literatūras izstāžu ciklus, 1 izstāde parasti ir adresēta bērniem.

     Bibliotēkas krājuma popularizēšanai un, atsaucoties uz nozīmīgiem notikumiem sabiedriskajā dzīvē, uzliktas 64 atsevišķas literatūras izstādes, t.sk., tematiskas lit. un materiālu izstādes – 7; novadpētniecības literatūras un mater. izstādes - 13; no visām izstādēm  bērniem adresētas 6 literatūras izstādes. Novērots, ka izstādēs uzliktās grāmatas vienmēr vairāk nonāk apmeklētāju uzmanības lokā un attiecīgi vairāk arī tiek izmantotas.

    Visvairāk bibliotēka atsaukusies uz latviešu rakstnieku, dzejnieku jubilejām. 

     Lai popularizētu latviešu autoru darbus, oriģinālliteratūru, lit. zinātnes grāmatas, uzliktas 22 atsevišķas literatūras izstādes latviešu autoriem, kā, piemēram, R. Blaumanim (155), I. Kalnārei (100), Ā. Elksnei ( 90), K. Ieviņam (130), G. Priedem (90), L. Breikšam (110), I. Ziedonim (80), M. Geidānei (90), O. Lisovskai (90), A. Žīgurei (70), A. Belam (80), A. Kolbergam (80) u.c.

     Liela vērība pievērsta latgaliešu tematikai. 2018. gadā uzliktas 7 literatūras izstādes veltītas ievērojamu latgaliešu atceres dienām: dzejniecei M. Bārbalei (85), Latgales nacionālās atmodas darbiniekam J. Kindzuļam (130), rakstniekam A. Stankevičam (90), dzejniekam A. Adamānam ( 110), Latgales vēstures, kultūrvēstures pētniekam Buiņickim Kazimiram ( 230), O. Slišānam (70), rakstniecei A. Liepai ( 90).

     Vairākas literatūras izstādes ( 5) veltītas ārzemju rakstniekiem – jubilāriem: čehu rakstniekam J. Hašekam (135), vācu rakstniekam Ē. M. Remarkam (120), zviedru rakstniecei S. Lāgerlēvai (160); 2 literatūras izstādes bērniem un jauniešiem – franču rakstniekam Ž. Vernam (190), vācu rakstniekam O. Preisleram (95).

     Tāpat ar literatūras izstādēm ( 8 ) atsaucāmies uz ievērojamu aktieru, vēsturnieku u.c. profesiju pārstāvju jubilejām: aktrisei O. Dreģei (80), aktrisei V. Singajevskai (95), vēsturniekam A. Švābem (130), aktrisei L. Bērziņai ( 115), komponistam J. Vītolam ( 155), aktierim I. Kalniņam (70), aktierim U. Dumpim (75), tēlniekam K. Zālem (130).

     Tematiskās literatūras un materiālu izstādes ( 7 ) bija uzliktas, sagaidot Starptautiskās dzimtās valodas dienu ( 21. febr., izst. bērniem), Pasaules drošāka interneta dienu ( 8. febr., izst. bērniem ), Valentīna dienu, Starptautisko Sieviešu dienu, Smieklu (Joku) dienu, Eiropas dienu,  gadskārtu svētkus – Jāņu dienu.

     Uzliktas 13 novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes. ( Tuvāk apraksts pie Novadpētniecības. )

11. Sadarbības tīkla raksturojums.

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām.

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes.

     Bērzpils pagasta bibliotēkai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Bērzpils pagasta pārvaldi, kas uztur bibliotēkas telpas, iegādā nepieciešamo inventāru, aizved un atved jaunās grāmatas no Balvu CB Apstrādes nodaļas, palīdz ar daudzu pagastā svarīgu notikumu iemūžināšanu u.c., pretī saņemot no bibliotēkas nepieciešamo vajadzīgo informāciju novadpētniecības jomā u.c.

     Tāpat bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar Bērzpils pagasta Saieta namu, tās vadītāju A. Krivišu. Pagasta kultūras darba organizatore ļoti labprāt palīdz pie visiem nozīmīgākiem pasākumiem, tos iemūžina fotogrāfijās, pretī saņemot atbalstu pa novadpētniecības jautājumiem, aktualitātēm, saņemot palīdzību dažādu pasākumu organizēšanā, kā, piemēram, gatavojoties pasākumam “Skaisti putneņi dzīduoja” u.c.

     Bibliotēka sadarbojas ar Bērzpils vidusskolu, organizējot dažādus pasākumus, sadarbojas ar skolas bibliotēku, palīdzot ar dažādu informāciju gan skolēniem, gan skolotājiem, sadarbojas ar klašu audzinātājiem darbā ar parādniekiem u.c. Skolotāja L. Kokoreviča ir iekļauta Bērnu žūrijas Darba grupā. Viņa katru gadu palīdz noorganizēt Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu. Laba sadarbība izveidojusies ar skolas lietvedi V. Reini-Rižo, kas pati ir čakla lasītāja b-kā, ar skolas bibliotekāri I. Madernieci, mūzikas skolotāju D. Griestiņu u.c. darbiniekiem. Skolas vadība ir bijusi tik pretimnākoša pagasta pārvaldnieces lūgumam, ka skolas internātā ir ierādīta telpa bibliotēkas arhīvam, kur nolikt periodiskos izdevumus, norakstītās grāmatas līdz nodošanai makulatūrā u.c. lieko inventāru, lai neaizņem bibliotēkā vietu, lai ir plašāka telpa apmeklētājiem.

     Individuāli palīdzējuši iedzīvotāji – R., D. Griestiņi, Ģ. Griestiņš, B. Kindzule u.c. Paldies viņiem!

     2018. gadā bibliotēka sadarbojās arī ar Balvu CB Lasītavu, nosūtot aprakstu un bildes Balvu CB Kultūrvēstures datubāzes papildināšanai par Bonifacovas muižu, apmainījās ar informāciju ar Novadpētniecības lasītavu.

22.01.2019                              Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa

 
 

Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēkas darba teksta pārskats par 2017. gadu. 1.Vispārīgs bibliotēkas darbības raksturojums 2017. gadā.

 
     Bērzpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, ko 2017. gadā finansēja un uzturēja Balvu novada pašvaldība – Bērzpils pagasta pārvalde un Balvu CB. No 01.09.2009 bibliotēka darbojas kā Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēka.

     Bērzpils pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā un veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, saglabāšanu un nodrošina šo krājumu un bibliotēkā esošo informācijas tehnoloģiju publisku pieejamību un to izmantošanu.   

     Bibliotēkas darbības mērķis ir bibliotekāro, bibliogrāfisko, informatīvo un izklaidējošo pakalpojumu sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem.

     Bibliotēka apkalpo sava pagasta iedzīvotājus, kā arī visu apkārtējo pagastu iedzīvotājus - skolēnus, kas mācās Bērzpils vidusskolā, un strādājošos, kas nodarbināti Bērzpils pagasta iestādēs un uzņēmumos u.c. Lasītāju sastāvā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nekādu ievērojamu izmaiņu nav. Perspektīvā pagastā joprojām neizbēgami paredzama bērnu skaita samazināšanās un pensionāru skaita palielināšanās, ko ietekmē vispārējā tautas novecošanās. Lielākā daļa jauniešu izbrauc uz mācībām un darba meklējumos uz pilsētām vai ārzemēm, un laukos vairs neatgriežas.

     Uz 01.01.2018 Bērzpils pagastā ir deklarējušies 751 iedzīvotājs, no kuriem apmēram 200 dzīvo un strādā citur. Salīdzinājumā 2016. gadā deklarējušies – 764; 2015. gadā – 798. Tātad ar katru gadu pagastā cilvēku paliek mazāk.     

Pārskata perioda prioritātes:

1)      Vadoties pēc lietotāju pieprasījuma, sistemātiski piekomplektēt bibliotēkas krājumu;

2)      Nodrošināt krājuma un informācijas pieejamību lietotājiem;

3)      Sadarbojoties ar citām iestādēm bibliotēkas mikrorajonā, organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus;

4)      Sekmēt plašāku informācijas tehnoloģiju izmantošanu un lietotāju iemaņu uzlabošanu to apguvē;

5)      Vākt materiālus, apkopot visu iespējamo informāciju par savu pagastu tematiskajās novadpētniecības mapēs un elektroniski;

6)      Regulāri ar jaunāko informāciju papildināt bibliotēkas mājaslapu, kā arī strādāt pie cita veida bibliotēkas publicitātes.   

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

 
2. Finansiālais nodrošinājums.
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

Finansējuma avots

2015. gads

2016. gads

2017. gads

Dinamika +/-

Balvu CB budžets (krājuma komplektēšanai)

1304

1229

1259

-+

Bērzpils pagasta pārvalde

6334

1983

1983

-+

Maksas pakalpojumi

41

49

73

++

Sponsorējumi, ziedojumi

       

Kopā

7638

3212

3242

-+

 

Bibliotēkai ir 2 finansējuma piešķīrēji. Telpas un inventāru uztur Bērzpils pagasta pārvalde, bet krājuma komplektēšanai finansējumu iedala Balvu CB. Maksas pakalpojumu ieņēmumi aiziet Balvu novada pašvaldības kasē.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
 Pārskata periodā nekādas darbības pie telpu remonta nav veiktas. Pielaboti grāmatu plaukti, un veikta to vizuālā uzlabošana. Iegādāts dīvāniņš un žurnālu galdiņš apmeklētājiem, kur uz vietas palasīt jaunāko presi.
 
Iekārtas, aprīkojums.
 
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
 
Darbiniekiem (skaits)
Lietotājiem (skaits)
Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierin.)
Piezīmes (dat., iekārtu saņemš.gads)
Datori
1
5
labs
1- 2014.
2- 2008.
3- 2015.
Plānie klienti
 
 
 
 

Multifunkcionālās iekārtas

1
1
labs
1 – 2011.
1 – 2015.
Printeri
 
1
labs
2006.

Kopēšanas iekārtas

 
 
 
 
Skeneri
1
 
apmierinošs
2008.
Citas iekārtas
 
 
 
 
Darbiniekam:
dators Vectron AK11 M05 iegādāts 2014. gadā, kad bibliotēka pārgāja uz Alisi;
multifunkcionālā iekārta Canon MF4410 saņemta kā balva bibliotekāram – Gaismas nesējs - 2011;            darbiniekam norādīts 1 skeneris; tā ir krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX-2160N, kurai citas funkcijas nedarbojas, bet kura joprojām labi skenē.
Lietotājiem:

2 datori Vector AK09M18 saņemti BMGF līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros 2008. gadā;

3 datori ATEA Vectron saņemti Balvu novada pašvaldības projekta ietvaros, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, 2015. gadā;

1 krāsu multifunkcionālā iekārta Brother MFC-J6520DW arī tā paša Balvu pašvaldības projekta ietvaros saņemta 2015. gadā;

1 printeris HP Laser Jet iegādāts par pašvaldības līdzekļiem 2006. gadā.

Visas iekārtas un datori kalpo labi.

4. Personāls

Bibliotēkā strādā 1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja - uz pilnu slodzi ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību.

Telpu uzkopšanai pagasta pārvalde algoja  apkopēju uz ¼ slodzi.

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

 
N.p.k.
Norises laiks
Norises vieta
Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits
1.
10.03.2017
Balvu CB
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Tēmas:

1.Par bibliotēku darba pārskatiem;

2.Izmaiņas internetbanku darbībā;

3.Kā bibliotekāram kļūt par labu palīgu moderno tehnoloģiju laikmetā:

4.Valsts valodas likums (Dz.   Skrūzmane);

5.Uzņēmuma “Latvijas Grāmata” prezentācija.

 
5
2.
16.05.2017
Balvu CB
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Tēmas:

1.E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa (M .Jēkabsone);

2.Ieskats cilvēktiesībās. Par Tiesībsarga biroja darbu (N. Vecgaile);

3.Pārskats par literatūru bērniem un jauniešiem 2016. gadā.

 
5
3.
01.11.2017
Balvu CB
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Lekcija “Interaktīvās nodarbības bērniem un pusaudžiem bibliotēku vidē” (lektore I. Krūmiņa ).

 
3,5
 
 
 
 
4.
16.11.2017
Balvu Novada muzejs
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Lekcija “Es stāstu. Tu ieklausies. Kultūras iestāžu tēls publiskajā vidē” ( lektore E. Husare ).

 
3,5
 
 
 
5.
19.12.2017
Balvu CB
Balvu CB

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Tēmas:

1.Lekcija “Elektronisko atbalsta sistēmu izmantošana literatūras izziņas un popularizācijas procesā bērniem un jauniešiem”            ( lektors A. Andersons );

2.Novadpētniecības lasītavas krājuma jaunieguvumu apskats.

 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Kopā:
20
                                          
5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
 
Galvenie rādītāji.

Tabula "Bibliotēkas pamatrādītāji"

 

2015

2016

2017

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

215

210

209

 -2%; -0,5%

t. sk. bērni

65

61

64

 -7%; +5%

Bibliotēkas apmeklējums

3054

2833

2465

 -8%; -15%

t. sk. bērni

1104

1104

904

 0%; -22%

Virtuālais apmeklējums

1799

1451

1395

-24%; -4%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

       

Izsniegums kopā

7595

7466

6712

-2%; -11%

t. sk. grāmatas

3029

3119

2714

+3%; -15%

t. sk. periodiskie izdevumi

4288

4079

3856

-5%; -6%

t. sk. bērniem

1328

853 (-475)

710 (-143)

-36%; -20%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

27%

27%

28%

 0 %; +1%

t.sk. bērni līdz 18 g.

(Bērnu skaits līdz 18 g.)

62%

(105)

57%

(107)

63%

(101)

-5%;+6%

Iedzīvotāju skaits

798

764

751

-5%; -2%
 

Pakalpojumu attīstība un uzturēšana.

Lai atvieglotu apmeklētāju darbību bibliotēkā, 2017. gadā uzturēti un veikti šādi pasākumi:

·         Regulāri ar jaunāko informāciju papildināts stends pie sienas “Aktuāla informācija”;

·         Pastāvīgi pieejamas jaunieguvumu izstādes “Jaunākā literatūra bibliotēkā” un “Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem”, un noorganizētas Jaunumu dienas pieaugušajiem un bērniem;

·         “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2017” grāmatu izstāde izvietota telpas centrā, lai ir visiem interesentiem pieejama un izmantojama;

·         Labiekārtots bibliotēkas apmeklētājiem stūrītis preses u.c. lasīšanai uz vietas;

·         Pieejama apmeklētājiem grāmata “Atsauksmes. Ierosinājumi. Piezīmes”;

·         Uzturēta un regulāri papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājas lapa http://www.bibliotekas.lv/berzpils/

Pārskata periodā citi jauninājumi pakalpojumu jomā nav veikti.

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs.

      Uzziņas un informācija sniegtas: bērniem un jauniešiem mācību darbam, gatavojot patstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām; palīdzot sagatavot skolēnus reģiona olimpiādei, kad palīdzu atlasīt literatūru un materiālus par Latgali, tās ģeogrāfiju, kultūrvēsturi, ļaudīm u.c.; Bērzpils pagasta pārvaldei – B. Bogdanei, Bērzpils saieta namam – A. Krivišai, laikrakstam “Vaduguns” – I. Zinkovskai – galvenokārt par dažādiem novadpētniecības jautājumiem; bibliotēkas attālinātiem lietotājiem u.c.

     Uzziņu un informācijas sniegšanā izmantots bibliotēkas krājums, uzziņu un nozaru literatūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tomēr visvairāk bērni un jaunieši uzziņas un informāciju meklēja interneta vietnēs.

     2017. gadā sniegtas galvenokārt individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par bibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes darbā ar datoru u.c.

     Daudz informācijas un uzziņu sniegts elektroniski – gan iedzīvotājiem, gan skolai, gan pagasta pārvaldei, saieta namam, laikrakstam “Vaduguns”, Balvu CB Novadpētniecības lasītavai – S. Vorzai u.c. Elektroniskās uzziņas ( 31 ) un elektroniskā dokumentu piegāde ( 40 ) ir uzskaitīti Bibliotēkas darba dienasgrāmatā.

     Uzskaitītas ir tikai elektroniskās uzziņas.

     Bibliotēkas elektroniskajā dienasgrāmatā uzskatāmi redzams, kāds uzziņu un informācijas darbs 2017. gadā veikts., un tas galvenokārt attiecas uz novadpētniecības darba aktualitātēm un aktivitātēm.

      
Digitalizācija.

Bērzpils pagasta bibliotēkā veiktā digitalizācija saistāma galvenokārt ar novadpētniecības darbu.

 

SBA pakalpojumu piedāvājums.

 
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2015
2016
2017
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits
1
2
15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits
5
8
9
 

     2017. gadā ir krietni pieaudzis no Balvu CB krājuma saņemto grāmatu skaits – 15, tātad ir pieaugusi bibliotēkas lietotāju aktivitāte, pieprasot grāmatas, kas nav pieejamas uz vietas bibliotēkā.. Arī izsniegto grāmatu skaits citām Balvu reģiona bibliotēkām ( Balvu CB, Briežuciema, Tilžas, Viļakas, Kubulu ) ir nedaudz pieaudzis.

6. Krājums.

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija.

     Bibliotēkas krājums 2017. gadā 5 reizes papildināts ar daiļliteratūras, nozaru, bērnu grāmatām par pašvaldības līdzekļiem. Visvairāk iegādāta daiļliteratūra, pēc kuras ir vislielākais lietotāju pieprasījums. Mazāk iegādāta nozaru literatūra. Iegādājoties bērnu grāmatas, liela vērība pievērsta Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām.

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

2015

2016

2017

Finansējums krājuma komplektēšanai

1299
1229
1259

t. sk. pašvaldības finansējums

1299

1229

1259

grāmatām

819
748
780

periodiskajiem izdevumiem

480
481
479

t. sk. bērnu grāmatām ( B,J )

98
117
180

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

1,7
1,6
1,7

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1614
1642
1650
 
Rekataloģizācija.
 

     2017. gadā rekataloģizēti 380 eks. periodisko izdevumu - tekošā gadā abonētie un dāvinātie žurnāli un 2 laikraksti. 2017.gadā rekataloģizētie periodiskie izdevumi sastāda 23% no kopā rekataloģizētajiem preses izdevumiem krājumā. Visi periodiskie izdevumi 100% ir rekataloģizēti.

      2017. gadā  nebija vēl rekataloģizētas 19 grāmatas, no tām 9 grāmatas par 12.91  EUR ir rekataloģizētas, bet 10  grāmatas par 6.40 EUR tiks norakstītas 2018. gadā..

