Viļakas novada Kupravas bibliotēka

2015.gads.

Viļakas novada Kupravas b-kas darba teksta pārskats par 2015.gadu.

1.Bibliotēku darbības vispārējs raksturojums.

  Kupravas pagasts atrodas Viļakas novada rietumu daļā. Kupravas pagasts pēc platības ir pats mazākais pagasts ne tikai Viļakas novadā, bet arī Latvijā. Tā teritorija ir 3,7 km. Pagasts atrodas bijušajā Balvu rajona ziemeļu daļā, robežojas ar Susāju, Vīksnas un Bērzkalnes pagastiem.

Kupravā ir daudznacionāla vide, viena otrai tuvu atrodas dzīvojamās, sabiedriskās zonas. Ciema teritoriju no vienas puses ieskauj mežs, no otras- Bolupe. Mežs aizņem 154, 6 ha.Teritorijas lielu daļu aizņem bijušās rūpnīcas ēkas un būves.

1974.gadā Kuprava ieguva pilsētciemata nosaukumu, 1994.gadā- pagasta nosaukumu. No 2009.gada jūnija pagasts ir Viļakas novadā.

   Pagasta centrā darbojas  pagasta pārvalde, bibliotēka, doktorāts,  divi veikali un pasta nodaļa. Pagastā saglabā, kopj un nodot nākamajām paaudzēm nemateriālo kultūras mantojumu. Kupravas etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1986.gada oktobrī. Kupravas pagastā darbojas bērnu vokāli instrumentālais ansamblis „Strautiņš”. Tā vadītāja Ņina Baikova ar muzicēšanu spēj aizraut ikvienu bērnu. Ansamblī muzicē visi , kuri mācījās Kupravas pamatskolā un turpina muzicēt, arī mācoties citās skolās.

Kupravā ir rekonstruēta siltumtrase. 2011.gada vasarā noslēdzās siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (90 dzīvokļu ēkas fasādes siltināšana, logu, durvju un jumta nomaiņa) sociālajai dzīvojamajai mājai "Alejas" Kupravas ciemā. Turpināsies ielu un ceļu sakārtošana un ūdenssaimniecības attīstība Kupravas ciemā.

Netālu no Kupravas ir dzīvojis ērģelnieks, mūziķis un komponists, garīgo dziesmu autors Francis Logins /1908.-1995./

Kupravas pagasta bibliotēka ir dibināta 1953.gadā.

Kupravas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko dokumentu, rokrakstu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu.

Bibliotēkas misija-

 nodrošināt pieeju informācijas tehnoloģijām, būt pagasta vēstures apzinātājai, saglabātajai, popularizētājai, sniegt iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju.

Bibliotēkas uzdevumi-

-sniegt teksta un statistiskās atskaites,

-nodrošināt informācijas saņemšanu apmeklētājiem,

-veikt krājuma papildināšanu,

- rūpēties par informācijas tehnoloģijām,

- sadarboties ar citām bibliotēkām,

- sniegt informāciju par jaunāko bibliotēkā, popularizēt bibliotēkas krājumu, organizējot literatūras izstādes.

2015.gadā telpas uzkopju pati, kā iepriekšējo gadu, tāpat saglabājas 4 darba dienu nedēļa.

2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.

Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek atbilstoši MK noteikumiem, šogad kā prioritāti izvirzot oriģinālliteratūras iegādi, taču apmēram puse no lietājiem ir cittautībnieki, kuri nelasa latviešu valodā. Pagastā vairs nedarbojas skola, taču fonds tiek papildināts arī ar bērnu un jauniešu literatūru, jo 23 no visiem 91 bibliotēkas lietotājiem ir vecumā līdz 18 gadiem. 2015.gadā tika iegādāta nozaru literatūra, daiļliteratūra, arī izmantojot bibliotēkām piešķirtās akcijas, kurās var iegādāties lētākas grāmatas. Tika abonēti 4 žurnāli un  2 laikraksti.

Rādītāju analīze:

Izsniegums- 5697

 Krājuma apgrozība- 1,12

Apmeklētība- 28,1

Bibliotēkas fonds tika papildināts ar pirkumiem un dāvinājumiem, Fondā ir 5271 eks, jaunieguvumi: 134 eks.

Krājuma papildināšana 2015.gadā

Avots

Eksemplāri

Summa/EUR /

Dāvinājumi/individuālie, citi/

34

139,53

Domes līdzekļi/pirkumi/

84

450,42

LNB dāvinātās

13

115,03

Lauku b-ku atbalsta b-ba

3

23,32

 

 

 

Kopā

134

728,30

Norakstīšana 2015.gadā.

2015.gadā no bibliotēkas krājuma tika norakstīti  521 iespieddarbi 297,37 eiro vērtībā.

 

Iemesli

 

Eksemplāri

 

Summa/EUR/

Saturā novecojušie

55

27,35

Nolietotie

260

124,55

Mazizmantotie

206

145,47

 

 

 

Kopā

 

521

 

297,37

Krājumu papildināju, izmantojot metodiķes ieteikumus, sastādot sarakstus , kā arī izmantojot interneta piedāvātās iespējas, gan Lgrāmatas jaunumu sarakstus, apgāda Zvaigzne ABC, citus piedāvājumus. Fondu   papildināja arī  individuālie dāvinājumi.

Fonds tika papildināts ar I.Baueres, M.Zīles, A.Kolberga darbiem, kā vērtīgākos jaunieguvumus var nosaukt V.Sineļņikova, P.Jevdokimenko darbus, grāmatas par Ukrainu, Vorkutu un citas. Vērtīgs dāvinājums- Rietuma D.’’500 Visu laiku filmu filmas’’, fondā ir vēl : ‘’Latviešu cimdu raksti’’, 2012., Jumava, Brunkss Dž. ’’Istabas augi’’/101 vērtīgs padoms puķu audzēšanā/

3.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

  Bibliotēkā ir pieci datori lietotājiem, viens no tiem ir darbinieka, darbojas multifunkcionālā iekārta, ir vēl viens printeris. Galvenokārt tiek izmantota iekārta, printeri atstājot rezerves iespējām,  ar multifunkcionālo iekārtu veic kopēšanu, izdruku , arī skenēšanu.

Pieejamība pakalpojumiem ir darba laikā no 8.00- 16.30 pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un no 12.30-16.30 trešdienās un piektdienās.

Bezmaksas pakalpojumi bibliotēkā:

·         Krājuma izmantošana,

·         Uzziņu sniegšana,

·         SBA pakalpojumi.

Maksas pakalpojumi:

·         Lāzerprintera izdruka,

·         Kopēšana,

·         Skenēšana.

Bibliotēkas lietotāji, apmeklētāji krājumu izmanto mazāk , nekā interneta sniegtās iespējas, samērā daudz lasa žurnālus, preses izdevumus,  ik gadu lietotāji , organizācijas dāvina vērtīgus žurnālus, piemēram,  ‘’Zintnieks’’, ‘’Sports’’, ‘’IR’’, ‘’Praktiskais Latvietis’’, ‘’Rīgas Laiks’’, ‘’Logs’’ un citus. Vislabprātāk lasa bibliotēkā abonētos ‘’Ievas Stāstus’’ un ‘’Ievas Veselība’’, arī  ‘’Lata romānus’’.

