Viļakas novada Kupravas bibliotēka

2014.gads.

 Teksta pārskats par 2014.gadu

1.Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums.

Viļakas novada Kupravas pagasts pēc platības ir pats mazākais Latvijā-3,7 km2. Pagasts veidots kā pilsētciemats, tajā ir liels citu tautību īpatsvars, teritoriju no vienas puses ieskauj Bolupe, no otras- mežs- 133,7 ha . Sabiedriskā un dzīvojamās zonas ir nodalītas, funkcionē divas daudzdzīvokļu mājas, centrā atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, pasta nodaļa, doktorāts, aptieka, darbojas etnogrāfiskais ansamblis, bērnu ansamblis ‘’Strautiņš’’. Pagastā ir īstenoti ūdenssaimniecības projekti, mainītas siltumtrases, ūdens attīrīšanas iekārtas, darbojas videonovērošana.

Bibliotēkas misija- nest gara gaismu cilvēkiem. Mērķis- pavairot, apkopot un saglabāt kultūras vērtības, kuras tai uzticētas, par prioritāti  izvirzot fonda izveidi, attīrīšanu, novadpētniecības materiālu apkopošanu.

Bibliotēkas mērķis- aktualizēt bibliotēkas darbību, veidot bibliotēku par kultūras ‘’saliņu’’, apzinīgi veikt ikdienas pienākumus- lasītāju, interneta lietotāju apkalpošanu, uzziņu izpildi,  kā arī informācijas sniegšanu apmeklētājiem.

2014.gadā notikušas izmaiņas bibliotēkas darba laikā, darba nedēļa ir par 8 stundām ir īsāka. Arī telpu uzkopšana ir bibliotekāres rīcībā.

Bibliotēka tika akreditēta 2011.g. rudenī, nākošā notiks 2016.gadā.

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.

Krājuma komplektēšana notiek atbilstoši MK noteikumiem, līdzekļus novirzot krājuma iegādei, bet periodikas abonēšanai atvēlot mazāk. Kā  prioritāte bija  izvirzīta- iegādāties galvenokārt oriģinālliteratūras darbus, pārsvarā latviešu autoru izdotos. Tas izdevās, tika iegādāta daiļliteratūra, nozaru literatūra, arī grāmatas bērniem, pusaudžiem, tai skaitā  arī nedaudz svešvalodā. Lielu artavu  bibliotēkas fonda papildināšanā deva skolas bibliotēkas fonda grāmatas, kas notika sakarā  ar skolas likvidāciju , kā rezultātā fondā ienāca liels bērnu un jauniešu literatūras klāsts.

Bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumus, projektos nav piedalījusies, bet  ir iesaistījusies ‘’Bērnu žūrijas’’ pasākumos, fonds 2014.gadā tika papildināts pietiekami.

Presei šogad bija atvēlēts tik līdzekļu, lai pasūtītu 4 žurnālus un 2 laikrakstus, priekš neliela pagasta iedzīvotāju un lasītāju skaita tas ir pietiekami, vien žēl, ka ir jāatsaka tiem lasītājiem, kuri bija pieraduši lasīt, piemēram, ’’Privāto Dzīvi’’, ‘’Sīrupu’’ un citus izdevumus.

Krājums ir ļoti plašs,  bet vēl ir attīrāms, ir daudz daiļliteratūras, uzziņu literatūra- enciklopēdijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas, kuras bieži izmanto, bet ir arī atsevišķi izdevumi , kuri ir saturā novecojuši. Krājuma kustība notiek , galvenokārt lietotājiem izmantojot daiļliteratūras izdevumus, nozaru literatūru izvēlas retāk, jo galveno lomu mūsdienās veic interneta  sniegtās iespējas. Samērā daudz tiek lasīti arī žurnāli.

Rādītāju analīze: Izsniegums- 5979

 krājuma apgrozība- 31,9

apmeklētība- 1,06

Rekataloģizācija vēl nav paredzēta, jo vēl daudz ir jāattīra fonds.

Krājums ir papildināts ar   437 grāmatām, par 1152 eiro. Pavisam fondā ir 5612 eksemplāri.

Krājuma papildināšana 2014.gadā

Avots

Eksemplāri

Summa/EUR /

Balvu CB bērnu nodaļa /dāvinājumi/

34

117

Domes līdzekļi/pirkumi/

89

390

Skolas bibliotēkas fonds

268

550

Citi jaunieguvumi

46

95

 

 

 

Kopā

437

1152

 

Norakstīšana 2014.gadā.

2013.gadā no bibliotēkas krājuma tika norakstīti  705 iespieddarbi 235 eiro vērtībā.

Iemesli

Eksemplāri

Summa/EUR /

Saturā novecojušās

33

3

Nolietotās

417

161

Mazizmantotās

255

71

 

 

 

Kopā

705

235

Kopumā bibliotēkas krājums tiek attīrīts no nolietotās un saturā novecojušās, arī mazizmantotās literatūras, tas vēl jāturpina 2015.gadā.

