Jaunieguvumi

Jaunumi pieaugušo abonementā decembrī

Autors Redaktors Trešdiena, 14 decembris 2011 12:23

Literatūra latviešu valodā

Aivars, Eduards.Sakvojāžs : [dzeja] / Eduards Aivars ; [red. Jānis Rokpelnis ; māksl.Anta Pence]. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 115, [4] lpp.

Balvu novads, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novads [kartogrāfiskais materiāls] / vāka foto:Mareks Kilups. - 1:100 000. - Latvija : SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", 2011. - (Latvijas novadi).

 

Bikse, Veronika, 1941-.Uzņēmējspējas / Veronika Bikse. - Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 2011. - 132 lpp. : tab

Blaua, Līga.Jānis Paukštello. Tintē, bet balts / Līga Blaua. - Rīga : J.L.V., 2011. - 183,[1] llp.; il.

Borchardt, Klaus-Dieter.The ABC of European Union law / by Klaus-Dieter Borchardt ; [European Commission]. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2010. - 131 lpp.

Briede, Alda, 1951-.Gunars Treimanis. Mistērijas / Alda Briede, Aldis Linē ; sast. Alda Briede ; red. Māra Rune ; māksl. Vita Lēnerte ; titullp. māksl. Imanta Ozoliņa exlibris. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (A/s "Poligrāfists"). - 192 lpp. : il., ģīm.
 

Bušnela, Kendaisa, 1958-.Vasara un lielpilsēta / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 383, [1] lpp.

Aleksandrs Čaks : bibliogrāfija / Latvijas Nacionālā bibliotēka. Letonikas nodaļa ; sastādītāja Māra Izvestnija ; sastādīšanā piedalījās un rediģēja Agra Turlaja ; zinātniskais redaktors Valdis Rūmnieks ; priekšvārdu Čaka pasaule, xii-xvii lpp., sarakstīja Valdis Rūmnieks ; māksliniece Ināra Jēgere. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - xvii, 831, [3] lpp. : ģīm.

Čehija un Slovākija : ceļvedis/ [sastādītāji: Marek Pernal ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojusi Nora Kalna]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 448 lpp. : il., kartes.

 Džerārds, Maiks. Gids Eiropas apceļotājam / Maiks Džerārds ; [no angļu valodas tulkojuši: G. Kalns ... [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 224 lpp. : il., kartes..

Dzīves grāmata 2012 : Zvaigžņu kalendārs/ Sast. Ilze Gandre. - 2012. - Rīga : Kopsolī, 2012. - 300 lpp.

Džonsone, Millija.Neprātīgā vasara : romāns / Millija Džonsone, tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2010. - 432 lpp.

 Eiropas Komisija 2010-2014 : profili un prioritātes. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2010. - 60 lpp. 

Eņģele, Ilze.Septiņdesmit piecas dienas / Ilze Eņģele;Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 191 [1] lpp.

Eiropas komisija.Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību 2010 / Eiropas komisija. - Brisele : Eiropas Savienības Publikācijas birojs ; Luksemburga, 2011. - 135 lpp. : tab., diagr.

Economic development of Latvia(December) / Ministry of Economics Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economics of the Republic of Latvia, 2010 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 148 lpp. : diagr., tab.

Fredēns, Larss Pēters.Atgriešanās : Zviedrijas drošības politika un Baltijas valstu atgūtās neatkarības pirmie gadi, 1991-1994 / Larss Pēters Fredēns ; no zviedru valodas tulkojusi Aija Dvinska ; redaktors Pēteris Jankavs ; vāka foto: Uldis Briedis ; Māra Jonova vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 454 lpp. : il.

Freimanis, Mārtiņš, 1977-2011.Cilvēks parastais un viņa dienasgrāmata : kāda mākslinieka piezīmes uz paša sarkastītās grāmatas lappušu malām par to, kā īstenībā top tā saucamā māksla / Mārtiņš Freimanis ; red. Agnese Rūtena, māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Mārtiņa Freimaņa fonds, 2011. - 76,[1] lpp.

 Ficdžeralds, Frensiss Skots.Skaistie un nolādētie : romāns / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 437, [1] lpp.

Gaga, Vladimir A.Organizational Systems of Motivational Management / Vladimir A.Gaga, Helen Miller ; [transl. by Alyona Ovsepian]. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 159

Grendāls, Jenss Kristians.Klusums oktobrī : intelektuāls un saviļņojošs mīlestības romāns / Jenss Kristians Grendāls ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Aina Rubīna ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 295, [1] lpp.

 Guo, Sjaolu. Mazā ķīniešu-angļu vārdnīca mīlētājiem / Sjaolu Guo ; no angļu valodas tulkojusi Guna Asare. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 343, [1] lpp.

Idejas. Iespējas. Risinājumi : EEZ finanšu istrumenta un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta 2004.-2009.programmas "NVO fonds" projekti Latvijā. - Rīga : Sabiedrības integrācijas fonds, 2011. - 132 lpp.

Jauns sākums : komiksi/ Miel, Durieux, Gihef... [u.c.]. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2010. - 60 lpp. : il.

Kadeģis, Andris, 1933-.Izrakteņi : atmiņas un liecības : XX gadsimts / Andris Kadeģis ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 311, [1] lpp., [24] lpp. il., ģīm. : faks.

Kalna, Nora.Dvēseļu eņģelis : dzeja un atdzeja / Nora Kalna ; pēcv. Skorpione putenī, 76.-77. lpp., sarakst. Dagnija Dreika. - [Rīga] : Vara Vīksna, 2011 (MicroDot).). - 79 lpp.

Kalnačs, Benedikts.Baltijas postkoloniālā drāma : modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā : monogrāfija / Benedikts Kalnačs ; [red. Ligita Bībere ; tulk. Anna Reinolda ; māksl. Aivars Plotka ; priekšv. aut.]. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 269 lpp. - (Salīdzināmā literatūra (Baltijas literatūra) ; 4). - Atsauce: 197.-223.lpp. - Kopsav. angļu val.  Saturs: Modernitāte 20.gadsimta pirmās puses Baltijas drāmā ; Koloniālisms un postkoloniālisms 20.gadsimta otrās puses Baltijas drāmā.

Kārters, Filips.Kaulu altāris : romāns / Filips Kārters ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 421, [2] lpp.

Kasse, Etjēns.Zemes nākotne : 2013. gads : jaunās ēras sākums / Etjēns Kasse ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2011 (Tipogrāfija Ogrē).). - 162, [1] lpp.

Kivle, Ineta.Filosofija: teorētiska un praktiska mācība / Ineta Kivle ; zinātniskais redaktors Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizains: Krista Kivle. - Rīga : Autorizdevums, 2011. - 263 lpp.

Klimovičs, Atis.Personiskā Latvija : divdesmitā gadsimta stāsti / Atis Klimovičs [teksts, fotogrāfijas ; Inese Zandere, teksts]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 606, [1] lpp. : il.

Kui sūolõbõd līvlizt = Kā iznirst lībieši/ sast.Valts Ernšteins;māksl.Zane Ernšteine. - Rīga : Biedrība Līvõ Kultūr sidām, 2011. - 101,[3] lpp.