Bibliotēkas izmantošana

Rādītāji samazinājušies, lasītāju skaits  arī, jo iedzīvotāju skaits ar katru gadu sarūk/izbrauc, dabiskā atlase utt./. Tā kā pagastā vairs nav skolas, ir arī mazāks bērnu un  jauniešu , potenciālo bibliotēkas lietotāju skaits.

Bibliotēkā tika sniegtas 62 tematiskās uzziņas, to galvenās tēmas:

§  Svētku svinēšana,

§  Diētu ievērošana,

§  Lieldienu atzīmēšana,

§  Mātes dienas atzīmēšana/vairākas uzziņas/,

§  8.maija svētki,

§  Vasarsvētku tradīcijas,

§  Par vasaru,

§  Uzruna svētku gājienam,

§  Jāņi, to atzīmēšana,

§  Par veļu laiku,

§  Dziesmas/teksti, notis/,

§  Materiāli par rudeni,

§  Par Latvijas novadiem/karte/,

§  Mārtiņdienas tradīcijas,

§  Par latviešu gadskārtu svētkiem/Meteņiem, Lieldienām, Ūsiņiem, utt./

§  Citi jautājumi.

Gada laikā tika sniegtas dažas datu precizējošas uzziņas,  arī citas uzziņas, dažreiz konsultāciju veidā/kā ieslēgt datoru, kā atrast vajadzīgo, mājas lapas atvēršana, kā veikt izdruku, kopēšanu utt./

Tematiskās uzziņas ir vajadzīgas galvenokārt skolēniem, skolotājiem, pasākumu organizatorei, ansambļu vadītājai, arī citiem apmeklētājiem. Skolēni,  veidojot prezentācijas, arī lūdz palīdzēt atrast materiālus, informāciju. Dažreiz nākas palīdzēt izlabot pat pareizrakstības kļūdas. Paralēli interneta sniegtajām iespējām piedāvāju bibliotēkā esošo literatūru, materiālu mapes, kuras jau ir izveidotas agrāk. Uzziņu izpildē traucē tas, ka interesents bieži vien neprecīzi noformulē vajadzīgo, kad atrodi meklēto, tas reizēm vairs nav vajadzīgs, bet pavisam kas cits vai līdzīgs. Studenti ir tik pretimnākoši, ka paņemto literatūru no citām bibliotēkām , paši nogādā atpakaļ, zinot, cik bibliotēkām tas ir ilgstoši un sarežģīti. Ļoti pretimnākoši Balvu centrālās bibliotēkas kolēģi, kuri nekad neatsaka un vienmēr atradīs to,  kas tiek prasīts.

Nedaudz darbu apgrūtina gan lēnais internets /darbinieka datorā/, gan tas, ka dators, no kura veiktas visas darbības/izdruka, kopēšana, skenēšana/, ir novecojis, bet jāiztiek ar to, kas ir.

Bibliotēkas mājas lapā izveidoju jaunu lapu ‘’Tematiskie materiāli’’, kurā iecerēts pamazām ievietot tos materiālus, kuri ir bibliotēkā tematiskajās mapēs /par svētkiem, tradīcijām, folkloras materiāli, dzeja, aforismi, mīklas un citus/.

No citām bibliotēkām saņemtie iespieddarbi ir 10, citām izsniegtie- 27.

4.Darbs ar bērniem un jauniešiem.

Darbā ar bērniem, lai iegādātos jaunieguvumus,  izmantoju ieteiktos literatūras sarakstus, ko atsūta izdevniecības,  semināros gūtās ieteikumus, ļoti noderīgi ir ieteiktie jaunākās literatūras apskati, kur var uzzināt par jauniznākušajām grāmatām. Vajadzības gadījumā var konsultācijas, arī iespieddarbus var  saņemt Balvu bērnu literatūras nodaļā.

Tā kā bērni, jaunieši sastāda mazāko daļu no visa lasītāju skaita ,  apmēram vienu ceturto daļu, uzskatu, ka vairāk jāiegādājas pieaugušo literatūra, savukārt skolēniem tiks iegādāta literatūra no ieteicamajiem sarakstiem, kura nepieciešama mācībām.

Uzziņu sniegšanā skolēni izmanto gan bibliotekāra palīdzību, gan interneta sniegtās iespējas. Ja ir nepieciešamība skenēt, veikt izdruku vai nokopēt, izmanto arī tad bibliotekāra palīdzību.

Lieli pasākumi  bibliotēkā nav bijuši, konkursos, kuri notika , līdzdalība ir ļoti minimāla. Sadarbības partneri bērnu , jauniešu jomā ir  pagasta pasākumu organizatore, ja viņiem pasākumu organizēšanā nepieciešama literatūra, tematiskie materiāli, dziesmu teksti, notis vai izdrukas. Pasākumu organizatore aktīvi izmanto bibliotēkā esošos tematiskos materiālus, literatūru.

Lasīšanas aktivitātes notiek galvenokārt vasaras periodos, aktīvi tiek lasīta ieteicamā literatūra, lasa arī bibliotekāres  ieteikto, taču aktīvi lasošo bērnu paliek arvien mazāk. Jaunieši aktīvāk lasa no skolai vajadzīgā literatūras klāsta, dažreiz paņem lasīšanai ko izklaidējošu.

Semināros vēlētos psiholoģiska rakstura problēmu iztirzājumus, piemēram, kā jauno paaudzi vairāk ieinteresēt lasīt grāmatas, lai viņi  neizmantotu vienīgi informācijas tehnoloģijas.

Grāmatu apskati būtu noderīgi tieši bērnu un jauniešu literatūrā, par dažu jauno grāmatu plašāku izklāstu, ļoti noderīgi būtu ieteikumi,   kā iegādāties izdevumus ar autoru/rakstnieku, dzejnieku u.c./ biogrāfiju apskatiem, kādus literatūrzinātnes izdevumus.

Problēmas ir, bet tie ir iekšējās disciplīnas jautājumi, dažreiz bibliotēkas izdevumu nenodošanā citas organizatoriska satura problēmas.

2015.gadā pagastā vairs nav skolas, potenciālie lasītāji vairs nevar tik aktīvi apmeklēt bibliotēku kā līdz šim, esam gan iesaistījušies ‘’Bērnu žūrijas ‘’projektā, taču sakarā ar zemo lietotāju aktivitāti,  to neiznāks realizēt, kā iecerēts. Pati gan esmu izlasījusi lielāko daļu no visām grāmatām, arī pieaugušie lasītāji labprāt lasa šīs grāmatas, bet daļu no kolekcijas piedāvāju izmantot vienai no novada bibliotēkām.

Apmeklējot bibliotēku, interesenti steidz vai nu pie datora vai  vien ātri izņemt vajadzīgās grāmatas. Izņem gan nepieciešamo stundām, mājas darbiem, arī no ieteicamajiem sarakstiem, dažreiz ko palasīt, bet galvenokārt izvēlas uzziņu literatūru. Pēc saviem ieskatiem iesaku izlasīt kādu interesantu grāmatu, bet interese gan maziem , gan lieliem par grāmatu nav pārāk liela, lai gan bibliotēkā ir ļoti skaistas bilžu , pasaku, dzejoļu grāmatas, kā arī plašs uzziņu literatūras klāsts, nemaz nerunājot par grāmatām jauniešiem, ko labprāt lasa pat pieaugušie lasītāji.

2015.gadā bērnu literatūras/1.-4.kl/ jaunieguvumi ir 21 eks, norakstīti tika 48 eksemplāri. Pavisam bērnu, jauniešu grāmatu ir apmēram 800. Krājums vēl tiek attīrīts.