Jaunās grāmatas parasti tiek iegādātas, izmantojot izdevniecību ‘’Virja’’, ‘’Zvaigzne ABC’’, ‘’L grāmata’’, ‘’Litiņa’’ piedāvājumus, metodiķes ieteikumus. Apzinoties lietotāju pieprasījumus, krājuma veidošanas vajadzības, īpatnības, neaizmirstot iekļaut  latviešu autoru darbus. Bērnu un jauniešu literatūras fonds tika papildināts ļoti bagātīgi, arī ‘’Bērnu žūrijas’’ kolekcijas grāmatas papildināja fondu, savukārt pieaugušajiem  iegādātas nozaru literatūras grāmatas/par kulināriju, makšķerēšanu, psiholoģiju, citas/, kā arī romānus, piedzīvojumu grāmatas.

3.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Bibliotēkā pieejamie pakalpojumi: bibliotēkā ir pieejami 6 datori, pieci ir lietotājiem, viens no tiem ir darbinieka dators, viens kopētājs un viena multifunkcionālā iekārta, ar kuru veic izdruku, kopēšanu un skenēšanu. Pieaugušajiem ir atsevišķa telpa abonementam, arī atsevišķa telpa 1.-4.kl. skolēniem, savukārt 5.-9.kl. skolēniem fonds izvietots datoru telpā, kur atrodas arī periodikas izdevumi. Bibliotēkas pakalpojumi pieejami pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-16.30, trešdienās, piektdienās no 12.30 -16.30,   bet sestdienas un svētdienas ir brīvdienas. Darba laiks ir atbilstošs lietotāju un apmeklētāju interesēm, bet  daži no apmeklētājiem ir izteikuši vēlmi, lai bibliotēka strādātu arī sestdienās, lai būtu pieejamāka lietotājiem. Iespējams, ka darba laiks nākotnē tiks nedaudz izmainīts.

Bezmaksas pakalpojumi bibliotēkā:

·         Krājuma izmantošana,

·         Uzziņu sniegšana,

·         SBA pakalpojumi.

Maksas pakalpojumi:

·         Lāzerprintera izdruka,

·         Kopēšana,

·         Skenēšana.

Bibliotēkas izmantošana

 

2012

2013

2014

+/-

Lasītāji/līdz 18.g./

122

102

94/29/

-8/+2/

Apmeklētāji

5659

4394

3006/1303/

-1388

Izsniegums

15 422

9520

5979/1515/

-3541

 

Lasītāju, iedzīvotāju, skolēnu skaits.

 

2012

2013

2014

+/-

Lasītāju skaits

122

102

94

-8

Līdz 18.g.

34

27

29

+2

Virtuālie lietotāji

2671

2337

1241

-1096

Apmeklētāju sk.

5659

4394

3006

-1388

Līdz 18.g.

2980

2433

1303

-547

Virtuālie apmeklēt/mājas l/

737

950

910

-40

Izsniegumu skaits

15422

9520

5979

-3541

Līdz 18.g.

2594

2498

1515

-96

Iedzīvotāju skaits

492

457

420

-37

Bibliotēkā tika izsniegtas 85 uzziņas, to galvenās tēmas:

·         Mīklas, ticējumi par ziemu,

·         Kupravas pagasta vēsture,

·         Par ūdensaugiem,

·         Dzelzszāle,

·         Par Pūpolsvētdienu,

·         Purva atlases anketa/aizpildīšana/,

·         Par putniem,

·         Skečs 3 personām,

·         Dzeja par Jāņiem,

·         Dzejoļi par 18.novembri,

·         Dzeja, citāti pasākumiem,

·         Apsveikuma dzejoļi,

·         Materiāli par Ziemassvētkiem,

·         Dzejas apskats,

·         Prezentācijas par Kupravas pagastu,

·         Folklora par Ziemassvētkiem,

·         Par 18.nov. svētkiem/attālināti/,

·         Materiāli par etnogrāfisko ansambli/Balvu novada muzejam/,

·         Rotaļas , spēles Ziemassvētkiem.

Sociālas grupas,/ invalīdi/ bibliotēkā tiek apkalpoti, viņi izmanto  pakalpojumus bet to dara cilvēki, kuri viņiem palīdz vai viņi paši apmeklē bibliotēku,  bet uzbrauktuves  dēļ viņu vajadzībām  jāveido visai ēkai, kurā  vēl bez bibliotēkas atrodas  pagasta pārvalde, citas iestādes,  jo bibliotēkas  telpas izvietotas ēkas 2.stāvā, nav pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jautājums ir jārisina kompleksi.

Bibliotēka no Balvu CB fonda ir izņēmusi 9 iespieddarbus, citām bibliotēkām netika izsniegta literatūra.

4.Darbs ar bērniem un jauniešiem.

Sakarā ar skolas likvidēšanu pagastā, ar iedzīvotāju skaita manāmu samazināšanos, arī b-kas apmeklētāju un lietotāju skaits ir sarucis, kā arī lasītāju skaits. Skolēniem tika piedāvāti  8 eseju, zīmējumu, noformēšanas konkursi, atsaucās 2 interesenti. ‘’Bērnu žūrijā’’ ir interesantas grāmatas, tās lasa galvenokārt pieaugušie, un 3 bērni, kuri, iespējams,  vēl paspēs izlasīt iesāktās grāmatas. Visaktīvāk lasa  grāmatas -E. Uspenskis  ’’Tēvocis Fjodors , suns un kaķis’’, O. Vācietis  ’’Astoņi kustoņi’’. 1.-4.klasēm domātais fonds /bērnu literatūra/ sastāda apmēram 887 eksemplārus.

Par jauniešu literatūru  vēl ir  pastāstīts veiksmes stāstos.13.Veiksmes stāsti.