Labas pārmaiņas dzīvē: ES iegulda cilvēkos ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību / Eiropas Komisija. Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāts. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, c2009 (Germany). - 146 lpp. : il. (krās.)

Lapsa, Lato, 1969-.Cits ķēķis : zem likumīgā "jumta" / L.Lapsa, A.Margēviča, K.Jančevska ; Māra Jonova vāka dizains un attēlu apstrāde. - Rīga : SIA "Baltic Screen", 2011 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 260 lpp., [118] lpp. : il., ģīm., faks. - Pielikumi [sākot ar 261., bez lpp. nr.]. - [ASV vēstniecības slepenās šifrogrammas angļu val.: izd. beigās].

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā- situācijas izpēte un ieteikumi / Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola, Latviešu valodas aģentūra ; pētījuma izpildītāji: Faina Lomanova, Aija Auniņa, Dana Sece, Renāte Stikāne, Inese Palkeviča ; projekta vadītāja Silva Ozoliņa ; vāka dizains: Toms Lūsis. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2010. - 51 lpp. : diagr., tab., veidlapas

Latvijas leģendas: par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, 2011. - 167 lpp. : il.

Lapsa, Lato, 1969-.Latvietis parastais / Lato Lapsa, K. Jančevska, I.Saatčiane; Māra Jonova dizains. - Rīga : Atēna ; Baltic Screen, 2011. - 259 lpp. 

 Lekberga, Kamilla.Akmeņkalis / Kamilla Lekberga ; tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2011. - 359 lpp. 

"Mēs. XX gadsimts" : stāstu krājums / Ilze Jansone ... [u.c.]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 270, [2] lpp. : il.

Milošs, Česlavs. Dzimtā Eiropa / Česlavs Milošs ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inta Rozenvalde; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 368 lpp.

Odiņa, Aija, 1948-.Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija / Aija Odiņa ; atbildīgais par izdevumu Artis Ērglis ; literārā redaktore Asnāte Baņģiere ; mākslinieks Uldis Sosnovskis ; fotogrāfi: Juris Kalniņš, Gatis Rozenfelds. - 2., papildinātais izdevums. - Rīga : Zelta grauds, 2011 (Grafus, McĀbols poligrāfija, Preses nams Baltic).). - 271 lpp. : il., ģīm., faks.

Pārskats par NVO sektoru Latvijā : pētījuma rezultātu atskaite/ Sabiedrības integrācijas fonds ; EEA Grants ; Norway Grants ; par materiāla saturu atbild Baltic Institute of Social Sciences. - Rīga : Sabiedrības integrācijas fonds, 2011. - 104 lpp. : diagr. - Pieejams arī elektroniskā formātā www.sif.lv.

Perveņecka, Margarita.Gaetāno krematoss : atmiņas par gaismu : romāns / Margarita Perveņecka ; red.: Inga Ābele, Dace Sparāne ; vāka dizains: Jānis Esītis ; vāka noform. izmantota Odilona Redona glezna "Saint Jean" (1892). - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 253, [2] lpp.

Plotkāns, Aigars, 1960-.Kapitālisms bez grima / Aigars Plotkāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 184 lpp.

Podvinska, Ņina.Pievienotās vērtības nodoklis : komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. - 272 lpp. - (Bilances bibliotēka).

Radziņa, Jadviga.Ks. Jan Wasilewski, (1885-1948) : życie kapłana z Łotwy / Jadwiga Radziņa. - Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza ; Jelgava, 2011. - 224 lpp. : il., faks., karte, portr. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). - Teksts poļu valodā, kopsavilkums latviešu, krievu, franču valodā.  

Reģionu attīstība Latvijā, 2010/ izstrādāja: Valentīna Locāne, Ivita Peipiņa, Jānis Bruņenieks, Inga Vilka, Pēteris Šķiņķis, Līga Ozoliņa, Jurijs Kondratenko, Zintis Hermansons, Gatis Ozols, Danute Vaļeniece, Andris Miglavs ; redaktors un kartes sagatavoja Ronalds Krūmiņš ; Valsts reģionālās attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011 (SIA MicroDot).). - 171 lpp. : il., diagr., tab., kartes.

Rīda, Karmena.Es mīlu šo dzīvi! / Karmena Rīda ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp

Rudzītis, Rihards.Svētā Grāla brālība / Rihards Rudzītis ; red.: G. Rudzīte, A. Hartmanis ; pēcv. Svētā Grāla bards, 274.-283. lpp., sarakst. Gunta Rudzīte ; vāku noform. A. Hartmanis. - 2. izlabots izd. - [Rīga] : Sirds gaisma, 2010. - 290, [2] lpp., [33] lpp. il., ģīm.

Ruka, Elvita, 1970-.Kirgizstāna : Āzijas nepaklausīgā meita / stāsti: Elvita Ruka ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfijas: Aija Bley. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 92, [3] lpp. : il., ģīm.

Skenlena, Patrīcija.Laimīgi mūžam? / Patrīcija Skenlena ; [no angļu valoda tulkojusi Biruta Vaivode]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 408, [1] lpp.

Skujenieks, Knuts, 1936-.Poga / Knuts Skujenieks. - [Rīga] : Neputns, [2011] (Dardedze hologrāfija). - 73, [2] lpp.

Stumbre, Lelde, 1952-.Vasaras svelme : romāns / Lelde Stumbre ; [Māra Rikmane, ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 189 lpp. : il.  

Vahtre, Lauri.Absurda impērija / Lauri Vahtre ; no igauņu val. tulk. Juris Putriņš ; red. Anna Marija Circene. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 217 lpp.

Velbeks, Mišels.Karte un teritorija : romāns / Mišels Velbeks ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 291, [2] lpp.

Ziņģīte, Inese, 1940-.Sarunas par veselīgu dzīvošanu / Inese Ziņģīte un Visvaldis Bebrišs. - Rīga. - Jumava : J.L.V., 2011. - 85, [2] lpp.; il.

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību[2010]/ Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2010 (SIA "Talsu tipogrāfija"). - 144 lpp. : diagr., sh., tab.

Диабет-заболевание или принцип жизни? : методики по выходу. - Рига : [b.i.] ; Москва, 2009. - 610 с.

Урбанович, Янис.Черновики будущего : Латвия 1934-1941 / Янис Урбанович, Игорь Юргенс, Юрис Пайдерс ; худож. Янис Карелис. - Рига : Балтийский форум, 2011. - 543 с. : ил.

 

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ NOVEMBRĪ

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 17 novembris 2011 12:52 Autors Redaktors Ceturtdiena, 17 novembris 2011 12:50

LITERATŪRA LATVIEŠU VALODĀ

Akselsone, Majgula. Tā, kas es nekad nebiju : romāns / Majgula Akselsone ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa ; red. Rūta Koluža ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006] (a/s "Preses nams"). - 359 lpp.

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress. (2011 : Rīga, Latvija). Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 221 lpp. : il. - Ietver bibliogr.  