2015.gada jaunieguvumi bibliotēkā ir ļoti daudzveidīgi, iegādājāmies nozaru, tai skaitā arī garīgo literatūru, ka arī  grāmatas bērniem un jauniešiem. Kā vērtīgākās var pieminēt ’Dzīvnieki lauku sētā’’, Apšeniece L. ’’Puika un Niķis’’’Savvaļas dzīvnieki’’, pēc kuru padomiem var pat iemācīties uzzīmēt dzīvniekus. Saturiski bagātas, tādas, kuras vajadzētu izlasīt  jauniešiem,  tika iegādātas vairākas grāmatas, piemēram, ‘’Salas rēgs’’, ‘’Pie dzīvītes vajadzēja’’/tautasdziesmas, sakāmvārdi, apsveikumi/, kā arī dāvinājumi papildināja fondu-‘’Astoņu ziedlapu roze’’, Aspazijas’Zila debess zelta mākoņos’’, D.Sabitovas ’’Cirks lādītē’’, dzejas almanahs ‘’Garā pupa’’, ‘’Pasaku kalendārs, 2016’’ un daudzi citi vērtīgi eksemplāri. Vispār bibliotēkā no uzziņu literatūras klāsta ir P.Apinis ‘’Cilvēks’’/anatomija, fizioloģija./ ‘’Skolēna enciklopēdija’’, 2002, /biogrāfijas, gadskaitļi. ‘’Universālā skolas enciklopēdija’’, tad Sēja G. ‘’Kas? Kur? Kad?’’, 2002, Zvaigzne ABC/matemātika, ķīmija, filozofija, bioloģija/, ‘’Latviešu bērnu folklora’’, ‘’Svētku enciklopēdija bērniem’’, 200X, Zvaigzne ABC./tautasdziesmas, ticējumi, rotaļas, mīklas, receptes/, ‘’Dabas pasaule’’/koki, putni, kukaiņi, dīķi, ziedi/, Karaša D. ’’Latviešu sadzīves tradīcijas ‘’, 2010, Jumava/gadskārtu svinības, jauno laiku svinamās dienas utt./

Bērniem un jauniešiem tika izliktas vairāk nekā 21 literatūras popularizēšanas izstādes, no kurām bija svētkiem , arī autoru jubilejām veltītās. Meteņiem veltītā izstāde –‘’Metens brauca pār Daugavu, cūkas ausis kulītē’’, Aspazijas 150 gadu jubilejai –‘’Pavadā kā pērles sienas, senās, mīļās bērnu dienas’’, Mātes dienai –‘’Māt, vienu kviešu plāceni, vienu kreklu un skūpstu vienu…’’,’’Jauniešu attiecību atspoguļotājs’’- populārā rakstnieka M.Runguļa 65 gadu jubilejai, rudens tēmai-‘’Smagi šņāca egļu meži, pilni saules asariņu’’, Mārtiņiem- ‘’Nu atbrauca Mārtiņdiena, deviņiem kumeļiem’’, ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai ‘’A. Lindgrēnas un citu skandināvu autoru darbi’’, ‘’Draudzības atainojums ziemeļvalstu autoru darbos’’, svētkiem decembrī – atklātnīšu izstādes, vecgada vakaram-‘’Nāc , laimīte, sētiņā, Vecā gada vakarā!’’

2015.gadā bērniem un jauniešiem  notika paredzētie konkursi: zīmējumu konkursi par ziemu: ’’Balta , stalta ziema nāca…’’, ierosmei- iepriekšējo gadu darbi, tad konkursi zīmētājiem :‘’Uzglezno pavasari!’’, ‘’Atklāj H.K.Andersena pasakas!’’, ‘’Tu esi vasarā!’’, par vasarā piedzīvoto, tad eseju konkurss ‘’Pasaule ir tik milzīga, bet Tu man esi viena…’’/Mātes dienai/. Jūnijā- ziedu kompozīciju konkurss , Jāņus gaidot, oktobrī- par rudens tēmu, decembrī –‘’Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc!’’, zīmētājiem un krāsotājiem paredzētais konkurss.

Bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanā izmantoju dažādas formas- ieteikumus, jauno grāmatu piedāvājumus, interesi rosinošās izstādes, tematiskās izstādes, konkursus. Ar interesi visi, gan lietotāji, gan tie, kuri iegriežas bibliotēkā, aplūko izliktās zīmējumu izstādes. Tās izveidoju no iepriekšējo gadu konkursiem, jo arī tieksme uz zīmēšanu un krāsošanu  ir apsīkusi. Lasītprasme izveidojas pārsvarā 4.klasē, jaunāki lasa slikti. Tie bērni, kuri lasa aktīvāk, izvēlas paši, ko lasīt, reizēm uzklausa bibliotekāra ieteikumus, jaunieši lasa galvenokārt skolā ieteiktās grāmatas, izklaidei lasāmvielu izvēlas retāk, bet  savukārt aktīvāk izmanto interneta piedāvājumus.

Mācībām tiek izmantotas enciklopēdijas, vārdnīcas,  dažādi uzziņu izdevumi, prasmes , izmantojot informācijas tehnoloģijas arī tiek liktas lietā. Jaunieši ar to tiek galā paši, mazākajiem, ja rodas vajadzība, tiek paskaidrots. Veicot izdruku, kopēšanu vai skenēšanu reizēm  tiek izmantota bibliotekāra palīdzība.

5.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums.

Bibliotēkā ir pieejami pieci datori/lietotājiem/, savukārt darbiniekam – viens, pie tā ir pieslēgts printeris un multifunkcionālā iekārta.

1.      DK1 Sistēmas bloks ar LCD 17 Monitoru

2.      DK 2 Sistēmas  bloks ar L CD 17 Monitoru

3.      Dators Vector AK 09.M18

4.      Dators Vector AK 09.M18

5.      Dators Vector  AK09.M18

6.      Dators Vector AK 09.M18

7.      Monitors Samsung SyncMaster 740B

8.      Monitors Samsung SyncMaster 740B

9.      Monitors Samsung SyncMaster 740B

10.  Monitors Samsung SyncMaster 740B

11.  Krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX-216N

12.  Printeris  Samsung ML-3050

mājas lapa,- http://www.bibliotekas.lv/kuprava ir , kur regulāri ievietoju jaunieguvumu sarakstus, jaunāko novadpētniecībā, darba plānus katram mēnesim, grāmatas, kuras iesaka bibliotekāre, bildes, kuras varētu noderēt mājas lapas apmeklētājiem, to skaits 2015.gadā  bija 2451, par 1541 apmeklējumu vairāk nekā 2014.gadā. Bibliotēkas mājas lapā tika izveidota jauna lapa tematiskie materiāli,http://www.bibliotekas.lv/kuprava/pages/tematiskie-materiali.php , kurā iecerēts ievietot materiālus svētkiem, dzeju, aprakstus, mīklas, ticējumus, novēlējumus un citu izmantojamu materiālu.

Ar 2008.gadu bibliotēkas jaunākās grāmatas tiek ievietotas elektroniskajā katalogā Balvu CB, b-kā ir vēl saglabāts alfabētiskais katalogs, no kura tiek izņemti/atzīmēti/ norakstītie iespieddarbi. Pieejamās datu bāzes b-kā ;    www.news.lv, www.letonika.lv  arī www.lursoft.lv    Tās izmantojam, ja rodas vajadzība, laikrakstu bibliotēku apskatos ik dienu, piemēram, ‘’Praktisko Latvieti’’, ‘’Neatkarīgo Rīta Avīzi’’, citus laikrakstus.

