Viļakas novada Kupravas bibliotēka

2016.gads.

 

Viļakas novada Kupravas pagasta bibliotēkas

teksta pārskats par 2016.gadu.

1.Bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

   Kupravas pagasts atrodas Viļakas novada rietumu daļā. Tas pēc platības ir mazākais pagasts gan novadā, gan Latvijā. Tā teritorija ir 3,7 km2.Kupravā ir daudznacionāla vide, ciematā  dzīvo latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi, moldāvi un citi, latvieši ir apmēram 48,5 %. Ciemata centrā atrodas dzīvojamās mājas un sabiedriskās ēkas. Pagastā lielu daļu teritorijas aizņem bijušās rūpnīcas ēkas un būves. Centrā darbojas pagasta pārvalde, bibliotēka, doktorāts, veikals, pasta nodaļa. Darbojas etnogrāfiskais ansamblis, kā arī skolēnu vokāli instrumentālais ansamblis.

Kupravas bibliotēka ir dibināta 1953.gadā. Tās

 Galvenie uzdevumi ir : saglabāt esošās vērtības –literatūras fondu, novadpētniecības materiālus, popularizēt tos.

Galvenā misija: nodrošināt pieeju informācijas tehnoloģijām, bibliotēkas un  pagasta vēstures veidošana,  saglabāšana un popularizēšana.

Uzdevumi: sniegt teksta, skaitliskās atskaites, saglabāt un papildināt, atjaunot bibliotēkas krājumu, sniegt informāciju par jaunumiem bibliotēkā, rūpēties par informācijas tehnoloģijām, sadarboties ar citām bibliotēkām.

2016.gadā  bibliotēkas vadītājai ir saglabājusies nepilnā slodze, 4 darba dienu nedēļa, bibliotekāres ziņā  ir arī  telpu uzkopšanas darbi.

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi, izmaiņas pārskata periodā bibliotēkas darbībā nav notikušas.

2.Finansiālais nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

 

2014

2015

2016

Kopā (EUR)

9107

9330

9413

Pašvaldības finansējums

9107

9330

9413

Citi ieņēmumi:

-

-

 

t.sk. maksas pakalpojumi

-

-

-

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi

-

-

-

t.sk. VKKF finansējums

-

-

-

t.sk. citi piešķīrumi

-

-

-

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

 

2014

2015

2016

Izdevumi kopā (EUR)

9107

9330

9413

Darbinieku atalgojums (bruto)

5138

5475

5835

Krājuma komplektēšana

680

721

729

 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa nodrošinājums.

Bibliotēka no jauna nav nekā iegādājusies, tomēr būtu nepieciešamas jaunākas mēbeles, bet

,iztikt var ar to, kas ir, jāiztiek, jo budžeta ietvaros arī nekas cits nav paredzēts. Labākā stāvoklī varētu būt elektrības instalācija, sanitārais mezgls/b-kā nav tualetes, vecas, 70.gadu rozetes, lampas utt./ Bibliotēkā iztiekam ar nolietotām mēbelēm, paredzēts nav nekas arī 2017.gadā.

Pārskata periodā remontdarbi netika veikti.

Bibliotēkā ir pieejami pieci datori/lietotājiem/, savukārt darbiniekam – viens, pie kura  ir pieslēgts printeris un multifunkcionālā iekārta.

Bibliotēka ir pietiekami  nodrošināta ar tehnoloģijām, lietotājiem to ir pietiekami, vienīgi reizēm ir problemātiski strādāt pie darba datora ir darbiniekam, jo tas ir novecojis, interneta ātrums ir lēns, mājas lapu veidojot, rodas problēmas, jo tas notiek ļoti lēni,  reizēm rodas arī citas problēmas.

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

5

apmierinošs

Būtu vēlams jaunāks modelis/darbinieka dat./

Plānie klienti

-

-

-

-

Multifunkcionālās iekārtas

1

1

labs

Viena iekārta, gan darbiniekam, gan lietotājiem

Printeri

1

1

labs

Printeris-1/lieto, ja nestrādā multifunkcionālā iekārta/

Kopēšanas iekārtas

-

-

-

-

Skeneri

-

-

-

-

Citas iekārtas

-

-

-

-

 

4.Bibliotēkas personāls.

Kupravas  bibliotēkā strādā 1 darbinieks, nepilnu slodzi, 4 darba dienas nedēļā, tāds ir novada domes rīkojums.

Par bibliotekāri strādāju no 1987.gada, par bibliotēkas vadītāju  no 2009.gada, kopējais darba stāžs ir 29 gadi, pavisam ir iegūti 30 kursu sertifikāti, savukārt 2016.gadā piedalījos lektorijā, 5 lekcijās.

2016.gadā bibliotēku darbiniekiem tika piedāvātas  lekcijas : 24.09.-‘’Latvijas valstiskuma veidošanās un Latgales loma tajā/vadīja I.Runce/, 1.oktobrī :’’Latgales ceļš uz Latvijas valsti’’/vadīja H.Soms/, tad 15.oktobrī:‘’Reliģiskais faktors Latgalē valstiskuma veidošanās kontekstā’’/vadīja A.Priede./, 12.novembrī:’’Zemes jautājums Latgalē’’/vadīja Vl.Malahovskis./ , 3.12.’’Latgale citu Latgalē dzīvojošos tautību skatījumā’’/vadīja V.Lukaševičs./Vissaistošākā bija lekcija tieši par zemes jautājumu, arī lektors jautājumu izklāstu pasniedza vienkārši, saprotami un saistoši.

2016.gadā iegūtie apliecinājumi: Tie ir pieci: 2016.g. 17.martā izsniegts apliecinājums Nr.1/2016 Balvos, dalība seminārā Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem/3 stundas/.

2016.g. 24.maijā izsniegts apliecinājums Nr.859 par mācību semināra ‘’Latvenergo klientu pašapkalpošanās portāls Elektrum.lv’’ apguvi/2 stundas/.

2016.g. 24.maijā izsniegts apliecinājums par tēmas ’’Infografiku veidošana’’/3 stundas/.

2016.g. 5.oktobrī izsniegts apliecinājums nr.13/2016 par dalību seminārā Balvu reģiona b-ku darbiniekiem/4 stundas/.