Krājuma pārbaude ( inventarizācija ).

 Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.

 
Krājuma rādītāji.

Tabula "Krājuma rādītāji"

 
2015
2016
2017

Jaunieguvumi kopā

1039

655
526

t.sk. grāmatas

137

156
144

t. sk. latviešu daiļliteratūra

52

49
47

t. sk. bērniem

25

28
31

Izslēgtie dokumenti

63

425
155

Krājuma kopskaits:

8471

8701
9047

t.sk. grāmatas

7496

7249
7367

t.sk. periodiskie izdevumi

849

1424
1648

Grāmatu krājuma apgrozība

0,40

0,43
0,37

Periodisko izdevumu apgrozība

4,52

2,86
2,34
 
Datubāzes.

      2017. gadā bibliotēkā tiešsaistē bija pieejamas abonētās datubāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.

  Ļoti daudz informācijas ieguvei izmantota Balvu CB Kultūrvēstures datubāze, ko veido Balvu CB, aktīvi līdzdarbojoties pagastu bibliotēkām. Daudz izmantota arī LNB Digitālā bibliotēka www.periodika.lv
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze
2015
2016
2017
Letonika
136
11
 
22
News
0
0
3
 

   Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm sniegta apmeklētājiem individuāli. Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm uzlikta bibliotēkas stendā un ievietota arī bibliotēkas mājaslapā, bet apmeklētāji datubāzes praktiski nav izmantojuši.

Darbs ar parādniekiem.

    Darbā ar skolēniem – parādniekiem sekmīgi sadarbojos ar Bērzpils vidusskolu, ar klašu audzinātājām. Tomēr ir daži gadījumi, kad bērni grāmatas ir nozaudējuši. 

    Pieaugušie parādnieki īpašas problēmas nav sagādājuši.


Bibliotēkas krājums, problēmas, vajadzības.

Kopumā grāmatu un periodikas krājums bibliotēkā ir bagātīgs. Tomēr lietotāji vienmēr interesējas par izdotajām jaunākajām grāmatām – gan latviešu, gan ārzemju autoru darbiem. Jāpiedāvā un, ja būs interese, vēl vairāk jāizmanto SBA pakalpojumi. 

Periodiskie izdevumi ir pietiekošā daudzumā.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.
 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji bibliotēkas mikrorajonā.

     2017. gadā bibliotēkā no visiem lasītājiem (209) 31% sastāda bērni un jaunieši (64). Bibliotēkas tuvumā atrodas Bērzpils vidusskola, tas ir galvenais faktors, kas nosaka bibliotēkas darbu ar šo mērķgrupu. Bērzpils pagastā ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits, attiecīgi arī bērnu skaits. 2017./2018. māc. gadā Bērzpils vidusskolā mācās 64 skolēni un pirmsskolas izglītības iestādi “Kripatiņas” apmeklē 24 bērni, t.sk., 5 un 6-gadīgie – 12 bērni. 

Tabula “Bibliotēkas lietotāji - bērni un jaunieši līdz 18 g.”

 
2015
2016
2017

% salīdzin. ar iepriekš. gadu

Bērni un jaun. līdz 18 gadiem

65
61
64
-6%; +5%
Fiz. apmeklēj.
1104
1104
904
0%; -22%

t.sk.,apmeklēj. pie datora

332
427
272
+22%; -37%
Izsniegums
1328
853
710
-36%; -20%
 

      Pēc tabulas redzams, ka lietotāju skaits ir apmēram tas pats, bet atkal samazinājies apmeklējums un izsniegums bērniem un jauniešiem. Bērni lasa ļoti maz. Gadā vidēji uz vienu lasītāju izsniegti 11 iespieddarbi, pamatā tās ir grāmatas. Šī tendence arvien pieaug, jo ir pieaugusi informācijas tehnoloģiju loma informācijas ieguvē un brīvā laika pavadīšanā.

     2017. gadā ievērojami samazinājies  datorlietotāju skaits. Visvairāk datorlietotāju nāca pēc stundām skolā – no plkst. 13.30 - 16.00, sevišķi skolas internātā dzīvojošie bērni. Tagad gandrīz katram bērnam mājās ir dators un interneta pieslēgums, vai cita mobilā ierīce ar interneta pieslēgumu, un tas jūtami samazina bibliotēkas apmeklējumu skaitu.

     Uzlikti 4 tematiskie literatūras un materiālu izstāžu cikli, kur parasti 1 izstāde ir adresēta bērniem.

     Gadskārtu svētkiem – martā bija uzlikts izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Lieldienas – gaismas uzvara pār tumsu”, kur bērniem bija adresēta izstāde “Nāc nākdama, Lieldieniņa” un decembrī – izstāžu cikls ( 3 izst. ) “Ziemassvētku brīnuma gaidās”, kur bērniem adresēta izstāde “Zaķīt’s ledus tauri pūta/Ziemasvētkus vēstīdams” (T.dz.). Grāmatas no šīm izstādēm tika daudz izsniegtas un lasītas.

     Valsts svētku dienām – maijā Mātes dienai bija uzlikts literatūras un materiālu izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Mātes mīlestības zelts/Staro mūžos visam pāri” ( F.Bārda), kur bērniem adresēta izstāde “Mana mīļa māmuliņa/ Mani mīļi audzināja” (T.dz.). un novembrī LR proklamēšanas dienai – izstāžu cikls “Tevi simtas saites ar tautu sien” (Aspazija), kur bērniem adresēta izstāde “Mana tēvzeme ir mana tēta zeme” ( J.Peters).

     Atsaucāmies ar vairākām literatūras izstādēm ( 5 ) uz populāru latviešu un ārzemju bērnu rakstnieku jubilejām, kā,

“Daiļrade, kas veltīta bērniem” ( A. Kronenbergam – 130 );

“…ik uz vietas gadās sarežģītas lietas” ( J. Osmanim - 85 );

“Kopā ar labsirdīgo Vinniju Pūku un viņa draugiem” ( angļu bērnu rakstniekam A. A. Milnam - 135 );

“Visā pasaulē populārā bērnu un jauniešu rakstniece” ( angļu rakstniecei E. Blaitonai - 120 );

“Populārā bērnu rakstniece Astrida Lindgrēne” ( zviedru bērnu rakstniecei Astridai Lindgrēnei – 110). Pie izstādes, veltītas A. Lindgrēnei, tika veikts autores grāmatu apskats un fragmentu lasījumi no grāmatas “Madikena”. Bibliotēkā bija saaicināti čaklākie lasītāji no 2.,3.,4. klases. Pasākums notika Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros.

     Uzliktas tematiskas literatūras un materiālu izstādes ( 2 ) bērniem un jauniešiem, atsaucoties uz tādām nozīmīgām dienām, kā,

“Mums katram ir sava dzimtā valoda” ( 21.febr. – Starptautiskā dzimtās valodas diena );

“Vai tu zini, kas ir “drošs internets?” ( 8.febr. – Pasaules drošāka interneta diena ).

     No kopējā 2017. gadā uzlikto literatūras izstāžu skaita ( 65 ) bērniem un jauniešiem veltītas 13 literatūras izstādes, kas sastāda 20% no kopējā skaita.

     Pastāvīgi pieejamas bērniem apritē ejošās jaunākās grāmatas izstādē “Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem”, bijušas 3 Jaunumu dienas, kad pie izstādes sniegta arī informācija par jaunieguvumiem.

     Aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros noorganizēta pirmsskolas izglītības iestādes “Kripatiņas” bērnu ekskursija uz pagasta bibliotēku - “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, kur bērni tika iepazīstināti ar bērnu grāmatu krājuma atrašanās vietu, kā meklēt grāmatas, grāmatu sadalījumu tematiski u.c.

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums.

     2017. gadā pagasta bibliotēka sadarbojās ar Bērzpils vidusskolas bibliotēku - Projektu nedēļas laikā, meklējot un sniedzot nepieciešamo informāciju skolēniem patstāvīgajos pētnieciskajos darbos un gatavojot skolēnus dažādiem konkursiem skolā, novadā, reģionā.

     Organizējot “Bērnu žūrijas - 2016” noslēguma pasākumu, sadarbojos ar skolotāju l. Kokoreviču Bērzpils vidusskolā, kura ir žūrijas Darba grupas pārstāve.

     Mazo bērnu ekskursiju uz bibliotēku palīdzēja noorganizēt pirmsskolas izglītības iestādes “Kripatiņas” audzinātāja V. Žeikare.

     Sadarbība vērtējama pozitīvi.
 
8.Novadpētniecība.

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes.

     Bibliotēkā, kā katru gadu, veikts nopietns novadpētniecības darbs.

Novadpētniecības darba virzieni 2017. gadā:

·         Esošo novadpētniecības materiālu mapju regulāra papildināšana ar jaunāko informāciju par Bērzpils pagastu – presē, novada mājaslapā u.c. interneta vietnēs;

·         Novadpētniecības krājuma papildināšana ar jaunākajiem iespieddarbiem;

·         Veco fotogrāfiju ieskenēšana un atmiņu pierakstīšana;

·         Esošo materiālu izdalīšana un apkopošana atsevišķās mapēs;

·         Novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšana;

·         Sadarbība ar skolu, saieta namu, pagasta pārvaldi u.c.                                                                                 

Novadpētniecības krājums.
 

     Pārskatot 2017. gadā veiktos pierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, redzams, kāds darbs veikts.

     Janvārī – apkopoti materiāli par Latvijas Sarkanā krusta darbību Abrenes apriņķī Bērzpils pagastā.

     Februārī – materiālu par grāmatu pārrakstītājiem no Bērzpils drukas aizlieguma laikā apkopošana jaunā mapē;

     Februārī - ieskenētas Aloiza Svelpes fotogrāfijas un pierakstīts atmiņu stāstījums par spēlēšanu Balvu pūtēju orķestrī, Mārupes pūtēju orķestrī u.c.;

     Februārī - atmiņu apkopošana par Jāņu svinēšanu Golvaru ciemā 1960.gadu beigās - 70. gadu pirmajā pusē – A. Griestiņas ( 1958 ) sagatavots materiāls A. Krivišai. Nodota arī kopija no A. Griestiņas ( 1928 ) atmiņām par Jāņu svinēšanu Solas ciemā 1930.-1940. gados;

     Februārī - Lucijas Gaspažiņas atnesto fotogrāfiju ieskenēšana – Bērzpils pagasta jauktā kora vēsture.

     Martā – informācijas ievākšana par Spridzānu dzimtu; kuri Spridzāni mācījušies Bērzpils vidusskolā, kuri saistīti ar Bērzpili ( jautājums uzpeldējis saistībā ar B. Eglītes grāmatu “Ceturtais bauslis” );

     Maijā – I. Zinkovskai no Vaduguns apkopota un nosūtīta elektroniski informācija par Vecpils muižu, Vecpils ciemu Bērzpils pagastā; apkopota arī informācija par Domopoles pagasta muižām no periodika.lv;

     Jūnijs – A. Krivišai nosūtīti 2 novadpētniecības materiālu dokumenti par psalmu dziedāšanu Bērzpils pagastā;

     Jūnijs - apkopota informācija par Bērzpils pagasta svētkiem un ekskursijām uz Ičas apmetnes ciemu Bērzpilī.

      Jūlijs – apkopota informācija par pasākumu “Dziesma Bērzpilij”, kuram aprit 20 gadu. Izsniegtas A. Krivišai 2 novadpētniecības materiālu mapes “Bērzpils kultūras un sabiedriskā dzīve”;

     Jūlijs -  ar A. Krivišu apzinām un apzvanām Bērzpils vecos psalmu dziedātājus, ar kuriem izteicis vēlēšanos satikties muzikologs M. Boiko no Rīgas.

      Augusts – 2. augustā saieta namā psalmu dziedātāju tikšanās ar muzikologu M. Boiko. Ieradušās dziedātājas – E. Namsone, M. Livzeniece, M. Apšeniece, V. Cigle, I. Atpile, V. Odumiņa, A. Kindzule  u.c. Interesējošus jautājumus – par dažādiem dziedājumiem vecajās un jaunajās psalmēs, par dziesmām Svēto godam, dažādām citām garīgām dziesmām – uzdeva M. Boiko, kas tika ieskaņots un ko pierakstīja 2 studentes, kas gatavo diplomdarbus Mūzikas akadēmijā. Visi psalmu dziedātāji kopēji nodziedāja 4 jauno psalmu gabalus. 2 antifonas no vecajām lūgšanu grāmatām nodziedāja E. Namsone un V. Cigle. Nodziedājām arī vairākas vecās dziesmas, kas veltītas Svēto godam;

     Augusts - šīs tikšanās ierosmē uzpeldējuši aktuāli jautājumi, tāpēc apkopoju vēl jaunāko informāciju par psalmu dziedāšanu un maija dziedājumiem;

     Augusts – aktualizējies apmeklētājiem  jautājums par Evu Ikstenu, tagad Johansoni, kuras vecāki nākuši no Bērzpils pagasta. Apkopota aktuālākā jaunākā informācija.

     Oktobris – informācijas vākšana par Bērzpils teicēju Romanovsku Broņislavu pēc Pokratnieces Kristīnes ( Latviešu Folkloras krātuve ) lūguma. 1960.g. XIX folkloras ekspedīcija no Rīgas ierakstījusi Broņislavas dziedātās 18 garās un 100 īsās dziesmas, kā arī pierakstītas 58 viņas teiktās mīklas. Atmiņās dalās Broņislavas brāļa meita Mičule Leonida, kura ir atnesusi dažas vēsturiskas bildes, kuras ieskenēju datorā. Atmiņās dalās arī apmeklētāji – Marta Jaundžeikare, Genovefa Oga, Stepānija Kaļva u.c. Izmantotas arī Bēržu draudzes arhīva reģistru grāmatas. Visi savāktie materiāli apkopoti jaunā mapē “Bērzpils teicēja Broņislava Romanovska”.

     Novembris – 13. novembrī atjaunotās Bēržu kapličas iesvētīšana un atklāšana. Apkopoju visu jaunāko informāciju par Bēržu kapliču.

   Novembris – sastādu un nosūtu bibliogrāfisko literatūras sarakstu par G. Manteifeli S. Vorzai Balvu CB Novadpētniecības lasītavā, kur  viņam veltīta izstāde. Saraksts sastādīts pēc materiāliem mapē “Publicists, vēsturnieks, etnogrāfs, folklorists, izdevējs Gustavs Manteifels” Bērzpils pagasta bibliotēkā.

   Novembris – papildinu ar jaunākiem materiāliem novadpētniecības materiālu mapes par G. Manteifeli, Bēržu kapliču, par novadnieku Jāni Prolu, kurš tikko valsts svētkos saņēmis valsts apbalvojumu – Atzinības krustu IV šķira u.c.

Novadpētniecības darba popularizēšana.

     Pie novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšanas katru gadu tiek daudz strādāts. Novadpētniecības krājumam ir iekārtots atsevišķs stūrītis – lasītava, kur var apskatīties interesējošo, un palasīt attiecīgo literatūru, materiālus.

     2017. gadā bibliotēkā bija uzliktas vairākas novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes ( 8 ), sniegti vairāki apskati un sastādīts 1 bibliogrāfiskais literatūras saraksts:

·         janvārī – “Barikāžu laiks – emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks

      ( uzliktas 2 novadpētn. mater. mapes, 1 elektr.dok.,5 grām.);

·         martā – “Skolotājai, keramiķei Jolantai Dundeniecei - 50”                                                           ( uzlikta 1 novadpētn. mater mape, 3 grām.);

·         martā – “Ievērojamā novadniece Agnese Garijone

( A. Garijonei – 120)

( uzliktas 2 novadpētn. mater. mapes un 2 grām. );

·         martā – “Tautas sāpju un ciešanu ceļš

( represētie bērzpilieši un viņu atmiņas;

              uzliktas 5 novadpētn. mater. mapes un 6 grām.);

·         aprīlī – bibliotēku nedēļas ietvaros “Šodien stāsta bibliotēka”

( uzliktas 6 novadpētn. mater. mapes par bibliotēkas vēsturi, darbību,     pasākumiem u.c. );

·         maijā – “Vēsturiskajam Latgales kongresam - 100”

( uzlikti 4 iespieddarbi );

·         novembrī – “Ko mēs zinām par Bērzpils Lāčplēšiem”

( veltījums Lāčplēša dienai )

( uzlikta 1 novadpētn. mater. mape + 4 grām. );

·         novembrī – “Gustavam Manteifelim - 185”

(uzlikta 1 novadpētn. mater. mape un 5 grām ).

     Bibliotēkā ir sagatavota pārskatoša informācija par novadpētniecības materiālu mapēm ( kopumā ap 110 ), un ikdienā ir brīvi pieejama bibliotēkas apmeklētājiem.

     2017. gadā papildināta bibliotēkas mājaslapa ar sadaļu “Novadpētniecība”, kur elektroniski ir pieejama aktuāla informācija šajā jomā.

Sadarbība novadpētniecības jomā.

      Bibliotēkai ir laba sadarbība ar visām iestādēm Bērzpils pagastā – Bērzpils vidusskolu, saieta namu, pagasta pārvaldi, atsaucīgi ir bijuši pagasta iedzīvotāji. Sadarbojos ar Balvu CB Novadpētniecības lasītavu, ar Vaduguni u.c. Sadarbība ar citiem uzteicama ne tikai, lai sagatavotu un sniegtu informāciju interesentiem, bet arī lai ievāktu informāciju un fiksētu dažādas svarīgas norises pagastā. Ļoti daudz ar materiāliem, fotogrāfijām personīgi palīdzējuši L. Mičule, A. Svelpe, L. Gaspažiņa, A. Šustere, A. Kriviša u.c.

Novadpētniecības materiālu, fotoattēlu digitalizācija.

     2017. gadā digitalizēto kolekciju skaits - 7

1) Aloizs Svelpe spēlē Balvu pūtēju orķestrī, Mārupes pūtēju orķestrī u.c. – digitalizētas 10 fotogrāfijas;

2) A. Svelpes fotogrāfijas – ceļojums Jeruzalemē - digitalizētas 9 fotogrāfijas;

3) Bērzpils teicēja Romanovska Broņislava – digitalizētas 10 fotogrāfijas;

4) Anitas Šusteres fotogrāfijas - b-kas vadītāja no 1969.-1977.g. – digitalizētas 3 fotogrāfijas;

5) Lucijas Gaspažiņas fotogrāfijas – Bērzpils pag. kora vēsture – ieskenētas 13 fotogrāfijas;

6) Biedrības “Dzērvenīte” darbība – 5 digitalizēta dokumenta lappuses;

7) Materiāli par Benislavskiem un Zosuļiem – I. Zinkovskai (Vaduguns) – 8 ieskenētas novadpētniecības materiālu lappuses.