Bernels, Marks. Trešā sieviete : romāns / Marks Bernels ; no angļu val. tulk. Inguna Gulbe ; māksl. Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2006 (a/s "Paraugtipogrāfija").). - 493, [1] lpp.

Čemberlena, Diāna. Raksti smiltīs : romāns / Diāna Čemberlena. - Rīga : Kontinents, 2011. - 414, [1] lpp.

Frenča, Nikija. Zaudēt tevi / Nikija Frenča ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 212 lpp.

Grišams, Džons. Šantāža : romāns / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Allens Pempers ; redaktore Maruta Babule ; mākslinieks Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 461, [1] lpp.

Judina, Dace. Tase melnas kafijas / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 247, [1] lpp.

Kempovskis ,Valters. Viss velti / Valters Kempovskis ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 412 lpp.

Kinga, Lorija R. Bišu valoda / Lorija R. Kinga ; [no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece]. - Rīga : Avots, 2011 (Tipogrāfija Ogrē). - 527 lpp.

Koelju, Paulu. Alefs / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 299, [1] lpp. : karte.

Krekle, Maija. Vita brevis. Vēlreiz : romāns / Maija Krekle ; redaktore Eva Mārtuža ; Ievas Jurķeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka).). - 239 lpp.

Kroders, Oļģerts, 1921-. Mēģinu būt atklāts : autobiogrāfisks stāsts divās daļās / Oļģerts Kroders. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 270 lpp. : il., portr.

Langelanns, Henriks H. Ģēnijs / Henriks H. Langelanns ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Strautiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 501, [3] lpp.

Makeigs, Donalds. Reta Batlera ļaudis / Donalds Makeigs ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 529, [4] lpp.

Mariņina, Aleksandra  Personīgie motīvi.Otrā grāmata / Aleksandra Mariņina ; [tulkojusi Dace Kārkliņa]. - [Rīga] : Nordik, c2011 (Jelgavas tipogrāfija). 238,[1] lpp.

Neiharts Džons G., 1863-1950. Runā Melnais Briedis : Oglalu cilts Sū indiāņu svētā vīra dzīvesstāts, kā to pastāstījis Džons G. Neiharts (Liesmojošā Varavīksne) / Raimonda Demalī komentāri ; Stāvošā Lāča zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Ineta Zalāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 296 lpp., [32] lpp. il. : kartes .

Nikolss, Deivids. Viena diena : romāns / Deivids Nikolss ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 501, [2] lpp.

Pjērs.D.B.C. Krievu rulete rietumu gaumē / DBC Pjērs ; no angļu valodas tulkojis Allens Pempers. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 318, [1] lpp.

Pohodņeva, Maija. Nedzeniet pēdas snaiperim / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis. - Rīga : Izdevniecība "Lauku Avīze", 2011. - 191 lpp. - Asu izjūtu un spriedzes piesātināts detektīvromāns par mūsdienu naudas "taisītājiem", viņu nežēlīgi liekulīgajām attiecībām un savstarpējām pasūtījuma slepkavībām, kas jāizmeklē asredzīgajiem kriminālpolicijas darbiniekiem. 

Riplija, Aleksandra. Skārleta / Aleksandra Riplija ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 846, [1] lpp.

Spārkss, Nikolass. Tētiņa princese / Nikolass Spārkss ; tulk. Ingūna Jundze. - Riga : Kontinetts, [2007]. - 346, [1] lpp.

Stokers, Brems. Drakula / Brems Stokers ; no angļu valodas tulkojis Harijs Veidemanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 679, [1] lpp.


 Svīre, Māra, 1936-. Audums kāzu kleitai : romāns / Māra Svīre ; redaktore Eva Mārtuža ; mākslinieks Ints Vilcāns ; Gintas Freibergas vāka modeles foto. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 254 lpp.


 


 

LITERATŪRA SVEŠVALODĀS

Blobel, Brigitte. Red Rage / Brigitte Blobel; Translated by Rachel Ward. - Toronto+New york+Vancouver : Annick press, 2007. - 246 p.

 

Bronte,Charlote. Shirley / Charlotte Bronte;edited by Herbert Rosengarten and Margaret Smith. - Oxford : University Press, 2008. - 572 p.

 

Carlyle, Liz. The Bride Wore Scarlet / Liz Carlyle. - New York : AVON an Imprint of HarperCollinsPublishers, 2011. - 375 p.

 

Coelho,Paulo. Veronika Decides to Die / Paulo Coelho; translated by Margarett Jull Costa. - Harper : Collins Publishers, 1999. - 191 p. 

Collins, Suzanne. The Hunger Games / Suzanne Collins. - New York : Scholastic Inc., 2009. - 374 p.

Evanovich, Janet. Wicked Appetite / Janet Evanovich. - New York : St.Martins Paperbacks, 2010. - 346 p.

Gavalda,Anna. Breaking Away : A novel / Anna Gavalda;translated by Alison Anderson. - London : Gallic Books, 2011. - 144 p.

Grisham, John. The Confession : A Novel / John Grisham. - New York : DELL, 2011. - 515,[2] p.  

Hosseini,Khaled. The Kite Runner / Khaled Hosseini. - New York : Riverhead Books, 2005. - 371,[12] p.

Levy, Andrea. The Long Song / Andrea Levy. - London : Headline Review, 2011. - 421,[2] p.

Meyer, Stephenie. The Host : A Novel / Stephenie Meyer. - New York : Little,Brown and Company, 2011. - 829 p.;Alone 24 p.

Murakami, Haruki. South of the border, west of the sun / Haruki Murakami; translated by Philip Gabriel. - London : Vintage Books, 2003. - 186,[1] p.

 

Sparks, Nicholas. The Rescue / Nicholas Sparks. - New York, Boston : Grand Central Publishing, 2011. - 434 p.

Steel, Danielle. A Perfect Stranger : A novel / Danielle Steel. - New York : Dell, 2011. - 385[2] p.

 

Tremain, Rose. The Road Home / Rose Tremain. - London : Vintage Books, 2007. - 365 p.

Кларк, Мэри Хиггинс. Позволь называть тебя милой / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. И. Митрофановой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 331, [1] с.

Ленуар, Фредерик. Пророчество Луны : L'Oracle della Luna : [роман] / Фредерик Ленуар ; [пер. с англ. И. Метлицкой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 492, [2] с. : ил.

Романтический ужин / [отв. ред. А. Братушева]. - Москва : Эксмо, 2010. - 63 с. : цв. ил.

Шевалье, Трейси. Прелестные создания / Трейси Шевалье ; [пер. с англ. Г. Яропольского]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 381, [2] с.


 

JAUNUMI SEPTEMBRA MĒNESĪ ABONEMENTĀ

Autors Redaktors Ceturtdiena, 15 septembris 2011 16:57

Nozaru literatūra

Cepurīte, Dace. Cēsu bibliotēka 90 gados / Dace Cepurīte ; [redaktore Aina Karele]. - [Cēsis : Cēsu novada pašvaldība, 2011] (Latgales druka). - 143 lpp. : il., faks.