2016.g.decembrī izsniegts apliecinājums Nr.73/2016 par dalību  lektorijā ‘’Latgales ceļš pretī Latvijas valstij/1915.-1920./.Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem’’/15 stundas/

Piedalījos 5 Balvu reģiona bibliotekāriem rīkotajos semināros: 2016.g. 24.februārī, 2016.g. 17.martā, 2016.g. 24.maijā, 2016.g. 5.oktobrī, 2016.g. 20.decembrī.

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

  Lietotāji  izmanto 4 datorus, piektais gan netiek izmantots/ļoti novecojis/,  visvairāk  izmantots ir darbinieka dators, no kura tiek veikta izdruka, kopēšana, skenēšana. Multifunkcionālā iekārta, kura ir pievienota pie darbinieka datora,  veic kopēšanu un skenēšanu, izdruku,   ja ir nepieciešams.

  Pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tādi cilvēki pagastā ir, bibliotēka ir 2.stāvā, tādiem cilvēkiem praktiski nav pieejama, jo lifta/pacēlāja/nav, viņiem  nav par bibliotēku interese bijusi, atsevišķus cilvēkus, kuriem ir problēmas ar b-kas apmeklēšanu, apgādā radinieki/krājuma izmantošana, izdruka, utt./

  Lietotāji pārsvarā ir seniori, mājsaimnieces un bezdarbnieki. Regulāru bibliotēkas apmeklētāju nav daudz,  ir tādi, kuri apmeklē iestādi dažreiz gadā. Seniori ir apzinīgākie lietotāji gan krājuma izmantošanā, gan atzīmējami kā kārtīgākie lietotāji no visām grupām.

 Krājuma izmantotājiem/arī jebkuram interesentam/, ir iespēja izmantot elektronisko katalogu, jo no 2008.gada b-kas jaunieguvumus ievada katalogā, tas ir kopkatalogs, kur var gan pasūtīt , gan rezervēt izdevumu, gan atrast kas vajadzīgs, iepazīties ar visa reģiona bibliotēku krājumiem, kuri ir ievadīti elektroniskajā kopkatalogā. Kā darbinieks izmantoju katalogu, lai atrastu vajadzīgo izdevumu, apskatītos citu bibliotēku krājumus.

 Pieejamība pakalpojumiem ir no 8.00- 16.30 pirmdien, otrdien, ceturtdien un no 12.30-16.30 trešdienās un piektdienās.

Bezmaksas pakalpojumi bibliotēkā:

·         Krājuma izmantošana,

·         Uzziņu sniegšana,

·         SBA pakalpojumi.

Maksas pakalpojumi:

·         Lāzerprintera izdruka,

·         Kopēšana,

·         Skenēšana.

Lietotāji izmanto abonementa pakalpojumus, ir  arī tādi, kuri izmanto vienīgi interneta sniegtās iespējas, citi savukārt labprāt lasa periodiku. Visvairāk  tiek pieprasīti :Ziemeļlatgales laikraksts „Vaduguns’’, žurnāli „Ievas Stāsti’’ un „Ievas Veselība’’, „Lata Romāns’’, tiek lasīts  arī  bibliotēkai dāvinātais žurnāls „IR’’. Lietotāji bibliotēkai grāmatas un žurnālus arī dāvina, tie gan nekur netiek uzskaitīti, vienīgi uz eksemplāra atzīmējot, ka tas ir dāvinājums: ‘’Zintnieks’’, ‘’Patiesā Dzīve’’, citus. Lietotāji ir izteikuši vēlmi pēc kādreiz abonētā  žurnāla‘’Рыболов’’, kurš ir domāts makšķerniekiem, bet  tādu vēlmju  ir maz. 

Tabula "Bibliotēkas pamatrādītāji"

 

2014

2015

2016

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

94

91

88

-3% ; -3%

t. sk. bērni

29

25

25

-12%; 0%

Fiziskais apmeklējums

3916

2558

2711

-34%;  +6%

t. sk. bērni

1303

820

727

-31%; -11%

Virtuālais apmeklējums

910

4409

8696

+383%; +96%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

-

-

-

-

Izsniegums kopā

5979

5697

5617

-5%; -1%

t. sk. grāmatas

1761

1981

2002

+1%; +1%

t. sk. Periodiskie izdevumi

2185

2049

2145

-6%; +5%

t. sk. bērniem

1515

1086

881

-27%; -19%

Lietotāji % no iedz. Skaita apkalpes zonā

21

23

22

+1%; -2%

Iedzīvotāju skaits

420

401

402

-4%;  +0%


Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2014

2015

2016

 

 

 

 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

9

10

5

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

0

27

4

 

 

 

 

Pagasta iedzīvotāju skaits ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī, lietotāju skaits samazinās, ir daudz neuzskaitīto lietotāju, jo ģimenēs lasa vairāki, bet uzskaitīts tiek viens. Pēdējā desmitgadē novērojama tendence-  lasīt mazāk ,ne vien jauniešu vidū, pieaugušajiem arī, jo aktuālais moments sabiedrībā ir gan ekonomiskā situācija, gan sadzīviska rakstura problēmas.

Sniegtās uzziņas un to tēmas:

Pavisam tika sniegtas 52 tematiskās uzziņas, ieskats dažas no tām:

·         Par valsts svētkiem,

·         Par dievībām,

·         Par svētku atzīmēšanu,

·         Par Austrālijas dabu, utt.,

·         Par B. Skrindu,

·         Garīga satura materiāli/baznīcas, priesteri./,

·         Par Lieldienu svētkiem,

·         Par Jāņu atzīmēšanu,

·         Par Mātes dienu, citiem svētkiem,

·         Par svētkiem gada garumā/citāti, folklora, dzeja utt./,

·         Par 18.novembra svētkiem,

·         Par dažādām slimībām,

·         Par lavandu.

Materiāli, apraksti un fotogrāfijas tika aizsūtītas Balvu Novada muzejam, Balvu Centrālās bibliotēkas kultūrvēstures datu bāzei. Šim nolūkam tika  arī sagatavoti un atlasīti materiāli par garīgu tēmu.

Ja uzziņu nevaru izpildīt,  to adresēju Balvu  Centrālās bibliotēkas darbiniekiem.

Galvenokārt tiek pieprasīti dzejas citāti, ir bijuši jautājumi par dažādiem augiem,  arī dziesmu notis, u.c.

Pieprasījumu izpildē izmantoju galvenokārt Balvu Centrālās bibliotēkas krājumu, citu, novada bibliotēku krājumu izmantošanu sarežģī tas , ka ir transporta problēma, jo uzziņu izpilde vai grāmatas nodošana ļoti aizkavējas, lietotājiem ‘’laiks ir nauda’’.