 
Digitalizēto dokumentu skaits – 2
Digitalizēto dokumentu lpp skaits – 13
Digitalizēto attēlizdevumu ( fotogrāfiju ) skaits - 45
 
 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi.

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības.

     Katru gadu ir daudz darīts novadpētniecības jomā. Tomēr bibliotēka nekad neaizvietos muzeju, kas padziļināti ar visiem novadpētniecības jautājumiem strādā. Bibliotēkas vadītāja laiks ir krietni ierobežots, un brīvā laika lauku cilvēkam praktiski nav.

     Tiek strādāts pie tām tēmām, kuras konkrētajā brīdī aktualizējušās, pēc kurām ir pieprasījums. 2017. gadā aktuālas tēmas bija: grāmatu pārrakstītāji no Bērzpils drukas aizlieguma laikā;  Bērzpils teicēja Br. Romanovska; turpināts darbs pie Bērzpils koru darbības vēstures apkopošanas; veco fotogrāfiju no pagasta vēstures skenēšana, sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem; Vecpils muiža un Vecpils ciems šodien – materiālu apkopošana; pierakstītas A. Griestiņas atmiņas par Jāņu svinēšanu Golvaru ciemā 1960. gadu beigās -1970. gadu pirmajā pusē; saistībā ar veco psalmu dziedātāju tikšanos ar muzikologu M. Boiko apkopota jaunākā informācija par psalmu dziedāšanu un maija dziedājumiem mūspusē; tāpat sakarā ar atjaunotās Bēržu kapličas iesvētīšanu un atklāšanu apkopota jaunākā informācija par šo nozīmīgo notikumu; sastādīts bibliogrāfiskais literatūras saraksts par G. Manteifeli,  un veikti dažādi citi darbiņi.

     Arī 2018. gadā tāpat padziļināti tiks strādāts vairāk pie tām tēmām, kas būs aktuālas bibliotēkas apmeklētājiem, pagastam un tā iedzīvotājiem.

9. Projekti.

     2017. gadā bibliotēka jau 15 gadu piedalās VKKF mērķprogrammas “Bērnu/Jauniešu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” projektu konkursā un gūst atbalstu. No LNB saņemtas 9 žūrijas grāmatas par 71,17 EUR.

     Lielākā daļa žūrijas grāmatu tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, un tas sastāda lielāko daļu finansējuma bērnu grāmatām. Gribētos tomēr vairāk paļauties uz projekta ietvaros saņemtām grāmatām, lai paliktu vairāk finansējuma citu bērnu grāmatu iegādei.  

10. Publicitāte.

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem.

     Visa jaunākā informācija saistīta ar bibliotēkas darbu un pakalpojumiem regulāri ievietota bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils/

     Bibliotēkas apmeklētājiem, visiem interesentiem informācija par bibliotēkas vēsturi un darbību pieejama uz vietas bibliotēkā novadpētniecības stūrītī – lasītavā, bibliotēkas mājaslapā, elektroniski Word dokumentos.

     Aktuālākā informācija par norisēm bibliotēkā ievietota bibliotēkas stendā “Aktuāla informācija”.

     Iemūžināti fotogrāfijās mirkļi no bibliotēkas pasākumiem un dalība citos pasākumos.

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi.

Pārskats par lasīšanas veicināšanas, informācijas resursu un bibliotēkas popularizēšanas pasākumiem 2017. gadā:

Pasākums
Skaits
Apmeklētāji
Piezīmes
Literatūras izstādes
t.sk. bērniem
56
6
 
Atsevišķas izstādes
t.sk. tematiskas lit. un materiālu izstādes
        bērniem
8
 
2
 
Valsts un gadskārtu svētkiem, citām ievēroj. dienām
t.sk. novadpētniecības lit. un materiālu izstādes
6
 
Pagastam aktuālas vēstures tēmas, novadnieku jubilejas
Pārrunas
6
 
Citu pasākumu ietvaros
Bērnu žūrijas pasākums
1
13
Noslēguma pasākums.
Jauno grāmatu dienas pieaugušajiem
 
5
 
Jaunumu izstādes, apskati, pārrunas
Jauno grāmatu dienas bērniem
3
 
 
Jaunumu izstādes, apskati, pārrunas
Literatūras izstāžu cikli
( izstādes kopā,
       t.sk. bērniem)
4
( 9,
t.sk. 4 )
 
Lieldienām, Mātes d., LR proklamēš. sv., Ziemassvētkiem
Tematiski apskati
4
 
Citu pasākumu
ietvaros
Literatūras apskati
5
 
Citu pasāk. ietvaros
Dalība citos pasākumos
1
 
Tikšanās ar muzikologu M. Boiko
Literāra pēcpusdiena
1
10
Lit. izst., veltīta A. Lindgrēnei, grāmatu apsk., lasījumi no grām.
Bibliogrāf. literatūras saraksts
1
 
Par G. Manteifeli
Ekskursija uz b-ku
1
12

B-ķā ciemojas pirmsskolas izglītības  iestādes ”Kripatiņas” audzēkņi un audzinātāja V. Žeikare

 

     18.05. Bērzpils pagasta bibliotēkā bija saaicināti “Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2016” eksperti uz noslēguma pasākumu. Veiksmīgi žūrijas grāmatas izlasīja un novērtēja 13 eksperti. Ieradušies bija 11 bērni ( 1.-6. klase ) no Bērzpils vidusskolas. Aktīvākie lasītāji bija 4. klasē ( 4 eksperti ) un 2. klasē ( 3 eksperti ), no pārējām klasēm – pa 1 ekspertam. Pasākuma laikā, iesaistot pārrunās pašus lasītājus, pārrunājām par Bērzpils ekspertu atzītajām 10 labākajām un interesantākajām grāmatām. Atsvaidzinot atmiņā notikumus grāmatās, lasījām dzejoļus un fragmentus no tām. Bibliotekāre sniedza nelielas anotācijas par šīm grāmatām. Bērniem vajadzēja nedaudz piepūlēties un atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem par darbu varoņiem, par notikumiem grāmatās.

     Pēc sarunas par grāmatām tika sumināti žūrijas eksperti. Bibliotēkas vadītāja katram personīgi pateicās par ieguldīto laiku un darbu, un pasniedza Pateicības rakstu un magnētiņu – no LNB Bērnu literatūras centra, kā arī no sevis -– bloknotiņu ar ierakstu, pildspalvu un šokolādīti. Paliekot 10 minūtēm brīva laika līdz sekojošajai mācību stundai, bērni piedāvāja paspēlēt spēli, kur 1 bērns klusi pie sevis skaita alfabētu, pārējie pēc brītiņa saka – stop, pie kāda burta skaitītājs apstājas, ar tādu burtu jāpasaka grāmatas nosaukums. Izrādījās, ka grāmatu nosaukumus nemaz nevar tik ātri atcerēties, tāpēc sākās neliela burzma, kad bērni nosaukumus meklēja pēc plauktos esošajām grāmatā. Pasākums bērniem ļoti patika, tas izdevās interesants.

      Pasākums tika iemūžināts bildēs. Informācija un bildes skatāmi bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils/ sadaļās “Publicitāte” un “Attēli”.

  
 
2017. gadā noorganizēti 4 literatūras izstāžu cikli:

     Lieldienām – “Lieldienas – gaismas uzvara pār tumsu” – 2 izstādes;

     Mātes dienai – “Mātes mīlestības zelts/Staro mūžos visam pāri”(F.Bārda) – 2 izstādes;

      LR proklamēšanas gadadienai – “Tevi simtas saites ar tautu sien”( Aspazija) – 2 izstādes;

     Ziemassvētkiem – “Ziemassvētku brīnuma gaidās” – 3 izstādes.

     Uzliekot literatūras izstāžu ciklus, 1 izstāde parasti ir adresēta bērniem.

     Bibliotēkas krājuma popularizēšanai un, atsaucoties uz nozīmīgiem notikumiem sabiedriskajā dzīvē, uzliktas 56 atsevišķas literatūras izstādes, t.sk., tematiskas lit. un materiālu izstādes – 9; novadpētniecības literatūras un mater. izstādes -5; no tām bērniem adresētas 12 literatūras izstādes. Novērots, ka izstādēs uzliktās grāmatas vienmēr vairāk nonāk apmeklētāju uzmanības lokā un attiecīgi vairāk arī tiek izmantotas.

    Visvairāk bibliotēka atsaukusies uz latviešu rakstnieku, dzejnieku  jubilejām. 

     Lai popularizētu latviešu autoru darbus, oriģinālliteratūru, lit. zinātnes grāmatas, uzliktas 25 atsevišķas literatūras izstādes šādiem latviešu autoriem, kā E. Lukjanskim (80), A. Dziļumam (110), M. Steigam (90), M. Zālītei (65), K. Apškrūmai (80), I. Indrānei (90), M. Kempei (110), V. Ļūdēnam (80), J. Sirmbārdim (80), A. Upītim (140), Andr. Eglītim (105), Z. Mauriņai (120), J. Jaunsudrabiņam (140), E. Veidenbaumam (150), I. Auziņam (80) u.c. , t.sk. 2 izstādes bērniem.

     Liela vērība pievērsta latgaliešu tematikai. 2017. gadā uzliktas 3 literatūras izstādes veltītas ievērojamu latgaliešu atceres dienām: skolotājam, ērģelniekam, diriģentam, literātam O. Matvejānam (80), literatūrzinātniecei, folkloristei J. Kursītei (65), dzejniekam A. Vējānam ( 90).

     Vairākas literatūras izstādes ( 8 ) veltītas ārzemju rakstniekiem – jubilāriem: angļu rakstniecei D. di Morjē (110), franču rakstniekam A. Dimā ( tēvam ) ( 215), angļu rakstniecei D. Stīlai (70), angļu rakstniekam Dž. Golsvertijam (150), brazīliešu  rakstniekam P. Koelju (65), un 3 izstādes bērnu rakstniekiem - angļu rakstniekam A. A. Milnam ( 135 ), angļu rakstniecei E. Blaitonai ( 120 ), zviedru bērnu rakstniecei A. Lindgrēnei ( 110 ).

     Tāpat ar literatūras izstādēm ( 6 ) atsaucāmies uz ievērojamu aktieru, gleznotāju u.c. profesiju pārstāvju jubilejām: gleznotājam K. Miesniekam (130), gleznotājam L. Svempam (120), aktrisei E. Radziņai (100), aktrisei L. Ozoliņai (70), literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, LR prezidentei (1999-2007) V. Vīķei-Freibergai (80), literatūrzinātniekam, bibliogrāfam, tulkotājam K. Eglem ( 130 ).

     Tematiskās literatūras un materiālu izstādes ( 8 ) bija uzliktas, sagaidot Starptautiskās dzimtās valodas dienu ( 21. febr., izst. bērniem), Pasaules drošāka interneta dienu ( 8. febr., izst. bērniem ), Valentīna dienu, Starptautisko Sieviešu dienu, Smieklu (Joku) dienu, Eiropas dienu,  gadskārtu svētkus – Jāņu dienu , Mārtiņdienu.

     Uzliktas 8 novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes. ( Tuvāk apraksts pie Novadpētniecības. )

 
11. Sadarbības tīkla raksturojums.

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām.

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes.

     Bērzpils pagasta bibliotēkai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Bērzpils pagasta pārvaldi, kas uztur bibliotēkas telpas, iegādā nepieciešamo inventāru, aizved un atved jaunās grāmatas no Balvu CB Apstrādes nodaļas, palīdz ar daudzu pagastā svarīgu notikumu iemūžināšanu u.c., pretī saņemot no bibliotēkas nepieciešamo vajadzīgo informāciju novadpētniecības jomā u.c.

     Tāpat bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar pagasta saieta namu, tās vadītāju A. Krivišu. Pagasta kultūras darba organizatore ļoti labprāt palīdz pie visiem nozīmīgākiem pasākumiem, tos iemūžina fotogrāfijās, pretī saņemot atbalstu pa novadpētniecības jautājumiem , aktualitātēm, saņemot palīdzību dažādu pasākumu organizēšanā, kā, piemēram, gatavojoties pasākumam “Dziesma Bērzpilij - 20”, folkloras kopu saietam Žīguros, tikšanās ar muzikologu M. Boiko u.c.

     Bibliotēka sadarbojas ar Bērzpils vidusskolu, organizējot dažādus pasākumus, sadarbojas ar skolas bibliotēku, palīdzot ar dažādu informāciju gan skolēniem, gan skolotājiem, sadarbojas ar klašu audzinātājiem darbā ar parādniekiem u.c. Skolotāja L. Kokoreviča ir iekļauta Bērnu žūrijas Darba grupā. Viņa katru gadu palīdz noorganizēt Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu. Laba sadarbība izveidojusies ar skolas lietvedi V. Reini-Rižo, kas pati ir čakla lasītāja b-kā, ar skolas bibliotekāri I. Madernieci, mūzikas skolotāju D. Griestiņu u.c. darbiniekiem. Skolas vadība ir bijusi tik pretimnākoša pagasta pārvaldnieces lūgumam, ka skolas internātā ir ierādīta telpa bibliotēkas arhīvam, kur nolikt periodiskos izdevumus, norakstītās grāmatas līdz nodošanai makulatūrā u.c. lieko inventāru, lai neaizņem bibliotēkā vietu, lai ir plašāka telpa apmeklētājiem.

     Daudz individuāli palīdzējuši pagasta iedzīvotāji – A. Svelpe, L. Gaspažiņa, L. Mičule, A. Šustere, L. Kubaka u.c. Paldies viņiem!

     2017. gadā bibliotēka sadarbojās arī ar Balvu CB Novadpētniecības lasītavu, sagatavojot bibliogrāfisko literatūras sarakstu par G. Manteifeli, apmainoties ar informāciju par grāmatu pārrakstītājiem no Bērzpils drukas aizlieguma laikā u.c. aktualitātēm.

 
30.01.2018                                                                              B-kas vad.: A. Griestiņa
 

 

 

Statistika (no Balvu CB Bērzpils filiālbibliotēkas darba teksta pārskata par 2016.gadu ).

Finansiālais nodrošinājums.
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

Finansējuma avots

2014. gads

2015. gads

2016. gads

Dinamika +/-

Balvu CB budžets (krājuma komplektēšanai)

1208

1304

1229

+-

Bērzpils pagasta pārvalde

1737

6334

1983

+-

Maksas pakalpojumi

52

41

49

-+

Sponsorējumi, ziedojumi

       

Kopā

2945

7638

3212

+-

 

Bibliotēkai ir 2 finansējuma piešķīrēji. Telpas un inventāru uztur Bērzpils pagasta pārvalde, bet krājuma komplektēšanai finansējumu iedala Balvu CB. Maksas pakalpojumu ieņēmumi aiziet Balvu novada pašvaldības kasē.

Galvenie rādītāji.

Tabula "Bibliotēkas pamatrādītāji"

 

2014

2015

2016

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

226

215

210

 -5%; -2%

t. sk. bērni

79
 65
 61
 -6%; -6%

Fiziskais apmeklējums

1806
3054
2833
 +69%; -7%

t. sk. bērni

1379
1104
1104
-20%; 0%

Virtuālais apmeklējums

1232
1799
1451
+46%; -19%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

       

Izsniegums kopā

7918
7595
7466
-4%; -2%

t. sk. grāmatas

3122
3029
3119
-3%; +3%

t. sk. periodiskie izdevumi

4364
4288
4079
-2%; -5%

t. sk. bērniem

1591
1328
853
-16%; -36%

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā

28%
27%
27%
-4%; 0%

Iedzīvotāju skaits

808
798
764
-1%; -4%
 

Pakalpojumu attīstība un uzturēšana.

 Lai atvieglotu apmeklētāju darbību bibliotēkā, 2016. gadā uzturēti un veikti šādi pasākumi:

·         Regulāri ar jaunāko informāciju papildināts stends pie sienas “Aktuāla informācija”;

·         Pastāvīgi pieejamas jaunieguvumu izstādes “Jaunākā literatūra bibliotēkā” un “Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem”, un noorganizētas Jaunumu dienas pieaugušajiem un bērniem;

·         “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2016” grāmatu izstāde izvietota telpas centrā, lai ir visiem interesentiem pieejama un apskatāma;

·         Pieejama apmeklētājiem grāmata “Atsauksmes. Ierosinājumi. Piezīmes”;

·         Uzturēta un regulāri papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājas lapa http://www.bibliotekas.lv/berzpils 

Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs.

      Uzziņas un informācija sniegtas: bērniem un jauniešiem mācību darbam, gatavojot patstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām; Bērzpils pagasta pārvaldei – B. Bogdanei, Bērzpils saieta namam – A. Krivišai, laikrakstam “Vaduguns” – I. Zinkovskai – galvenokārt par dažādiem novadpētniecības jautājumiem; bibliotēkas attālinātiem lietotājiem u.c.

     Uzziņu un informācijas sniegšanā izmantots bibliotēkas krājums, uzziņu un nozaru literatūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tomēr visvairāk bērni un jaunieši uzziņas un informāciju meklēja interneta vietnēs.

     2016. gadā sniegtas galvenokārt individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par bibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes darbā ar datoru u.c.

     Daudz informācijas un uzziņu sniegts elektroniski – gan iedzīvotājiem, gan skolai, gan pagasta pārvaldei, saieta namam, laikrakstam “Vaduguns” u.c. Elektroniskās uzziņas ( 54 ) un elektroniskā dokumentu piegāde ( 90 ) ir uzskaitīti Bibliotēkas darba dienasgrāmatā.

     Uzskaitītas ir tikai elektroniskās uzziņas.

     Bibliotēkas elektroniskajā dienasgrāmatā uzskatāmi redzams, kāds uzziņu un informācijas darbs 2016. gadā veikts.

     Janvārī – mazajiem apmeklētājiem palīdzēts sameklēt grāmatas par Latviju, tēvzemi; sagatavota S. Krasovskai informācija par krucifiksu Bēržu baznīcas dārzā –ieskenēti un elektroniski nosūtīti 2 dokumenti.

     Februārī – Projektu nedēļa Bērzpils vidusskolā – mazajiem tautasdziesmas par tēvzemi, Latvijas novadiem; 5.-6. klašu zēniem – matemātiskās spēles u.c. Pagasta pārvaldniecei B. Bogdanei - sagatavota informācija par Solu un Bonifacovu; apkopota informācija par leģionāru Kurpnieku Alfrēdu.