Balvu novads/ Teksts: Ineta Krakope; tulk. angļu val. Sintija Upeniece; foto Dace Teilāne. - B.v. : Balvu Novada pašvaldības izdevums, 2011. - 26 lpp. : il.;karte.

Braucamrīki : krāsojamā grāmatiņa/ Anitas Putniņas teksts un māksl.noformējums; Deivja Putniņa zīm. - Rīga : Iespēju grāmata, 2011. - 39 lpp.
 

Dzīvās radībiņas : krāsojamā grāmatiņa/ Deivis Putniņš zīm.; Anitas Putniņas māksl. noformējums un teksts. - Rīga : Iespēju grāmata, 2011. - 41 lpp.

Endrūzs, Teds.Kā dziedināt ar krāsām / Teds Endrūzs; tulk. Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : Jumava., 2011. - 136 lpp.

Ingrems,Deivids Brūss.Ceļvedis ētikā / [Deivids Brūss Ingrems, Dženifera E. Pārksa] ; no angļu valodas tulkojušas Ilze Jansone un Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, c2011. - 431 lpp.

Kusiņš, Juris.Civilā aizsardzība : mācību līdzeklis / Juris Kusiņš, Gunta Kļava. - Mārupe : Drukātava, c2011. - 377 lpp. : il., tab., veidlapas.

Ķīna : ceļvedis /no angļu val. Inese Lielmane un Andžela Šuvajeva ; red.Vandana Mohindra. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 672 lpp. : krās. il.; kartes. Skaidrojošā vārdnīca: 666.-668.lpp.

Landrāte, Evija.Autisms un saskarsme : saskarsmes veidošanās process speciālās skolas skolēniem ar autismu / Evija Landrāte, Sarmīte Tūbele. - Rīga : RaKa, 2011. - 212 lpp. : il., tab.

Lorencs,Juris.Sarunas ceļā / Juris Lorencs. - Rīga : Jumava., 2011. - 213 lpp. : il.

Liepiņš,Dainis.Mācīsimies dejot. : Balles deju pašmācība / Dainis Liepiņš. - Rīga : Jumaba, 2011. - 239 lpp.  

Šalkonis, Oļģerts, 1931-.Devītā ģērbtuve / Oļģerts Šalkonis. - [Rīga] : Mansards, c2011. - 259, [2] lpp. : il., portr.

Šmite, Linda.Vella skuķis / Linda Šmite ; [Elita Ābele, ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 205 lpp. : il.

Šulca,Iveta.Tepat, Eiropā : pardomas / Iveta Šulca. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 167 lpp. 

Ūdris, Jānis.Ulmanis : Lielā Kārļa testaments : biogrāfisks romāns / Jānis Ūdris ; red. Anda Brazauska ; māksl. Vita Lēnerte ; fotogr. aut. Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 502, [2] lpp., [16] lpp. il., ģīm. ;

Talbots, Maikls.Hologrāfiskais Visums / Maikls Talbots ; no angļu valodas tulkojusi Inta Čerņavska. - Rīga : Jumava, [2009] (Latgales druka). - 348, [1] lpp. : il.

Ziediņš, Egons.Vācu valoda trīs mēnešos : valodas apguves īsais kurss / Egons Ziediņš. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (A/s "Poligrāfists"). - 252 lpp. : il.

Daiļliteratūra

Aljenda, Isabella. Garu nams / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojusi Guna Pigita. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 526, [1] lpp.

Aljende,Isabella.Sēpijas portrets / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, c2011 (Preses nams Baltic). - 409, [2] lpp.

Brontē, Šarlote.Pilsētiņa / Šarlote Brontē ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika ; [māksl. Aldis Aleks]. - [Rīga] : Apgāds Daugava, [2011]. - 279, [1] lpp.

Eriksone,Kerola.Marijas Antuanetes dienasgrāmata : romans / Kerola Eriksone; tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2011. - 396 lpp.  

Filipsa,Sūzana Elizabete.Tauriņa efekts : romāns / Sūzena Elizabeta Filipsa.tulk. Ingūna Jundze. - RĪga : Kontinents, 2011. - 404 lpp.

Gailīte, Skaidrīte, 1940-.Vienā dienā - visa dzīve / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp.

Gavalda, Anna, 1970-. Skaists izrāviens / Anna Gavalda ; [no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga]. - [Rīga] : Atēna, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 134, [1] lpp.

Kaldupe, Skaidrīte.Deg pīlādži Kurzemes sniegos : romāns / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Solvita, 2011. - 231 lpp. 

Kellija, Ketija.Tikai reizi dzīvē : romāns / Ketija, Kellija;tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2011. - 426 lpp.

Lisovska, Olga.Vējam magones noliecas zemu : [dzeja] / Olga Lisovska ; redaktore Lija Brīdaka ; vāka dizains un foto: Roberts Griškevičs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 167, [1] lpp.

Martuževa, Broņislava, 1924-.Deg uguntiņa : [dzejoļu krājums] / Broņislava Martuževa ; redaktore Elīna Vēja ; priekšvārdu sarakstīja Anna Egliena ; māksliniece Gundega Rancāne. - Rīga : Mansards, 2011. - 218, [3] lpp.

Dafne di Morjē.Ābele / Dafne di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Agate Vilde. - [Rīga : Zvaigzne ABC, c2011] (A/s "Poligrāfists"). - 92, [1] lpp.

Norta, Freja. Savvaļas ķirši : romāns / Freja Norta ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2009 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 432 lpp.

Pūrītis, Pēteris, 1970-. Dr. Ausmoņa klīnika / Pēteris Pūrītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 207, [1] lpp.

Sodums, Dzintars, 1922-2008.Virtuves piezīmes / Dzintars Sodums. - Rīga : Mansards, c2011. - 110, [1] lpp.

Ziedonis, Imants, 1933-.Viegli / Imants Ziedonis. - Rīga : Jumava, c2011 (Informatīvā biznesa centrs). - 102, [1] lpp. : il.

Zīle, Monika, 1941-. Melna zivs nakts upē / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 575 lpp. : portr., faks.

 

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ AUGUSTĀ

Autors Redaktors Otrdiena, 16 augusts 2011 10:18

                                            DAIĻLITERATŪRA

 

Akmentiņš, Andris, 1969-.Zemeņu blūzs : dzejas izlase / Andris Akmentiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 117, [1] lpp.

Bauere, Inguna.Skolas Līze : romans / Inguna Bauere; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 479 lpp. : il.

Beigbeders, Frederiks.Franču romāns / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2011 (Poligrāfists). - 223, [1] lpp.

Dīns, Džeisons.Nozieguma anatomija / Džeisons Dīns ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, c2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [1] lpp.

Doda, Kristīna.Kreļļu bandīti / Kristīna Doda ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas Tipogrāfija). - 397 lpp.

Feibers, Mišels. Ziedlapiņas tumši sārtās un baltās / Mišels Feibers ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [c2011] (Preses nams Baltic). - 1118, [1] lpp.