6.Krājums.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

2014

2015

2016

Finansējums krājuma komplektēšanai

680

728

729

t.sk. pašvaldības finansējums

680

728

729

grāmatām

390

451

451

t.sk. bērnu grāmatām

203

138

49

periodiskajiem izdevumiem

290

270

278

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

1,62

1,82

1,82

      Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta, tā paredzēta 2017.gadā.

  Finansiālais stāvoklis ir apmierinošs, pagasta bibliotēkai līdzekļu tā papildināšanai ir pietiekami, vienīgi vairāk jāiegādājas literatūra svešvalodās, jo pagastā ir liels cittautiešu īpatsvars.

  Krājuma apgrozība ir maza, jo lietotāju skaits krasi samazinās, vajadzība pēc krājuma arī samazinās, lietotājiem aktīvi izmantojot internetu, tāpēc  interese par krājumu zūd. Lietotājiem ir bijusi vēlme pēc atsevišķiem periodikas izdevumiem, bet līdzekļi papildus tās pasūtīšanai vairāk nav paredzēti. Periodikas izdevumu apgrozība ir pietiekoša, žurnālus un laikrakstus lasa aktīvāk, nekā krājumu.

 

Tabula “Krājuma rādītāji”

 

2014

2015

2016

Jaunieguvumi

510

207

451

Grāmatas

437

133

338

t.sk. latviešu daiļliteratūra

64

21

23

t.sk. bērniem

157

21

11

Izslēgtie dokumenti

713

548

585

Krājuma kopskaits

5612

5271

5137

t.sk. grāmatas

5307

4919

4767

t.sk. periodiskie izdevumi

287

333

350

Grāmatu krājuma apgrozība

0,3

0,4

0,4

Periodisko izdevumu apgrozība

7,5

6,2

6,1

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Datubāze

2014

2015

2016

Letonika

15

16

13

Lursoft

0

0

0

Datu bāzes bibliotēkā galvenokārt izmanto darbinieks, lietotāji tās izmanto samērā maz.

Norakstīšana.

2016.gadā tika norakstīti 571eksemplārs 471eiro vērtībā.

Iemesls

Eksemplāri

Summa /EUR/

Nolietotie

571

471

Kopā

571

471

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162850.pdf- par krājuma veidošanas vadlīnijām.

   Krājuma veidošana notiek atbilstoši pagasta bibliotēkas lietotāju interesēm, krājuma attīrīšana norit regulāri, ik gadu norakstot ap 800 eksemplāru, arī 2017.gadā ir paredzēts attīrīt krājumu no saturā novecojušas un nolietotās  literatūras.

Krājumu papildināju, izmantojot atsūtītos SIA ‘’ Latvijas Grāmata’’ jaunumu sarakstus, individuālā komersanta ‘’Virja AK’’ pakalpojumus, ievērojot lietotāju pieprasījumus, lasītāju vēlmes un intereses. Tika veikti pirkumi, izmantojot izdevniecības Zvaigzne ABC piedāvājumus un pakalpojumus. Krājumu arī papildināja dažādi ziedojumi- individuālie, autoru, kā arī biedrību un iestāžu dāvinājumi.

  2016.gada nozīmīgākie jaunieguvumi bibliotēkā: D.Avotiņas, I.Baueres,N.Ikstenas , Ē.Kūļa darbi, arī V.Sineļņikovs „Izproti savu slimību’’, P.Jevdokimenko ”Jūsu slimību cēloņi’’, „Cāļa zupa dvēselei. Atbildētas lūgšanas’’, „Cāļa zupa mātes dvēselei’’, N.V.Pīls  „Pozitīvās domāšanas spēks’’, Dž Fennela „Saruna suņu valodā’’,  dāvinājumi : „Monsinjors Pēteris Vilcāns’’ ,I.Šaicāne „Sports Ziemeļlatgalē’’, D.Stīlas, F.Ņeznanska darbi, svešvalodā- A.Mariņinas un citu autoru darbi.

  Pagasta bibliotēkā krājuma komplektēšana norit atbilstoši MK kabineta noteikumiem, 2016.gadā par prioritāti izvirzīju oriģināldarbu iegādi. Bibliotēkā lietotāju ir maz, aktīvi lasošie vēlas ikreiz jaunāku literatūru, iepirkta tiek arī  izklaidējoša satura literatūra, jo tās izvēli nosaka lietotāju vēlmes.

2016.gadā bibliotēka abonēja 6 žurnālus un 2 laikrakstus.

Bibliotēkas krājums: 5137eksemplāri, jaunieguvumi : 338

Bibliotēkas fonda papildināšana.

Avots

Eksemplāri

Summa /EUR/

Pirkumi

90

451

Individuālie dāvinājumi

10

83

Bezatlīdzībā nodotie

18

107

No Viļakas novada b-kas

221

1037

Kopā

339

1678

 

7.Darbs ar bērniem, jauniešiem.

Pavisam krājuma papildināšanai tika izlietoti 451 EUR , iegādājoties 338 jaunas grāmatas, no kuriem 11 jaunas grāmatas par 49 EUR bērniem un jauniešiem.

Bibliotēkā ir 88 lietotāji, no kuriem 25 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18.gadiem. Bibliotēkas fonds, kurš domāts bērniem un jauniešiem,  ir apmierinošs attiecībā pret lietotāju skaitu šajā grupā, fonds tiek maz apgrozīts, jo lasa galvenokārt ieteicamo literatūru, kura jāizlasa skolu programmās, kā brīva laika kavēkli grāmatu vai kā izzinošo līdzekli izmanto samērā maz. Pozitīvs moments ir tas, kad vecvecāki reizēm vasarā atnāk ar mazbērnu, lai kopīgi izvēlētos lasāmvielu vai, lai palīdzētu atrast vajadzīgo grāmatu. Metodiskie ieteikumi par bērnu , jauniešu literatūras iegādi,  tiek sniegti bibliotekāru semināros, kuros tiek ieteikts, ko varētu labāk iegādāties, taču jāņem  vērā arī  savu lietotāju vēlmes un vajadzības. Lietderīgi ir pasmelties idejas, ko iegādāties, aplūkojot Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapu,  sadaļu  bērniem. Sadarbība visu gadu ir ar pasākumu organizatori pagastā, kura aktīvi izmanto arī bērnu krājumu, gan gatavojoties pasākumiem- kopējot dziesmu notis, dziesmu vārdus, izmantojot dzejoļu , dziesmu grāmatas gan citātiem, gan dažādu ideju meklēšanai un arī noformēšanai. Bērnu prasmes pilnveidot var, gan iesakot lasāmās, burtojamās grāmatas, bilžu grāmatiņas, kas bibliotēkā ir pieejamas. Ir jautāts pēc ābecēm, rēķināšanas/matemātikas/, grāmatām, krāsojamajām, valodu apguvei un citām.