Fonda papildināšana tika veikta, izmantojot skolas bibliotēkas piedāvājumu- 268 grāmatas, no kurām bez vecākiem izdevumiem saņēmām arī vērtīgas enciklopēdijas, tādējādi bibliotēkas fonds papildinājās ar daudziem jaunieguvumiem, piemēram ‘’Caur sidraba birzi’’, ‘’Latviešu tautas ticējumi’’, Latviešu tautas teikas’’, Svētku enciklopēdija bērniem’’/no folkloras izdevumiem/, ‘’250 interesanti fakti par dzīvniekiem’’, arī ‘’Rūķi’’, Sēja G. ’’ Kas, kur, kad?’’, H.K. Andersena,  J.Raiņa, citu autoru darbi, kuri agrāk nav bijuši bibliotēkas krājumā. No Balvu CB bērnu nodaļas kā dāvinājumu saņēmām 34  eksemplārus bērniem- M. Runguļa, J. Baltvilka , M. Cielēnas un citu autoru darbus,  savukārt no jaunieguvumiem varētu pieminēt to, ko bibliotēka iegādājās no jauna -M. Rungulis ’’Lapsu kalniņa mīklas’’, V. Rūmnieks. ‘’Lāčplēsis. Atgriešanās’’, F. Gregorija ’’Laumu bērns’’,  ‘’Latviešu bērnu folklora’’, ‘’Princeses’’, ‘’Latviešu tautas ticējumi. Ziema’’, ‘’Brīnumu pasakas’’, ‘’55 Pasakas par dzīvniekiem’’,’Smaragda pasakas’’ un citas skaistas un vērtīgas grāmatas.

Pasākumi . Par konkursiem jau minēju, bērnu lasīšanas veicināšanai, ieinteresēšanai izliku  25 literatūras izstādes, piemēram- ‘’Pazīt bērna dvēseli’’-rakstnieces Dz. Žuravskas jubilejai, ’’Bērnu dzejas lielmeistars’’- V.Plūdoņa atcerei, ‘’Bērna dvēseles atklājēja’’- bērnu prozas lielmeistarei M. Stārastes simtgadei veltītā izstāde. Savukārt izstāde ‘’Latviešu literārās pasakas meistars’’ tika veltīta Vika 75 jubilejai.  Pazīstamās bērnu rakstnieces M. Cielēnas 60 gadu jubilejai tika veltīta izstāde  ar nosaukumu ‘’Autores bagātā iztēles pasaule’’, arī ‘’Pasaku meistaram O. Vaildam- 160’’.

Iemīļotā latviešu  bērnu pasaku autora K.Skalbes  135 gadu atcerei tika izlikta izstāde ‘’Dvēseles dziednieks’’. Bibliotēkā regulāri tiek izliktas tematiskās izstādes,  decembrī  tā bija– ‘’…šajā naktī atver durvis, šajā naktī sirdi ver!’’-veltīta  svētvakaram,  24.decembrim. Tika izliktas tematiskās izstādes, kuras  ir veltītas Mārtiņiem, Miķeļiem, Lieldienām, Jāņiem.

Vislielākā problēma ir tā, ka lasīšanas prieks, interese, tieksme uz lasīšanu ir jūtami apsīkusi, lai ‘’iemānītu’’ grāmatu lasīt, ir pat jānopūlas, lai mazais justu prieku , īstu, patiesu sajūsmu, ieraugot skaistu grāmatu, mums vēl ir daudz jāpiestrādā!

Jauniešiem pārsvarā ir citas intereses,  viņi izvēlas jaunās, modernās tehnoloģijas.

Bērnu un jauniešu kā lasītāju interešu izpētes formas izmantoju –pārrunas par izlasīto, novērojumus, formulāru izpēti. Secinājumi: jaunākie lasītāji/6-10.g. veci/ pārsvarā lasa pasakas, dzejoļus, viņiem patīk priekšā lasījumi, spēles formas, savukārt  vidējais vecums/11.-14.g./-  literatūru izvēlas pastāvīgāk,  viņiem  patīk lasīt par attiecībām, arī komiksu literatūru, izvēlas lasāmvielu patstāvīgi , labprāt izvēlas lasīt žurnālus, arī enciklopēdiska satura literatūru, uzziņu izdevumus. Savukārt jaunieši dažreiz uzklausa bibliotekāra ieteikumus, viņi parasti izvēlas romānus par draudzību, mīlestību. Bibliotēkas krājuma papildināšanai izmantoju grāmatu sarakstus/tos pārskatot, atlasot vajadzīgo/, izmantojot semināros gūtos ieteikumus/jaunieguvumus izvēloties/,  būtu vēlams krājumu bērniem, jauniešiem vēl papildināt ar jaunāko oriģinālliteratūru.

Informācijas prasmes : dažiem bērniem  ir ierādīts, kā pievienot bildes, kā aizsūtīt kā e-pasta vēstuli ar pielikumu, citas prasmes. Projektu nedēļās ‘’vajadzība’’ pēc bibliotēkas krājuma pieaug, meklējot materiālus, veicot izdrukas, arī atlasot vajadzīgo informāciju, tiek izmantoti arī bibliotekāra ieteikumi. Tiek izmantotas arī enciklopēdijas, par noderīgākām atzīstot agrākos izdevumus. Tomēr vēlme galvenokārt spēlēt datorspēles nav pārgājusi, lai gan pilnībā ignorēta nav arī grāmata.