Gabris, Roberts.Latvju puika / Roberts Gabris ; sastād. Ausma Līdumniece. - Rīga : Karogs, 2011. - 207 lpp.

Genārs, Tims.Stiprāks par naidu : nobendēta bērnība: no šausmām līdz piedošanai / Tims Genārds ; [tulk. Inese Gagaine]. - 3.izd. - Rīga : Dzivibas straume, 2011. - 257 lpp.

Gilberta, Elizabete.Saistības : skeptiķe izlīgst ar laulību / Elizabete Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [201(Poligrāfists). - 335, [1] lpp.

Gregorija,Filipa.Baltā karaliene / Filipa Gregorija ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga]. - Rīga : Kontinents, [c2009] (Zelta rudens). - 411, [1] lpp.

Hegs,PĒteris.Klusā meitene / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 470, [1] lpp.

Kaldupe, Skaidrīte, 1922-.Mākoņu melodijas : dzeja / Skaidrīte Kaldupe ; [redaktore Māra Rune]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp. : il.

Kasta, P.K.Nodotā : tumsas nama romāns: 2.grām. / P.K. Kasta & Kristīna Kasta ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 350, [1] lpp.

Laukmane, Maija, 1953-.Nošalko gaiss : dzeja / Maija Laukmane. - Rīga : Jumava, 2011 (Mantoprint). - 103, [1] lpp.

Laukmane, Maija, 1953-. Privātā telpa : dzeja / Maija Laukmane. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 119 lpp.

Lekberga, Kamilla.Ledus princese / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2011 (Viļņa : Spauda). - 295, [1] lpp.  

 Lesinga, Dorisa.Zeltītā piezīmju grāmata / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011]. - 734, [2] lpp.

Lū, Ērlenns.Doplers : romāns / Ērlenns Lū ; no norvēģu valodas tulkojusi Ilze Kačevska. - Rīga : Nordisk, c2011 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 122, [1] lpp.

Makkalova, Kolīna.Zāles vainags / Kolīna Makkalova ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 1277, [1] lpp. : il., kartes.

Mariņina, Aleksandra.Personīgie motīvi / Aleksandra Mariņina, tulk. Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2011. - 222 lpp. 1.gr.  

Mauriņš, Osvalds, 1932-.Otrā mīla / Osvalds Mauriņš. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [c2011]. - 136 lpp.

Prusts, Marsels. Zudušo laiku meklējot : [romāns] / Marsels Prusts ; no franču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; [pēcvārdu sarakstījusi Oksana Vilnīte]. - Rīga : Jumava, c2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 397, [2] lpp.

Radzinskis, Edvards.Nikolajs II : vēsturisks romans / Edvards Radzinskis; tulk. no kr. val. Gunta Silakalne, Veronika Pužule, un Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 487 lpp. : il., kartes. 

Repše, Gundega, 1960-.Dzelzs apvārdošana / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 148, [3] lpp.

Robārdsa ,Kārena.Mana daiļā lēdija / Kārena Robārdsa ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, [c2011] (Jelgavas Tipogrāfija). - 375, [3] lpp.

Rušdi, Salmans. Maura pēdējā nopūta / Salmans Rušdi ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 687, [1] lpp.

Turgeņevs ,Ivans.Stepes karalis Līrs / Ivans Turgeņevs ; no krievu valodas tulkojis Talrids Rullis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [c2011]. - 334, [1] lpp.

Verbērs, Bernārs.Tanatonauti / Bernārs Verbērs ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 637, [1] lpp.

Vitmors, Edvards. Sīnāja gobelēns / Edvards Vitmors ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 270, [2] lpp.

Zihmanis, Modris, 1927-.Igreks un Iksa : stāsti un tēlojumi / Modris Zihmanis ; [redaktore Gundega Sēja]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 183, [1] lpp.

Žuravska, Dzintra, 1939-.Ne jau pēdējo dienu dzīvojam : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, c2011. - 375, [2] lpp.

NOZARU LITERATŪRA

Āze, Anna.Iepazīsti kokus, krūmus, puskrūmus, sīkkrūmus un liānas. : stāsti, apraksti, uzdevumi / Anna Āze. - Rīga : Nims, 2011. - 52 lpp. : il.

Botāniskais ceļvedis : sugu noteicējs :Latvija / [apsekojumi, teksts, foto: Juris Smaļinskis ; teksts sugu noteicēja daļā: Diāna Meiere, Juris Smaļinskis]. - Rīga : Lauku ceļotājs, 2010. - 183 lpp. : il., kartes.

Sara Bon Bronika.Sirdsmiers un pārticība / Sāra Bon Bronika ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 413, [1] lpp.

400 veselības augi Latvijā : tējas, izvilkumi, novārījumi, sulas, kokteiļi, pulveri, kompreses, apliekamie, inhalācijas, vannas, ziedes, krēmi/ [sastādītāja Līga Zītara ; redaktors Ilmārs Birulis]. - [Rīga] : Lauku Avīze, c2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il. (krās.) ; 22 cm. - Ietver rādītāju (235.-239. lpp.).ISBN 978-9984-8279-2-6.

Čopra, Dīpaks.Trešais Jēzus : kā atrast patiesību un mīlēt mūsdienu pasaulē / Dīpaks Čopra ; no angļu valodas tulkojusi Aija Dimanta. - Rīga : Arka, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. ; 23 cm. - Ietver rād. (229.-[240.] lpp.).

Dillarda, Šerija.Mīlestība un intuīcija : māksla pilnveidot savas attiecības / Šerija Dillarda ; [no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš]. - Rīga : Jumava, c2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 247, [1] lpp.

Eriksone, Džonija.Džonija. Nākamais solis. / Džonija Eriksone, Stivs Ests. - Rīga : AMNIS, 2011. - 124 lpp.

Feldmanis, M.(Marija).Praktiskā veģetārā virtuve / Marija Feldmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Preses nams Baltic). - 184 lpp. : il.

Francijas Rivjēra :[kabatas ceļvedis / teksta autores: Suzanne Patterson, Meg Jump ; no angļu valodas tulkojusi Laura Katkeviča]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 144 lpp. : il.

Frīde, Zigrīda.Ienest sveci istabā : Latviešu literatūras veidošanas aspekti i9.gadsimta pirmajā pusē / Zigrīde Frīde, red. Ligita Bībere. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 341 lpp. 

Gogulana, Maija.Veselības likumi : izdziedināšanās ir iespējama! / Maija Gogulana ; [no krievu valodas tulkojusi Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 188, [1] lpp. : il.

Grins, Anselms.Līdzsvars tavā dzīvē : kā rast saskaņu starp ģimeni un darbu / Anselms Grīns ; tulkotāja Terēze Tamoviča. - [Rīga] : Jumava, [2011] (Mantoprint). - 139, [1] lpp.

Jansone, Ilze.Graudaugi, pupas un zirņi mūsu nacionālajā uzturā un dziedniecībā / Ilze Jansone. - Rīga : autorizdevums, 2011. - 58 lpp.

Kalniņa, Rasma.Homeopātija ģimenei : viss, kas jāzina par homeopātiskām zālēm / Rasma Kalniņa. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 93, [2] lpp. : il. (krās.)