Gada laikā tika izliktas vairākas zīmējumu izstādes: ’Balta, stalta ziema nāca’’, ‘’Uzzīmē savu sirdi’’, ‘’Man pieder brīnums- pirmā strazda dziesma’’,  ‘’Velte māmiņai’’, ‘’Vasariņa- ziedu māte’’, ‘’Rudens nāca sētiņā’’, ‘’Mūsu mazie draugi’’, ‘’…svētīga nakts drīz nāks, eņģeļi gavilēt sāks…’’. Bērniem un jauniešiem paredzētā literatūra ir 754 vienības, vēl 2017.gadā  ir paredzēts atlasīt un norakstīt nolietoto  un saturā novecojušo literatūru.

Bērniem un jauniešiem tika izliktas 32 literatūras popularizēšanas izstādes. Par ieteikumiem, ko lasīt, tika izlikta izstādes : Grāmatas, kuras ir vērts izlasīt”’, „Pasaki, ko tu lasi un es pateikšu, kas tu esi…’’, „Iesakām izlasīt!’’2016.gadā tika  izlikta izstāde Lieldienām: ’’Agri lēca saulīte Lieldienu rītiņu, pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti!’’, savukārt 23.aprīlim, Ūsiņa dienai: ’’Pār kalniņu Ūsiņš jāja ar akmeņa kumeliņu’’, Mātes dienai- ‘’Kā mātes sejā visā raugos…’’. Rakstnieces D.Zigmontes piemiņai , jauniešiem tika izlikta izstāde ‘’Latviešu stāstu meistari pieminot’’, bet A. Brigaderes atcerei- ‘’…kad Annele nebūtu gājusi, brīnumu pavadīta?’’Arī rudenī, par gadalaika skaistumu, dzejas, prozas , tematisko materiālu izstāde  mazajiem :’’Rudens ceļ jau zelta pilis’’.

 Sakarā ar skolas likvidāciju bērni  un jaunieši apmeklē citas novada skolas, bibliotēkā iegriežas retāk, galvenokārt brīvlaikos. Apmeklējot bibliotēku, viņi tomēr vispirms steidz pie datora, ne tik daudz pie grāmatu plaukta. Pusaudži  izpilda savus uzdotos skolas darbus : prezentācijas, mājas darbus, izmantojot datoru. Mazajiem lietotājiem ir lieliska izvēle grāmatu klāstā, tiek arī piedāvāts žurnāls „Spicīte’’, kā arī iepriekšējo gadu žurnālu numuri  :”Ezis’’, „Zīlīte’’, „Sīrups’’, „Avene’’ un citi. No grāmatu jaunieguvumiem bērniem un jauniešiem piedāvājam vairākus izdevumus, piemēram L.M. Montgomerijas „Annai no „Zaļajiem jumtiem’’ piepulcējās romāna turpinājumi  :„Anna no Eivonlijas’’, „Anna no Salas’’, vēl E. Blaitones „Piedzīvojumu pils’’, dzejas almanahs „Garā pupa’’, mazajiem :„Dziedātprieks’’, „Puika un niķis’’,  „Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi’’ un citus.

No 2016.gada vairs nepiedalāmies ‘’Bērnu žūrijas’’ projektā, jo nav ne ieinteresētības , ne pašu bērnu skaita, lai gan iekļautās grāmatas ir skaistas un būtu noderīgas.

8.Novadpētniecības darbs.

Bibliotēkā ir izveidotas un tiek izmantotas 45 tematiskās mapes, pagaidām materiālu ir nedaudz, bet ir iecere tās regulāri papildināt, pievienojot jaunus aprakstus, materiālus, fotogrāfijas.

Izmanto samērā regulāri, materiālu apkopojumu popularizējam bibliotēku nedēļā, arī uzliekot izstādes par kādu tēmu, par pagasta vēsturi, garīgām tēmām. Pieprasīti  ir materiāli par bijušo drenu cauruļu rūpnīcu, pagasta vēsturi, citi. Tos izmanto seniori, studenti, skolnieki, citi interesenti gan faktu , gan aprakstu, fotogrāfiju ieguvei.

Mape „Kupravas bibliotēkas vēsture’’ papildināta ar materiālu par dzejas pēcpusdienu- afiša „ Kāpt mīlestības kalnā’’, foto.

Mape Kultūras dzīve pagastā’’-ar materiāliem no interneta par etnogrāfisko ansambli, foto. Mape Kupravas nesenā pagātne’’ ar materiālu no laikraksta ‘’Vaduguns’’ 2016.g. 16.09.: I.Tušinska „ Rūpējas par esošā saglabāšanu’’/par ielu asfaltēšanu, skolu utt./

Līdztekus esošajām mapēm no jauna iekārtoju 6 mapes par tiem priesteriem, kuri ir kalpojuši Kupravas draudzē un  viens kalpo vēl šobrīd. Tā kā viņi bija un ir pazīstami, aprakstu veidot ir vienkārši, vēlāk ik gadu par katru materiāli tiks papildināti un pievienoti  jau esošajiem.

Pr. St.Lisovskis. Par viņu tiku aizsūtījusi materiālus Balvu centrālās bibliotēkas kultūrvēstures datu bāzei, ir vēl saglabājušās fotogrāfijas , priesteris atmiņā palicis kā vienkāršs, labestīgs, zinošs. Pr. P.Vilcāns. Par šo priesteri  ir izdota  grāmata. Priesteris ilgstoši kā dekāns  ir kalpojis Viļakas draudzē, papildus apkalpojot arī Kupravas  un Liepnas draudzes, atmiņā palicis  kā ļoti erudīts, inteliģents, strādīgs/ tika veicis remontdarbus baznīcā/, pieklājīgs, patīkams un draudzīgs.

Pr. O.Aleksāns, arī ilgstoši bijis Viļakas katoļu draudzes vadībā , papildus strādājot Kupravas, arī Liepnas  katoļu draudzēs,  bija ļoti labestīgs, kluss un vienkāršs, neuzkrītošs, ar priekšzīmīgu stāju un inteliģenci.