Labprāt izņemtu grāmatas no citām , lielajām /reģiona, novada/bibliotēkām, taču nedaudz ierobežo tas, ka laikā neuzspēsim atdot, jo noteikumi tur ir stingrāki, nekā pagastu bibliotēkās.

5.Informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju nodrošinājums.

Lietotāji bibliotēkā var izmantot 5 datorus, darbiniekam  ir 1 dators, vēl ir lāzerprinteris, multifunkcionālā iekārta .

 1. DK1 Sistēmas bloks ar LCD 17 Monitoru
 2. DK 2 Sistēmas  bloks ar L CD 17 Monitoru
 3. Dators Vector AK 09.M18
 4. Dators Vector AK 09.M18
 5. Dators Vector  AK09.M18
 6. Dators Vector AK 09.M18
 7. Monitors Samsung SyncMaster 740B
 8. Monitors Samsung SyncMaster 740B
 9. Monitors Samsung SyncMaster 740B
 10. Monitors Samsung SyncMaster 740B
 11. Krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX-216N
 12. Printeris  Samsung ML-3050

Par jaunāko b-kā informēju izmantojot b-kas mājas lapu http://www.bibliotekas.lv/kuprava/mājas lapa, arī publicējos sociālajos tīklos/dzeja, esejas, aprakstus./.

Elektroniskais katalogs ir Balvu CB, no 2008.gada bibliotēkas jaunieguvumi tiek ievietoti tur, ko var izmantot ikviens interesents,  ja ir nepieciešamība.

Bibliotēkā izmantojam datu bāzes News.lv, letonika.lv.

Vērtējums, lietojot tehnoloģijas,  ir apmierinošs, neskatoties uz to, ka reizēm tehnoloģijām nepieciešams remonts.

6.Novadpētniecības darbs.

Bibliotēkas materiālu krājumā ir daudzas tematiskās mapes, virtuāli  saglabāti ir daudzi materiāli, ja vēlas, tos interesenti var arī  izdrukāt. Ap 70 dokumenti /par dažādiem tematiem/ , ir izmantojami, apskatot virtuāli,  savukārt novadpētniecības materiālu mapes ir ap 40, daži materiāli tika sakārtoti sīkāk. Ir izdrukātas mapes ar  tematiskajiem materiāliem, ir  arī saglabātas, piemēram ‘’ Apsveikuma dzejoļi’’, ‘’Arī lāse var veldzēt’’, ‘’Kad egles zaros sveces degs’’, ‘’Ticējumi un laika paredzējumi’’, ‘’Vēlējumi’’ un citas. Tās regulāri izmanto apmeklētāji.

No jauna papildināta novadpētniecības mape ’’Garīgā dzīve’’, materiāls ’’Bīskaps J. Rancāns pierobežu draudžu dievkalpojumos’’- 1939.g. 21.06.’’Brīvā Zeme’’, Mape ‘’Vēsturiskie notikumi’’- ‘’Par Jāni Cīruli/1903.-1920./’’, Daugavpils kājnieku pulka atvaļinātais kareivis, cīnījās pie Kupravas ciema, -1939.g. ‘’Lāčplēsis’’, par Kupravas ciematu-‘’Ko slēpj Kupravas aisbergs?’’-‘’Cīņa’’, vēl materiāls no ‘’Latgales Vēstīm’’1938.g. 1.08.-‘’Jauniešu traģēdija uz Bolupes tilta’’ un citi materiāli.

Vairāk nekā 30 gan jaunas,  gan senas fotogrāfijas tika savāktas, ieskenētas, daļēji ievietotas b-kas mājas lapā, sadaļā Novadpētniecība bibliotēkā par dažādiem notikumiem- novadpētniecība.

Tajā iekļautas bildes par Brāļu kapiem, iestādēm, par objektiem, vietām, kas kādreiz bija, kultūrvēsturiski notikumi, cilvēki, citi materiāli.

Garīgas mapes sakārtoju sīkāk, izveidojot atsevišķas-‘’Kupravas katoļu draudzes garīgā dzīve’’, ‘’Sv. Ignats no Lojolas’’, ‘’Materiāli par Kupravas draudzes vēsturi’’, ‘’Psalmu dziedātājas, dziedājumi pie krusta’’, ‘’Ērģelnieki’’, citas,  papildinot ar iegūtajiem materiāliem no Viļakas novada muzeja, arī piedāvājot gan Viļakas, gan Balvu  novada muzejam savus materiālus, vēl jānoformē līdz galam daudzie jaunieguvumi, kurus piedāvāja pasākumu organizētāja, uzdāvinot daudz dažādu noderīgu, vēsturisku materiālu, ko izmantosim novadpētniecībai. Vēl tika iegūti vērtīgi materiāli par Kupravas etnogrāfiskā ansambļa dibināšanas pirmsākumiem, piemēram:

Tika papildinātas mapes-‘’Kupravas Romas katoļu draudzes priesteri’’, Garīga dzīve’’, ir ieceri izveidot mapi par katru priesteri, kurš kalpojis draudzē, atsevišķi, arī papildināt esošās, jaunizveidotās mapes. Materiāli tiek regulāri izmantoti, piemēram , par Kupravas pagasta vēsturi, par etnogrāfisko  ansambli, arī  citi. Sagatavoju materiālus par pasta vēsturi- aprakstu, fotoattēlus.Vēl daudz jāstrādā ar materiālu noformēšanu. Nākotnē  vēl ir plašs darbs ar muzeja materiāliem skolā, kuri jāatgādā līdz bibliotēkai, tiem ir jau atvēlēta vieta, lai izvietotu .