Reāli darbojas un tiek izmantoti 3 datori, citi nav ideālā darba kārtībā.

6.Novadpētniecības darbs.

Bibliotēkā ir 45 tematiskā mapes, mājas lapā ir 12 tēmas lapā ~Novadpētniecība~, 2015.g.tika papildinātas tēmas novadpētniecības materiālu lapā bibliotēkas mājas lapā: ‘’Par Kupravu’’, ‘’Skolas vēsture’’, ‘’ Atmiņas/vēsture. Meža darbi, citas atmiņas’’/, ‘’Par ansambli’’, ‘’Brāļu kapi’’ un citas. Savukārt bibliotēkā esošās mapēs ir citi jaunumi. Izveidotā agrāk, tika  papildināta mape ’’Psalmu dziedātājas Kupravā’’/1997.-2000./, kurā apkopota dziedātāju pie krucifiksa, psalmu ,  citu dziedātāju saraksti,  vēsture. Materiālu atlasē, apkopošanā un to izveidē izmantoju intervijas, laikrakstus ‘’Viļakas Novadā’’, ‘’Katoļu Baznīcas Vēstnesis’’, ’’Gaismas Taka’’ žurnālu ‘’Katōļu Dzeive’’, garīga satura grāmatas, interneta materiālus. Mape ‘’Kultūras dzīve pagastā’’ tika papildināta ar rakstu no laikraksta ‘’Vaduguns’’: ’’Latgaļu dvēseles atspulgs albumā ‘’Latgales sirdspuksti’’, tad vēl  raksts ’’Kupravā aizvada konkursu ‘’Dziesma manai paaudzei’’, arī no laikraksta ‘’Vaduguns’’23.08.2015. Savukārt  mapē ‘’Izglītības darbs’’ vēl 2014.g. materiāls ’’Pierobežā slēgs 2 skolas’’/no interneta vietnēm/. Mapē ‘’Kupravas pagasta bibliotēkas vēsture’’ tika  pievienoti materiāli no interneta,  par semināru Viļakā. Tajā bibliotekāri uzticēja viens otram savas domas, atziņas, ieklausījās novadpētnieka I.Logina stāstījumā par akmeņiem. Savukārt 2015.g. 16.05. Viļakas novada muzeja organizētajā konkursā ‘’Raini un Aspazijai -150’’ piedalījos ar eseju, dzeju, saņēmu godalgu. Mapē ’’Kuprava nesenā pagātnē’’  tika pievienoti materiāli no laikraksta ’’Vaduguns’’ raksta ‘’Ciemojamies Kupravas pagastā’’18.08.2015. Par kupraviešiem A.Garo, M.Martinovu, A.Loginu, B.Bebinu, B.Burmistri, arī par skolu un citiem jautājumiem , par kuriem laikraksts tika rakstījis nesenā pagātnē.

Novadpētniecības materiālos  kā vērtīgs papildinājums bija teikas par Bolupi un Kupravas akmeni, kuras ievietoju arī bibliotēkas mājas lapā. Mapē ‘’Garīgā dzīve’’ tika pievienots  jauns materiāls  no ‘’Katoļu Baznīcas Vēstneša’’-‘’Pazemīgais kapucīnu tēva Oļģerta kalpojums’’, ‘’Jaunais priesteris’’, vēl arī attēli no interneta vietnēm, dažādi materiāli no garīgām avīzēm sakarā ar pr. O.Aleksāna aiziešanu mūžībā, šis priesteris kādreiz tika strādājis arī Kupravas katoļu draudzes baznīcā. Tika pievienots 2015.g..11.08.materiāls ‘’Ceļā uz Aglonu’’, par svētceļniekiem, par pr. F.Šneveli/laikraksts ‘’Vaduguns’’/, tad no interneta vietnēm pr. A. Klovāna raksts par kādreizējo Kupravas draudzes ‘’ganu’’ pr. R.Broku- ‘’Es atradu savu aicinājumu un tā ir –mīlestība’’.

Savukārt no laikraksta ’’Viļakas Novadā’’ tika izmantots S. Koniševas raksts ‘’Svētceļojums  Šķilbēni- Baltinava-Aglona’’ par svētceļojumu uz Aglonu, apraksts, fotogrāfijas, ar Kupravas draudzes pr. F.Šneveļa piedalīšanos. Bibliotēkai tika uzticēti ļoti vērtīgi materiāli, vēl saglabāti no pagājušā gs.30.gadiem. Tie ir arī albumi  no skolas muzeja par skolas, komjaunatnes, ciemata svētku vēsturi, par skolas jaunrades kopu ‘’Dzirkstelīte’’, pavisam  sen dzejotu dzeju, prozu, zīmējumiem, ko radījuši kādreizējie  vietējās skolas skolēni. Par albumiem ir izrādījis interesi Balvu novada muzejs, iecere ir vai ieskenēt materiālus, iespējams, kādus ievietot internetā vai rast kādus risinājumus materiālus digitalizēšanā un saglabāšanā.

7.Projektizstrāde.

2015.gadā  bibliotēka netika pieteikusies projektos.

8.Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.

Sadarbība ar novada reģiona bibliotēkām notiek visu gadu, gan konsultāciju veidā, dažādu pārrunu veidā, arī semināros saņemam ieteikumus darba uzlabošanā. Regulāri saņemam informāciju no LNB, materiālu piedāvājumu bibliotēku, Ziemeļvalstu nedēļai, jauno grāmatu sarakstus, aprakstus un ieteikumus. Ļoti noder akciju piedāvājumi, kur var iegādāties lētākus izdevumus, vērtīgi iedziļināties arī jauniznākušajos izdevumos. Kā vērtīgāko  un  ilggadēju sadarbību var minēt ar Balvu centrālās bibliotēkas darbiniecēm, metodiķi. Sadarbība ir apmierinoša.

9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa novērtējums.

Materiālais un tehniskais stāvoklis ir saglabājies iepriekšējais.Tas ir apmierinošs, bet vēlams būtu kāds jauninājums :jauns darbgalds vai jaunāks dators,  kaut vai darbiniekam,  kā arī darba telefons, lai varētu bibliotēku sazvanīt, kad vajadzīgs.

10.Bibliotēkas personāls.

Bibliotēkā strādāju no 1987.gada, ir iegūti 25 kursu beigšanas sertifikāti. Iespēju robežās piedalos novada bibliotēkas un Balvu CB rīkotajos semināros. 2015.gadā piedalījos četros semināros:

Seminārs Viļakas novada bibliotēku darbiniekiem 2015.g. 5.martā.  Tajā tika runāts par aktualitātēm bibliotēku darbā, novadpētnieka I.Logina stāstījums par akmeņiem, visu novada bibliotēku jaunatklājumi,  kur katra no bibliotekārēm pastāstīja, ko jaunu bibliotēkas un savā dzīvē.

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs Balvos 2015.g. 19.martā.  Pārskati par reģiona bibliotēku darbu, darbu ar bērniem,  kolēģu darba prezentācijas .

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs 2015.g. 19.maijā. Informēja par aktualitātēm bibliotēku darbā, par jaunajām programmatūrām, N.Pizikas lekcija par tēmu ‘’Jaunās tehnoloģijas ikdienai un darbam’’, notika diskusijas.

