Jaunumi pieaugušo abonementā decembrī

Literatūra latviešu valodā

Aivars, Eduards.Sakvojāžs : [dzeja] / Eduards Aivars ; [red. Jānis Rokpelnis ; māksl.Anta Pence]. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 115, [4] lpp.

Balvu novads, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novads [kartogrāfiskais materiāls] / vāka foto:Mareks Kilups. - 1:100 000. - Latvija : SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", 2011. - (Latvijas novadi).

 

Bikse, Veronika, 1941-.Uzņēmējspējas / Veronika Bikse. - Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 2011. - 132 lpp. : tab

Blaua, Līga.Jānis Paukštello. Tintē, bet balts / Līga Blaua. - Rīga : J.L.V., 2011. - 183,[1] llp.; il.

Borchardt, Klaus-Dieter.The ABC of European Union law / by Klaus-Dieter Borchardt ; [European Commission]. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2010. - 131 lpp.

Briede, Alda, 1951-.Gunars Treimanis. Mistērijas / Alda Briede, Aldis Linē ; sast. Alda Briede ; red. Māra Rune ; māksl. Vita Lēnerte ; titullp. māksl. Imanta Ozoliņa exlibris. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (A/s "Poligrāfists"). - 192 lpp. : il., ģīm.
 

Bušnela, Kendaisa, 1958-.Vasara un lielpilsēta / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 383, [1] lpp.

Aleksandrs Čaks : bibliogrāfija / Latvijas Nacionālā bibliotēka. Letonikas nodaļa ; sastādītāja Māra Izvestnija ; sastādīšanā piedalījās un rediģēja Agra Turlaja ; zinātniskais redaktors Valdis Rūmnieks ; priekšvārdu Čaka pasaule, xii-xvii lpp., sarakstīja Valdis Rūmnieks ; māksliniece Ināra Jēgere. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - xvii, 831, [3] lpp. : ģīm.

Čehija un Slovākija : ceļvedis/ [sastādītāji: Marek Pernal ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojusi Nora Kalna]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 448 lpp. : il., kartes.

 Džerārds, Maiks. Gids Eiropas apceļotājam / Maiks Džerārds ; [no angļu valodas tulkojuši: G. Kalns ... [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 224 lpp. : il., kartes..

Dzīves grāmata 2012 : Zvaigžņu kalendārs/ Sast. Ilze Gandre. - 2012. - Rīga : Kopsolī, 2012. - 300 lpp.

Džonsone, Millija.Neprātīgā vasara : romāns / Millija Džonsone, tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2010. - 432 lpp.

 Eiropas Komisija 2010-2014 : profili un prioritātes. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2010. - 60 lpp. 

Eņģele, Ilze.Septiņdesmit piecas dienas / Ilze Eņģele;Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 191 [1] lpp.

Eiropas komisija.Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību 2010 / Eiropas komisija. - Brisele : Eiropas Savienības Publikācijas birojs ; Luksemburga, 2011. - 135 lpp. : tab., diagr.

Economic development of Latvia(December) / Ministry of Economics Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economics of the Republic of Latvia, 2010 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 148 lpp. : diagr., tab.

Fredēns, Larss Pēters.Atgriešanās : Zviedrijas drošības politika un Baltijas valstu atgūtās neatkarības pirmie gadi, 1991-1994 / Larss Pēters Fredēns ; no zviedru valodas tulkojusi Aija Dvinska ; redaktors Pēteris Jankavs ; vāka foto: Uldis Briedis ; Māra Jonova vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 454 lpp. : il.

Freimanis, Mārtiņš, 1977-2011.Cilvēks parastais un viņa dienasgrāmata : kāda mākslinieka piezīmes uz paša sarkastītās grāmatas lappušu malām par to, kā īstenībā top tā saucamā māksla / Mārtiņš Freimanis ; red. Agnese Rūtena, māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Mārtiņa Freimaņa fonds, 2011. - 76,[1] lpp.

 Ficdžeralds, Frensiss Skots.Skaistie un nolādētie : romāns / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 437, [1] lpp.

Gaga, Vladimir A.Organizational Systems of Motivational Management / Vladimir A.Gaga, Helen Miller ; [transl. by Alyona Ovsepian]. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 159

Grendāls, Jenss Kristians.Klusums oktobrī : intelektuāls un saviļņojošs mīlestības romāns / Jenss Kristians Grendāls ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Aina Rubīna ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 295, [1] lpp.

 Guo, Sjaolu. Mazā ķīniešu-angļu vārdnīca mīlētājiem / Sjaolu Guo ; no angļu valodas tulkojusi Guna Asare. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 343, [1] lpp.