Korāns/ [ievads, no arābu valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; komentāri: Jānis Ešots]. - [Rīga : Neputns, 2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 593, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.

Linde, Māris.Sāgas I / Māris Linde. - Liepāja : LiepU LiePA, c2011. - 413 lpp. : il.

Mišs,Rohuss.Hitlera telefonists, kurjers un miesassargs : pēdējais liecinieks / Rohuss Mišs ; no vācu valodas tulkojis Gunārs Petris. - [Rīga] : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 309, [2] lpp., [12] lpp. iel. : il.

Neimane, Lolita.Sulu kūre ar Lolitu Neimani / Lolita Neimane, Sigita Kušnere, teksts ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, c2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 127, [1] lpp. : il.

Ruks, Māris, 1972-.Spridzinātāji / Māris Ruks. - [Rīga] : Antava, 2011. - 237 lpp. : il., faks.

 Toskāna un Umbrija : [kabatas ceļvedis / teksta autors Stephen Brewer ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 144 lpp. : il., kartes.

Urbanovičs, Jānis, 1959-. Nākotnes melnraksti : Latvija 1934.g-1941.g. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders. - Rīga : Baltijas forums, c2011. - 448 lpp. : il., faks.

Užkalnis, Andrius, 1970-.Anglija : cilvēki un viņu valsts / Andrus Užkalnis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 253, [1] lpp.

Vasiļjevs, Aleksandrs. "Es esmu modē--" : 100 atbildes uz jautājumiem par modi un sevi / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - [Rīga] : Jumava, c2011 (Viļņa : Spauda). - 277, [2] lpp. : il.

Vide un ekonomika : monografija/ Dzintra Atstāja, Džineta Dimante, Ivars Brīvers,Jānis Malzubris, Miriama Keneta, Tatjana Tamboveca, Inga Šīna, Agita Līviņa, Jānis Ieviņš, Jānis Grasis, Biruta Pūle, Anna Ābeltiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 256 lpp. : il. 

 

 

GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ

Аппана, Наташа.Свадьба Анны / Наташа Аппана ; [пер. с фр. Н. Васильковой]. - Москва : Phantom press ; Эксмо, 2009. - 221, [1] с.

Ботти, Лоран.Билет в ад [Текст] / Лоран Ботти ; [пер. с фр. Т. Источниковой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 460, [2] с.

Гиффин, Эмили.Грусть не для тебя [Текст] / Эмили Гиффин ; [пер. с англ. В. С. Сергеевой]. - Москва : Изд-во АСТ ; Астрель, 2010. - 348, [1] с.

Грегори, Филиппа.Земные радости [Текст] / Филиппа Грегори ; [пер. с англ. Н. Наказнюк]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 685, [1] с. : ил.

Девиль,Александра.Королева таврики / Александра Девиль. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2011. - 365 с.

Доусон, Люси.Его другая любовь [Текст] : [чего не хотят женщины : роман] / Люси Доусон ; [пер. с англ. Н. Омельянович]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2010. - 301, [1] с.

Драганов, Валерий Гаврилович.Белый песок [Текст] : роман / Валерий Драганов. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 285, [2] с.

Дюнан, С.Святые сердца : [роман] / Сара Дюнан ; пер. с англ.Н. Екимовой. - Москва : Эксмо, 2011. - 507 с.

Иванцова, Мила.Родительный падеж / Мила Иванцова ; [худож. Пушкарева]. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков, 2011. - 286 с. : ил.

Индридасон, Арнальд.Трясина / Арнальд Индридасон ; пер. с исланд. Ильи Свердлова. - Москва : Corpus ; Астрель, 2010. - 317, [1] с.

Карр, Робин.Спасение в любви : роман / Робин Карр;пер. с англ.В.П. Оршанской. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 443 с.

Майклз, Кейси.Как покорить герцога [текст] : роман / Кейси Майклз ; [пер. с англ. О. С. Блейз]. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 314, [1] с.

Макомбер, Дебби.Список Ханны [Текст] : роман / Дебби Макомбер ; [пер. с англ. Г. Я. Сухотской]. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 346, [1] с.

Молчанова, Ирина Алексеевна.Пленники рая [Текст] : роман / Ирина Молчанова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 348, [1] с.

Мортенсон, Грег, 1957-.Три чашки чая [Текст] / Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин ; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва : Эксмо, 2011. - 621, [1] с., [8] л. ил.

Мурари, Тимери Н.Арджуманд. Великая история великой любви [Текст] / Тимери Н. Мурари ; [пер. с англ. Е. Я. Мигуновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 430, [1] с. : ил.

Орбенина, Наталия.Три княгини [Текст] / Наталья Орбенина. - Москва : Эксмо, 2011. - 317, [1] с.

Пиколт, Джоди.Хрупкая душа : [роман] / Джоди Пиколт. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков, 2011. - 541 с.

Гордон, Рис.Мыши [Текст] : роман / Гордон Рис ; [пер. с англ. И. А. Литвиновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 302, [1] с.

Фриманссон, Ингер, 1944-.Доброй ночи, любовь моя [Текст] : [роман] / Ингер Фриманссон ; [пер. со швед. Е. Самуэльсон]. - Москва : Фантом Пресс, 2010. - 383 с. : ил.

Харрис, Джоан, 1964-.Мальчик с голубыми глазами [Текст] : [роман] / Джоанн Харрис ; [пер. с англ.: И. Тогоевой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 588, [2] с.

Кларк, Мэри Хиггинс.Прогулка по городу / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с англ. М. Жученкова]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 393, [1] с.

Кларк, Мэри Хиггинс, 1929-.Ты мне принадлежишь [Текст] / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. Н. Мироновой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 447 с.

Шевалье, Трейси, 1962-.Дама и единорог [Текст] / Трейси Шевалье ; [пер. с англ. А. Соколинской]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2010. - 316, [2] с.

Шапиро, Любовь.Жизнь - это кабаре [Текст] : роман / Любовь Шапиро. - Москва : Астрель ; Владимир : АСТ ; ВКТ, 2011. - 381, [1] с. Эссекс, Карин. Лебеди Леонардо [Текст] : [роман] / Карин Эссекс ; [пер. с англ. М. Клеветенко]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : ИД Домино, 2011. - 427, [2] с.

Эшер, Джей.13 причин почему : [для старшего школьного возраста : пер. с англ.] / Джей Эшер. - Москва : Астрель, печ. 2011. - 319 с.

 

 

Jaunumi pieaugušo abonementā jūnijā

Autors Redaktors Ceturtdiena, 16 jūnijs 2011 09:58

Aizpuriete, Amanda, 1956-. Ledusskapja šūpuļdziesma / Amanda Aizpuriete. - Rīga : Mansards, 2011. - 138, [1] lpp.

Alegra, Brižita. Senomagusas spoki : vēstījumi / Brižita Alegra ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - [Rīga] : Mansards, [c2011]. - 115, [3] lpp.