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem  2015.g. 27.oktobrī  Balvu Sakrālās kultūras centrā. Interesants  bija stāstījums  par garīdznieku, mākslinieku A.Rimoviču,  bija izstāžu apskate, vēlāk kolēģi dalījās ar iespaidiem no konferencēm, un semināriem,  pēc tam sekoja citi aktuāli jautājumi.

No 9.-30.martam Viļakas novada bibliotēkas izstāžu  bija skatāma izstāde, kurā  bija redzami  Kupravas pagasta rokdarbnieču darbi , arī materiāli par Kupravas pagasta vēsturi, pasākumiem, pagasta bibliotēku, dzeju. Tika izlikti albumi par pagasta kultūras notikumiem, citi  materiāli.

Neliels ieskats  par izstādi un rokdarbnieču biogrāfijām tika publicēts laikrakstā ‘’Viļakas Novadā’’. 

11.Finansiālais nodrošinājums.

Bibliotēku finansē Viļakas novada dome, piešķirtie līdzekļi b-kas grāmatu un žurnālu iegādei atbilst MK noteikumiem, tie ir pietiekami, kopējais budžets ir 9330 EUR, grāmatu iegādei tika atvēlēti 451 EUR, žurnālu iegādei 270 EUR.

Citu jauninājumu nav, arī  ar projektiem  līdzekļi netika piesaistīti.

12.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte.

Sadarbība ir ar pašvaldību  ar citām iestādēm  tā ir   ar pasākumu vadītāju, ansambļa vadītāju.

Ikmēneša darba plānu ievietoju bibliotēkas mājas lapā, elektroniski aizsūtu novada kultūras darba metodiķei, Balvu CB metodiķei, par jaunieguvumiem, dažādiem jaunumiem tiek izvietota informācija uz ziņojumu dēļa, mājas lapā,  tiek informēti lietotāji  arī individuāli. Publikācijas ir gan novada laikrakstā ‘’Viļakas Novadā’’, gan informāciju par bibliotēkām regulāri var uzzināt Viļakas domes mājas lapā sadaļā ’Kultūra''bibliotēkas http://vilaka.lv/index.php?page=kultura

Bibliotēku nedēļā notikušais: Bibliotēku nedēļa.20.-26.04.

Moto- ‘’Pastāvēs, kas pārvērtīsies’’ 

Izstādes.

1.      Vadmotīvi  Raiņa un Aspazijas dzejā./izstādē- bērnu, jauniešu literatūra./

2.      Bibliotēka- vieta informācijas iegūšanai./vēsture, informācija, ko var uzzināt bibliotēkā/

3.      ’’Suns- pēdējais eņģelis, ko Dievs atstājis virs zemes…’’, dzīvnieku mīļiem  literatūra par suņiem.

Bibliotēku nedēļā izliktajā izstādē par suņiem figurēja vairāk kā 50  ilustratīvi iespieddarbi,  tika izlikti ,  piemēram, K.Lorencs ’’Cilvēks atklāj suni’’, ‘’Cāļa zupa dvēselei’’/kaķu un suņu saimniekiem/, DŽ. Darela darbi, R.Bernfelds ‘’Maksa par dzīvību’’ /, R.Ezeras, A.Lindgrēnas, Dž. Heriota, Dž.Londona un citu autoru darbi.

  Savukārt aprakstu ~Informē bibliotēka~, ievietoju bibliotēkas mājas lapā, uz ziņojumu dēļa, savukārt  par Raini un Aspaziju tika izliktas vairākas literatūras izstādes pieaugušajiem un bērniem.

Savukārt Ziemeļvalstu nedēļu atzīmējot, notika šīs aktivitātes:

 Tēma – draudzība.  Izstādes bija paredzētas bērnu un jauniešu auditorijai:

1.‘’A.Lindgrēnas un citu skandināvu autoru darbi.’’

2.‘’ Draudzības atainojums skandināvu autoru darbos.’’

Tika izliktas literatūru popularizējošas izstādes :Pavisam- 64, bērniem, jauniešiem- 21, pieaugušajiem- 43 .

Pieaugušajiem paredzētajās literatūras izstādēs,  kuru bija vairāk nekā 43, kā piemēru varētu  pieminēt E.Vollesa 140 gadu atcerei   veltīto izstādi : ‘’Izcilais detektīvromānu meistars’’, Lieldienām -’’Augšanceļtīs Dīvs vīn spieja…’’, dzejnieka M.Čaklā 75 gadei :‘’Skaistā jo skaistā dārzā, kur peld ceriņu  laivas…’’, rakstnieka V.Kaijaka piemiņai :‘’Latviešu izcilais romāna meistars’’, ‘’Mīlestībai balti spārni, visu saudzē’’-Valentīna dienai veltīto, veļu laikam-‘’Klīst mākoņi, atmirdz zvaigznes, tur mūžības vārti veras…’’,   adventam veltīto : ‘’Četras sveces klusumā mirdz,  lūgšanā piedalās  katra sirds!’’/A.Celma./

13.Veiksmes stāsti.

Izlasīju  17 grāmatas no ‘’Bērnu žūrijas’’ grāmatām,  visas  bija jaukas, neaizmirstamas un ļoti pamācošas. Skaistām ilustrācijām ‘’apvīta’’ bija ‘’Puķu lodziņš’’,  likās īpatnējs  izklāstījums  par draudzību darbā ’’Brigita un brāļi aļņi’’. ‘’Tā stunda ir situsi, Risto Reperi!’’- arī neparastā izklāstā, savukārt D.Sabitovas ’Cirks lādītē’’ uzreiz piesaistīja gan ar brīnišķīgo draudzības atainojumu, gan ar aizraujošo notikumu izklāstu, arī ar skumīguma ‘’piedevu’’, bet ļoti vērtīga grāmata šķita saturiskā un cilvēcīgo attiecību attēlojuma ziņā.

’Stikla bērni’’ šķita kā detektīvromāna un šausmu romāna apvienojums,  bet patīkami, ka ar skaidru un saprotamu nobeigumu. Taču ‘’Bulta, Zvaigzne un Laī’ - izcila fantastika, ļoti meistarīgi uzrakstīta priekš piedzīvojumu meklētājiem! Jauniešu romāna ’Īstā Rebeka’’ notikumu izklāsts  likās ļoti intriģējošs, varētu būt laba ‘’pamācība’’ pieaugušajiem, lai saprastu, cik tālu drīkst iejaukties  arī pat savējo  bērnu dzīvē. Visnotaļ pārsteidza ‘’Astoņu ziedlapu roze’’, ar tādu kā ‘’ slavas dziesmu  vīriešu kārtas pārstāvjiem’’, kuri iztur arī aukles pienākumus,  bet kopumā ļoti pamācoša, pārdzīvojumiem bagāta,  dvēseliska grāmata. Jauniešiem  ļoti pamācoša ir arī  I.Samauskas ‘’Govs uz bagāžnieka’’. Grāmatu iesākot lasīt  liekas, kas tas par ‘’cirku’’? Tā šķiet sākumā, bet tālāk,  iedziļinoties dzīvnieka smalkajā filozofijā, domas virzienā, uzvedībā, mēs varam’’ vilkt ‘’ paralēles arī ar sevi, kādi esam, vai protam saglabāt draudzību, pastāvēt gan par sevi, gan citiem.