7.Projektizstrāde.

Bibliotēkā 2014.gadā netika izstrādāti projekti.

8.Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.

Sadarbība ar reģionālo bibliotēku, novada bibliotēku, citām novada bibliotēkām notiek visu gadu , galvenokārt konsultatīvajā formā, regulāri saņemot informāciju par jauniznākušajām grāmatām, pasākumiem, jaunumiem bibliotekārajā darbā.

Valsts aģentūra ‘’KIS’’ informē par jauninājumiem, izmaiņām, Latvijas NB  mājas lapā izmantojam jaunāko informāciju , kura vajadzīga bibliotēkām, ērti materiāli  bija par ‘’Bērnu žūriju’’,  arī varēja iesaistīties lielajā lasīšanā, uzzināt jaunumus. Piedalījāmies Lielajā lasīšanas balvā, izvirzot grāmatas visās nominācijās.

Raksturojama sadarbība kā apmierinoša, ja kas ir nepieciešams, var saņemt konsultācijas un ieteikumus darbam .

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa novērtējums.

Bibliotēkas remonts notika 2008.gadā, kāpņu telpas remonts- 2012.gadā, pēdējos gados remontdarbi nav veikti. Apstākļi  telpās  ir apmierinoši, ja vien  rudeņos laikus sāk apkuri, ir bijuši ap 5, 6 grādi virs nulles,  vasarās  gan  telpās reizēm ir + 33 grādi, telpas slikti vēdinās, ir 2.stāvs, bet  citādi  - plašas,  labi iekārtotas, varētu būt modernāks, atbilstošāks iekārtojums, jauni darba galdi,  citas lietas, bet apstākļi  kopumā ir apmierinoši.

10.Bibliotēkas personāls.

No 1987.gada strādāju bibliotēkā. Ir vidējā speciālā izglītība , 25 kursu beigšanas sertifikāti,  esmu piedalījusies semināros , kurus rīko novada un reģiona bibliotēkas.

2014.gada 6.martā piedalījos seminārā Balvu reģiona bibliotekāriem, savukārt

2014.gada 28.martā – Viļakas novada bibliotēku darbiniekiem, kurā bija  interesants apskats par naudas laikiem Latvijā,  kā arī analizējām savus darba pārskatus,  bija kolēģu  literatūras apskati par grāmatām, kuras iesaka izlasīt bibliotekāri.

2014.gada 15.oktobrī piedalījos seminārā Balvu reģiona b-ku darbiniekiem, tas notika muzejā, iepazināmies ar interesantajām muzeja ekspozīcijām, neaizmirstama bija tikšanās ar grāmatas ‘’Caur sirdi plūstošā dzīve’’  autori Intu Vilku, kuras sirsnīgais stāstījums izraisīja  klausītājos līdzpārdzīvojumu.

2014.gada 14.decembrī piedalījos seminārā Balvu reģiona b-ku darbiniekiem, tajā – darba aktualitātes, kā ikvienā seminārā, stāstījums par Eiropas b-kām, par jaunām grāmatām, par izzinošām virtuālām spēlēm, citi  aktuāli jautājumi.

Seminārus apmeklēju par saviem līdzekļiem, varbūt  profesionālajai pilveidei vēlētos kādu lekciju par psiholoģiju, arī par citiem jautājumiem./audzināšana, attiecības ar jauno paaudzi, utt./

11.Finansiālais nodrošinājums.

Bibliotēkas darbību nodrošina Viļakas novada pašvaldība, domes  piešķirtie līdzekļi 2014.gadā bija 9107 EUR , no tiem 390 EUR  atvēlēti grāmatu iegādei, 290 EUR žurnālu pasūtīšanai, tas ir pietiekami , atbilst MK noteikumiem par līdzekļu piešķiršanu bibliotēkām.

Projekti netika rakstīti, līdzekļi netika piesaistīti.

12.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām.Publicitāte.

Bibliotēkas pakalpojumi ir izlikti bibliotēkas telpās, sniegta informācija bibliotēkas mājas lapā-

http://www.bibliotekas.lv/kuprava/pages/bibliotekas-darba-laiks-adreses-prese.php

Sadarbība ir ar pagasta pasākumu organizētāju, ansambļa vadītāju, iestādēm.

