JAUNUMI ABONEMENTĀ 2011.GADA JANVĀRĪ

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 janvāris 2011 11:06 Autors Redaktors Otrdiena, 25 janvāris 2011 10:59

Apšeniece, Leontīne.Es nāku no bērnības / Leontīne Apšeniece ; [māksliniece, Renāte Butručuka]. - Rīga : Literārā brālība, 2008 (Latgales druka).). - 94, [2] lpp. : il.

Avotiņa, Daina, 1926-.Melnā saulespuķe : romāns / Avotiņa, Daina,; il. Aleksnadrs Stankevičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 223 lpp.

Balode, Dina.Dzīvnieki cilvēku pasaulē / Dina Balode. - Rīga : Nordik, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 164, [2] lpp. : il.

Banga, Vita.Rīgas jūgendstils : interjers = Art Nouveau in Riga : interior / Vita Banga ; [tulkotāja Ilze Kreišmane ; fotogrāfi: Romvalds Salcēvičs, Oļegs Kotovičs]. - Rīga : Jumava, [2010]. - 111 lpp. : il.

Bankavs, Andrejs.Valodniecība Latvijā : fakti un biogrāfijas / Andrejs Bankavs, Ilga Jansone. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2010 (Latgales druka). - 326 lpp. : portr.

Baušķenieks, Auseklis, 1910-2007.  / Auseklis Baušķenieks ; [sastādītāja Laima Slava]. - Rīga : Neputns ; SIA Alfor, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 379 lpp. : il.

Bužs, Andrejs.Testamentā...Modus Vivendi / Andrejs Bužs. - Rīga : SIA "Drukātava", 2010. - 323 lpp. 1.d.  

Dreiže, Laura. Nepabeigtais skūpsts / Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 623, [1] lpp.

Dženija.Pērļu rotas : dzeja / Dženija, foto Ieva Zelča, red. Ilona Vītola. - B.v. : Vītola izdevniecība, 2010. - 167 lpp. : il.

Eko, Umberto.Sarakstu karuselis / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010 (Ķīna). - 408 lpp. : il.

Forstere, Mārgareta.Dafnes di Morjē noslēpumainā dzīve / Mārgareta Forstere; tulk. Gita Puriņa. - Rīga : Daugava, 2010. - 515 lpp.

Grišams, Džons.Nepatiesi apsūdzēts : romāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa ; red. Dace Barone ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic).). - 382, [1] lpp., 8 lpp. il.

Jansons, J. A.(Jānis Alberts), 1892-1971.Latviešu masku gājieni : eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā / Jānis Alberts Jansons ; [zinātniskais redaktors, sastādītājs, ievada un komentāru autors Gatis Ozoliņš ; no vācu valodas tulkojušas Austra Vanaga, Margarita Zālīte]. - Rīga : Zinātne, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 383 lpp. : il.. Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve. ISBN 978-9984-8088-1-9.

Kalnačs, Jānis, 1956-.Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā / Jānis Kalnačs. - Rīga : Neputns, 2010 (Dardedze hologrāfija). - 255 lpp. : il., karte, plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Ietver bibliogrāfiju (244.-247. lpp.) un personu rādītāju (251.-255. lpp.). - Mākslas vēsturnieka J. Kalnača grāmatā ir iekļauti visu konfesiju dievnami Valmieras rajonā, par kuriem ir daudzmaz noteiktas ziņas. Tāpat tiek aplūkotas kapličas. Pamatojums tam ir apbedīšanas tradīciju vēsturiskā saikne ar dievnamiem. - Iekaļauta terminu vārdnīca (248.-250. lpp.). ISBN 978-9984-8076-5-2.

Krekle, Maija.Mīlestības skartie / Maija Krekle; sastād.Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 288 lpp. : il.  ISBN 978-9984-8277-6-6.

 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991) / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2010] (Rēzekne : Latgales Druka). - 351 lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju ([345.]-351. lpp.). - Grāmata ir pirmais plašākais mēģinājums aptvert un izprast akadēmisko un ikdienas dzīvi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē no 1944. līdz 1991. gadam. Tās pirmajā daļā apkopoti fragmenti no 20 intervijām, otrā daļa ir četru autoru pētījums par Vēstures un filozofijas fakultātes vēsturi padomju gados.  ISBN 978-9984-451-76-3.