’’Vai otrā grupa mani dzird?’’ varētu būt  kā ‘’mācību līdzeklis ‘’ audzinātājiem, visu nozaru, jo ieteikumi ir noderīgi. Kā favorīte visu grāmatu vidū izceļas ’Zila debess zelta mākoņos’’, visvairāk  ar pārdzīvojumu, smeldzīgo domu, jūtu un notikumu izklāstu, tajā pārsteidz meitenītes spēja saglabāt šo ‘’gribu’’ nepazaudēt  ne zelta mākoņus, ne sauli sirsniņā. Varbūt tāpēc,  ka jubilāres  izcilais bērnības atmiņu atainojums sasaucas arī ar manējo bērnību.

Vēl  par veiksmi uzskatu iekļaušanos ar dzejoli ’’ Naraudi, Mōr!’’ kopkrājumā ‘’Latgales sirdspuksti’’. Pavasarī  pārstāvji no ‘’Bolvu Olūta’’ uzaicināja vietējos fotogrāfus, dzejdarus vai citus literātus aizsūtīt viņiem savus darbus.  Krājumā bija paredzēts ievietot baznīcas, priesterus, Latgales dabas objektus, skaistākās vietas. Fotogrāfs, ko pieteicu no pagasta,  neatsaucās,  bet es aizsūtīju dažus dzejoļus, viens no tiem,  kopā ar citiem autoru darbiem tika ievietots krājumā, par to  ir prieks. Krājums tika uzdāvināts arī man, par to bija gandarījums, jo tas bija patīkams pārsteigums!

Viļakas novada Kupravas bibliotēkas vadītāja Edita Viļuma.

 

Ziemeļvalstu nedēļu atzīmējot./9.11.-15.11./

Tēma- Draudzība.

Izstādes

1.‘’A.Lindgrēnas un citu skandināvu autoru darbi.’’

2.‘’ DRAUDZĪBAS ATAINOJUMS skandināvu autoru darbos.

 

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada novembrim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.’’

10.11.- Mārtiņi.

Tematiskie materiāli, dziesmas,  attēli par tradīcijām Mārtiņos.

01.11.-30.11.

Kupravas b-ka

 ‘’ Reālistiskā romāna meistars’’30.11. amerikāņu rakstniekam M. Tvenam -180/1835.-1910./

Par autora devumu ārzemju literatūras klāstā.

01.11.-30.11.

Kupravas b-ka

‘’Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas, par tevi lūpas lūgsnu vārdus liek’’/Z.Lazda./18.11.-LR proklamēšanas diena.

Par Latvijas  brīvības cīņām neatkarības izcīnīšanu, veltījumi Latvijai dzejā un prozā, citi materiāli.

01.11.-30.11.

Kupravas b-ka

‘’ Sievietes likteņa izgaismotāja ’’08.11.-amerikāņu rakstniecei-M.Mičelai-115/1900.-1949./

Par autores devumu tautai. Biogrāfija, darbi, veltījumi

01.11.-30.11

Kupravas b-ka

‘’ Četras sveces klusuma mirdz, lūgšanā piedalās katra sirds!’’/A.Celma./

29.11.-Adventa sākums./

Par adventa nozīmi. Raksti, dziesmas, tematiskie materiāli par tēmu.

01.11.-30.11.

 

 

   

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada oktobrim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Smagi šņāca egļu meži, pilni saules asariņu’’- par rudeni.

 

Par gadalaiku rudeni. Dzeja, folklora, apraksti.

Bērniem.

01.10..-31.10.

Kupravas b-ka

‘’Cilvēku attiecību dziesminiece’’/5.10.-rakstniecei I.Leimanei-110/1905.-1989./

Par rakstnieces  literāro devumu- viņas biogrāfija.

01.10.-31.10.

Kupravas b-ka

‘’Izcilība latviešu kultūras un tautas vēsturē’’31.10.-folkloristam, publicistam Kr.Baronam-180/1835.-1923./

 Par Krišjāni Baronu, izcilo latviešu folkloras vācēju, viņa  darbības nozīmi latviešu literatūras laukā.

01.10.-31.10.

Kupravas b-ka

‘’ Klīst mākoņi , atmirdz zvaigznes, tur mūžības vārti veras…’’- /oktobris- veļu laiks/

Materiāli- dzeja, apraksti par šo laiku.

01.10.-31.10.

   

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada septembrim.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’’Miķelītis arti gāja…’’

29.09.-Miķeļa diena.

Tematiskie materiāli, dziesmas,  attēli par, svētkiem.

01.09.-30.09.

Kupravas b-ka

 ‘’Latviešu romāna meistars’’2.09.-V.Kaijakam-85/1990.-2013./

Par autora devumu latviešu literatūrā.

01.09-30.09.

Kupravas b-ka

‘’Dar man, tēvs, pastaliņas, skolā iet man gribas!’’ 01.09.- Zinību diena.

Par pirmās skolas dienas , zināšanu nozīmi. Aforismi, dzeja, folklora par tēmu.

01.09.-30.09.

Kupravas b-ka

‘’Latviešu dižgars literatūrā’’11.09.-Rainim-150/1869.-1929./

Par izcilā dzejnieka devumu tautai. Biogrāfija, darbi, veltījumi Rainim.

01.09.-30.09.

Kupravas b-ka

’Angļu rakstnieces piemiņai’’15.09.-A.Kristi-125/1890.-1976./

Dižās detektīvu meistares atcerei veltītā literatūras izstāde.

01.09.-30.09.

 

Citi pasākumi.

1.‘’Latviešu dzejnieki –bērniem’’ dzejdaru darbu izstāde, VELTĪTS DZEJAS DIENĀM SEPTEMBRĪ.

2. Aicinājums –‘’Ataino izlasīto dzejoli zīmējumā!’’  jāuzzīmē  to, ko izlasīji! ..darbus izvietosim izstādēs, arī internetā,/B-KAS MĀJAS LAPĀ/

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada augustam

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Mōci myus žālōt un pīdūd, sevi par tuvōkim zīdot, breineigō Aglonas mōt!’’- 15.08.- Visvv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki.

Garīgi materiāli, dziesmas,  attēli par Aglonu, svētkiem.

01.08.-31.08.

Kupravas b-ka

‘’Bērnu pasaules izpratēja’’ 19.08.-rakstniecei M.Timmai-90/1925.-1962./

Par autores devumu latviešu literatūrā.

01.08-31.08.

Kupravas b-ka

‘’Dieva mīlestības vārdā…’’26.08.- sabiedr. darbiniecei Mātei Terēzei- 105/1910.-1997./

 

Par Mātes Terēzes aktīvo un nozīmīgo darbību.

01.08.-31.08.

Kupravas b-ka

’Lasīt- izglītot savu dvēseli!’’, ieteikumi bērniem lasīšanai.

2015.gada bērnu žūrijas kolekciju izstādes.

01.08.-31.08.

 

 

 

AICINĀM PIEDALĪTIES ''BĒRNU ŽŪRIJĀ ''2015.GADĀ!

2015.gada grāmatu kolekcija:

5+

1. Uldis Auseklis. Bante un tante : jauni dzejoļi bērniem – Rīga: Lauku Avīze, 2014.

2. Mārtiņš Zutis. Nenotikušais atklājums – Rīga: liels un mazs, 2015.

3. Pija Lindenbauma. Brigita un brāļi aļņi – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

4. Tjerī Roberešts. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas – Rīga: Lauku Avīze, 2015.

5. Rainis. Puķu lodziņš – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

6. Juris Zvirgzdiņš. Miega pasaka – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

9+

1. Rūse Lāgerkranca. Mana laimīgā dzīve – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

2. Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. No Rīgas līdz Rīgai : Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā  – Rīga: Pētergailis, 2014.