Pr.J.Kornaševskis, tāpat kā iepriekš minētie, apkalpoja vairākas draudzes, kurš tagad kalpo Rīgas draudzēs, atminamies kā apsviedīgu, prasīgu, kolorītu,  apveltītu ar skaļu, skaistu balsi.

Savukārt  Pr.R.Broks- jauns, daudzsološs , čakls darbos, bieži tiek pārcelts uz citām draudzēm, arī apkalpo vairākas draudzes, ir iecienīts jauniešu vidū.

Patreizējo ‘’draudzes ganu’’ Pr.F.Šneveli , kurš jau vairākus gadus ir mūsu,  Kupravas draudzē, mēs, arī citas draudzes apbrīnojam  par izturību,  par inteliģenci, vienkāršību, humora izjūtu, atsaucību un daudzajām prasmēm.

Ērģelnieki , tāpat kā priesteri, ir cilvēki , kuri pelnījuši ar savu darbu, izcilajām dotībām , balsīm, nesavtīgo kalpošanu cilvēkiem un Dievam gadu desmitiem , lai par viņiem neaizmirstu. Fr.Logins , pazīstams ne vien kā  mūsu novadnieks, kurš strādājis vairākās draudzēs, komponējis daudzas dziesmas, bija arī apveltīts ar ļoti skaistu, varenu balsi, strādātgribu, spēju organizēt, saliedēt un iedrošināt. Bija ilgstošs arī Kupravas draudzes ērģelnieks,  strādāja kā draudzes kora vadītājs , būdams izcils, nenovērtējams, talantīgs un dzīves gudrs cilvēks, tomēr  reizē nezaudējot arī vienkāršību un labestību.

St. Baranovskis, - ļoti vienkāršs kā cilvēks, arī kā ērģelnieks,  kopā dziedot baznīcā , atmiņā palicis kā zinošs, labestīgs un patīkams inteliģents cilvēks.

Vēl mūsu pusē tika muzicējuši daudzi ērģelnieki, par kuriem vēl jāapkopo materiāli- J.Dupuža, S.Luguza, M.Vancāne un citi.

Vācot novadpētniecības materiālus, bieži izmantoju materiālus, rakstus no  laikrakstiem:„Vaduguns’’, „Viļakas Novadā’’, „Gaismas Taka’’, „Katoļu Baznīcas Vēstnesis’’, žurnālus „ Katōļu Dzeive’’, „Ejiet un Māciet’’ , „Mieram Tuvu’’ un citus, arī garīga satura grāmatas, kā arī materiālus no dažādiem interneta portāliem.

Nedaudz materiālu ir digitalizēti, par Kupravu, tās vēsturi, bibliotēku, citām ar to saistītām tēmām var uzzināt ieejot bibliotēkas mājas lapa, sadaļā < Novadpētniecība bibliotēkā>novadpētniecība

Izveidotās mapes ir iecere papildināt,   arī materiāli tiek vākti nepārtraukti,  laika gaitā  vēl atsevišķi jāizdala materiāli par kultūras dzīvi pagastā, savākts ir daudz, tikai jāizveido sistēma, kā to sagrupēt un  uzskatāmi sakārtot.

9.Projektizstrāde.

2016.gadā bibliotēka netika izstrādājusi projektus.

10.Publicitāte.

Par bibliotēkas maksas pakalpojumiem, darba laiku var uzzināt, ieejot tās mājas lapā, sadaļā <B-kas darba laiks, adrese, pakalpojumi>

maksas pakalpojumi

http://www.bibliotekas.lv/kuprava, mājas lapa

Bibliotēkas mājas lapā ievietoju daudz informācijas, gan jaunāko, gan to, kura varētu noderēt lietotājiem. Pieejamās datu bāzes bibliotēkā:

www.letonika.lv,  https://www.lursoft.lv/

Tā kā bibliotēkas mājas lapu lietotāji apmeklē samērā bieži, tajā ievietoju gan tematiskos, gan novadpētniecības  materiālus. 2016.gadā mājas lapas sākumlapā ievietotas 4 bildes par etnogrāfisko ansambli -4 bildes, apraksti, tad vēl  papildinātas lapas  ’’Brāļu kapi’’, ‘’Kupravas Romas katoļu draudze’’, ‘’Draudzes locekļu atmiņas’’, ‘’Skolas vēsture’’ un citas.

2016.gadā bibliotēkas mājas lapai  bijuši 8563 apmeklējumi.

Bibliotēkas mājas lapā  tika pievienoti apraksti, lapā ~Tematiskie materiāli~10 raksti, lapā~ Grāmatas, kuras vērts izlasīt~ 23apraksti , 28 attēli, lapā ~Jaunākās grāmatas~ 7 saraksti, 9 attēli, lapā ~ 2016.gads~ darba plāni visiem gada mēnešiem, papildināta arī lapa par novadpētniecību.

11.Sadarbības tīkla raksturojums.

Laba sadarbība ir ar Viļakas novada pašvaldību, pagasta kultūras darba organizatori, ar Balvu un Viļakas novadu muzejiem, ar reģiona bibliotēkām, visciešākā ar Balvu Centrālās bibliotēkas darbiniekiem, sadarbība vērtējama kā apmierinošas, ir vēlme vairāk sadarboties ar sava, Viļakas novada kolēģiem, bet ļoti būtiska ir transporta problēma.

12.Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.

Sadarbība ir apmierinoša. Tiek izmantoti izdevniecību atsūtītie  saraksti. Ļoti izdevīgi ir tas,  ka grāmatas, kad bibliotēkas tās pasūta, vēlāk tiek atvestas uz apstrādes nodaļu, kur vēlāk varam saņemt, kad  tās ir ievadītas elektroniskajā katalogā.

Visciešākā sadarbība ir izveidojusies ar Balvu CB kolēģiem. 2016.gadā  bibliotēku darbiniekiem

tika piedāvātas  lekcijas : 24.09.-‘’Latvijas valstiskuma veidošanās un Latgales loma tajā/vadīja I.Runce/, 1.oktobrī :’’Latgales ceļš uz Latvijas valsti’’/vadīja H.Soms/, tad  15.oktobrī:‘’Reliģiskais faktors Latgalē valstiskuma veidošanās kontekstā’’/vadīja A.Priede./, 12.novembrī:’’Zemes jautājums Latgalē’’/vadīja Vl.Malahovskis./ , 3.12.’’Latgale citu Latgalē dzīvojošos tautību skatījumā’’/vadīja V.Lukaševičs./Vissaistošākā bija lekcija tieši par zemes jautājumu, arī lektors jautājumu izklāstu pasniedza vienkārši, saprotami un saistoši.