     Martā – apkopotas ziņas par novadnieku C. Apšenieku, sadarbojoties ar Balvu CB Novadpētniecības lasītavu, ar vēsturnieci I. Šaicāni.

     Aprīlī – A. Krivišai nosūtīti elektroniski 10 dokumenti par Bēržu baznīcu un Dievmātes altāri. B. Bogdanei – informācija par seno Ičas apmetni un tās iedzīvotāju apģērbu.

     Maijā - I. Zinkovskai apkopota informācija par Bēržu kapliču un Bērzīnes pilskalnu un nosūtīti elektroniski 5 dokumenti.

     Jūlijā – K. Pokratniecei apkopota un sagatavota informācija par Bērzpils etnogrāfisko ansambli= Bērzpils folkloras kopu no 1960. gada līdz mūsdienām.

     Augustā – A. Krivišai – apkopota informācija par Bērzpils kultūrvēsturiskajiem objektiem un ar tiem saistīto folkloru.

     Oktobrī, novembrī – Latvijas Ārstu biedrībai – apkopotas, ieskenētas fotogrāfijas no pagasta vēstures, sagatavots apraksts pie fotogrāfijām un elektroniski nosūtīti 38 dokumenti.

     Novembrī – A. Krivišai apkopoti materiāli par deju kolektīvu “Klip-klap” un nosūtīti elektroniski 4 dokumenti.

 
 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija.
 
      Bibliotēkas krājums 2016. gadā 5 reizes papildināts ar daiļliteratūras, nozaru, bērnu grāmatām par pašvaldības līdzekļiem. Visvairāk iegādāta daiļliteratūra, pēc kuras ir vislielākais lietotāju pieprasījums. Mazāk iegādāta nozaru literatūra. Iegādājoties bērnu grāmatas, liela vērība pievērsta Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām.
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

2014

2015

2016

Finansējums krājuma komplektēšanai

1208

1299

1229

t. sk. pašvaldības finansējums

1208

1299

1229

grāmatām

719
819
748

t. sk. bērnu grāmatām ( B,J )

111
  98
117

periodiskajiem izdevumiem

489
480
481

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

1,6
1,7
1,6
 
Rekataloģizācija.
 

     2016. gadā rekataloģizēti 499 eks. periodisko izdevumu, t.sk., tekošā gadā abonētie un dāvinātie žurnāli, kā arī iepriekšējo gadu žurnāli, kas bija “aizķērušies” pie lietotājiem un nebija rekataloģizēti. 2016.g. rekataloģizētie periodiskie izdevumi sastāda 36% no iepriekšējā periodā  rekataloģizētajiem preses izdevumiem.

      2017. gadā plānots rekataloģizēt grāmatas, kas palikušās ārpus Alises, pašlaik apzinātas 6 grāmatas.

 
Krājuma pārbaude ( inventarizācija ). Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.
 
 Krājuma rādītāji.

Tabula "Krājuma rādītāji"

 

2014

2015

2016

Jaunieguvumi

655
1039
655

Grāmatas (jaunieguvumi):

310
137
156

t. sk. latviešu daiļliteratūra

200
52
49

t. sk. bērniem

31
25
28

Izslēgtie dokumenti

438
63
425

Krājuma kopskaits:

7843
8471
8701

t.sk.grāmatas

7396
7496
7249

t.sk. periodiskie izdevumi

422
949
1424

Grāmatu krājuma apgrozība

0,42
0,40
0,43

Periodisko izdevumu apgrozība

10,34
4,52
2,86
 
Datubāzes.

      2016. gadā bibliotēkā tiešsaistē bija pieejamas abonētās datubāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.

      Ļoti daudz informācijas ieguvei izmantota Balvu CB Kultūrvēstures datubāze, ko veido Balvu CB, aktīvi līdzdarbojoties pagastu bibliotēkām. Daudz izmantota arī LNB Digitālā bibliotēka www.periodika.lv
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze
2014
2015
2016
Letonika
212
136
 
11
News
1
0
0
 
Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm uzlikta bibliotēkas stendā un ievietota arī bibliotēkas mājaslapā.

        Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji bibliotēkas mikrorajonā.

     2016. gadā bibliotēkā no visiem lasītājiem (210) 29% sastāda bērni un jaunieši (61). Bibliotēkas tuvumā atrodas Bērzpils vidusskola, tas ir galvenais faktors, kas nosaka bibliotēkas darbu ar šo mērķgrupu. Bērzpils pagastā ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits, attiecīgi arī bērnu skaits. 2016./2017. māc. gadā Bērzpils vidusskolā mācās 65 skolēni un skolas bērnudārzu apmeklē 18 bērni.

 
 
2014
2015
2016
% salīdzin. ar iepriekš. gadu
Bērni un jaun. līdz 18 gadiem
79
65
61
-6%; -6%
Fiz. apmeklēj.
1379
1104
1104
-20%; 0%
t.sk.,apmeklēj. pie datora
429
332
427
 
Izsniegums
1591
1328
853
-16%; -36%
 

      Pēc tabulas redzams, ka samazinājies nedaudz lietotāju skaits, bet katastrofāli samazinājies izsniegums bērniem un jauniešiem. Bērni lasa ļoti maz. Gadā vidēji uz vienu lasītāju izsniegti 14 iespieddarbi, pamatā tās ir grāmatas. Šī tendence jūtami pieaug, jo ir pieaugusi informācijas tehnoloģiju loma informācijas ieguvē un brīvā laika pavadīšanā, par ko liecina arī bērnu un jauniešu apmeklējumi pie datoriem.

     2016. gadā ( tāpat kā 2014. un 2015.g. ) nebija raksturīgs liels datorlietotāju pieplūdums noteiktās stundās. Tagad gandrīz katram bērnam mājās ir dators un interneta pieslēgums, vai cita mobilā ierīce ar interneta pieslēgumu, kas jūtami samazina bibliotēkas apmeklējumus.

 Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu.
 
     Kā katru gadu arī 2016. gadā ir rūpīgi strādāts pie bērnu un jauniešu literatūras krājuma uzturēšanas un komplektēšanas. Bibliotēkā ir bagātīgs grāmatu krājums šai mērķgrupai. Summārās uzskaites grāmatā ir uzskaitīti 793 eks. ( Alisē – 593 eks. ) bērnu grāmatas, kas sastāda 11% no visa bibliotēkas grāmatu krājuma ( 7249 eks.; Alisē – 7206 eks.).

     Bērnu grāmatas iegādātas apmēram 4 reizes gadā. No 87 iespieddarbiem, kas iegādāti par pašvaldības līdzekļiem, 23 grāmatas ( t.sk., 14 žūrijas grāmatas ) adresētas bērniem un jauniešiem, kas sastāda 26% no visām iegādātajām grāmatām. Pašvaldības kopējais finansējums grāmatām – 748,42 EUR, t.sk., bērnu un jauniešu grāmatu iegādei izlietotais finansējums – 178,95 EUR. Tātad tie ir 24% no kopējās summas.

     Uz kopējā ienākušo grāmatu skaita (154 eks., t.sk. bērnu grāmatas – 28 eks.) izskatās, ka iegādāts pamaz bērnu grāmatu, bet bērnu grāmatām nav tik liels pieprasījums, un, otrkārt, naudas izteiksmē tās sastāda ievērojamu daļu no piešķirtā finansējuma.

     Jau 14 gadu piedalāmies Bērnu žūrijā, un katru gadu iegādātās un saņemtās grāmatas ir labs papildinājums bērnu un jauniešu grāmatu krājumam. 2016. gadā iegādātas 14 bērniem adresētās žūrijas grāmatas, bet LNB projekta ietvaros saņemtas papildus 6 grāmatas. Pagaidām “Bērnu žūrijā – 2016” veiksmīgi startējuši 13 bērni.

 Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana.
 
     Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācību darbam, gatavojot patstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām, gatavojoties konkursiem novadā, reģionā u.c.

   Uzziņu darbā izmantots bibliotēkas krājums – uzziņu un nozaru literatūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tā kā ļoti daudz tiek izmantots novadpētniecības krājums, tad apmeklētājiem ir sagatavota un pieejama informācija par bibliotēkā pieejamām novadpētniecības, tāpat arī tematiskajām mapēm, par šo mapju jaunumiem.

     Februāra sākumā Bērzpils vidusskolā parasti ir Projektu nedēļa, un tad bibliotēkā ir lielāks apmeklētāju pieplūdums.  Lielie visu informāciju galvenokārt meklē internetā, bet mazie – grāmatās. Tā, piemēram, mazajiem palīdzēju sameklēt tautasdziesmas par Tēvzemi, par Latviju; 5.-6. klases zēniem – matemātiskās spēles.

     2016. gadā sniegtas individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par bibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes darbā ar datoru u.c.

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem.
 
      Bibliotēka jau četrpadsmito gadu ( kopš 2003. gada ) piedalās mērķprogrammā “Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”, kur iesaistās dažāda vecuma čaklākie bibliotēkas lasītāji.

    23. maijā bibliotēkā notika “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2015” noslēguma pasākums. Pavisam žūrijā piedalījās 23 bērni un jaunieši, bet veiksmīgi bija startējuši 10 eksperti. Uz pasākumu bija ieradušies 13 bērni. Pasākumu palīdzēja noorganizēt ilggadēja sadarbības partnere, žūrijas Darba grupas pārstāve, skolotāja L. Kokoreviča.

     Bibliotēkas vadītāja apkopoja 10 labākās, interesantākās bērnu novērtētās grāmatas Bērzpilī. Par šīm grāmatām pasākuma laikā tika pārrunāts, aktīvi iesaistot pārrunās, atbildēs un lasījumos arī pašus bērnus, un bērni ļoti labprāt iesaistījās šajās aktivitātēs.                                        Pēc grāmatu apskata sekoja žūrijas dalībnieku godināšana. Eksperti saņēma dāvaniņās bloknotiņus, pildspalvas un šokolādītes. Katrā bloknotiņā bērniem bija ierakstīts piemērots teiciens par grāmatām un lasīšanu, kas bija katram saņēmējam jānolasa. Tā visi pasākuma dalībnieki noklausījās vairākus interesantus domugraudus par šo tēmu.

     Lietderīgi izmantojot brīvu palikušo laiku līdz stundas sākumam un iesaistot ar jautājumiem arī pašus bērnus ( vai jums ģimenē kāds ir lasījis priekšā grāmatiņas? cik no jums patīk lasīt grāmatas un cik no jums jāpiespiežas lasīt grāmatas? samazinās bērnu lasītprasme, vai jūs zināt, ko nozīmē, piemēram, vārdi stiķis, aulekšiem, aizgūtnēm, mēlnesis, liekulis, tirāns, iecirtīgs, šļaugans? kas, pēc jūsu domām, ir lasītprasme? ), bibliotēkas vadītāja pastāstīja par lielo lasīšanas nozīmi cilvēka personības izaugsmē, par lasītprasmes veidošanu un nostiprināšanu, un aicināja bērnus lasīt grāmatas, tādējādi bagātinot un pilnveidojot sevi, lai izaugtu par zinošiem un gudriem, sabiedrībai noderīgiem cilvēkiem.

     Bērni ar interesi uzklausīja stāstījumu, un jau uzreiz sāka interesēties par jauno žūriju, kad varēšot uzsākt lasīšanu, uz ko atbildi saņēma no bibliotēkas vadītājas.

     Pasākumu bildēs iemūžināja L. Pommere.

                                                                                                             

    Uzlikti 4 tematiskie literatūras un materiālu izstāžu cikli, kur parasti 1 izstāde ir adresēta bērniem.

     Gadskārtu svētkiem – martā bija uzlikts izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Lieldienas – svētki, kas apvieno kristīgo bijību un tautiski pagānisku jautrību”, kur bērniem bija adresēta izstāde “Nāc nākdama, Lieldieniņa” un decembrī – izstāžu cikls ( 3 izst. ) “Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk”, kur bērniem adresēta izstāde “Zaķīt’s ledus tauri pūta/Ziemasvētkus vēstīdams” (T.dz.). Grāmatas no šīm izstādēm tika daudz izsniegtas un lasītas.

     Valsts svētku dienām – maijā Mātes dienai bija uzlikts literatūras un materiālu izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Mātes sirds stāv pāri gadiem straujiem”, kur bērniem adresēta izstāde “Mana mīļa māmuliņa/ Mani mīļi audzināja” (T.dz.). un novembrī LR proklamēšanas dienai – izstāžu cikls “Tevi simtas saites ar tautu sien” (Aspazija), kur bērniem adresēta izstāde “Mana tēvzeme ir mana tēta zeme” ( J.Peters).

     1 literatūras izstāžu cikls ( 2 izst.) “No augsto vērtību kalna – kur Dievs, Daba, Darbs” oktobrī bija veltīts rakstnieces Annas Brigaderes 155 gadu jubilejai, kur bērniem bija adresēta izstāde “Rakstnieces Annas Brigaderes devums bērniem”.

     Atsaucāmies ar vairākām literatūras izstādēm ( 5 ) uz populāru latviešu un ārzemju bērnu rakstnieku jubilejām, kā, “Labestīgajā, visām būtnēm labvēlīgajā pasaku pasaulē” ( J. Zvirgzdiņam – 75 ); “Man bijusi tā laime būt vienmēr kopā ar bērniem” ( E. Birzniekam-Upītim – 145 ); “Es esmu rudens putns, vēlais putns” ( U. Auseklim – 75 ); “Par Ņiķa un Riķa stiķiem un daudz ko citu” ( Ē. Kūlim – 75 ) un “Darbi visiem bērniem, kas tādi ir pēc gadiem un savā sirdī” ( angļu rakstn. Hjū Loftingam – 130).

     Uzliktas vairākas tematiskas literatūras un materiālu izstādes ( 3 ) bērniem un jauniešiem, atsaucoties uz tādām nozīmīgām dienām, kā,

“Mums katram ir sava dzimtā valoda” ( 21. febr. – Starptautiskā dzimtās valodas diena );

“Vai tu zini, kas ir “drošs internets?” ( 8. febr. – Pasaules drošāka interneta diena );

“Pilnveidosim savs e-prasmes” ( 7.-12. marts – E-prasmju nedēļa ).

     No kopējā 2016. gadā uzlikto literatūras izstāžu skaita ( 68 ) bērniem un jauniešiem veltītas 15 literatūras izstādes, kas sastāda 22% no kopējā skaita.

     Pastāvīgi pieejamas bērniem apritē ejošās jaunākās grāmatas izstādē “Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem”, bijušas 3 Jaunumu dienas, kad pie izstādes sniegta arī informācija par jaunieguvumiem.

 
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums.
 
     2016. gadā pagasta bibliotēka sadarbojās ar Bērzpils vidusskolas bibliotēku -  Projektu nedēļas laikā, meklējot un sniedzot nepieciešamo informāciju skolēniem patstāvīgajos pētnieciskajos darbos un gatavojot skolēnus dažādiem konkursiem skolā, novadā, reģionā.

    Organizējot “Bērnu žūrijas - 2015” noslēguma pasākumu, sadarbojos ar skolotāju l. Kokoreviču Bērzpils vidusskolā un ar pagasta kultūras darba organizatori A. Krivišu, kuras ir žūrijas Darba grupas pārstāves.

    Sadarbība vērtējama pozitīvi.

 

      Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes.

     Bibliotēkā veikts nopietns novadpētniecības darbs.

Novadpētniecības darba virzieni 2016. gadā:

·         Esošo novadpētniecības materiālu mapju regulāra papildināšana ar jaunāko informāciju par Bērzpils pagastu – presē, novada mājaslapā u.c. interneta vietnēs;

·         Novadpētniecības krājuma papildināšana ar jaunākajiem iespieddarbiem;

·         Veco fotogrāfiju ieskenēšana un atmiņu pierakstīšana;

·         Esošo materiālu izdalīšana un apkopošana atsevišķās mapēs;

·         Ciemiņu sagaidīšana un uzņemšana bibliotēkā;

·         Novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšana;

·         Sadarbība ar skolu, saieta namu, pagasta pārvaldi u.c.                                                                               

Novadpētniecības krājums.

     Pārskatot 2016. gadā veiktos pierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, redzams, kāds darbs veikts.

     Janvārī – apkopota un sagatavota informācija S. Krasovskai par krucifiksu Bēržu baznīcas dārzā – aizsūtīti 2 elektroniskie dokumenti.

     Februārī – pagasta pārvaldniecei B.Bogdanei apkopota un sagatavota informācija par Solu un Bonifacovu; apkopota informācija par leģionāru Kurpnieku Alfrēdu, par kuru pie pārvaldnieces griezusies Brāļu kapu komiteja - neapstiprinājās ziņas, ka viņš būtu nācis no Bērzpils pagasta.

     Martā – informācijas vākšana un apkopošana par novadnieku, folkloras vācēju Ciprijanu Apšenieku (savācis 984 folkloras vien. Bērzpils pag. ), kuram martā apritēja 110 gadu, sadarbojoties ar Balvu CB Novadpētniecības lasītavu, ar vēsturnieci I. Šaicāni u.c.

     Martā – pie Bēržu baznīcas vēstures- ieskenētas T. Zelčas atnestās plebānijas bildes par 1913. gadu, kad draudzē strādāja prāvests P. Tukišs, un pierakstītas atmiņas par Tamāras mātes – Olgas Klitončikas savulaik stāstīto.

     Martā – pārlapota I. Šaicānes grāmata “Sports Ziemeļlatgalē …” un apkopota visa pieejamā informācija par Bērzpils pagasta sportistiem – D. Baranovski, J. Vaskinoviču u.c.

     Aprīlī – skolā pasākums, veltīts dzejniecei Broņislavai Martuževai. Apkopoti materiāli, nosūtīti A. Krivišai 10 dok. elektroniski – par Bēržu baznīcu, par Dievmātes altāri u.c.

      Aprīlī – pēc pagasta pārvaldnieces lūguma sazinos ar novada muzeju par tēmu – kā vizuāli izskatījās senā Ičas apmetne un kā ģērbās tās iedzīvotāji, apkopoju internetā pieejamo informāciju. Pie reizes apkopoti no interneta materiāli par Ičas un Upesgala apmetnēm, par pagasta ūdens un dabas bagātībām; saglabāti datorā 7 jauni faili par šīm tēmām, vēlāk izdrukāti un pievienoti materiālu mapēm.

    Maijā – apkopota informācija par Bēržu kapu kapliču un Bērzīnes pilskalnu, nosūtīti 5 elektron. dokumenti Vadugunij - I. Zinkovskai.

     Maijā – informācijas un foto apkopošana par Bērzpils pagasta svētkiem u.c. aktivitātēm.