Aleksijeviča, Svetlana. Černobiļa : lūgšana / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. - Rīga : Jumava, c2011 (Mantoprint). - 262, [1] lpp.

Antiņ, pūt stabulīt'! : anekdotes un spurainas domas / sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Anžs, Daniels. Smieties un raudāt kopā ar Jāni Pāvilu II : patiesi stāsti / Daniels Anžs ; [no franču valodas tulkojusi Sabīne Golubovska]. - Pārskatīts un papildināts izdevums. - [Rīga] : KALA Raksti, c2011. - 298, [6] lpp. il. iel.

Augļu un ogu konservēšana/ sastād. Gundega Anšance. - Rīga : Avots, 2011. - 440 lpp.
   

Augstkalns, Alvils, 1907-1940. Darbu izlase / Alvils Augstkalns ; [sast.: Ilga Jansone, Ieva Breņķe, Rūta Augstkalne] ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts.". - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - 559, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., faks., portr.

Banga, Anna. Viena ar vareno darbu : ārsta piezīmes / Anna Banga. - Creative Cat. : Armands Ragže, 2010. - 60 lpp.       

Bells, Heinrihs. Katarīnas Blūmas zaudētais gods jeb Kā var rasties un kur var novest vardarbība : stāsts / Heinrichs Bells ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava., 2011. - 140 lpp. - Vāka nosaukums: Katarīnas Blūmas zaudētais gods.       

Bērziņš, Māris, 1962-. Titāna skrūves / Māris Bērziņš ; [redaktors Guntis Berelis]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 261, [2] lpp.

Brendrets, Džailzs. Oskars Vailds un slepkavības sveču gaismā / Džails Brendrets ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 303, [1] lpp.

 

Brummers, Mati. Bērnu un jauniešu psihoterapija / Mati Brummers, Henriks Enckells ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, [c2011] (Latvijas Karte). - 279, [1] lpp. ;

Butulis, Ilgvars. Sveiki, aizsargi! : Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā / Ilgvars Butulis. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Lietuva). - 261, [2] lpp. : il., tab.

Cīpa, Velta. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums / Velta Cīpa, Agrita Šulce. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Zelta rudens). - 94 lpp. : il.

Čemberlena, Diāna. Solis pretī mīlestībai / Diāna Čemberlena ; [no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode]. - Rīga : Kontinents, c2006 (Zelta rudens). - 414, [1] lpp.

Debeļska, Brigita. Parunāt nāc-- / Brigita Debeļska. - [Tukums : Autorizdevums, 2011]. - 160 lpp. : il.

Dubkēvičs, Lotārs. Līderība vadīšanā / Lotārs Dubkēvičs. - Rīga : RaKa, 2011. - 120 lpp. : il., graf.

Džeroms,K Dž. Trīs bērni un es / Džeroms K. Džeroms ; no angļu valodas tulkojusi Valda Melgalve. - Rīga : Jumava, 2011 (Mantoprint). - 173, [2] lpp.

Evanss, Nikolass. Drosmīgie / Nikolass Evanss ; [no angļu valodas tulkojusi Elfrīda Melbārzde]. - Rīga : Tapals, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp.

Forands, Ilgvars. Viesnīcas menedžments / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2011. - 232 lpp. : graf., tab. ; 22 cm. - Ietver bibliogr. (230. lpp.).
 

Gortners, K. V. Kastīlijas mantojums : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 409, [1] lpp. : karte.

Grūena, Sāra. Ūdens ziloņiem / Sāra Grūena ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Preses nams Baltic). - 430, [1] lpp. : il.

Hāgena, Katarīna. Ābolu sēkliņu garša / Katarīna Hāgena ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Grasnsberga. - Rīga : SIA "Jumava", 2011. - 230,[1] lpp.

Hārvijs, Stīvs. Rīkojies kā sieviete, domā kā vīrietis / Stīvs Hārvijs un Denīna Milnere ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp.

Ievads pētniecībā : stratēģijas, dizaini, metodes/ [sastādītāja Kristīne Mārtinsone]. - [Rīga] : RaKa, 2011. - 284 lpp. : graf., il., tab.

Ikstena, Nora, 1969-. Vīrs zilajā lietusmētelītī. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 166, [1] lpp.

Jansone, Ilga. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais aspekts latviešu valodā / Ilga Jansone ; zin. red. Ojārs Bušs ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas inst., 2003. - 399 lpp. : il., tab., kartosh.

Jansone, Ilze. Baltās nāves gūstā / Ilze Jansone. - Rīga : Autorizdevums, [2011]. - 117, [3] lpp. : il.

Karlovska, Rasma. Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai : kustību aktivitātes / Rasma Karlovska, Una Mārtiņsone ; [Elitas Šeidleres zīmējumi]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 111, [1] lpp. : il.

Kārters, Viljamss S. Iemīlējies Prusts / Viljamss S. Kārters; no angļu val. tulk. Haralds Matulis. - Rīga : Atēna, 2011252 lpp. - 252 lpp

Keičs, Jānis. Ar krusta zīmi dvēselē : dzeja / Jānis Keičs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izd., 2010. - 155 lpp.
        

Konelijs, Maikls. Putnubiedēklis : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (SIA "Zelta rudens").). - 418, [4] lpp.

Korņilova, Vera. Mācāmies gatavot ziepes : maigas un burvīgi smaržojošas ziepes ar dabiskām piedevām / Vera Korņilova ; [no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska]. - Rīga : Jumava, [c2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 111 lpp. : il.

Kostello, Džeina. Sekojot laimes putnam / Kostello, Džeina; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2011. - 394, [1] lpp.       

Kovaļova, Gaļina. Labas omas noslēpumi : kā atbrīvoties no slikta garastāvokļa / Gaļina Kovaļova ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava., [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 204, [2] lpp.

Kraukle, Daina. Gadatirgi Latvijā : Latgale / Daina Kraukle. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 119 lpp. : il.

Kubelka, Susanna, 1942-. Ofēlija mācās peldēt / Zuzanna Kubelka ; no vācu valodas tulkojušas Dace Strelēvica un Rasma Vīlipa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 415, [1] lpp.

Latviešu izlokšņu vārdnīca : prospekts/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [atbildīgā redaktore Elga Kagaine]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 358, [1] lpp. : kartes ;

Latviešu / krievu dzeja /sastādītājs Aleksandrs Zapoļs = Латышская / русская поэзия / составитель Александр Заполь. - [Rīga] : Neputns, [c2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [1] lpp.

Latviešu-vācu sarunvārdnīca : Lettisch-deutsches Sprachführer/ sastādījušas Lonija Duka, Larisa Vjatere. - Rīga : Avots, 2011. - 327, [1] lpp.
        

Latvijas vietvārdu vārdnīca/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sastādījuši: V. Dambe ... [u.c.], iekļaujot arī materiālus no J. Endzelīna manuskripta ; atbildīgais redaktors Ojārs Bušs]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2003. - 381 lpp.

Latvijas vietvārdu vārdnīca/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sastādījuši: V. Dambe ... [u.c.], iekļaujot arī materiālus no J. Endzelīna manuskripta ; atbildīgais redaktors Ojārs Bušs]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2006.