Pielikumi.

2016.gada septembrī  Viļakas novada bibliotēkā piedalījos dzejas pēcpusdienā ‘’Kāpt mīlestības kalnā’’ Tiku godināta gan kā jubilāre, gan kā dzejniece, tas viss man bija mūžā pirmoreiz, tāpēc emociju guvu ļoti daudz!

Pieaugušajiem tika izliktas 28 literatūras izstādes

‘’Dod saules gaviles un dailes spēku paust’’, ‘’Magonītes, pīpenītes, vasariņas krāšņumiņš’’, ‘’Marijas svētki Aglonā’’, ‘’Bet paliek ilgas, kas sauc uz māju…’’, ‘’…nāk Ziemassvētki ar svētvakaru’’

Viļakas domes mājaslapā tiek ievietoti visi jaunumi, gan kultūras, gan bibliotēku aktualitātes. Viļakas novada dome, kultūra kultūra.,kur var iepazīties ar visām novada bibliotēkām. bibliotēkashttp://vilaka.lv/index.php?page=kultura-

Literatūras krājuma popularizēšanai pavisam tika izliktas 60 literatūras popularizēšanas izstādes, no kurām pieaugušajiem-28, savukārt bērniem un jauniešiem paredzētās -32.

Veiksmes stāsti.

Izlasīt labu grāmatu ir veiksme. Viena no bibliotēkā esošajām , kuru iesaku izlasīt, ir-

KenfīldsDž. ’’Cāļa zupa dvēselei. Atbildētas lūgšanas’’

’Vārdos izteiktajās lūgšanās mēs sarunājamies ar Dievu, domās izteiktajās – viņš runā ar mums. Tieši tad Dievs sevi dāvā mums.’’- tā sacījusi Māte Terēze.

Grāmata fascinē  un pievelk ar reālu 101 stāstu, kuros ietverti brīnumi, cerības, ticība, dievišķā palīdzība un lūgšanas spēks. Grāmatā atainots, cik Dievs daudz palīdz, vārdiski tiek pierādīts, ka lūgšana, kura apvieno lielu cilvēku kopu, spēj no ‘’nāves ķetnām’’ gan izraut sirgstošo, gan palīdz daudzās , šķietami neglābjamās situācijās. Grāmatas varoņi ir neizdomāti, tie visi ir reālas personas. Vienkārši cilvēki, bet ar milzīgu paļāvību uz Dievu, gadās arī neticīgie, bet tie, kuri saņēmuši Dieva glābjošo pieskārienu ,sāk pēkšņi ticēt! Lūgšanai ir milzīgs spēks, jo īpaši tad,  ja tā nāk no patiesas, mīlošas sirds, ja tā var aptver  vai visu pasauli, piemēram, lūdzot par mazu, neglābjami slimu bērnu. Darba dokumentālie vēstījumi kārtējo reizi pierāda, cik liela nozīme ir ticēt Dievam, ka vajag paļauties uz viņu, lūgties ik dienu, nenogurstoši, neatlaidīgi, ticot un cerot…

Ļoti iedvesmojoša grāmata, kura noderīga ikviena cilvēka dzīvē, kuru būtu grēks neizlasīt un neuzzināt dievišķā spēka klātbūtni.

Liela veiksme, iegādājoties Dž. Kenfīlda grāmatas, visas , no sērijas ‘’Cāļa zupa dvēselei’’ ir neparastas, dziļi aizkustinošas, dvēseli bagātinošas un neatkārtojamas. Tajās ir apkopoti  neparasti vēstījumi, grāmatas ir daudzu autoru kopdarbs. Gan, iedziļinoties notikumos par cilvēku glābšanu, gan mazo draugu – dzīvnieku ‘’pestīšanu’’ no dzīves negācijām, visus darbus caurvij milzīga mīlestība uz visu dzīvo, spēja ‘’uzburt’’ gaismu tuneļa galā, ataino  to reālo palīdzību, ko sniedz Dieva roka.

Lūgšana ir sirds valoda, ja cilvēks lūdzas vien tad, kad izmisis, tad patiesi nemīl Dievu. ‘’Tu lūdzies, kad esi nelaimē un trūkumā, vai tu nevarētu lūgties arī pāri plūstoša prieka un pārpilnības brīžos?’’/H.Džibrāns./ Savukārt Dž.Belija norāda :’’ Laba cilvēka lūgšanas pat no visdziļākā apakšzemes cietuma nonāks debesīs un saņems svētību’’.

Ne mazāk ‘’svētīgi’’ bija  izlasīt vēl vienu, vienreizēju grāmatu, kuras ieteikumi  palīdz pārvarēt problēmas.

Arī N.V.Pīls ‘’Pozitīvās domāšanas spēks’’ ir vērtīga un izzinoša grāmata. Neparasts,  psiholoģisks vēstījums, dokumentāls, pamācošs, ar piemēriem ‘’iz dzīves’’, ar atsauci uz Dievu, jo bez viņa nedrīkstētu ne dzīvot, ne domāt,  ne eksistēt.

Pozitīvas domas rada apkārt pozitīvu gaisotni, cilvēks iztēlojoties ko sev, spēj to arī radīt, ne uzreiz kā uz burvju mājienu, bet ar laiku.

Grāmata ir pārpilna ar atziņām, padomiem, ieteikumiem, kā dzīvot, kā atrast izeju no bezcerīgām situācijām, kā ticēt sev un mīlēt sevi. ‘’Esiet pilnīgi dabiski! Lūdziet Dievu, lai viņš izdziedina jūsu mīļos, to jūs no sirds vēlaties, tāpēc – lūdzu, izdari to! Iesaku jums izrunāt vārdu LŪDZU tikai vienu reizi. Pēc tam savās lūgšanās domājiet par Viņa labsirdību. Šāda pārliecināta ticība caur Dieva mīlestības apliecinājumu palīdzēs atbrīvot dziļos garīgos spēkus un prieku, šis prieks jums palīdzēs’’, tā iesaka autors.