3. Luīze Pastore. Pazudušais pērtiķis – Rīga: Neputns, 2015.

4. Sinika Nopola. Tā stunda ir situsi, Risto Reperi! – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

5. Ieva Samauska. Ķiķināšanas gadalaiks : Dzejoļi bērniem – Rīga: Lietusdārzs, 2015.

6. Dina Sabitova. Cirks lādītē – Rīga: Lauku Avīze, 2014.

11+

1. Kristīna Olsone. Stikla bērni – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

2. Arno Jundze. Kristofers un Ēnu ordenis  – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

3. Ieva Melgalve. Bulta, Zvaigzne un Laī – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

4. Jānis Baltvilks. Kaķuzirņi un kurmjukārkli – Rīga: liels un mazs, 2014.

5. Ieva Samauska. Govs uz bagāžnieka – Rīga: Pētergailis, 2014.

6. Anna Karija. Īstā Rebeka – Rīga: Lietusdārzs, 2015.

15+

1. R. Dž. Palasio. Brīnums – Rīga: J.L.V., 2014.

2. Sabīne Košeļeva. Rīga-Maskava : 21. gadsimta mīlasstāsts – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

3. Oidira Ava Olafsdotira. Astoņu ziedlapu roze  – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014.

4. Zilie jūras vērši : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

5. Aspazija. Zila debess zelta mākoņos – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

6. Volfgangs Herndorfs. Čiks – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014.

Vecāku žūrija

1. Māris Bērziņš. Svina garša – Rīga: Dienas Grāmata, 2015.

2. Rīka Pulkinena. Patiesība – Rīga: Mansards, 2014.

3. Inga Gaile. Vai otrā grupa mani dzird? : dzejoļi ģimenēm ar bērniem – Rīga: liels un mazs, 2014.

4. Daina Tabūna. Pirmā reize. – Rīga: Mansards, 2014.

GRĀMATAS VĒL NAV VISAS B-KĀ, BET AICINĀM IZLASĪT TĀS, KURAS JAU IR PIEEJAMAS!

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada jūlijam.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Vasariņa atnākdama,

Atnes zaļu villainīti!’’

Materiāli, folklora,  cita satura materiāli par  vasaras tradīcijām.

01.07.-31.07.

Kupravas b-ka

‘’ Franču prozaiķa piemiņai’’26.07- A.Moruā-130/1885.-1967./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

01.07.-31.07.

Kupravas b-ka

‘’ Dziļā humānisma un cilvēcības paudēja’’ 20.07.-žurnālistei, rakstniecei

A.Sk.Gailītei-75

Latviešu tautā iemīļotās daudzo romānu autores darbi, materiāli par viņu.

01.07.-31.-07.

Kupravas b-ka

‘’Latviešu prozaiķi atceroties…’’08.07.- rakstniecei Dz.Rinkulei-Zemzarei-95

Par autores devumu, arī bērnu literatūrā.

01.07.-31.07.

 

Kupravas b-ka

‘’ Ceļosim! Maršruti, apskates vietas Latvijā, citur.’’

Materiāli par tūrismu. Ceļveži, norādes, bukleti, ieteikumi.

01.07.-31.07.

 

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada jūnijam.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Visu gadu dziesmas krāju’’- 24.06.-Jāņu diena.

 

Materiāli, folklora, par Jāņu tradīcijām.

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

‘’Īsti mēs redzam tikai ar sirdi..’’-29.06.franču rakstniekam A. de Sent-Ekziperī -115/1900.-1944./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

‘’Skaistā jo skaistā dārzā, kur peld ceriņu laivas…’’

16.06.rakstniekam, žurnālistam M.Čaklajam-

75/1940.-2003./

Par autora literāro devumu, dzeju, citiem darbiem, biogrāfiju.

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

‘’GRĀMATA-labākais draugs!’’/bibliotekārs iesaka izlasīt/

BĒRNU un jauniešu literatūras ‘’zelta fonds’’

* skolēniem*

01.06.-30.06.

 

Kupravas b-ka

‘’ Vasariņai skaisti rīti saules staru zeltā tīti’’

 

Materiāli- dzeja, aforismi, dainas , stāsti , apraksti par vasaras tēmu.

* bērniem*

01.06.-30.06.

 

Kupravas b-ka

‘’..klausies, bērns, ar savām bērna ausīm-katrs mīļās mātes vārds ir svēts.’’/J.Jaunsudrabiņš.

Par bērnības tēmu.

01.06-30.06.

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’’ Visas bija Jāņu zāles, kas zied Jāņu vakarā…’’  Ziedu kompozīciju izstāde. Aicinājums izveidot izstādei Jāņiem!

01.06.-30.06.

 

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada

maijam

IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums
Īss apraksts
Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Darbs- visas dzīves pamats’’- 01.05.-Darba svētki.

Materiāli, folklora, cita satura literatūra par darba tēmu.

01.05-31.05.

Kupravas b-ka

‘’Jauniešu attiecību atspoguļotājs’’-16.05.- rakstniekam

M.Rungulim-65

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

01.05.-31.05

Kupravas b-ka

’’Nāc, Sv. Gars, Dievs Radītājs!’’- 24.05.-Vasarsvētki.

Par Vasarsvētkiem, to nozīmi kristietībā.
01.05.-31.05.

Kupravas b-ka

’Dievs aicināja Viņa druvā iet…’’08.05.-Pāvestam J.Pāvilam II-95/1920.-2005./

Par pāvestu. B-kā esošā literatūra.
01.05.-31.05.
 

Kupravas b-ka

‘’ Māt, vienu kviešu plāceni, vienu kreklu un skūpstu vienu..’’- 10.05.-Mātes diena.

Materiāli- dzeja, aforismi, dainas , stāsti , apraksti par māti. B-kā atrodamā literatūra.

01.05.-31.05.

CITI PASĀKUMI

Vieta
Pasākuma nosaukums, apraksts
Laiks

Kupravas b-ka

Eseju, aprakstu un dzejas konkurss ‘’Pasaule ir tik milzīga, bet Tu man esi viena…’’- eseja vai dzeja par māti. Uzrakstīt, iesūtīt/iesniegt b-kai. Visiem interesentiem!

01.05.-31.05.
 
 

Bibliotēka informē.

Par jaunieguvumiem/kuri ienākuši b-kā/ abonementā, b-kas mājas lapā, uz ziņojumu dēļa tiek izvietota informācija. Par pasākumiem, arī  kuri galvenokārt skar kultūras jomu, var uzzināt Viļakas domes mājas lapā- http://vilaka.lv/par novada b-kas jaunumiem-

http://vilakabiblio.wordpress.com/

 

savukārt par mūsu b-kas aktualitātēm, novadpētniecību, izstādēm, jaunumu sarakstiem, pagasta vēsturi un citu b-kas mājas lapā- http://www.bibliotekas.lv/kuprava

B-kā ik mēnesi tiek izliktas 5-6 dažādas literatūras izstādes -romānu, nozaru, tematiskās, veltījumu un daudzas citas  B-kā ir vien 6 žurnāli, bet elektroniski/b-kā/ var lasīt 70 žurnālu , laikrakstu , vien ieejot adresē news.lv , Lursoft laikrakstu b-kā, nav vajadzības pasūtīt ne ‘’Praktisko Latvieti’’, ‘’Latvijas Avīzi’’, Neatkarīgo Rīta Avīzi, ’’Sporta Avīzi’’ un daudzus citus izdevumus.