Idejas. Iespējas. Risinājumi : EEZ finanšu istrumenta un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta 2004.-2009.programmas "NVO fonds" projekti Latvijā. - Rīga : Sabiedrības integrācijas fonds, 2011. - 132 lpp.

Jauns sākums : komiksi/ Miel, Durieux, Gihef... [u.c.]. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2010. - 60 lpp. : il.

Kadeģis, Andris, 1933-.Izrakteņi : atmiņas un liecības : XX gadsimts / Andris Kadeģis ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 311, [1] lpp., [24] lpp. il., ģīm. : faks.

Kalna, Nora.Dvēseļu eņģelis : dzeja un atdzeja / Nora Kalna ; pēcv. Skorpione putenī, 76.-77. lpp., sarakst. Dagnija Dreika. - [Rīga] : Vara Vīksna, 2011 (MicroDot).). - 79 lpp.

Kalnačs, Benedikts.Baltijas postkoloniālā drāma : modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā : monogrāfija / Benedikts Kalnačs ; [red. Ligita Bībere ; tulk. Anna Reinolda ; māksl. Aivars Plotka ; priekšv. aut.]. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 269 lpp. - (Salīdzināmā literatūra (Baltijas literatūra) ; 4). - Atsauce: 197.-223.lpp. - Kopsav. angļu val.  Saturs: Modernitāte 20.gadsimta pirmās puses Baltijas drāmā ; Koloniālisms un postkoloniālisms 20.gadsimta otrās puses Baltijas drāmā.

Kārters, Filips.Kaulu altāris : romāns / Filips Kārters ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 421, [2] lpp.

Kasse, Etjēns.Zemes nākotne : 2013. gads : jaunās ēras sākums / Etjēns Kasse ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2011 (Tipogrāfija Ogrē).). - 162, [1] lpp.

Kivle, Ineta.Filosofija: teorētiska un praktiska mācība / Ineta Kivle ; zinātniskais redaktors Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizains: Krista Kivle. - Rīga : Autorizdevums, 2011. - 263 lpp.

Klimovičs, Atis.Personiskā Latvija : divdesmitā gadsimta stāsti / Atis Klimovičs [teksts, fotogrāfijas ; Inese Zandere, teksts]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 606, [1] lpp. : il.

Kui sūolõbõd līvlizt = Kā iznirst lībieši/ sast.Valts Ernšteins;māksl.Zane Ernšteine. - Rīga : Biedrība Līvõ Kultūr sidām, 2011. - 101,[3] lpp.

Labas pārmaiņas dzīvē: ES iegulda cilvēkos ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību / Eiropas Komisija. Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāts. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, c2009 (Germany). - 146 lpp. : il. (krās.)

Lapsa, Lato, 1969-.Cits ķēķis : zem likumīgā "jumta" / L.Lapsa, A.Margēviča, K.Jančevska ; Māra Jonova vāka dizains un attēlu apstrāde. - Rīga : SIA "Baltic Screen", 2011 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 260 lpp., [118] lpp. : il., ģīm., faks. - Pielikumi [sākot ar 261., bez lpp. nr.]. - [ASV vēstniecības slepenās šifrogrammas angļu val.: izd. beigās].

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā- situācijas izpēte un ieteikumi / Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola, Latviešu valodas aģentūra ; pētījuma izpildītāji: Faina Lomanova, Aija Auniņa, Dana Sece, Renāte Stikāne, Inese Palkeviča ; projekta vadītāja Silva Ozoliņa ; vāka dizains: Toms Lūsis. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2010. - 51 lpp. : diagr., tab., veidlapas

Latvijas leģendas: par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, 2011. - 167 lpp. : il.

Lapsa, Lato, 1969-.Latvietis parastais / Lato Lapsa, K. Jančevska, I.Saatčiane; Māra Jonova dizains. - Rīga : Atēna ; Baltic Screen, 2011. - 259 lpp. 

 Lekberga, Kamilla.Akmeņkalis / Kamilla Lekberga ; tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2011. - 359 lpp. 

"Mēs. XX gadsimts" : stāstu krājums / Ilze Jansone ... [u.c.]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 270, [2] lpp. : il.

Milošs, Česlavs. Dzimtā Eiropa / Česlavs Milošs ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inta Rozenvalde; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 368 lpp.