 

2017.21.01.                                       Viļakas novada Kupravas bibliotēkas vadītāja Edita Viļuma.

 

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada decembra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Detektīvu pasaulē’’ 24.12. D.H.Čeizam-110/1906.-1985./

Par amerikāņu autora dāsno literāro darbību, bagāto mūžu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Latviešu prozas meistars’’25.12.-rakstniekam Z.Skujiņam-90

Par latviešu rakstnieka Zigmunda Skujiņa plašo literāro darbību un mūžu.

Visu mēnesi.

Kupravas b-ka

’’Ar Latgali vārdos un sirdī’’24.12.-Fr. Kempam-140 /1876.-1952./

Par publicista, sabiedriskā darbinieka  darbību

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ SLAVA TAM KUNGAM UN GAVILĒ PRIEKS;

Latvijas zemei Dievs svētības sniedz!/A.Rode/

Dzeja, proza, tematiskie materiāli par svētkiem.

24.,25.12.-Ziemassvētki.

 Visu mēnesi

 

Kupravas

b-ka

’’…nāk Ziemassvētki ar svētvakaru, kā sudraba svečturis pasaule šķiet’’

Par Ziemassvētkiem.

Visu mēnesi

Kupravas

b-ka

‘’…zvanu skaņas virmo gaisā, Vecā gada stundas drūp.’’/P.Jurciņš./

31.12.- Vecgada diena.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Jēzus silītē dus’’ velte Jēzus bērniņam. Par tēmu sagatavot veltījumu  Jēzus bērniņam.

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada novembra mēnesim

IZSTĀDES

 

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Latviešu romānu meistares jubilejā’’ 04.11.-rakstniecei D.Avotiņai- 90

Par autores dāsno literāro darbību, bagāto mūžu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’..tā tava zeme, tava valsts, ko pats tu guvis cīņā garā…’’/V.Plūdonis-11.11.-Lācplēša diena.

Par varoņu dienu- materiāli, dzeja, aforismi, apraksti, proza, tematiskie materiāli

Visu mēnesi.

Kupravas b-ka

‘’Mārtiņam gaili kāvu…’’

10.11.-Mārtiņdiena.

Materiāli par Mārtiņiem dzeja, apraksti, ticējumi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ AK, Latvija, tu esi un tu skani, ar dzīvajiem, ar mirušiem, ar mani’’18.11.- LR proklamēšanas diena.

Dzeja, proza, tematiskie materiāli par valsts svētkiem.

 Visu mēnesi

 

Kupravas

b-ka

 

‘’ADVENTA VAINAGĀ SVECEITES DADZAM…’’

 

27.11.- Adventa sākums

PAR ADVENTA laiku- garīga literatūra, materiāli, dziesmas.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Ziemeļvalstu autoru pasaku valstībā’’

Ziemeļvalstu b-ku nedēļai.

14.11.-20.11.

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada oktobra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

‘’….kad Annele nebūtu gājusi , brīnumu pavadīta?’’1.10.-rakstniecei A.Brigaderei-155/1861.-1933./

 Par autores darbiem, biogrāfiju, apraksti par rakstnieci.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Retais stāstnieces talants’’13.10.rakstniecei M.Svīrei-80/1936/

Par rakstnieces izcilajiem prozas darbiem, biogrāfiskie dati.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’..miglā asaro logs..27.10.-dzejniekam A.Čakam-115/1901.-1950./

Autora dzīves un darba gājums. Daiļdarbi, atsauces par dzejnieka daiļradi.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’ Bālo zēnu atainojums latviešu literatūrā’13.10-rakstniekam J.Porukam-145/1871.-1911./

Par autora devumu tautai; grāmatas, darbi, apraksti par viņu.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Es pateicos tev, skolotāj, mans sirmais

Par sirdi liesmaino, ko tu man devi’’02.10.-Skolotāju diena.

Par skolotāju dienu- dzeja aforismi, prozas apraksti, tematiskie materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas

bibliotēka

‘’…kur debess mājokļos tālos salido cilvēku dvēseles’’- izstāde veļu laikam.

Veļu laikam- folklora, dzeja, tematiskie materiāli.

Visu

mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada septembra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

‘’ Godinot izcilo režisoru’’- 26.09.-J.Streičam- 90

 Par izcilā latviešu režisora devumu , viņa mūžu.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Bet paliek ilgas, kas sauc uz māju, vēl paliek ilgas, kad nav vairs sirds.’’/K.Skujenieks./

05.09.- dzejniekam Kn.Skujeniekam-80

Pazīstamā latviešu dzejnieka  jubilejā izstāde par viņa mūža gājumu, plašo daiļradi.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Dzejot- atklāt savu dvēseli tautai…’’. Par mūsdienu latviešu dzejniekiem.

A.Slišāns, I.Zandere, U.Auseklis,

A.Rancāne, J.Peters

Viņu darbi, dzīves gājums.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Ak, tu, sila Miķelīti, tavu gardu alutiņu…’’-29.09.- Miķeļdiena.

Par Miķeļiem. Folklora, dzeja, tematiskie materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Rudens ceļ jau zelta pilis…’’..par rudens veltēm.

Par rudeni- gleznaināko gadalaiku ; dzeja, proza, folkloras materiāli, ticējumi.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Viļakas nov.b-ka

Pasākuma nosaukums, apraksts

dzejas pēcpusdiena /piedalīšanās/

Laiks

23.09.

Kupravas bibliotēka

 

ZĪMĒJUMU Izstāde. Tēma- ‘’Rudens nāca sētiņā’’/no zīmējumu konkursiem; arhīvs./

Visu mēnesi, arī

oktobrī

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada augusta mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

‘’ Marijas svētki Aglonā’’

 15.08-Vissv.J.Marijas debesīs uzņemšanas sv. Garīga satura raksti, grāmatas, dziesmas par tēmu.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Mellenītes, brūklenītes vasariņas gardumiņš’’

Par ogām vasarā.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Latviešu jauniešu stāstu meistare’’04.08.- rakstniecei, tulkotājai R.Kalpiņai- 50

 

Autores dzīves un darba gājums. Daiļdarbi, atsauces par rakstnieces daiļradi.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Latviešu muzikologa un pazīstamā komponista piemiņai’’

30.08.- O.Grāvītim-90

/1926.- 2015./

Par komponista devumu tautai; dziesmas, apraksti par viņu.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Iesakām izlasīt!’’

Interesantākās grāmatas bērnu un jauniešu literatūras klāstā.