Laukmane, Maija, 1953-. Atvērt logus uz jūru : [dzejoļu krājums] / Maijas Laukmanes dzeja ; red. Daina Lorence ; Ritas Blaževicas akvareļi. - Rīga : Annele, 2011 (Spindulys).). - 76, [4] lpp. : il.

Līcītis, Egils. Feļetoni / Egils Līcītis ; Ērika Oša zīmējumi. - [Rīga] : Lauku Avīze, c2011 (Latvijas karte). - 255 lpp. : il.

Mēle ģipsī : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Mensela, Džila. Mīlestības loterija / Džila Mensela ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp.

Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916. Darbu izlase : divos sējumos / Kārlis Mīlenbahs ; [sast. Ina Druviete] ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts.". - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - sēj. <1> : iel., il., portr.

Nucho, Aina Ozoliņa. Mākslas terapija: psihokibernētiskais modelis / Aina Ozoliņa Nucho, Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, c2011. - 241 lpp. : il.

Pacienti klienti : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Pižē, Anrī. Mēness un veselība : rūpes par sevi saskaņā ar dabu: no A līdz Z / Anrī Pižē ; [no franču valodas tulkojis Māris Baltiņš]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 141, [1] lpp. : il.

Pols, Alens. Katiņa : Staļina noziegums un patiesības triumfs / Alens Pols ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic).). - 581, [3] lpp., [16] iel. lpp. : il., faks., kartes.

Puče, Armands. Ozo : cilvēks uz ledus / Armands Puče. - [Rīga : Autorizdevums], c2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 415, [1] lpp., [8] lpp. il. iel.

Austra Pumpure : mana un tava/ [sastādījums, redaktori: Signe Sniedze, Ēriks Pozemkovskis ; Edīte Tišheizere, Anda Buševica, Ilze Šarkovska-Liepiņa, teksts]. - Rīga : Austras biedrība, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 208 lpp. : il., faks., notis

Puriņš, Kristaps. Remonts bēniņos/ Kristaps Puriņš ; [Svena Neilanda zīmējumi]. - Rīga : Avots, c2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 154, [1] lpp. : il.

Roja, Anurada. Neiespējamu ilgu atlants : romāns / Anuradai Roja ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 303 lpp.
       

Rubenis, Arturs. Režijas pamati : skolotājiem un pašdarbniekiem / Arturs Rubenis. - Rēzekne : Latgales Kltūras centra izd., 2000. - 274 lpp. : il.
 

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum : romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 372, [1] lpp.

Sedlenieks, Didzis, 1963-. Bohēmijas zaglis/ Didzis Sedlenieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 175 lpp.

Seterstrēma ,Monika. Izšūsim ar prieku / Monika Seterstrēma ; [fotogrāfs Nisse Petešons ; no zviedru valodas tulkojusi Madara Bernharda]. - Rīga : Madris, c2010. - 128 lpp. : il.

Sprancmanis, Nikolajs, 1936-. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati : [mācību grāmata] / Nikolajs Sprancmanis ; māksl. noform. Normunds Tiltiņš. - Rīga : Burtene, [2011]. - 218, [3] lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: [221.] lpp.

Starptautiskā zinātniskā konference "Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi". (2007 : Rēzekne, Latvija). Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi : Etniskums Eiropā: socialpolitiskī i kulturys procesi : starptautiskā zinātniskā konference : 2007. gada 24.-26. maijs = International conference "Ethnicity in Europe: sociopolitical and cultural processes" : 24-26 May 2007 : [materiāli]. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. - 296 lpp. : il., kartes.

Trīs dakteri : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Vādons, Jānis. Virve / Jānis Vādons. - [Rīga : Pētergailis, 2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 95 lpp. : il.

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti = Languages in Eastern Latvia: data and results of survey : Via Latgalica humanitāro zinātņu žurnāla pielikums = Supplement to Journal of the Humanities/ [redaktores Ilga Šuplinska, Sanita Lazdiņa]. - Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2009. - 466 lpp. : il., kartes., tab.

Valtere, Beāte. Floristika : pamatkurss ziedu kārtošanā. 183 krāsainas fotogrāfijas 32 zīmējumi/ Beāte Valtere; tulk. no vācu val. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava., 2011. - 144 lpp. : il.
 

Veršiņina ,S. Onkoloģiskās slimības : ceļā uz izveseļošanos / S. Veršiņina, J. Potjavina ; [no krievu valodas tulkojusi Anna Kuprijenko]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 128 lpp. : il.

Viesiens, Jānis, 1916-. Nozaudētais viļķis : Jānis Reiters : lugas ; Māla bezdelīgas : dzeja / Jānis Gulbītis. - Rīga : Antava, 2011. - 167 lpp. : il.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls/ Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008-. - sēj. : il., portr., sh.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls/ Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 2(2010)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2009-. - sēj. : il., portr., sh.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls /Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008-. - sēj. : il., portr., sh.

Virza, Edvarts, 1883-1940. Raksti / Edvarts Virza ; sast., koment. un priekšv. sarakst. Anda Kubuliņa ; red. Ināra Stašulāne ; bibliogr. uzziņu aut. Velga Kince ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2011 (Madonas poligrāfists).). - 590, [1] lpp. : il., ģīm., faks. 4. sējums. Mūža nogales, presē palikusī un nepublicētā dzeja.
 

Višņevskis, Janušs Leons. Bikini / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 523, [1] lpp.

Volfs, Notkers. Atļaujies veltīt sev laiku : tā ir tava dzīve / Notkers Volfs ; no vācu valodas tulkojusi Inese Mičule. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 167, [1] lpp. : il.

Volkovs, Aleksandrs. Dzīves paradoksi : īsa rokasgrāmata sociālajā pasaulē / Aleksandrs Volkovs ; no krievu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, c2011 (Mantoprint). - 103 lpp.

WikiLeaks : nošaut nedrīkst apžēlot/ [sastādītājs un prologa autors Jānis Bērziņš ; no angļu valodas tulkojušas Liene Akmens, Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 283, [1] lpp. : il.

Zālīte, Māra, 1952-. Trīs drāmas : Lācis ; Pērs Gints nav mājās ; Margarēta / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, c2011 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 215 lpp.

Zālīte, Māra, 1952-. Trīs latviskas dziesmuspēles : Priekules Ikars ; Tobāgo! ; Še tev Žūpu Bērtulis! / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, c2011 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 195 lpp.

Zima, Dmitrijs. Visi horoskopi : zodiaka horoskops, ķīniešu horoskops, maiju horoskops, saderības horoskops / Dmitrijs Zima, Nadežda Zima, Marina Uspenska ; [no krievu valodas tulkojusi Dzintra Dāvidsone]. - Rīga : Vieda, c2011 (Latgales druka). - 423, [1] lpp. : il.

Zuja, Aija, 1972-. Slepenais spēks / Aija Zuja, Imants Aleksandrs Ozerskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 271, [1] lpp.

 

25 lapa no 27

«SākumsIepriekšējā21222324252627NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!