Leante, Luiss.Tā tevi mīlu / Luiss Leante ; no spāņu valodas tulkojusi Zane Karpenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 287, [1] lpp. ; 21 cm.ISBN 978-993-400-811-5.

Montēņs Mišels de.Raudzes : no trešās eseju grāmatas / Mišels de Montēņs ; [no franču valodas un citātus no latīņu valodas tulkojusi Dagnija Dreika]. - Rīga : Nordik, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 235, [1] lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs). - "Pirmizdevums latviešu valodā"--Uz vāka. ISBN 978-9984-85405-2.

Ozols, Otto. Latvieši ir visur / Otto Ozols. - Rīga : Atēna, 2010. - 351 lpp.  ISBN 978-9984-344-09-6.

Pūķis, Māris.Pašu valdība : Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums / Māris Pūķis ; [redkolēģija: Jānis Bunkšs ... [u.c.]. - [Rīga] : Latvijas Pašvaldību savienība, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 512 lpp., [32] lpp. il. iel. : tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogr. (499.-512. lpp.). - M. Pūķa grāmata attēlo pašvaldību attīstību Latvijā laikposmā no 1989. gada vēlēšanām līdz 2010. gadam. Autors izmanto personisko pieredzi un izvērtē plašu dokumentu klāstu. Sniegts arī M. Pūķa redzējums par krīzes ātrākas pārvarēšanas iespējām un perspektīvākajiem attīstības virzieniem pēc krīzes. Grāmata adresēta pašvaldību politiķiem, studentiem un interesentiem.
 ISBN 978-9984-398-63-1.

Stumbre, Lelde.Savienoto trauku līkums : romāns / Lelde Stumbre; il. Valdis Batraks. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 239 lpp. - (Lata romāns).  ISBN 978-9984-8278-1-0.

Tāvu zemes kalendars 2011 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota 72. goda gojums. - 1991-. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevniecība., 2010. - 328 lpp. : il. ; 20 cm. - Turpina tāda paša nosaukuma kalendāru, kas iznācis Latvijā (1.-5.gadagāj.) un Vācijā, Lōča izd., Latgaļu izd. - Aprakstīts pēc 62. gadagāj. 2001 (2000). ISBN 978-9984-291-95-6.

Tēraudkalns, Valdis, 1964-.Kristus un Cēzars : kristietība un vara vēsturē / Rīga : Zinātne, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 351 lpp. ; 22 cm. - Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures profesora V. Tēraudkalna monogrāfijā aplūkota kristietības mijiedarbība ar valsts un pārnacionālām struktūrām, reliģiski filozofiskās idejas, kas gadsimtu gaitā veidojušās, lai racionalizētu un konceptuāli pamatotu vai kritizētu politikas procesu. Grāmatā ne vien aprakstīti dažādi vēstures periodi, bet arī pati monogrāfija ir noteikta laikmeta un tam raksturīgās domāšanas zīme. - Ietver bibliogrāfiju ([326.]-342. lpp.) un rād. ([343.]-351. lpp.). ISBN 978-9984-8087-5-8.

Torgāns, Jānis, 1942-.Mūzikas terminu vārdenīte / Jānis Torgāns ;recenzents Jānis Kudiņš. - Rīga : Zinātne, 2010. - 183 lpp. ISBN 978-9984-8087-4-1.

Truajā Anrī.Mopasans / Anrī Truajā ; no franču valodas tulkojusi Linda Tomase. - [Rīga] : Omnia mea, [2010]. - 293 lpp. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju (291.-292. lpp.).
 ISBN 978-9984-99267-9.

Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; izstrādājuši: Kristīne Bērziņa ... [u.c.]. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. - 460 lpp. - Ietver bibliogr. un rād. - Teksts latv., angļu, vācu un krievu val.  ISBN 978-9984-93708-3.
    

Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs / [sastādītāja, Janīna Vilmane ; redaktore, Valentīna Unda]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006-2009. - 2 sēj.

Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un "kurelieši" : konferences materiāli : Rīgā, 2010. gada 8. maijā / [redkolēģija: Inesis Feldmanis (galvenais redaktors), Ainārs Lerhis, Edvīns Šnore]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 109 lpp. : portr. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). ISBN 978-9984-452-35-7.

Zeile, Pēteris, 1928-.Latgale un tās ļaudis / Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2010 (Latgales Druka). - 318 lpp. : il., portr. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (281.-283., 317. lpp.). - P. Zeiles grāmata par Latgali ir kā piemineklis novada cilvēkiem un viņu darbam. Tā ir par Latgales nezūdošajām vērtībām, skatītām 21. gadsimta cilvēka acīm. Par Latgali kopumā - kā par unikālu vērtību. Grāmata akcentē, cik mēs esam bagāti - ar savu vienreizēji skaisto dabu, savu vēsturi, ticību, valodu, krāšņo sakrālo arhitektūru un kultūru. - Teksts latviešu val., kopsavilkumi krievu un angļu val. ISBN 978-9984-291-92-5.

KRIEVU VALODĀ

Бенцони, Жюльетта, 1920-. Тень прошлого : [роман] / Жюльетта Бенцони ; [пер. с фр. А. Антонова]. - Москва : Эксмо, 2010. - 413, [1] с.

Бесерра, Анхела. Музыка любви : роман / Анхела Бессера; пер.с исп. Е. Владимирсой. - Москва : Иностранка, 2010. - 607 с.

Бурден ,Франсуаза. Оковы прошлого / Франсуаза Будрен; пер. с фр. Н. Чистюхиной. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 317 с.

Грязев, Александр Алексеевич. Калифорнийская славянка [Текст] / Александр Грязев. - Москва : Вече, 2010. - 331, [2] с.

Карр, Робин. Осознанный риск [Текст] : роман / Робин Карр ; [пер. с англ. О. А. Сухович]. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 286, [1] с.

Коллинз, Сьюзен. И вспыхнет пламя [Текст] : ["Голодные игры" продолжаются] / Сьюзен Коллинз ; [пер. с англ. Ю. Моисеенко]. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, cop. 2010. - 414 с.

Ли, Джейд. Отчаянная тигрица / Джейн Ли; пер с англ. Е. Никитиной. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 397 с. : ил.

Мадарьяга Итсасо Лосано. Одинокие сердца / И.Л. Мадарьяга; пер. с исп. В. Ковалива. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 349 с.

Майлз, Розалин. Возвращение в Эдем : Return to Eden : [роман : перевод с английского] / Розалин Майлз. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 893, [2] с.

Маккрери, Найджел, 1953-. Тихий омут [Текст] : [роман] / Найджел Маккрери ; [пер. с англ. А. Ю. Шманевского]. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 317 с.

Макомбер, Дебби. Сваты [Текст] : роман / Дебби Макомбер ; [пер. с англ. Т. В. Гапеевой]. - Москва : Центрполиграф, cop. 2010. - 221, [1] с.

Пранге, Петер. Последний гарем / П. Пранге ; [пер. с нем. Т. П. Семеновой]. - Москва : Мир кн., 2009. - 494, [1] с.

Прыткина, Эмилия. Happy Life навсегда : [роман] / Эмилия Прыткина. - Москва : АСТ, 2010. - 317, [1] с. : ил.

Тольц, Стив. Часть целого [Текст] / Стив Тольц ; [пер. с англ. А. А. Соколова]. - Москва : ACT ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. - 604 с.

Тронина, Татьяна Михайловна. Солнечная богиня : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2009. - 378, [1] с.

Хайес, Сэм. Моя чужая дочь [Текст] : [роман] / Сэм Хайес ; [пер. с англ. Е. Ивашины]. - Москва : Эксмо ; Phantom Press, 2010. - 542, [1] с.

Энциклопедия ремесел, рукоделия, искусства и живописи [Текст] : полный справочник всех инструментов: для чего они предназначены и как они работают/ [отв. ред. А. А. Арбузов] ; [пер. с англ. О. М. Черняк]. - Москва : Астрель ; АСТ, 2010. - 303, [1] с. : ил.