Bibliotēku nedēļā ir izlikta ļoti plaša izstāde par dzīvniekiem/suņiem/ .Interesenti var iepazīties, izlasīt , uzzināt ne vien par vizuālajā jomā, bet atrast informāciju piemēram, par pirmo palīdzību sunim, kā suni dresēt, par suni-glābēju gan reālajā, tiešā nozīmē, gan psiholoģiski.

Interesējošo grāmatu/ja b-kā nav/ var pasūtīt vai reģiona robežās vai SBA kārtā/, arī no Rīgas b-kām. Dažreiz vajadzīgo var atrast novada b-kās.

B-kā ir tematiskie materiāli/dzeja, ticējumi svētkiem./, novadpētniecības mapes par pagastu.

Uz ziņojumu dēļa/interneta lietošanas telpā/ tiek regulāri ievietots: svarīgākie atzīmējamie svētki, konkursi, paziņojumi, aktivitātes novadā, reģionā, republikā, izgriezumi no laikraksta ’’Viļakas Novadā’’.

Bibliotēku nedēļā:20.04.026.04.

Moto- ‘’Pastāvēs, kas pārvērtīsies’’

Izstādes.

1.       Vadmotīvi  Raiņa un Aspazijas dzejā./izstādē- bērnu, jauniešu literatūra./

2.       Bibliotēka- vieta informācijas iegūšanai./vēsture, uzskaite, ko var uzzināt b-kā/

3.       ’’Suns- pēdējais eņģelis, ko Dievs atstājis virs zemes…’’-dzīvnieku mīļiem- literatūra par suņiem- viss, kas b-kā atrodams; nozaru literatūra, daiļliteratūra, bērnu, jauniešu lit-ra./

Viļakas novada bibliotēku darba plāns

2015.gada aprīlim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Ūsiņš jāja pieguļā…’’-23.04.-Ūsiņi.

 

Materiāli, folklora, materiāli par Ūsiņu dienas tradīcijām.

01.04-30.04.

Kupravas b-ka

‘’Izcilais detektīvromānu meistars’’ 01.04.-E.Vollesam-140/1875.-1932./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

01.04.- 30.04.

Kupravas b-ka

‘’Augšamceltīs Dīvs vīn spieja..’’-05.04.,06.04.-Lieldienas-Kristus augšāmcelšanās svētki.

Par Lieldienām- folklora, materiāli, attēli.

01.04.-

30.04.

Kupravas b-ka

’Franču romānistu pieminot..’’02.04.- E. Zolā-175 /1840.-1902./

Par franču rakstnieka  Emīla Zolā dzīvi, darbiem, nozīmīgumu literatūrā.

01.04.-30.04.

Kupravas b-ka

‘’ Grāmata- mūsu saullēkts rītausmā’’-02.04.- starptautiskā bērnu grāmatu diena.

Par jaunāko bērnu un jauniešu literatūrā. Apskats, izstādes.

01.04.-30.04.

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

Atklāj ANDERSENA PASAKAS!/izlasīt, uzzīmēt kādu pasakas varoni/sakarā ar autora 210g. atceri.

01.04.-30.04.

 

  

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada

martam

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas

 b-ka

‘’Pavadā kā pērles sienas, senās, mīļās bērnu dienas…’’16.03.-dzejniecei Aspazijai-150/1865.-1943./

Par dzejnieces piepildīto dzīves un darba mūžu;  darbi, literatūra par viņu.

02.03.-31.03.

Kupravas

b-ka

‘’ Latviešu stāstu un romānu meistars’’16.03.- rakstniekam A.Jansonam-100/1915.-1989./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

02.03.-31.03.

Kupravas

 b-ka

‘’Svētā mierā, sāpēs mūžīgās…’’ 25.03.- komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Par 25.marta izsūtīšanu. Daiļdarbi, dokumentālie vēstījumi, atmiņas.

02.03.-31.03.

Kupravas

 b-ka

‘’PŪPOLU SVĒTDIENA- LIELĀS CIEŠANU NEDĒĻAS SĀKUMS’’

Materiāli par gavēni, Pūpolu svētdienu.

02.03.-31.03.

 

Kupravas

 b-ka

‘’Viss dzīves mīļums nāk no sievietes…’’-8.marts- Starptautiskā sieviešu diena.

Materiāli- dzeja, aforismi, dainas , stāsti , apraksti par sievietes nozīmi.

02.03.-31.03.

 

 

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada

februārim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Kupravas b-ka

‘’Visu gadu naudu krāju,

Sveču dienas gaidīdama..’’

02.02.- Sveču diena.

Materiāli, folklora, garīga satura materiāli par Sveču dienas tradīcijām.

Kupravas b-ka

‘’Latviešu senatnes atspoguļotājs’’16.02-J. Janševskim-150 /1805.-1931./

Par rakstnieka literāro devumu- romāniem, stāstiem, viņa biogrāfija.

 

Kupravas b-ka

‘’Metens brauca pār Daugavu,

Cūkas ausis kulītē’’ -17.02.-Meteņa diena.

Aizgavēņa jeb Meteņa tradīciju apskats- folklora, materiāli, attēli.

 

Kupravas b-ka

’Kas gan tevi ,Jēzu ,saitēs sēja..’’-18.02- Lielā gavēņa sākums.

Materiāli par gavēni.

 

Kupravas b-ka

‘’ Mīlestībai balti spārni-

Visu saudzē..’’/V.Ļūdēns./

Materiāli- dzeja, aforismi, dainas , stāsti , apraksti par mīlestības tēmu.

 

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’’ Tiem, kuri mīl un vēlas būt mīlēti’’

Veltījums Valentīndienai- sirsniņattēls, dzejolis, eseja, uzruna utt.  * visiem*

02.02.-28.02.

 

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2015.gada

janvārim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Lai Jaunā gadā visas dienas

Kā zelta vārpas pilnas līkst!’’/01.-Jaungada diena./

Par Jaungadu- ticējumi, dzeja, folklora. Tematiskās mapes, materiāli no krājuma, interneta.

02.01.-31.-01.

Kupravas b-ka

‘’ Ar dzīvām būtnēm uz ‘’tu’’-07.01.angļu zoologam, rakstniekam D.Darelam- 90/1925.-1995./

Par rakstnieka literāro devumu , viņa biogrāfija.

02.01.-31.01.

Kupravas b-ka

’’Zvaigznei mirdzūt ķēniņi trejs pi jō atnōce…’’-06.01.- Zvaigznes jeb Triju ķēniņu diena.

Par Zvaigžņu dienu tautas ticējumi, dainas, folklora par šo tēmu. Tematiskie materiāli.

02.01.-31.01.

Kupravas b-ka

’Pavasara dziesminieks’’-25.01.- dzejniekam F.Bārdam-135/1880.-1919./

Par rakstnieka īso, bet piepildīto mūžu, literāro devumu mums.

02.01.-31.01.

Kupravas b-ka

‘’Krievu stāstu meistars’’29.01.-rakstniekam A.Čehovam-155/1860.-1904./

Izstādē tiks izlikti krievu autora Antona Čehova daiļdarbi, apraksti par viņa dzīvi, daiļradi, utt.

02.01.-31.01.

Kupravas b-ka

‘’Iedvest ziedā dzīvību…’’16.01- rakstniecei A. Saksei-110/1905.-1981/

Rakstnieces darbi, citi materiāli.

02.01- 31.01.