     Jūlijā – iesākts ( pēc K. Pokratnieces ierosinājuma ) darbs pie Bērzpils etnogrāfiskā ansambļa = Bērzpils folkloras kopas darbības izpētes no 1960. gada līdz mūsdienām.

     Augustā – informācijas apkopošana par Bērzpils novadnieku Staņislavu Apšinieku u.c. folkloras vācējiem, kuri pierakstījuši folkloru Bērzpils pagastā.

      Augustā - bibliotēkā ciemojas P. Apinis ar savu komandu, ko pavada J. Trupovnieks. Uzdevums – savākt, apkopot un aizsūtīt ieskenētas fotogrāfijas no pagasta vēstures, jo izdošanai tiek gatavots nacionālais albums “Latvijai - 100”.

     Augustā – bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēcteči – Anna Rzyska ar ģimeni no Polijas. Pavada viņus novadpētnieks L. Rakickis un draudzes prāvests O. Misjūns. Ciemiņi iepazīstas ar savāktajiem novadpētniecības materiāliem 10 mapēs, kas uzlikti izstādē “Benislavsku dzimtas likteņi Bēržu draudzē”, un ir pārsteigti un iepriecināti par bagātīgo krājumu. Sirsnīgā tikšanās iemūžināta bildēs.

     Augustā – apkopojot informāciju un materiālus par Bērzpils folkloras kopu, izdalījās vēl materiālu kopa par Bērzpils koru vēsturi, tādējādi izveidotas 2 jaunas materiālu mapes.

10. augustā bibliotēkā ciemojās A. Rzyska ar ģim. no Polijas. Foto L. Pommere

     Augustā – apkopotas un sniegtas A. Krivišai un B. Bogdanei ziņas par pagasta kultūrvēsturiskajiem objektiem un ar tiem saistīto folkloru, gatavojoties tūrisma pasākumiem pagastā.

     Oktobrī – pārskatīta grāmata – D. Latkovskis. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēz., LKC, 2016, un apkopotas ziņas par Bērzpils novadniekiem.

     Oktobrī – ieskenēti materiāli no grāmatiņas “Jaunlatgales apriņķa I Dziesmu svētki 1936. gada 21. jūnijā Balvos”, kas nejauši nonākusi redzeslokā.

     Oktobrī – tiek vākti un apkopoti materiāli par ievērojamo pašvaldību darbinieku Jāni Sudarovu; apmeklēti mājās viņa mazbērni - Anna un Pēteris Sudarovs; ieskenētas bildes no J. Sudarova dzīves un darba momentiem.

     Novembrī – palīdzot sagatavot pagasta kultūras darba organizatorei valsts svētku koncertu, tiek uzrakstītas un iesniegtas esejas par savām dzimtām, t.sk., top A. Griestiņas eseja “Mana dzimta – mans spēka avots”, kas elektroniski nosūtīta A. Krivišai.

     Novembrī – bilžu atlase un aprakstu veidošana nacionālajam albumam “Latvijai - 100”, ko gatavojas izdot p. Apinis; elektroniski nosūtītas 38 ieskenētās fotogrāfijas un apraksts.

     Novembrī – veco fotogrāfiju no pagasta vēstures ieskenēšana – no M. Tūmiņas ģimenes krājuma.

     Decembrī – veco fotogrāfiju ieskenēšana - no Bērzpils jauktā kora un Balvu rajona skolotāju jauktā kora, kurā bija daudz dziedātāju no Bērzpils, vēstures. Fotogrāfijas no M. Tūmiņas ģimenes krājuma.

     Decembrī – B. Bogdanes, M. Paideres u.c. foto galerijas par Bērzpils tūrisma aktivitātēm – Bērzpils pagasta ekspedīciju 27. septembrī un nakts pārgājienu Bērzpils apkārtnē 30. septembrī.

Novadpētniecības darba popularizēšana.

     Pie novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšanas katru gadu tiek daudz strādāts. Novadpētniecības krājumam ir iekārtots atsevišķs stūrītis – lasītava, kur var apskatīties interesējošo, un palasīt attiecīgo literatūru, materiālus.

     2016. gadā bibliotēkā bija uzlikts novadpētniecības literatūras un materiālu izstāžu cikls visa gada garumā “Tautai, kura nepazīst un neinteresējas par savu pagātni, nav arī nākotnes” ( A.Šnepers), kura ietvaros bija uzliktas 13 izstādes un sniegti vairāki apskati:

 janvārī – “Barikāžu laiks – emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks” ( Barikādēm – 20 )   ( uzliktas 2 novadpētn. mater. mapes, 1 elektr.dok.,5 grām.);

februārī – “Lubāna mitrājs un tā arheoloģiskie pieminekļi”                                                     (Arheol. ekspedīciju vadītājai Lubāna zemienē – I. Lozei – 80)                                                         ( uzliktas 4 novadpētn. mater mapes, 4 grām.);      

martā – “Ievērojamais devums Bērzpils folkloras apzināšanā

( Bērzpils folkloras vācējam C. Apšeniekam – 110)

( uzliktas 2 novadpētn. mater. mapes );

·         martā – “To brīdi, Dzimtene vēl atminu…

( Represētie bērzpilieši un viņu atmiņas )

( uzliktas 5 nov. mater. mapes un 6 grām.);

·         aprīlī – bibliotēku nedēļas ietvaros “Bērzpils pagasta bibliotēkai - 70”

( 1946. gadā Domopolē dibināta Bērzpils pag. bibliotēka )

( uzliktas 6 novadpētn. mater. mapes par bibliotēkas vēsturi, darbību,     pasākumiem u.c. );

·         maijā – “Krucifiksi un maija dziedāšanas tradīcijas Bērzpils pagastā”

( uzliktas 2 novadpētn. mater, mapes+ 6 iespieddarbi );

·         jūnijā – “Folkloras mantojums Bērzpilī

( uzliktas 11 mater. mapes );

·         jūlijā – “Ievērojamā Benislavsku dzimta Bēržu draudzē

( Bīskapam J. Benislavskim – 280 )

( uzliktas 5 novadpētn. mater. mapes );

·         jūlijā – “Bēržu Romas-katoļu draudzes vēsture un šodiena

( Sv. Annas Bēržu katoļu baznīcai – 165 )

(uzliktas 9 novadpētn. mater, mapes );

·         jūlijā – “Pieminot Bērzpils novadnieku, Latvijas brīvības cīņu dalībnieku, ģenerāli Kazimiru Olekšu” ( K. Olekšam – 130)

( uzlikta 1 mater. mape + 2 grām. );

·         augustā – “Bēržu Latvijas katoļu jaunatnes biedrības darbība

( LKJB dziesmu svētkiem Aglonā – 85 )

( uzlikta 1 novadpētn. mater. mape+ 2 preses izdev. );

·         oktobrī – “Literāti – Bērzpils novadnieki

( uzliktas 7 novadpētn. mater, mapes );

·         novembrī – “Bērzpils novadnieki - Lāčplēši”

( veltījums Lāčplēša dienai )

( uzlikta 1 novadpētn. mater. mape + 4 grām. ).

     Bibliotēkā ir sagatavota pārskatoša informācija par novadpētniecības materiālu mapēm ( kopumā ap 100 ), un ikdienā ir brīvi pieejama bibliotēkas apmeklētājiem.

     2017. gadā plānots papildināt bibliotēkas mājaslapu ar sadaļu “Novadpētniecība”, kur elektroniski būtu pieejama aktuāla informācija šajā jomā.

Sadarbība novadpētniecības jomā.

      Bibliotēkai ir laba sadarbība ar visām iestādēm Bērzpils pagastā – Bērzpils vidusskolu, saieta namu, pagasta pārvaldi, atsaucīgi ir bijuši pagasta iedzīvotāji. Sadarbojos ar Balvu CB Novadpētniecības lasītavu, ar Vaduguni u.c. Sadarbība ar citiem uzteicama ne tikai, lai sagatavotu un sniegtu informāciju citiem, bet arī lai ievāktu informāciju un fiksētu dažādas svarīgas norises pagastā. Ļoti daudz ar materiāliem, fotogrāfijām personīgi palīdzējuši T. Zelča, G. Tūmiņa, A. Kriviša, B. Bogdane u.c.

Novadpētniecības materiālu, fotoattēlu digitalizācija.

     2016. gadā digitalizēto kolekciju skaits - 5

1) M. Tūmiņas fotogrāfijas – koru vēsture – 38 digitalizētas fotogrāfijas;

2) M. Tūmiņas fotogrāfijas – pagasta vēsture vecajās fotogrāfijās - digitalizētas 10 fotogrāfijas;

3) J. Sudarovs. Fotogrāfijas no Sudaru ģim. krāj. – 20 digit. fotogrāfijas;

                          Fotogrāfijas no Proles M. ģim. krāj. – 2 digit. fotogrāfijas;

4) Grāmatiņa “Jaunlatgales apriņķa I Dziesmu svētki 1936. gada 21. jūnijā Balvos” –digitalizētas 35 lpp;

5) Materiāli par Solu, Bonifacovu – Vaduguns – 4 iesken mater.

 
Digitalizēto dokumentu skaits – 2
Digitalizēto dokumentu lpp skaits – 37
Digitalizēto attēlizdevumu ( fotogrāfiju ) skaits - 71
 

Nac. albumam “Latvijai - 100” apkopotas 38 fotogrāfijas, t.sk., 14 ieskenētās fotogrāfijas no iepriekšējiem gadiem.

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi.

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības.

     Katru gadu ir daudz darīts novadpētniecības jomā. Tomēr bibliotēka nekad neaizvietos muzeju, kas padziļināti ar visiem novadpētniecības jautājumiem strādā. Bibliotēkas vadītāja laiks ir krietni ierobežots, un brīvā laika lauku cilvēkam praktiski nav.

     Tiek strādāts pie tām tēmām, kuras konkrētajā brīdī aktualizējušās, pēc kurām ir pieprasījums. 2016. gadā aktuālas tēmas bija – novadnieks C. Apšenieks, Bērzpils folkloras ansambļa darbības, Bērzpils koru darbības vēstures apkopošana, veco fotogrāfiju no pagasta vēstures, no J. Sudarova dzīves un darba momentiem skenēšana, fotogrāfiju atlase topošajam nacionālajam albumam “Latvijai - 100”, folkloras par Bērzpils kultūrvēsturiskajiem objektiem apkopošana, gatavojoties tūrisma pasākumiem pagastā u.c.

     Arī 2017. gadā tāpat padziļināti tiks strādāts vairāk pie tām tēmām, kas būs aktuālas bibliotēkas apmeklētājiem, pagastam un tā iedzīvotājiem.

9. Projekti.

     2016. gadā bibliotēka jau 14 gadu piedalās VKKF mērķprogrammas “Bērnu/Jauniešu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” projektu konkursā un gūst atbalstu. No LNB saņemtas 8 žūrijas grāmatas par 61,12 EUR.

     Lielākā daļa žūrijas grāmatu tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, un tas sastāda lielāko daļu finansējuma bērnu grāmatām. Gribētos tomēr vairāk paļauties uz projekta ietvaros saņemtām grāmatām, lai paliktu vairāk finansējuma citu bērnu grāmatu iegādei.

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem.

     Visa jaunākā informācija saistīta ar bibliotēkas darbu un pakalpojumiem regulāri ievietota bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils

     Bibliotēkas apmeklētājiem, visiem interesentiem informācija par bibliotēkas vēsturi un darbību pieejama uz vietas bibliotēkā novadpētniecības stūrītī – lasītavā, bibliotēkas mājaslapā, elektroniski Word dokumentos.

     Aktuālākā informācija par norisēm bibliotēkā ievietota bibliotēkas stendā “Aktuāla informācija”.

     Iemūžināti fotogrāfijās mirkļi no bibliotēkas pasākumiem un dalība citos pasākumos, nobildēti ciemiņi no Polijas.

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi.

Pārskats par lasīšanas veicināšanas, informācijas resursu un bibliotēkas popularizēšanas pasākumiem 2016. gadā:

Pasākums
Skaits
Apmeklētāji
Piezīmes
Literatūras izstādes
t.sk. bērniem
44
9
 
Atsevišķas izstādes
t.sk. tematiskas lit. un materiālu izstādes
6
 
Valsts un gadskārtu svētkiem, citām ievēroj. dienām
Novadpētniecības lit. un materiālu izstāžu cikls
1 (13 izstādes)
 
Visa gada garumā -pagastam aktuālas vēstures tēmas
Pārrunas
6
 
Citu pasākumu ietvaros
Bērnu žūrijas pasākums
1
13
 
Jauno grāmatu dienas pieaugušajiem
 
5
 
Jaunumu izstādes, apskati, pārrunas
Jauno grāmatu dienas bērniem
3
 
 
Jaunumu izstādes, apskati, pārrunas
Citi literatūras izstāžu cikli
( izstādes kopā,

       t.sk. bērniem)

5
( 11,
t.sk. 5 )
 

A. Brigaderei, Lieldienām, Mātes d.,, LR proklamēš. sv., Ziemassvētkiem

Tematiski apskati
5
 
Citu pasākumu
ietvaros
Literatūras apskati
6
 
Citu pasāk. ietvaros
Dalība citos pasākumos
1
 
 
 

     23.05. Bērzpils pagasta bibliotēkā bija saaicināti “Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2015” eksperti un čaklākie lasītāji uz noslēguma pasākumu. Ieradušies bija 13 bērni. Veiksmīgi žūrijas grāmatas izlasīja un novērtēja 11 eksperti. Bibliotēkas vadītāja rezumēja 10 labāko un interesantāko grāmatu topu Bērzpilī. Šīs grāmatas tika apskatītas tuvāk, aktīvi iesaistot pārrunās, atbildēs un lasījumos arī pašus bērnus, un bērni ļoti labprāt iesaistījās šajās aktivitātēs.

     Pēc sarunas par grāmatām tika sumināti žūrijas eksperti. Bibliotēkas vadītāja katram personīgi pateicās par ieguldīto laiku un darbu, un pasniedza dāvaniņu – bloknotiņu ar ierakstu, pildspalvu un šokolādīti. Katrs bērns, saņemot dāvaniņu, nolasīja domugraudu, kas bija ierakstīts bloknotiņā. Tādējādi visi noklausījās vairākas skaistas atziņas par grāmatām un lasīšanu.

     Pēc apbalvojumu saņemšanas bērniem palika vēl nedaudz laika līdz nākošās stundas sākumam. Tāpēc bibliotēkas vadītāja, iesaistot ar jautājumiem arī pašus bērnus ( vai jums ģimenē kāds ir lasījis priekšā grāmatiņas? cik no jums patīk lasīt grāmatas un cik no jums jāpiespiežas lasīt grāmatas? samazinās bērnu lasītprasme, vai jūs zināt, ko nozīmē vārdi stiķis, aulekšiem, aizgūtnēm, mēlnesis, liekulis, tirāns iecirtīgs, šļaugans u.c.? kas, pēc jūsu domām, ir lasītprasme? ) , pastāstīja par lielo lasīšanas nozīmi cilvēka personības izaugsmē, par lasītprasmes veidošanu un nostiprināšanu, un aicināja bērnus lasīt grāmatas, tādējādi bagātinot un pilnveidojot sevi, lai izaugtu par zinošiem un gudriem, sabiedrībai noderīgiem cilvēkiem.

      Pasākums tika iemūžināts bildēs. Informācija un bildes skatāmi bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils sadaļās “Publicitāte” un “Attēli”.

 
     2016. gadā noorganizēti 5 literatūras izstāžu cikli:

     Lieldienām – “Lieldienas – svētki, kas apvieno kristīgo bijību un tautiski pagānisku jautrību” – 2 izstādes;

     Mātes dienai – “Mātes sirds stāv pāri gadiem straujiem” – 2 izstādes;

     Rakstnieces A. Brigaderes 155 gadu atcerei – “No augsto vērtību kalna – kur Dievs, Daba, Darbs” – 2 izstādes;

     LR proklamēšanas gadadienai – “Tevi simtas saites ar tautu sien”( Aspazija) – 2 izstādes;

     Ziemassvētkiem – “Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk” – 3 izstādes.

     Uzliekot literatūras izstāžu ciklus, 1 izstāde parasti ir adresēta bērniem.

     Visa gada garumā noorganizēts 1 novadpētniecības literatūras un materiālu izstāžu cikls “Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes”(A.Šnepers), kura ietvaros uzliktas 13 izstādes un veikti vairāki tematiskie apskati (5). ( Tuvāk apskatīts pie Novadpētniecības. )

     Bibliotēkas krājuma popularizēšanai un, atsaucoties uz nozīmīgiem notikumiem sabiedriskajā dzīvē, uzliktas 44 atsevišķas literatūras izstādes, t.sk., tematiskas lit. un materiālu izstādes – 7 un bērniem adresētas 9 literatūras izstādes. Novērots, ka izstādēs uzliktās grāmatas vienmēr vairāk nonāk apmeklētāju uzmanības lokā un attiecīgi vairāk arī tiek izmantotas.

    Visvairāk bibliotēka atsaukusies uz rakstnieku jubilejām.  

     Lai popularizētu latviešu autoru darbus, oriģinālliteratūru, lit. zinātnes grāmatas, uzliktas 19 atsevišķas literatūras izstādes šādiem latviešu autoriem, kā J. Akurateram (140), G. Janovskim (100), A. Aizpurietei (60), J. Veselim (120),J. Ezeriņam (125), V. Belševicai (85), D. Zigmontei (85), M. Zīlei (75), V. Lagzdiņam (90), M. Svīrei (80), Anšl. Eglītim (110), H. Gulbim (90), D. Avotiņai (90), Ē. Kūlim (75), Z. Skujiņam (90) un vēl 4 izstādes bērniem.

     Liela vērība pievērsta latgaliešu tematikai. 2016. gadā uzliktas 5 literatūras izstādes veltītas ievērojamu latgaliešu atceres dienām: dzejniecei I. Tāraudai (45), rakstniecei S. Mežābelei (75), sabiedriskajam darbiniekam, publicistam, dzejniekam  F. Kempam (140), pedagoģei, sabiedriskajai darbiniecei V. Seilei (125), dzejniecei P. Zalānei ( 85).

     Vairākas literatūras izstādes ( 7 ) veltītas ārzemju rakstniekiem – jubilāriem: amerikāņu rakstniekam Dž. Londonam (140), franču rakstniekam R. Rolānam ( 150), angļu rakstniekam H. Loftingam ( 130) – bērniem, angļu rakstniecei Š. Brontē (200), poļu rakstniekam H. Senkevičam (170), krievu rakstniekam M. Bulgakovam (125), angļu rakstniekam R. Hegardam (160).