Tika izliktas 70 literatūras izstādes, pieaugušajiem- 45, bērniem apmēram 25, tika  uzskaitītas vien lielākās, daudzas netiek uzskaitītas, bet tiek izliktas, visvairāk tematiska satura literatūru popularizējošas izstādes. Literatūras izstādes tika veltītas ievērojamām jubilejām, tematiskās- svētkiem  un  atceres dienām.  Spilgtākās  no izstādēm–‘’Latviešu romānu un stāstu meistare’’, veltīta A.Niedras 115  atceres dienai, V.Plūdoņa jubilejas atcerei ‘’Latviešu dzejas lielmeistars’’, Br.Martuževai 90 gadu jubilejas piemiņai- ‘’Pīdūd mums , Dīvmōte, pīdūd!’’, savukārt J.Klīdzēja simtgadei-‘’Cilvēka bērna’’ fenomens’’. J.Petera 75gadei –‘’Latvijas poēzijas dižgars’’ un dzejniecei A.Rancānei-‘’Latgales dzejniece’’. Bibliotēku nedēļā , sekojot tās vadmotīvam’’Informēts un vesels’’ ievietoju informāciju bibliotēkas mājas lapā, tika piedāvāts konkurss par putniem, informējoša izstāde’’Kaifs- ceļš uz nekurieni…’’, par narkotiku kaitīgumu, , izstādei pievienojot arī attiecīgu daiļliteratūru .Dzejniekam Fr.Trasunam-150 tika veltīta izstāde ar nosaukumu ‘’Latgales patriots’’, dzejniekam L.Briedim-‘’Katrā akmenī ietīta sirds’’, tematiskās izstādes tiek veltītas visiem lielākajiem svētkiem, piemēram dzejas dienām-‘’Tu esi mūža gaisma, nebeidzamais tuvums…’’/M.Ķempe/, sveču dienai-‘’Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri…’’ un daudzas citas izstādes. Aptaujas vairākus gadus tika veidotas, rezultāti arī bija tādi, kādi prognozēti, lielas nozīmes šīm aptaujām nav, tāpēc radās tāds secinājums.

13.Veiksmes stāsti.

2014.gadā konkursos nepiedalījos, taču daudz tika darīts gan novadpētniecības jomā, pie b-kas mājas lapas materiāliem, daudz informācijas apkopots par bērnu, jauniešu grāmatām, pastiprināti iedziļinājos bibliotēkā esošajās grāmatas, tās pārlasot, analizējot, par dažām rakstot atsauksmes, esejas, pārdomas. Ieteiktu tās grāmatas, ko dažreiz arī daru, ievietojot apskatus, ieteikumus b-kas mājas lapā, sociālajos tīklos, citur/ piemēram,  ļoti jaukas grāmatas par mīlestību pret dzīvniekiem -’’Kara zirgs’’, ‘’Pija un Dramers vienmēr kopā’’, ‘’Melnais Skaistulis’’. Piedzīvojumu meklētājiem ieteiktu E.Blaitones darbus, kuri visi ir bagāti piedzīvojumiem ; daiļdarbi kā draudzības, izpalīdzības, veiksmes un izturības simbols. Ž.Vilsones darbus var lasīt visa ģimene, jo vēl skaidrāk iejusties meitenes pasaulē reti spēj kura autore. M.Runguļa darbos pārsteidz spēja ‘’būt’’, pat domāt kā mūsu ‘’mazie brāļi’’, spēja domāt kā rīkotos un spriestu jaunā paaudze/iejusties jaunieša ‘’ādā’’/, sarežgītas lietas padarīt vieglas un saprotamas, neatkārtojamas ,  vienreizējs latviešu autors jaunajai paaudzei! L.M.Montgomerijas jebkurš darbs, ko esi līdzpārdzīvojis, netiek tik viegli aizmirsts, tik tuvi  un reāli liekas varoņu pārdzīvojumi, pat ja galvenā varone  ir vien pusaugu meitenīte. Lieliska ir Džeina no sava ''Lākturkalna'', Emīlija  savos likteņa līkločos un citi  varoņi viņas darbos.

‘’Lata romāniem’’ ieteikumu nevajag, tos lasa gandrīz visi, jaunākie uz vietas nekad nav atrodami, latviešu autori lasītājiem tiek iemīļoti tieši ar savu reālisma atklāsmi, nesamākslotību, patiesu jūtu izpausmi un  galveno varoņu neparedzamo attiecību atainojumu.

Lasītais vārds vienmēr paliek atmiņā, ja tas ir ‘’iekritis’’dvēselē, nesis līdzi ko dvēselisku, aizskāris to stīgu apziņā, ka izlasīto atcerēsies visu mūžu, saglabājot vēlmi pie izlasītā atgriezties  vēl no jauna .Iepriecināja tas, ka varu palīdzēt ar materiāliem, tos aizsūtot elektroniski/ansambļa vadītājām, pagastam/, aktīvi tematiskās mapes, b-kas fondu izmanto pasākumu organizētāja, citi apmkelētāji. Pagasta vajadzībām izveidoju 2 prezentācijas par jaunāko pagastā, par aktuālāko senāk un tagad. Materiāls par pasta vēsturi labi papildināja  biblotēkas novadpētniecības materiālu klāstu, ļoti daudz materiālu piedāvāja Ņ.Baikova, tie būs jāapkopo , jo lieliski papildinās novadpētniecības materiālu mapes, dažus no tiem digitalizēsim. Viņas rīcībā ir daudz materiālu, kurus būtu nepieciešams izvietot  vismaz b-kas mājas lapā, esošos novadpētniecības materiālus jau ir izmantojuši muzeji Balvos un Viļakā.

Viesošanās Rekavas bibliotēkā, oktobrī, kur pastāstīju par savas dzejas tapšanu, nedaudz tajā iedziļinoties, uzdāvinot savus dzejas darbus.Jaunieši ne tik daudz smeļas  dzejā, cik viņiem interesē prakstiskā puse- vai tas izdevīgi –izdot dzeju, vai  labi maksā, bet ne vienmēr sirds darbu var izskaitļot naudas izteiksmē.