Odiņa, Aija, 1948-.Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija / Aija Odiņa ; atbildīgais par izdevumu Artis Ērglis ; literārā redaktore Asnāte Baņģiere ; mākslinieks Uldis Sosnovskis ; fotogrāfi: Juris Kalniņš, Gatis Rozenfelds. - 2., papildinātais izdevums. - Rīga : Zelta grauds, 2011 (Grafus, McĀbols poligrāfija, Preses nams Baltic).). - 271 lpp. : il., ģīm., faks.

Pārskats par NVO sektoru Latvijā : pētījuma rezultātu atskaite/ Sabiedrības integrācijas fonds ; EEA Grants ; Norway Grants ; par materiāla saturu atbild Baltic Institute of Social Sciences. - Rīga : Sabiedrības integrācijas fonds, 2011. - 104 lpp. : diagr. - Pieejams arī elektroniskā formātā www.sif.lv.

Perveņecka, Margarita.Gaetāno krematoss : atmiņas par gaismu : romāns / Margarita Perveņecka ; red.: Inga Ābele, Dace Sparāne ; vāka dizains: Jānis Esītis ; vāka noform. izmantota Odilona Redona glezna "Saint Jean" (1892). - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 253, [2] lpp.

Plotkāns, Aigars, 1960-.Kapitālisms bez grima / Aigars Plotkāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 184 lpp.

Podvinska, Ņina.Pievienotās vērtības nodoklis : komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. - 272 lpp. - (Bilances bibliotēka).

Radziņa, Jadviga.Ks. Jan Wasilewski, (1885-1948) : życie kapłana z Łotwy / Jadwiga Radziņa. - Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza ; Jelgava, 2011. - 224 lpp. : il., faks., karte, portr. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). - Teksts poļu valodā, kopsavilkums latviešu, krievu, franču valodā.  

Reģionu attīstība Latvijā, 2010/ izstrādāja: Valentīna Locāne, Ivita Peipiņa, Jānis Bruņenieks, Inga Vilka, Pēteris Šķiņķis, Līga Ozoliņa, Jurijs Kondratenko, Zintis Hermansons, Gatis Ozols, Danute Vaļeniece, Andris Miglavs ; redaktors un kartes sagatavoja Ronalds Krūmiņš ; Valsts reģionālās attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011 (SIA MicroDot).). - 171 lpp. : il., diagr., tab., kartes.

Rīda, Karmena.Es mīlu šo dzīvi! / Karmena Rīda ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp

Rudzītis, Rihards.Svētā Grāla brālība / Rihards Rudzītis ; red.: G. Rudzīte, A. Hartmanis ; pēcv. Svētā Grāla bards, 274.-283. lpp., sarakst. Gunta Rudzīte ; vāku noform. A. Hartmanis. - 2. izlabots izd. - [Rīga] : Sirds gaisma, 2010. - 290, [2] lpp., [33] lpp. il., ģīm.

Ruka, Elvita, 1970-.Kirgizstāna : Āzijas nepaklausīgā meita / stāsti: Elvita Ruka ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfijas: Aija Bley. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 92, [3] lpp. : il., ģīm.

Skenlena, Patrīcija.Laimīgi mūžam? / Patrīcija Skenlena ; [no angļu valoda tulkojusi Biruta Vaivode]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 408, [1] lpp.

Skujenieks, Knuts, 1936-.Poga / Knuts Skujenieks. - [Rīga] : Neputns, [2011] (Dardedze hologrāfija). - 73, [2] lpp.

Stumbre, Lelde, 1952-.Vasaras svelme : romāns / Lelde Stumbre ; [Māra Rikmane, ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 189 lpp. : il.  

Vahtre, Lauri.Absurda impērija / Lauri Vahtre ; no igauņu val. tulk. Juris Putriņš ; red. Anna Marija Circene. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 217 lpp.

Velbeks, Mišels.Karte un teritorija : romāns / Mišels Velbeks ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 291, [2] lpp.

Ziņģīte, Inese, 1940-.Sarunas par veselīgu dzīvošanu / Inese Ziņģīte un Visvaldis Bebrišs. - Rīga. - Jumava : J.L.V., 2011. - 85, [2] lpp.; il.

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību[2010]/ Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2010 (SIA "Talsu tipogrāfija"). - 144 lpp. : diagr., sh., tab.

Диабет-заболевание или принцип жизни? : методики по выходу. - Рига : [b.i.] ; Москва, 2009. - 610 с.

Урбанович, Янис.Черновики будущего : Латвия 1934-1941 / Янис Урбанович, Игорь Юргенс, Юрис Пайдерс ; худож. Янис Карелис. - Рига : Балтийский форум, 2011. - 543 с. : ил.

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!