     Tāpat ar literatūras izstādēm ( 5 ) atsaucāmies uz ievērojamu aktieru, komponistu u.c. profesiju pārstāvju jubilejām: komponistam R. Paulam (80), vācu tautības latviešu valodniekam, etnogrāfam A. Bīlenšteinam ( 190), aktierim G. Cilinskim (85), komponistam, muzikologam O. Grāvītim (90), režisoram, aktierim E. Smiļģim (130).

     Tematiskās literatūras un materiālu izstādes ( 7 ) bija uzliktas, sagaidot Starptautiskās dzimtās valodas dienu ( 21. febr., izst. bērniem), Pasaules drošāka interneta dienu ( 8. febr., izst. bērniem ), Valentīna dienu, E-prasmju nedēļu ( 7.-12. marts, izst. bērniem ); Smieklu (Joku) dienu, gadskārtu svētkiem – Jāņu dienai , Mārtiņdienai.

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām.

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes.

     Bērzpils pagasta bibliotēkai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Bērzpils pagasta pārvaldi, kas uztur bibliotēkas telpas, iegādā nepieciešamo inventāru, aizved un atved jaunās grāmatas no Balvu CB Apstrādes nodaļas, palīdz ar daudzu pagastā svarīgu notikumu iemūžināšanu u.c., pretī saņemot no bibliotēkas nepieciešamo vajadzīgo informāciju novadpētniecības jomā u.c.

     Tāpat bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar pagasta saieta namu, tās vadītāju A. Krivišu, kas ir iesaistīta arī Bērnu žūrijas Darba grupā. Pagasta kultūras darba organizatore ļoti labprāt palīdz pie visiem nozīmīgākiem pasākumiem, tos iemūžina fotogrāfijās, pretī saņemot atbalstu pa novadpētniecības jautājumiem, palīdzību dažādu pasākumu organizēšanā ( piemēram, eseja svētku koncertam ) un gatavojoties tūrisma pasākumiem – Bērzpils pagasta ekspedīcijai 27. septembrī un Nakts pārgājienam 30. septembrī u.c.

     Bibliotēka sadarbojas ar Bērzpils vidusskolu, organizējot dažādus pasākumus, sadarbojas ar skolas bibliotēku, palīdzot ar dažādu informāciju gan skolēniem, gan skolotājiem, sadarbojas ar klašu audzinātājiem darbā ar parādniekiem u.c. Skolotāja L. Kokoreviča ir iekļauta Bērnu žūrijas Darba grupā. Viņa katru gadu palīdz noorganizēt Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu. Laba sadarbība izveidojusies ar skolas lietvedi V. Reini-Rižo, kas pati ir čakla lasītāja b-kā, ar skolas bibliotekāri I. Madernieci, mūzikas skolotāju D. Griestiņu u.c. darbiniekiem. Skolas vadība ir bijusi tik pretimnākoša pagasta pārvaldnieces lūgumam, ka skolas internātā ir ierādīta telpa bibliotēkas arhīvam, kur nolikt periodiskos izdevumus, norakstītās grāmatas līdz nodošanai makulatūrā u.c. lieko inventāru, lai neaizņem bibliotēkā vietu, lai ir plašāka telpa apmeklētājiem.

     Daudz individuāli palīdzējuši pagasta iedzīvotāji – T. Zelča, G. Tūmiņa, A. Sudare, P. Sudarovs, L. Pommere u.c. Paldies viņiem!

     2016. gadā bibliotēka sadarbojās arī ar Balvu CB Novadpētniecības lasītavu, ar vēsturnieci I. Šaicāni, ar Balvu Novada muzeju – G. Gruziņu saistībā ar folkloru.

 
 27.01.2017

 

Statistika (no Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēkas darba teksta pārskata par 2014. gadu ).

 1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 2014. gadā.

   1.1.Īss situācijas raksturojums    
Bērzpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, ko 2014. gadā
finansēja un uzturēja Balvu novada pašvaldība – Balvu CB un Bērzpils pagasta pārvalde.
     Bērzpils pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā un veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, saglabāšanu un nodrošina šo krājumu un bibliotēkā esošo informācijas tehnoloģiju publisku pieejamību un to izmantošanu.   
     Bibliotēkas darbības mērķis ir bibliotekāro, bibliogrāfisko, informatīvo un izklaidējošo pakalpojumu sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem. Galvenās bibliotēkas funkcijas ir sistemātiski komplektēt un organizēt bibliotēkas krājumu, nodrošināt krājuma un informācijas pieejamību lietotājiem, sadarbojoties ar citām iestādēm, organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus, sekmēt plašāku informācijas tehnoloģiju izmantošanu, uzlabot lietotāju iemaņas informācijas tehnoloģiju apguvē, vākt materiālus un apkopot visu informāciju par savu pagastu tematiskajās novadpētniecības mapēs un elektroniski, regulāri ar jaunāko informāciju papildināt bibliotēkas mājaslapu, kā arī strādāt pie cita veida bibliotēkas publicitātes.
     Bibliotēka apkalpo sava pagasta iedzīvotājus, kā arī visu apkārtējo pagastu iedzīvotājus - skolēnus, kas mācās Bērzpils vidusskolā, un strādājošos, kas nodarbināti Bērzpils pagasta iestādēs un uzņēmumos.
     Bibliotēkas esošais un potenciālais lietotājs:

 

Kopā
Bērni, skolēni
Studenti u.c., kas mācās
Strādā-
jošie
Mājsaimn./    Bezdarb-
nieki 
                  
 
Pensionāri
Invalīdi
226
79
6
67
 7     /     20
44
3
%
35
3
30
 3      /     9
19
1

 

     Lasītāju sastāvā salīdzinājumā ar 2013. gadu nekādu ievērojamu izmaiņu nav.
     Perspektīvā pagastā tomēr neizbēgami paredzama  bērnu skaita samazināšanās un pensionāru skaita palielināšanās, jo to ietekmē vispārējā tautas novecošanās. Daudz jauniešu izbrauc uz mācībām un darba meklējumos uz pilsētām vai ārzemēm, un laukos vairs neatgriežas.
     Uz 01.01.2015 Bērzpils pagastā ir deklarējušies 808 iedzīvotāji, no kuriem tikai 712 iedzīvotāji dzīvo uz vietas un 96 dzīvo un strādā citur. Salīdzinājumā 2013. gadā deklarējušies – 829; 2012. gadā – 848. Tātad ar katru gadu pagastā vidēji paliek par 20 cilvēkiem mazāk.
 
     1.2. Bērzpils pagasta bibliotēka no 01.09.2009 darbojas kā Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēka.
     1.3. Bibliotēka ir akreditēta 24.10.2011 uz 5 gadiem.
 
2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.
   2.2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes šajā gadā.
 
Bibliotēkas krājums 2014. gadā 6 reizes papildināts ar daiļliteratūras, nozaru, bērnu literatūras grāmatām par pašvaldības līdzekļiem. Visvairāk ir iegādāta daiļliteratūra, jo tai ir vislielākais lasītāju pieprasījums. Mazāk ir iegādāta nozaru literatūra. Uzziņu literatūra iegādāta pavisam nedaudz, jo tā vairs nav tik aktuāla kā pirms pāris gadiem, un tās iegādi ierobežo arī finansiālās iespējas. Iegādājoties bērnu grāmatas, liela vērība pievērsta Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām.
 
Pārskats par krājuma jaunieguvumiem pēdējos 3 gados:
 
2012.
2013.
2014.
Jaunieguvumi kopā
265
187
655
t.sk.
 par pašvaldības līdzekļiem
 
135
 
128
 
421(77 grām.)
VKKF, citi projekti
53
25
7
Dāvinājumi
74
16
57
Bezatlīdzībā nodoti
-
18
34
Pasūtījums pastā
-
-
136
No kopējā skaita grāmatas
234
159
310
 
2.3. Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas: projektu līdzpiesaiste, dāvinājumi, ziedojumi.
 
Par pašvaldības līdzekļiem iespieddarbi u.c. dokumenti iegādāti:
IK Virja – 64 eks. par 385,04 Euro;
Zvaigzne ABC – 13 eks. par 133,81 Euro.
 
Pārskats par pašvaldības līdzekļiem iegādātiem iespieddarbiem u.c. dokumentiem:
 
Kopā (eks.)
Daiļliteratūra
Nozaru lit.
Uzziņu lit.
t.sk. bērnu gr.
77
59
17
1
19
%
77
22
1
25
 
Pavisam par pašvaldības līdzekļiem iegādāti 77 eks., kas sastāda 25% no visiem krājumā 2014. gadā ienākušajiem iespieddarbiem u.c. dokumentiem. Pašu iegādātās grāmatas sastāda pašu krājuma kodolu, jo tās tūlīt iet apritē, kamēr citas reizēm  iegulst plauktā nelasītas.
 
2.4. Preses pasūtīšanas iespējas
 
   2014. gadā bibliotēkā saņemti 15 nosaukumu žurnālu un 1 laikraksta komplekti, kas sastāda 344 eks. seriālizdevumus.
Kopā preses pasūtīšanai 2014. gadā izlietoti 489 Euro , t.sk., jūnijā – 251,31 Euro, oktobrī – 237,56 Euro.
   Mēs nepasūtam lielāku laikrakstu, tādējādi abonēto žurnālu skaits apmeklētājiem ir pietiekošs.
 
2.5. Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums.
 
Krājuma attīstības dinamika 3 pēdējos gados:
 
Krājums
2012.
2013.
2014.
ienācis
izslēgts
kopā
ienācis
izslēgts
kopā
ienācis
izslēgts
kopā
grāmatas
seriālizdevumi
audioviz.dok.
elektron.dok.
pārējie dok.
Kopā
234
25
3
2
1
265
353
250
-
-
-
403
7299
342
8
14
9
7672
159
27
1
-
-
187
203
30
-
-
-
233
7255
339
9
14
9
7626
310
344
1
-
-
655
302
136
-
-
-
438
7396
422
16
9
-
7843
 
Bibliotēkas grāmatu krājums ir diezgan liels uz lasītāju  Regulāri katru gadu tiek veikta grāmatu atlasīšana un norakstīšana, kas paredzēta arī 2015. gadā. No bibliotēkas krājuma tiek izsniegtas grāmatas arī citām bibliotēkām. 2014. gadā izsniegtas 12 grāmatas. Tas nav daudz, tomēr esmu saņēmusi no apmeklētājiem vairākkārt uzslavas par bagātīgo krājumu, ka pat pilsētu bibliotēkās bieži nevarot dabūt vajadzīgo literatūru. Laikā, kad bijām pagasta paspārnē – līdz 2009. gadam, bibliotēkai tika piešķirtas diezgan prāvas naudas summas krājuma papildināšanai ar jaunām grāmatām, tāpēc grāmatu krājums ir nokomplektēts tiešām ļoti bagātīgs.
Iespieddarbu skaits uz vienu lasītāju ir 34,70 vienības.
 
2.6. Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība
 
   2014. gadā uz 226 lasītājiem izsniegti pavisam 7918 iespieddarbi, t.i., 35 vienības uz 1 lasītāju. Bērniem un jauniešiem uz 79 lasītājiem ir izsniegti 1591 iespieddarbi, t.i., 20 vienības uz 1 lasītāju. Stipri krities iespieddarbu izsniegums bērniem, kas mīnusā ir ap 500 eks.
   Krājuma apgrozība ir 1,01.
 
 
2012.
2013.
2014.
+/-
Lasītāju skaits
258
228
226
-
t.sk. bērni
94
75
79
+
Izsniegums
7376
8119
7918
-
t.sk. bērniem
2173
2096
1591
-
Krāj.apgrozība
0,96
1,06
1,01
-
 
2.7. Rekataloģizācija.
 
Bibliotēkas grāmatu krājums ir pilnībā rekataloģizēts.
     2014. gadā ar lielu atlasi tika rekataloģizēti pastā abonētie Lata romāni ( kopskaitā 136 eks. ) un brošūras ( kopskaitā 160 eks. ). Rekataloģizēti tika arī lasītāju dāvinājumi ( kopskaitā 48 eks. ), daļēji ar tiem aizpildot tukšos robus latviešu rakstnieku (  V. Lācis, Ž. Grīva, A. Sakse ) Kopotajos rakstos.       
     23.04. tika uzsākta elektroniskā grāmatu izsniegšana.
Preses izdevumi – žurnāli – pagaidām nav rekataloģizēti, nav ievadīti elektroniskajā katalogā. To plānots izdarīt 2015. gadā.
 
3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
   3.1.Pakalpojumu attīstība.
 
Lai atvieglotu apmeklētāju darbību bibliotēkā, 2014. gadā veikti šādi pasākumi:
·        Regulāri ar jaunāko informāciju papildināts Aktuālās informācijas stends pie sienas;
·        Nomainītas un uzliktas jaunas norādes uz plauktiem par krājuma izvietojumu;
·        Radniecīgās novadpētniecības literatūras un grāmatas latgaliešu valodā, novadpētniecības materiālu mapes sakārtotas vienuviet novadpētniecības stūrītī, kas 2014. gadā ir glīti noformēts;
·        Bērnu un jauniešu grāmatu krājums sakārtots tematiski vienkopus, lai ir pārredzams un pieejams;
·        Bērnu žūrijas grāmatu izstāde izvietota telpas centrā, lai ir visiem interesantiem pieejama un apskatāma;
·        No 23. aprīļa uzsākta grāmatu elektroniskā izsniegšana;
·        Sagatavota apmeklētājiem informācija par bibliotēkā pieejamām novadpētniecības materiālu un tematisko materiālu mapēm;
·        Pieejama apmeklētājiem grāmata “Atsauksmes. Ierosinājumi. Piezīmes’’;
·        Uzturēta un regulāri papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājas lapa www.biblioteka.lv/berzpils.
 
3.2. Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums.

 

 
2012.
2013.
2014.
Lietotāju skaits
   t.sk.
bērni un jaunieši
258
 
94
228
 
75
226
 
79
Apmeklētāju skaits
   t.sk.
bērni un jaunieši
virt. apmeklētāji
5072
 
2282
1097
4602
 
1552
1150
4417
 
1379
1232
Izsniegums
   t.sk.
bērniem un jauniešiem
7376
 
2173
8119
 
2096
7918
 
1591

 

2014. gadā atkal samazinājušies bibliotēkas darba rādītāji. Iedzīvotāju labklājība ir augusi, jo viņi ir iegādājušies datorus, ir interneta pieslēgums. Izteikti mazāk ir datorlietotāju, kas ietekmē kopējo apmeklējumu skaita samazināšanos. Ievērojama tendence ir: bērni un jaunieši sākuši izteikti mazāk lasīt, brīvo laiku labprātāk pavadot pie datora. Par to liecina ievērojamā izsnieguma krišanās. Un pats galvenais ir straujā iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu, skaita samazināšanās pagastā.
 
3.3. Uzziņu un informācijas darbs.
   Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācību darbam, gatavojot patstāvīgos, pētnieciskos darbus visdažādākajās nozarēs.
   Uzziņu meklēšanai izmantots bibliotēkas krājums, uzziņu un nozaru literatūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tā kā ļoti daudz  tiek izmantots tieši novadpētniecības krājums, skolēniem tika sagatavota un sniegta informācija par bibliotēkā pieejamām novadpētniecības un tematiskajām mapēm, un par šo mapju jaunumiem bibliotēkā.
   Visvairāk tomēr izmantoti interneta pakalpojumi, tai skaitā datu bāzes. Informācijas tehnoloģiju loma uzziņu, informācijas darbā pieaug tik ļoti strauji, ka nākas konstatēt, ka bieži grāmatas uzziņu un informācijas meklēšanā paliek jau otrajā vietā. Uzziņām izmantotas datubāzes www.periodika.lv, www.letonika.lv, Balvu CB Kultūrvēstures datu bāze u.c.
    2014. gadā sniegtas galvenokārt individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par bibliotēkā pieejamajām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes darbā ar datoru u.c.
    Daudz informācijas uzziņu sniegtas elektroniski – gan iedzīvotājiem, gan skolai, gan pagasta pārvaldei, arī Balvu CB. Elektroniskās uzziņas ( pavisam 222 ) un elektroniskā dokumentu piegāde ( kopā – 64 ) ir uzskaitīti Bibliotēkas darba dienasgrāmatā pie statistikas. Tā, piemēram, kad augustā tika iesvētīts krucifikss Bērzpils centrā, tika apkopota informācija par šo krustu, sagatavots raksts un bildes, kuri ( kopā pavisam 16 vienības )  tika izsūtīti “Vadugunij”  un Bēržu draudzes prāvestam.
   Uzskaitītas ir tikai elektroniskās uzziņas, pārējās uzziņas nav uzskaitītas.
   Tradicionāli arī 2014. gadā 1. klases bērni ar audzinātāju apmeklēja pagasta bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēku un tās telpām, ar bērnu literatūras krājumu un tā izvietojumu, lai orientētos, kur ko bibliotēkā meklēt. Bērni bija sagatavojuši jautājumus par bibliotēku un uzdeva daudz jautājumu arī pašam darbiniekam, uz ko saņēma izsmeļošas atbildes. Tika pastāstīts par Bērnu žūrijas darbību, ieteiktas interesantas grāmatas. Rezultātā 3 bērni pieteicās par lasītājiem un izņēma grāmatas lasīšanai.
 
3.6. SBA pakalpojumu piedāvājums.
 
2014. gadā iekšzemes starpbibliotēku abonementā izsniegtas pavisam 15 grāmatas.
     12 grāmatas tika izsniegtas citām bibliotēkām: Balvu CB - 3; Briežuciema pagasta bibliotēkai – 6; Tilžas pagasta bibliotēkai – 2; Žīguru pagasta bibliotēkai – 1.
      3 grāmatas saņemtas no citām bibliotēkām: no Balvu CB – 1; no Vīksnas pagasta bibliotēkas – 2.
 