Iecere izveidot stūrīti arī skolas rokdarbnieku , amatnieku darbiem, ja izdosies atgādāt darbus līdz b-kai, tas tiks īstenots, jo atmiņas par neseno pagātni jāsaglabā, jo skola, tāpat kā bibliotēka, kultūras nams, tā tomēr ir , bija un būs svēta vieta, šajā gadījumā vismaz atmiņās.

 

2015.05.01.                            Viļakas novada Kupravas pagasta bibliotēkas vadītāja Edita Viļuma.

 

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2014.gada augustam

 

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

 

Kupravas b-ka

‘’Pi Tovu kōju, Vissvātōkō Mōte…’’15.08.- Visvv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki.

 Materiāli , literatūra par garīgu tēmu.

 

Kupravas b-ka

‘’Norvēģu reālistiskās prozas meistars ‘’-4.08.norvēģu rakstniekam Kn.Hamsunam-155/1859.-1952./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

 

Kupravas b-ka

‘’Jūras un ūdeņu dziesminieks’’ 31.08.-Rakstniekam E.Līvam-90/1924.-1989./

Par autora literāro devumu

*skolēniem*

 

Kupravas b-ka

‘’…vienmēr ir pieticis sapņu, ko izdiedzē ūdens un gaiss…’’

31.08.dzejn.M.Misiņai-65

Par dzejnieces piepildīto mūžu, literāro devumu.

 

Kupravas b-ka

’Mumina radītāja’’9.08.- zviedru rakstniecei T.Jansonei-100/1914.-2001./

Par rakstnieces  mūža līkločiem, daiļdarbiem lasītājiem.

 

Darba plāns jūlijam:

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Kupravas b-ka

‘’AI, AI, VASARA, TAVU LIELO BAGĀTĪBU !’’

Dzeja, aforismi, folklora par vasaras tēmu.

Kupravas b-ka

‘’Amerikāņu klasiķi pieminot’’-21.07.- rakstniekam E.Hemingvejam-115/1899.-1961./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

Kupravas b-ka

‘’Latviešu putnu pazinējs’’-24.07.-dzejniekam J.Baltvilkam-70/1944.-2003./

Par autora literāro devumu

*skolēniem*

Kupravas b-ka

’Jūriņ’ prasa smalku tīklu…’’ -12.07.- Jūras svētku diena

Dzeja un proza par jūras tēmu, ūdeņiem.

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2014.gada jūnijam.

 

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Dzīves reālitātes atainotājs’’ 05.06.-rakstniekam A.Dripem- 85

Par autora literāro devumu, autora darbi.

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

‘’Latviešu poēzijas dižgars’’ -30.06.-dzejniekam J.Peteram-75

Par dzejnieka devumu tautai, viņa biogrāfija.

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

‘’ Latgales dzejniece’’-12.06.A.Rancānei-55

Par autores literāro devumu.

*skolēniem*

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

’Vasarsvētki-  Sv. Gara svētki’’-8.jūnijā- Vasarsvētki.

Par kristīgajiem svētkiem- dažāda literatūra, materiāli par tēmu.

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

’Jāņi latviešu folklorā’’

Par Jāņu tēmu.

01.06.-30.06.

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Jāņi tavā dzīvē.’’- Ataino tos- dzejā, prozā vai zīmējumā. Piedāvā piedalīties ikvienam interesentam. Darbi  tiks izvietoti izstādēs.

01.06.-30.06.

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2014.gada maijam.

IZSTĀDES

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Darbam dzimu, darbam augu, darbā mūžu nodzīvoju..’’1.05.- Darba svētki.

Dzeja, aforismi, folklora par darba tēmu.

01.05.-31.05.

Kupravas b-ka

‘’Franču klasiķi pieminot’’-20.05.-O. de Balzakam-215/1799.-1850./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

01.05.-31.05.

Kupravas b-ka

‘’ Piedzīvojumu atainotājs’’-

21.05.-angļu rakstniekam A.K.Doilam-155/1855.-1930/

Par autora literāro devumu

*skolēniem*

01.05.-31.05.

Kupravas b-ka

’Dzejnieces bagātā iztēles pasaule’’/29.05.-M.Cielēnai-60

Par dzejnieces piepildīto mūžu, literāro devumu.

01.05.-31.05.

Kupravas b-ka

’Cilvēka bērna fenomens’’-06.05.- J.Klīdzējam-100/1914.-2000./

Par rakstnieka mūža līkločiem, daiļdarbiem lasītājiem.

01.05.-31.05.

Kupravas bibliotēka

’Tikai tavā pavardā, māt, uguns tik silti kuras…’’-11.05.-Mātes diena

Par mātes cildinājumu

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

04.05- LR Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienai- uzraksti aprakstu par LATVIJU-

‘’REDZĒJUMS, KĀDĀ VALSTĪ VĒLĒTOS DZĪVOT’’/eseja, apraksts, tēlojums./Visiem interesentiem!

01.05.-31.05.

 

Bibliotēku nedēļa no 21.- 27.04.2014.

113 - tad, ja apdraudēta veselība vai dzīvība

66016001 - medicīniski padomi par veselības problēmām (ārpus darba laika)

80001234 - informācija par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (darba stundās)

Bibliotēku nedēļas 2014 vadmotīvs – Informēts un vesels!