4. Darbs ar bērniem un jauniešiem.
4.1. Darba raksturojums ar bērniem un jauniešiem bibliotēkas mikrorajonā.
 
   2014. gadā bibliotēkā no visiem lasītājiem ( 226 ) 35% sastāda bērni un jaunieši (79). Bibliotēkas tuvumā atrodas Bērzpils vidusskola, tas ir galvenais faktors, kas nosaka bibliotēkas darbu ar šo mērķgrupu. Bērzpils pagastā ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits, attiecīgi arī bērnu skaits. 2014./2015. mācību gadā Bērzpils vidusskolā mācās vairs tikai 71 skolēns, 7 eksterni un skolas bērnudārzu apmeklē 16 bērni.
   Lasītāju bērnu un jauniešu skaits 2014. gadā ir pieaudzis par 4. Tas ir uz to bērnu rēķina, kas pa vasaru dzīvo uz laukiem pie vecvecākiem vai citiem radiniekiem, un bērniem, kas dzīvo pagastā, bet mācās citās skolās.
   Nākotnē lasošo bērnu skaitam noteikti būs tendence samazināties, jo strauji pieaug informācijas tehnoloģiju loma informācijas ieguvē. Bērni prot datorā ātri atrast vajadzīgo informāciju, nepiepūloties, un grāmatas arvien biežāk paliek otrā vietā. Jāatzīst, ka bērnu prasmes sociālajos saziņas tīklos, prasmes internetā ātri atrast nepieciešamo informāciju ir diezgan labas.
   Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2014. gadā nebija raksturīgs liels datorlietotāju pieplūdums noteiktās stundās. Skolā darbojas informātikas kabinets, kurā 2012. gadā iegādāti jauni datori, arī bērniem mājās ir datori un interneta pieslēgums, un tas ir liels atspaids pagasta bibliotēkai, jo bibliotēkas tehnoloģijas, diemžēl, pamazām nolietojas.
 
4.2. Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana.
 
   Kā katru gadu arī 2014. gadā ir rūpīgi strādāts pie bērnu un jauniešu literatūras krājuma uzturēšanas un komplektēšanas. Bibliotēkā ir bagātīgs grāmatu krājums šai mērķgrupai. Alisē uzskaitīti 795 eks. bērnu grāmatu, kas sastāda 11% no visa bibliotēkas grāmatu krājuma. Bērnu grāmatas iegādātas apmēram 3 reizes gadā. No 77 iespieddarbiem, kas iegādāti par pašvaldības līdzekļiem, 19 grāmatas adresētas bērniem un jauniešiem, kas sastāda  25%.
   Jau 12 gadu piedalāmies Bērnu žūrijā, un katru gadu iegādātās un saņemtās grāmatas ir labs papildinājums bērnu un jauniešu grāmatu krājumam. „Bērnu žūrijas – 2014” darbā iesaistījās 15 skolēni, un ceru, ka vismaz 11 no viņiem varēs aizpildīt elektroniskās anketas un veiksmīgi startēt šajā pasākumā. Projekta ietvaros saņemtas papildus 11 žūrijas grāmatas. Žēl tikai, ka LNB Bērnu literatūras centrs neizvērtēja, kādas grāmatas vajadzīgas kurai bibliotēkai, jo vairākas dublējās ar iepirktajām grāmatām, bet dažu nebija neviena eksemplāra.
 
4.3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana.
   Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācību darbam, gatavojot patstāvīgos, pētnieciskos darbus pa visdažādākajām tēmām.
   Uzziņu meklēšanai izmantots bibliotēkas krājums - uzziņu un nozaru literatūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tā kā ļoti daudz tiek izmantots novadpētniecības krājums, apmeklētājiem, tai skaitā arī  skolēniem, sagatavota un sniegta informācija par bibliotēkā pieejamām novadpētniecības un tematiskajā, mapēm, par šo mapju jaunumiem.
   Februāra sākumā Bērzpils vidusskolā bija Projektu nedēļa, kuras galvenā tēma – viss par mežu, sākot ar folkloru mazajiem un beidzot ar apsaimniekošanu – lielajiem. Bija arī citas tēmas, kā, piemēram, visa bibliotēkā pieejamā literatūra un materiāli par novadnieci L. Apšenieci, kura tikko bija nosvinējusi 75 gadus. Interesanti bija tas, ka mazajiem no skolotājiem bija dots norādījums vajadzīgo informāciju meklēt grāmatās un tikai pēc tam internetā.
   Visvairāk tomēr izmantoti interneta pakalpojumi, tai skaitā datu bāzes. Informācijas tehnoloģiju loma uzziņu, informācijas darbā pieaug tik ļoti strauji, ka nākas konstatēt, ka bieži grāmatas uzziņu un informācijas meklēšanā paliek jau otrajā vietā.
   2014. gadā sniegtas galvenokārt individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par bibliotēkā pieejamajām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes darbā ar datoru u.c.
   Tradicionāli arī 2014. gadā 1. klases bērni apmeklēja pagasta bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēku un tās telpām, ar bērnu literatūras krājumu un tā izvietojumu, lai orientētos, kur ko bibliotēkā meklēt.
 
4.5. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu pakalpojumu organizācijā.
 
   Pagasta bibliotēkai ir laba sadarbība ar Bērzpils vidusskolu, Saieta namu organizējot lielākus pasākumus. Pa vienam pārstāvim no šīm iestādēm iekļauti Bērnu žūrijas darba grupas sastāvā – skolotāja L. Kokoreviča un pagasta kultūras darba organizatore A. Kriviša. Sadarbojoties ar skolu un Saieta namu, noorganizēti pasākumi, kuros iesaistīti dažāda vecuma bērni.
 
4.6. Pasākumi dažāda vecuma grupām. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
      Bibliotēka jau divpadsmito gadu – kopš 2003. gada - piedalās mērķprogrammā „Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”, kur iesaistās dažāda vecuma čaklākie bibliotēkas lasītāji.
     27.05. bibliotēkā notika „Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2013” noslēguma pasākums, uz kuru bija ieradušies 11 žūrijas dalībnieki. Pasākumu palīdzēja noorganizēt sadarbības partnere, žūrijas darba grupas pārstāve, skolotāja L. Kokoreviča.
   Bibliotēkas vadītāja apkopoja 10 labākās bērnu novērtētās grāmatas. Lai atsvaidzinātu atmiņā lasīto, pārrunājām, par ko stāsta šīs grāmatas, jo ne jau visi bija izlasījuši tieši šīs 10 grāmatas, jo izvēle bija liela. Pēc žūrijas grāmatu apskata sekoja žūrijas dalībnieku godināšana. Kā pateicību par veiksmīgo dalību žūrijā  balviņas – pildspalvas no LNB Bērnu lit. centra, bloknotiņus    no pašvaldības un šokolādītes no bibliotekāres – saņēma visi lasītāji, jo 2013. gadā neviens īpaši nebija izcēlies. Katrā bloknotiņā bērniem tika ierakstīts kāds piemērots teiciens par grāmatām un lasīšanu piemiņai no šī pasākuma.
   Pēc tam sekoja grāmatu apskats pie literatūras izstādes “Prasme visparastākās lietas asprātīgi parādīt kā svarīgas un aizraujošas”, kas bija veltīti bērnu rakstnieces M. Cielēnas 60 gadu jubilejai 29.05. Cielēna ir viena no talantīgākajām, veiksmīgākajām, ražīgākajām mūsdienu latviešu bērnu rakstniecēm. Viņas darbiem raksturīga sirsnīga, silta intonācija, prasme no visparastākajām ikdienas lietām asprātīgi izveidot ko svarīgu u aizraujošu. Katra viņas pasaka bērniem ir dzirkstošas izdomas un vienlaikus interesantu, aizraujošu, filozofisku domu pilna. Bērniem tika sniegts pārskats par rakstnieces grāmatām, kas iekļautas Bērnu žūrijas kolekcijās no 2003. gada, un tādu grāmatu izrādījās -15. Apskatījām arī grāmatas ārpus žūrijas, tādas bibliotēkā bija atrodamas 5. Pavisam M. Cielēna ir vairāk nekā 30 bērnu grāmatu autore, no kurām 20 pieejamas Bērzpils pagasta bibliotēkā.
   Pasākuma noslēgumā pateicībā par pacietīgo klausīšanos bērni tika pacienāti ar saldumiem.
 
   Uzliekot literatūras izstāžu ciklus, parasti 1 izstāde adresēta bērniem un jauniešiem. Martā, sagaidot dzejnieka V. Plūdoņa 140-gadi, tika uzlikts literatūras izstāžu cikls “Tēvzemes balvas laureāts Vilis Plūdonis” ( 2 izst.) , kur izstāde “Kur māj manas bērnības dienas…” bija veltīta bērniem.
   Arī Ziemassvētkiem veltītajā literatūras izstāžu ciklā “Ziemassvētku brīnuma gaidās” ( 3 izst. ) bērniem veltīta izstāde “Zaķīt’s ledus tauri pūta / Ziemasvētkus vēstīdams.”
 
   2014. gads bija ļoti bagātīgs ar latviešu un ārzemju bērnu rakstnieku jubilejām.
   Vairākas literatūras izstādes bija veltītas populāru latviešu rakstnieku jubilejām, kā, piemēram,
“M. Stārastes brīnumu krātuves” ( M. Stārastei – 100 );
“Lielais putnu pazinējs un bērnu draugs” ( ornitologam, rakstn. K. Grigulim – 130 );
“Vika plašais devums bērniem” ( Vikam, īst v. Viktoram Kalniņam -75 );
“Drosmīgie un neparastie varoņi J. Širmaņa pasakās” ( J. Širmanim – 110 );
“Pasaules izziņa J. Baltvilka bērnu grāmatās” ( J. Baltvilkam – 70 ) un jau pieminētā M. Cielēnai veltītā lit. izstāde un grāmatu apskats.
 
Atsevišķa literatūras izstāde bija veltīta matemātiķim Jānim Mencim 100 gadu atcerei “Izcilais matemātiķis Jānis Mencis - bērniem”.
 
Ārzemju bērnu rakstnieku jubilejām bija veltītas literatūras izstādes :
“Visiem, kas negrib garlaikoties ” ( vācu bērnu rakstn. Ē. Kestneram – 115 );
“Ar bagātīgu fantāziju apveltītā bērnu rakstniece” ( Zviedru bērnu rakstn T. Jansonei – 100 ).
 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros bija uzlikta literatūras izstāde bērniem “Ziemeļvalstu rakstnieki - bērniem”.
 
No kopējā 2014. gadā uzlikto literatūras izstāžu skaita ( 64 ) bērniem veltītas 11 literatūras izstādes, kas sastāda 17% no visām uzliktajām izstādēm.
 
 Skolā un pagastā rīkotas tematiskas un literāras pēcpusdienas valsts svētkiem – Mātes dienai, LR proklamēšanas gadadienai, gadskārtu svētkiem u.c. Pagasta bibliotēka uz visiem šiem pasākumiem ir atsaukusies ar literatūras un materiālu izstādēm, tādējādi ar savu bagātīgo krājumu atbalstot un palīdzot pasākumu organizētājiem.
 
   Decembrī bibliotēku apmeklēja 1. klasītes bērni ar audzinātāju. Bērni bija sagatavojuši jautājumus bibliotēkas vadītājai par bibliotēku, grāmatām, uzdeva personīgus jautājumus bibliotekārei, cik ilgi strādā bibliotēkā, kāpēc izvēlējās šo profesiju, vai patīk šis darbs, vai pati lasa grāmatas u.c. Pēc šīs sarunas bērni tika iepazīstināti ar bērnu grāmatu krājumu, tā izvietojumu, pastāstīts par Bērnu žūriju, ieteiktas grāmatas lasīšanai. 3 bērni jau bija reģistrēti kā lasītāji, pārējos piereģistrējām, un visi izņēma grāmatas lasīšanai.
 
5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums.
5.1. Bibliotēkas informācija tīmeklī.
   Bibliotēkai ir sava mājas lapa www.bibliotekas.lv/berzpils Balvu reģiona bibliotēku mājas lapā www.bibliotekas.lv, kura regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju.
Informācija par bibliotēku atrodama arī Balvu CB mājas lapā www.balvurcb.lv
 
5.3. Elektronisko datubāzu piedāvājums tiešsaistē.
 
    2014. gadā tiešsaistē bibliotēkā bija pieejamas abonētās datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka. Datubāzes tika diezgan daudz izmantotas, sevišķi www.periodika.lv , meklējot un apkopojot ziņas par Bērzpils pagastu un novadniekiem. Jāpiebilst, ka 2014. gadā Lursoft Laikrakstu bibliotēka neatvēra un neļāva rakstus lasīt, kaut gan 2013. gadā viss notikās un tika ļoti daudz izmantota.
   Pēc piesūtītās Letonikas datu bāzes izmantošanas statistikas par 2014. gadu redzams, ka Bērzpils pagasta bibliotēka izmantojusi kopā 212 šķirkļus un sesijas ir 83.
   Ļoti daudz informācijas ieguvei izmantota Balvu CB Kultūrvēstures datubāze. To veido Balvu CB, aktīvi līdzdarbojoties arī pagastu bibliotēkām. Arī Bērzpils pagasta bibliotēka, labāk zinot savus novadniekus un izmantojot savu bagātīgo novadpētniecības materiālu krājumu, sniegusi dažādas tematikas informāciju CB.
  
6. Novadpētniecības darbs.
 
    Bibliotēkā tiek veikts nopietns novadpētniecības darbs.
Kā katru gadu arī 2014. gadā lielākā daļa no novadpētniecības materiālu mapēm ( kopskaitā ap 85 ) ir papildinātas ar jaunākiem materiāliem.
   Pārskatot ierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā redzams:
·        janvārī strādāts ar novadpētniecības materiāliem par Bērzpils ambulanci, pagasta pārvaldei pārsūtīti 17 elektroniskie dokumenti;
·        janvārī novadpētniecības informācijas no www.periodika.lv apkopošana un kārtošana;
·        aprīlī – pēc pagasta pārvaldnieces pasūtījuma top saistošs apraksts par Ičas apmetni, ko pievienot projektam par Ičas apmetnes labiekārtošanu tūrisma vajadzībām. Apkopotie materiāli sakārtoti jaunā mapē „Ičas apmetnes”;
·        23. aprīlī – pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana. Nākošajā dienā top raksts „Vadugunij” un ar A. Krivišas bildēm tiek nosūtīts Z. Loginai uz redakciju; ievietots arī bibliotēkas mājas lapā www.bibliotekas.lv/berzpils;
·        27. maijā „Bērnu žūrijas – 2013” noslēguma pasākums; pasākuma apraksts ievietots bibliotēkas mājaslapā;
·        Jūlijā, augustā – novadpētnieciskais darbs, uzziņu meklēšana www.periodika.lv. Papildināta ar materiāliem mape „Skolas Bērzpils pagastā”;
·        22. augustā – krucifiksa iesvētīšana Bērzpils centrā, dalība pasākumā. Novadpētniecības materiālu mapes „Krucifiksi Bērzpils pagastā” papildināšana ar jauniem materiāliem un A. Krivišas bildēm un esošo sakārtošana. Nosūtu bildes un rakstu par pasākumu un ieskatu krusta vēsturē laikrakstam „Vaduguns” un Bēržu draudzes prāvestam, kopā nosūtītas 16 vienības;
·        Augustā – sagatavota informācija apmeklētājiem par bibliotēkā pieejamām novadpētniecības materiālu un tematiskajām mapēm, kas izdrukāta un nolikta redzamā vietā;
·        Augustā – novadpētniecības krājuma noformējuma uzlabošana;
·        Oktobrī, novembrī - apkopotas ziņas par Bērzpils LKO kavalieriem. Materiāli apkopoti jaunā mapē „Brīvības cīņas 1918. – 1920. gadā. Bērzpils Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri” un uzlikti novadpētniecības literatūras un materiālu literatūras izstādē „Dzied’ latvju varoni Lāčplēsi,/ Teic pagātni, cel uz nākotni” (J. Rainis) , gatavojoties Lāčplēša 95. gadadienai un piemiņas vietas atklāšanai Bērzpils centrā 7. novembrī;
·        Novembrī – apkopota jaunākā informācija par dzejnieci K. Benislavsku, par P. Sudarovu un I. Atpili-Jugani.
·        Decembrī – ievērojami papildinātas materiālu mapes par baronu Gustavu Manteifeli un viņa sagatavoto albumu pāvestam „Terra Mariana” un Bonifacovas muižu. 9. decembrī apmeklējam Bonifacovu kopā ar pagasta pārvaldnieci B. Bogdani, R. Cibuli un Z. Loginu, lai tiktos ar mājas iedzīvotājiem un parunātos par G. Manteifeli un albumu „Terra Mariana”, kas no Balvu CB bija atceļojis uz Bonifacovu.
 
Pie novadpētniecības materiālu vākšanas un popularizēšanas katru gadu tiek daudz strādāts. 2014. gads bija bagāts ar novadnieku jubilejām, tādējādi bija uzliktas vairākas novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes:
 1. ”Es jautāju sev, kas paliks pēc manis” (L.A.) ( Dzejniecei L. Apšeniecei – 75);
 2. „Garīguma un jūtu paudēja” ( Dzejn. Br. Martuževai – 90 );
 3. „Es nevaru gaidīt/ Man vajag iet” (Z.L.) ( Žurnāl., dzejn. Z. Loginai – 60 );
 4. „Dzejnieks ar skolotāja darba gribu un dārznieka skaistuma izjūtu” ( Dzejn. A. Eglājam – 110);
 5. „Bērzpils novadnieks – priesteris Jānis Kupčs” ( J. Kupčam – 45 gadu priesterības jubileja ).
Novadpētniecības literatūra un materiāli uzlikti izstādēs arī par citām tēmām:
 1. „Tautas sāpju un ciešanu ceļš” ( 25. marts – 65 gadi, kopš 1949. gada iedzīvotāju deportācijas );
 2. „Dzied’ latvju varoni Lāčplēsi/ Teic pagātni, cel uz nākotni” ( J. Rainis )
( Lāčplēša 95. gadadienai un gatavojoties piemiņas vietas atklāšanai Bērzpilī);
 
3. „Lielais folkloras vācējs un kārtotājs” ( Folkloristam P. Šmitam – 145 ). Izstādē uzlikti arī folkloras materiāli, kurus viņš pierakstījis un apkopojis no Bērzpils pagasta teicējiem.
 
7. Projektizstrāde.
 
   2014. gadā bibliotēka jau 12 gadu piedalās VKKF mērķprogrammas „Bērnu/Jauniešu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” projektu konkursā un gūst atbalstu. No Latvijas Bibliotekāru biedrības saņemtas 9 žūrijas grāmatas par 54,56 Euro un no LNB saņemtas 4 grāmatas par 38,83 Euro.
   Balvu CB projekta “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” ietvaros saņemtas 7 grāmatas par 47,89 Euro.
 
8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.
 
   2014. gadā pagasta bibliotēka sadarbojās ar skolas bibliotēku Projektu nedēļas laikā, meklējot un sniedzot nepieciešamo informāciju skolēniem patstāvīgajos pētnieciskajos darbos.
   Sadarbojāmies ar skolu, pagasta kultūras darba organizatori Annu Krivišu, skolotāju Lolitu Kokoreviču Bērzpils vidusskolā, noorganizējot interesantus pasākumus bērniem pagasta bibliotēkā, skolā.
   Laba sadarbība laika gaitā izveidojusies arī ar Bērzpils pagasta pārvaldes darbiniekiem.
 