1 Izstāde par putniem- izstāde, materiāli, žurnālu raksti, bildes.

2.IESPĒJA- Nozīmē, izkrāso vai uzzīmē putnu!- aicinājums putnu mīļiem!/darbi tiks izlikti izstādē/

3. Folklora un citi materiāli  par putniem. Mīklas, dzeja, dainas.

4. ‘’Kaifs- ceļš uz nekurieni…!’’ Par narkotiku kaitīgumu. Izstāde.

2014.g. 15.04.- notiks seminārs Balvu reģiona bibliotekāriem Balvos.

Darba plāns 2014.g. aprīlim.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

 

Kupravas b-ka

‘’Lieldienas-Kristus augšāmcelšanās svētki.’’

20.04.,21.04.-Lieldienas/ , materiāli par šiem svētkiem

 

Kupravas b-ka

‘’Angļu klasiķis’’-23.04.V.Šekspīram-450/1564.-1616/

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

 

Kupravas b-ka

‘’Pīdūd mums, dīvmōte, pīdūd!’’-08.04.-dzejniecei Br.Martuževai-90/1924.-2012./

Par autores  literāro devumu

*skolēniem*

01.04.-30.04.

Kupravas b-ka

‘’Grāmatas , kuras jāizlasa ikvienam!’’

Par latviešu autoru darbiem* Skolēniem*

 

Kupravas b-ka

‘’Latviešu  literārās pasakas meistars’’-01.04.-Vikam-75

Par rakstnieka literāro darbību, darbiem bērniem un pieaugušajiem

 

Notika seminārs Viļakas novada bibliotēku darbiniekiem

2014. gada 28. martā

Viļakas novada bibliotēkā.

www.eprasmes.lv.www.eprasmes.lv.

Monētu dienas bibliotēkās, kas turpināsies 3 nedēļas - līdz 31.martam.

http://youtu.be/ZojcBmotO2I

https://www.youtube.com/user/LatvijasBanka

Darba plāns 2014.g.martam.

IZSTĀDES

 

 Nosaukums

Īss apraksts

 

‘’Uz mūžiem ledainajā tundrājā…’’

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.

25.marta izvešana. Par tēmu- materiāli, literatūra, atmiņas.

 

‘’ Latviešu romānu un stāstu meistare’’23.03.- rakstniecei A.Niedrai-115/1899.-1972./

Par rakstnieces literāro devumu- romāniem, stāstiem,  viņas biogrāfija.

 
 

‘’Latviešu klasiskās dzejas lielmeistars’’09.03.-dzejniekamV.Plūdonim-140/1874.-1940./

Par dzejnieka literāro devumu tautai

*skolēniem*

 

‘’Kas gan tevi, Jēzu , saitēs sēja…’’

5.03.- Pelnu diena, gavēņa sākums

Par gavēņa tēmu. Garīga lit-a, dziesmas, materiāli

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

*Skolēniem*Apraksts’’Gavēņa pārdomas’’

Tu un gavēnis-Tavējās izjūtas!

01.03.- 31.03.

 Darba plāns 2014.gada februārim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri…’’ 2.02.-Sveču diena.

Par Sveču dienu- ticējumi, dzeja, folklora. Tematiskās mapes, materiāli no krājuma, interneta.

01.02.-28.02.

Kupravas b-ka

''Ar humorista skatienu uz dzīvi’’ 23.02.-vācu rakstniekam Ē.Kestneram-115/1899.-1974./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

01.02.-28.02.

Kupravas b-ka

‘’Putnu pazinējs’’-ornitologam, rakstniekam K.Grigulim-130/1884.-1972/

Par autora literāro devumu

*skolēniem*

01.02.-28.02.

Kupravas b-ka

’Bērna dvēseles atklājēja’’02.02. rakstniecei M.Stārastei-100

Par rakstnieces piepildīto mūžu, literāro devumu.

01.02.-28.02.

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

Folklora par ziemu. Savāc, apzinies, uzraksti! –ticējumi, apraksti, teikas, mīklas *Skolēniem*

01.02.-28.02

 

JANVĀRIS.

Darba plāns 2014.gada janvārim.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Lai JAUNAIS GADS AR ĪSTU laimi atnāk

Un jaunus sapņus īstenībā vērš!’’/01.-Jaungada diena./

Par Jaungadu- ticējumi, dzeja, folklora. Tematiskās mapes, materiāli no krājuma, interneta.

02.01.-31.-01.

Kupravas b-ka

'' IEKLAUSIES vēstures soļos!’’06.01-M.Krieviņam-105/1909.-1988./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

02.01.-31.01.

Kupravas b-ka

’’Ak, SVĒTĀ NAKTS, viss zvaigžņu gaismā mirgo…’’

Par Zvaigžņu dienu tautas ticējumi, dainas, folklora par šo tēmu. Tematiskie materiāli.

02.01.-31.01.

Kupravas b-ka

’Māksla pazīt bērna pasauli…’’ /13.01.-Dz.Žuravskai-75/

Par rakstnieces piepildīto mūžu, literāro devumu.

02.01.-31.01.

Kupravas b-ka

‘’ 21.janvāra barikādes.’’

Raksti un materiāli par šo laiku.

02.01.-31.01.

Kupravas b-ka

‘’Sniga sniegi, putināja…’’

Dzeja par ziemu  šajā periodā.  *Skolēniem*

02.01- 31.01.

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

Mīklu konkurss bērniem ’’Minēsim mīklas par ziemu!’’/Atrodi mīklas par ziemu!’’ *Skolēniem*

02.01-31.01.