9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
     Bibliotēka atrodas pagasta centrā, 18 dzīvokļu mājā ar centrālo apkuri, kur siltums nāk no skolas internāta caur skolu uz dzīvokļu māju. Telpas ziemā ir siltas, bet vasarā, par cik bibliotēka atrodas 1. stāvā, nav karstas, ir normāla temperatūra.

 

 
Stāvoklis
Piezīmes, komentāri
Bibliotēkas ēkas ( vai ēkas, kurā atrodas bibliotēkas telpas ) būvniecības gads
1985.
labs
3-istabu dzīvoklis pielāgots b- kas vajadzībām
Telpu kopējā platība
60m2
apmierinošs
Varētu būt plašākas telpas. Abonements, lasītava, datoru zona, novadpētn. stūrītis – viss vienā telpā.
Krātuvju telpas
-
 
Lietotāju apkalpošanas telpas
55m2
 
Lietotāju darba vietu skaits bibliotēkā
10
apmierinošs
 
Telpu tehniskais stāvoklis
apmierinošs
 
Kad pēdējo reizi veikta rekonstrukcija, kapitālais vai kārtējais kosmētiskais remonts
 
2005. gadā – rekonstrukcija;
2011. gadā – kosmētiskais remonts
Apgaismojuma atbilstība
labs
 
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība
labs
Mēbeles pakāpeniski tiek nomainītas.
Drošība 
apmierinošs
iegādāts ugunsdzēšamais aparāts OA - 2

 

    Skatoties uz situāciju, kad katru gadu pagastā strauji samazinās iedzīvotāju skaits, bibliotēkas telpas ir pietiekamas pašreizējām vajadzībām un atbilst savu funkciju veikšanai. Protams, gribētos plašākas telpas, kur izvietot krājumu, bet tas pagaidām nav realizējami.
   2014. gadā nekādi remontdarbi nav veikti. 2015. gadā paredzēts kapitālais remonts.
 
10. Bibliotēkas personāls.
 
    Bibliotēkā strādā 1 darbinieks ar vidējo speciālo izglītību – bibliotēkas vadītājs. Bibliotēkā nostrādāti 35 gadi.
   2013. gadā apmeklēti 5 bibliotēku darbinieku semināri – CB un Balvu novada muzejā. 25. martā apmeklēti Rīgā Alises kursi, kuru tēma – Alises programma. Cirkulācija ( lasītāju reģistrācija un apkalpošana ).
 
11. Finansiālais nodrošinājums.
 
Finansētājs: Balvu novada pašvaldība - Balvu CB un Bērzpils pagasta pārvalde
Finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
 
11.3. Finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, attīstībai, labiekārtošanai.
 
Finansējums - Balvu CB
Līdzekļi bibliotēkas krājuma komplektēšanai – 1207,72 Euro
tai skaitā
     grāmatām – 718,85 Euro
     preses izdevumiem – 488,87 Euro
 
Pārskats par pašvaldības finansu līdzekļiem krājuma komplektēšanai

 

 
2012
2013.
2014.
Lietotāji
258
228
226
- krājuma komplektēšanai E/Ls
       tai skaitā
grāmatām
preses izdevumiem
 
 
920
 
570
350
 
 
905
 
550
355
 
 
1208 Euro/850 Ls
 
719 Euro/505 Ls
489 Euro/344 Ls
Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 1 lietotāju
 
3,57
 
5,40
 
5,35 Euro/3,76 Ls
Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju pagastā
 
 
1,08
 
 
1,09
 
 
1,50 Euro/1,05 Ls

 

Bērzpils pagasta pārvalde 2014. gadā pagasta bibliotēkas vajadzībām iztērējusi kopā 1737,06 Euro, tai skaitā,
   Darba samaksa – 947,21 Euro;
   Valsts soc. apdr. obligātās iemaksas – 223,79;
   Soc. rakstura pabalsti un kompensācijas – 49,44;
 Preces un pakalpojumi - 516,62 Euro
    tai skaitā
 pārējiesakaru pakalpojumi( telefons )131,66 Euro;
   izdevumi parelektroenerģiju –259,00 Euro;
   kārt. remonta un iestādes uzturēš. izdev. – 125,96 Euro.
 
Finansu līdzekļi atbilst MK noteikumiem un nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
 
12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte.
 
12.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem.
  
   Publicitāte laikrakstos:
Logina Z. Vāc un saglabā garīgo mantojumu. – Vaduguns, Nr.1, 2014. gada 3. janv.
 
Griestiņa A. Bērzpilī saaicina čaklākos lasītājus. – Vaduguns, Nr.34, 2014. gada 9. maijā.
 
Logina Z. “Terra Mariana” aizceļo uz Bonifacovu. – Vaduguns, Nr. 97, 2014. gada 23. dec.
 
Griestiņa A. Iesvēta jauno krustu Bērzpils centrā. – Vaduguns, Nr.64, 2014. g. 26. aug.
 
   Bērzpils pagasta bibliotēkas mājaslapā:
 
Griestiņa A. Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana //
 
Griestiņa A. “Bērnu / Jauniešu žūrijas - 2013” noslēguma pasākums // http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php, 2014.g. 25. jūnijā.
 
Informācija par bibliotēkas pasākumiem pagasta un vidusskolas afišu stendos.
 
Aktuālākā informācija par norisēm bibliotēkā ievietota bibliotēkas stendā „Aktuāla informācija”.
 
Bibliotēkas apmeklētājiem informācija par bibliotēkas vēsturi un darbību pieejama Internetā, elektroniski Word dokumentos un novadpētniecības stūrītī.
 
Iemūžināti fotogrāfijās mirkļi no bibliotēkas pasākumiem un dalības citos pasākumos.
 
12.2. Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām.
    Lietotājiem ir visas iespējas bibliotēkā iepazīties ar valsts un pašvaldības institūciju sagatavoto un publicēto informāciju.
   Bibliotēkas lietotājiem pieejams Balvu novada laikraksts „Balvu novada ziņas”, kura izplatīšana pagasta iedzīvotājiem uzticēta arī bibliotēkai, kā arī vietējais Ziemeļlatgales laikraksts „Vaduguns”, kuri informē par aktualitātēm Balvu novadā, kā arī visā Balvu reģionā. Jaunāko un aktuālāko informāciju var izlasīt un aplūkot Internetā Balvu novada mājas lapā http://www.balvi.lv un Balvu CB mājas lapā www.balvurcb.lv.
   Pasākumos sadarbojos ar pagasta pārvaldes darbiniekiem, pagasta kultūras darba organizatori A. Krivišu, skolotāju L. Kokoreviču. Aktīvi ņemta dalība arī tādos pasākumos ‘- kā 22.08. jaunā krucifiksa iesvētīšana Bērzpils centrā, kā 07.11. piemiņas vietas „Brīvības cīņu ( 1918-1920 ) karavīriem un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem” atklāšanā Bērzpilī, kā arī 09.12. tikšanās ar iedzīvotājiem Bonifacovas muižā.
 
12.4. Informācijas resursus popularizējoši pasākumi.
 
     Pārskats par lasīšanas veicināšanas, informācijas resursu un bibliotēkas popularizēšanas pasākumiem 2014. gadā:
 
Pasākums
Skaits
Apmeklētāji
Piezīmes
Literatūras izstādes
t.sk. bērniem
60
11
 
Atsevišķas izstādes
Tematiskas lit. un materiālu izstādes
8
 
Valsts svētkiem, gadskārtu svētkiem
Novadpētniecības lit. un materiālu izstādes
8
 
Ievērojamiem novadniekiem
Pārrunas
4
 
Citu pasākumu ietvaros
Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana
1
 
 
Bērnu žūrijas pasākums
1
11
 
Jauno grāmatu dienas pieaugušajiem
 
5
 
Jaunumu izstādes, apskati, pārrunas
Jauno grāmatu dienas bērniem
3
 
 
 
Literatūras izstāžu cikli
2
15
V. Plūdonim, Ziemassvētkiem
1. kl. bērnu ekskursija uz bibliotēku
2
 
8
 
Tematiski apskati
3
 
Citu pasākumu
ietvaros
Literatūras apskati
3
 
Citu pasākumu
Ietvaros
Dalība citos pasākumos
3
 
 
 

23.04. Bibliotēku nedēļas ietvaros 23.04. Bērzpils pagasta bibliotēkā norisinājās nozīmīgs notikums – pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana lasītājiem. Bibliotēka pievienojās elektroniskajai bibliotēku sistēmai Alise. Šim svarīgajam notikumam sadarbībā ar CB gatavojāmies apmēram 2 gadus. Pateicoties pašvaldības finansējumam tika saņemts jauns dators un grāmatu svītrkodu nolasītājs – skeneris.

   Uz pasākumu bija saaicināti kopā bibliotēkas čaklākie lasītāji, lai svinīgā atmosfērā viņiem pirmoreiz elektroniski izsniegtu grāmatas. Bija ieradusies arī pagasta pārvaldniece B. Bogdane, kura iesāka šo pasākumu ar uzrunu, pastāstot, kā viņu uzrunājusi Balvu CB direktore R. Cibule par elektroniskās bibliotēku sistēmas Alises ieviešanu Bērzpils pagasta bibliotēkā un cik ļoti bibliotēkai vajadzīgs jauns dators un skeneris, lai to realizētu. Pēc tam bibliotēkas vadītāja pastāstīja par veiktajiem lielajiem priekšdarbiem šai iecerei un aicināja lasītājus izvēlēties grāmatas, lai tās elektroniski izsniegtu. Pirmā lasītāja, kurai tika izsniegta grāmata elektroniski, bija A. Kriviša. Viņai sekoja citi apmeklētāji, kas bija ieradušies uz svinīgo atklāšanu – B. Bogdane, S. Kindzule, L. Stepāne, L. Gaspažiņa, L. Pommere, M. Poševa u.c. Lasītāji izrādīja interesi, un bibliotēkas vadītāja viņiem pastāstīja, kā notiek elektroniskā grāmatu izsniegšana. B. Bogdane un A. Kriviša iemūžināja šo nozīmīgo notikumu arī bildēs. Pēcpusdienā pēc mācībām Bērzpils vidusskolā atnāca arī bērni, kuriem bija par ko brīnīties un jautāt.

 

   27.05. Bērzpils pagasta bibliotēkā notika “Bērnu žūrijas - 2013” noslēguma pasākums, uz kuru bija aicināti visi žūrijas dalībnieki un darba grupa. Veiksmīgi žūrijas grāmatas izlasīja un novērtēja 11 eksperti. Bibliotekāre nosauca 10 visaugstāk bērnu novērtētās grāmatas, un, lai atsvaidzinātu atmiņā izlasīto, par tām pastāstīja tuvāk. Pēc tam sekoja lasītāju godināšana. Visiem dalībniekiem tika pasniegti rakstāmie no LNB Bērnu literatūras centra, bloknotiņi – no pašvaldības un šokolādītes – no bibliotekāres.  Bloknotiņos bija ierakstīts katram lasītājam piemērots teiciens par grāmatām un lasīšanu piemiņai no šī pasākuma.

   Pasākumā bija uzlikta literatūras izstāde “Prasme visparastākās lietas asprātīgi parādīt kā svarīgas un aizraujošas”, kas veltīta rakstnieces Māras Cielēnas 60 gadu jubilejai. Te bija uzliktas grāmatas ( 15 eks. ), kas iekļautas bērnu žūrijas grāmatu kolekcijās no 2003. gada, kā arī tās grāmatas ( 5 eks. ), kas nav bijušas iekļautas žūrijā. Veikts arī grāmatu apskats.

( Tuvāk lasāms bibliotēkas mājaslapā - Griestiņa A. “Bērnu / Jauniešu žūrijas - 2013” noslēguma pasākums // http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php, 2014.g. 25. jūnijā. )

   Bibliotēka ņēmusi aktīvu dalību arī citos interesantos pasākumos.

   09.12. ar pārvaldnieci B. Bogdani, R.Cibuli un Z. Loginu braucām uz Bonifacovas muižu, lai tiktos ar tās iedzīvotājiem ( palikuši vairs tikai 5 iedzīvotāji cienījamos gados ) un lai parunātos par G. Manteifeli un viņa veidoto albumu “Terra Mariana”, kurš no Balvu CB bija atceļojis uz Bonifacovu.

   22.08. piedalījos jaunā krucifiksa iesvētīšanā Bērzpils centrā, par ko arī sagatavoju rakstu laikrakstam “Vaduguns”, apkopojot visu bibliotēkā pieejamo informāciju par šī krusta vēsturi.

   07.11. piedalījos piemiņas vietas “Brīvības cīņu ( 1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” svinīgā atklāšanā Bērzpils centrā. Gatavojoties Lāčplēša 95. gadadienai un šim svarīgajam notikumam, tika apkopoti novadpētniecības materiāli un uzlikti izstādē “Dzied’ latvju varoni/Teic pagātni, cel uz nākotni” ( J. Rainis ).

    2014. gadā bibliotēku apmeklēja 1. klases bērni ar audzinātāju M. Madernieci. Iepazinās ar bērnu grāmatu krājumu un tā izvietojumu, saņēma atbildes uz iepriekš sagatavotiem jautājumiem, saņēma informāciju par Bērnu žūrijas darbību, tika ieteiktas konkrētas grāmatas, ko vajadzētu izlasīt, un 3 bērni pieteicās par lasītājiem.  

   2014. gadā bibliotēkā noorganizēti 2 literatūras izstāžu cikli:

1. Dzejnieka V. Plūdoņa 140-gadei “ Tēvzemes balvas laureāts Vilis Plūdonis” – 2 izstādes;

2. Ziemassvētkiem - “Ziemassvētku brīnuma gaidās” – 3 izstādes.

   Uzliekot literatūras izstāžu ciklus. 1 izstāde parasti ir adresēta bērniem.

   Krājuma popularizēšanai un atsaucoties uz nozīmīgiem notikumiem sabiedriskajā dzīvē, uzliktas 64 literatūras izstādes, tai skaitā – 8 tematiskas literatūras un materiālu izstādes, 8 novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes, bērniem adresētas 11 literatūras izstādes. Novērots, ka izstādēs uzliktās grāmatas vienmēr vairāk nonāk lasītāju uzmanības lokā un attiecīgi vairāk arī tiek izmantotas.

   Visvairāk bibliotēka atsaukusies uz rakstnieku jubilejām.

   Lai popularizētu latviešu autoru darbus, oriģinālliteratūru, literatūras zinātnes grāmatas, uzliktas 16 atsevišķas literatūras izstādes šādiem autoriem jubilāriem – K. Elsbergam – 55, Dz. Žuravskai – 75, J. Purapuķem – 150, A. Niedrai – 115, A. Pormalei – 75, V. Lācim – 100, J. Sudrabkalnam – 120, J. Peteram – 75, E. Līvam – 90, K. Skalbem – 135, P. Rozītim – 125, E. Mārtužai – 60 u.c.

    Liela vērība pievērsta latgaliešu tematikai, uzliktas literatūras izstādes ievērojamiem latgaliešiem. 2014. gadā jubilejas bija: V. Dzērviniekam – 55; J. Klīdzējam – 100; Fr. Varslavānam – 115; Fr. Trasunam – 150.

   Bērzpils novadnieki jubilāri – L. Apšeniece, Br. Martuževa, Z. Logina, A. Eglājs - minēti pie Novadpētniecības darba.

   Vairākas literatūras izstādes bija veltītas ārzemju rakstniekiem – jubilāriem, kā, piemēram, amerikāņu rakstniekam E. A. Po – 205, angļu dramaturgam V. Šekspīram – 450, vācu rakstniekam L. Feihtvangeram – 130, angļu rakstniecei A. Mērdokai – 95, amerikāņu rakstniekam E. Hemingvejam – 115, norvēģu rakstniekam K. Hamsunam – 155 u.c.

   Tāpat ar literatūras izstādēm atsaucāmies uz ievērojamu aktieru, gleznotāju u.c. profesiju pārstāvju jubilejām: gleznotājam V. Kalnrozem – 120; aktierim K. Sebrim – 120; aktierim E. Pāvulam – 85; rakstniecei, teātra zinātniecei un kritiķei L. Dzenei – 85; aktrisei V. Artmanei – 85; krievu gleznotājam, zinātniekam, filozofam N. Rēriham – 140; gleznotājai M. N. Tabakai – 75 u.c.

   Tematiskās literatūras un materiālu izstādes bija uzliktas, sagaidot Valentīna dienu, Joku dienu, Mātes dienu, Lāčplēša dienu, LR proklamēšanas dienu un gadskārtu svētkus – Lieldienas, Jāņa dienu, Mārtiņdienu.

13. Veiksmes stāsti.

   2014. gads Bērzpils pagasta bibliotēkai un tās apmeklētājiem ir nozīmīgs un veiksmīgs ar to, ka bibliotēkai tika iegādāts jauns jaudīgāks dators un grāmatu svītrkodu skeneris, lai bibliotēka varētu pievienotos elektroniskajai bibliotēku sistēmai Alise. Ieguvēji esam visi. Pielikts tik daudz laika un neatlaidīga, kolektīva darba, lai šī iecere varētu realizēties. Paldies visiem, kas ir palīdzējuši ar visu šo darba apjomu tikt galā, paldies pagasta pārvaldes vadītājai B. Bogdanei un pagasta kultūras darba organizatorei A. Krivišai, kuras mani atbalstījušas visos nozīmīgākos pasākumos bibliotēkā, saieta namā u.c.

   2014. gads manā un visas Bērzpils dzīvē paliks atmiņā ar 2 lieliem nozīmīgiem notikumiem.

   Augustā Bērzpils centrā tika iesvētīts jaunais krucifikss, un tur es biju tieši iesaistīta visās aktivitātēs.

   Novembrī Bērzpils centrā tika ļoti svinīgi atklāta piemiņas vieta „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” , kas aizkustināja visus un lika nobirdināt arī pa asarai. Lieliska patriotisma stunda. Un, ja tā var aizkustināt cilvēku sirdis, tad tas viss ir vajadzīgi, pat nepieciešami mums visiem.

Un nekas nav veltīgi darīts. Lai paldies Bērzpils novadniekam, atvaļinātajam pulkvedim P. Ziemelim – šīs ieceres iniciatoram, un visiem ziedotājiem, kas šo ieceri palīdzēja pārvērst īstenībā.

22.01.2015                                                     Bibliotēkas vadītāja: A. Griestiņa