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada jūlija mēnesim

 

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Magonītes, pīpenītes vasariņas krāšņumiņš’’

Materiāli par ziediem

01.07.-31.07.

Kupravas b-ka

‘’ Vasariņai skaisti rīti’’

Materiāli par vasaru.

* skolēniem

01.07.-31.07.

Kupravas b-ka

‘’ Gleznotājs un mākslas vēsturnieks’’20.07.-I.Lancmanim-75

Par autoru- darbi, par viņu, materiāli no interneta .

01.07.-31.07.

Kupravas b-ka

‘’ Pasaki, ko tu lasi un es pateikšu, kas tu esi..’’

 

Piedzīvojumu grāmatu izstāde.

* skolēniem.

01.07.-31.07.

Kupravas bibliotēka

Zīmējumu izstāde ’’Vasariņa- ziedu māte’’

.No zīmējumu krājumiem.

1.-31.augustam

 

 

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada jūnija mēnesim

 

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Jānītim treji vāri,

Visi treji appušķoti!’’

24.06.- Jāņu diena

Materiāli par Jāņiem.

01.06.-30.06..

Kupravas b-ka

‘’ Kur priecīga Jāņa māte, tur priecīga līgošana!’’/23.06.- Līgo diena./

Materiāli par Jāņu dienu-tematiskie, folkloras.

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

‘’Piedzīvojumu romāna meistars’’22.06.-angļu rakstniekam H.R.Hegardam-160/1856.-1925./

Par autoru- daiļdarbi, par viņu, materiāli no interneta .

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

‘’Latviešu stāstu meistari pieminot’’ 07.06.- rakstniecei D.Zigmontei- 85/1931.-1997./

 

Par autores devumu latviešu literatūrā.

01.06.-30.06.

Kupravas b-ka

‘’ Putni dzied, mežs gavilē, debesu mirdzumā laistās koki…

 

Par dabas skaistumu vasarā.

01.06.-30.06.

 

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’’  Jāņi zīmējumos’’/no konkursu materiāliem.

 

01.06.-30.06.

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada maija mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

‘’ Vasarsvētki- Sv.Gara atnākšanas svētki.

 15.05.- Vasarsvētki. Garīga satura raksti, grāmatas dziesmas par tēmu.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’04.05.- LR neatkarības atjaunošanas diena.’’

Par Latvijas neatkarības cīņām. Publicistika, dokumentāli vēstījumi, daiļdarbi.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Dod saules gaviles un dailes spēku paust…’’/V.Belševica./

30.05.-dzejniecei V.Belševicai-85/1931.-2005./

Autores dzīves un darba gājums. Daiļdarbi, atsauces par dzejnieces izcilo daiļradi.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Vēsturisko notikumu atainotājs’’05.05.-poļu rakstniekam H.Senkevičam-170/1846.-1916./

Poļu rakstnieka atcerei-viņam veltītā izstāde. Tajā –viņa romāni, apraksti, biogrāfijas dati.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’No ābeļzariem pašus baltos ziedus es tavās delnās gribu purināt’’8.05.-Mātes diena.

Mātes dienai- proza, dzeja, folkloras, tematiskie materiāli par tēmu. Vairākas izstādes – pieaugušajiem, bērniem atsevišķi.

Visu mēnesi

 

No 18.-24.04.Bibliotēku nedēļa. Motīvs: Attiecības, sadarbība, kopiena.

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada aprīļa mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

‘’Bērnības atmiņu atainotājs’’06.04.E.Birzniekam-Upītim-145/1871.-1960./

Autora darbi bērniem, pieaugušajiem, rakstnieka biogrāfija, par viņu.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Reālisma paudēja angļu literatūrā’’21.04.-angļu rakstniecei Š.Brontē-200/1816.-1855./

Autores darbu un biogrāfijas apskats. Oriģinālvalodā, svešvalodā.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Kas , birzīte, tev uzsedza

Tādu zaļu villainīti?

Man uzsedza silta saule

Pavasara lietutiņš.’’

Par pavasari, putniem. Ticējumi, dainas, dzeja. Iespieddarbi, tematisko materiālu mapes par pavasara tēmu.

·         Skolēniem.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Pār kalniņu Ūsiņš jāja ar akmeņa kumeliņu…’’

23.04- Ūsiņa diena.

Par pavasara tradīcijām, svinamām dienām.

·         Skolēniem.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

’’Pagasta vēsturē ielūkojoties...’’

Par novadpētniecību bibliotēkā.

/Bibliotēku nedēļas ietvaros/

Visu mēnesi

Kupravas

bibliotēka

‘’…man pieder brīnums- pirmā strazda dziesma ’’Zīmējumu izstāde/no b-kas arhīviem par pavasara tēmu//b-ku nedēļas ietvaros/

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada marta mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

‘’Silti glāsta saules stari, sveiksim atkal pavasari!’’/P.Sils/

Par pavasari- dzeja, folklora tematiskie materiāli, , attēli, prozas apraksti.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

’’Pūpolu svētdiena- Lielās ciešanu nedēļas sākums.’’

Gavēnis, 20.03.-Pūpolu svētdiena. Materiāli, literatūra par šo laiku.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘Agri leca saulīte

Lieldienu rītiņu,

Pats Dieviņš staigāja

Pa zaļu zālīti’’   27.,28.03.-Lieldienas

Lieldienas. 2 izstādes par Lieldienu tēmu. Folklora, tematiskie materiāli, garīga satura literatūra.

 

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’…tik manu senču svēto zemi

Lai spēju tautai pasargāt’’/J.Akuraters/

25.03.- Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Literatūra par izsūtīto likteņiem.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

’Lieldien brāļi alu dara, Lieldien kāra šūpolītes!’’-zīmējumu izstāde par Lieldienu laiku, pavasari.

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2016.gada februāra mēnesim.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

‘’Par lācēnu Tobiasu un citiem’’.13.02-

J.Zvirgzdiņam-75

Autora darbi, biogrāfija.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Vizi, vizi, Metenīti!’’

09.02.- Meteņi.

Par Aizgavēņa/Meteņa/ tradīcijām- folklora, dzeja, materiāli

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’Mīlēt- tas ir kā taurenim baltam sisties pret stiklu’’-14.02.- Valentīndiena.

Par Valentīndienu, mīlestības tēmu; dzeja, folklora, tematiskie materiāli

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēka

‘’ 10.02.- Lielā gavēņa sākums.

Par gavēni; garīga satura literatūra

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas bibliotēka

’’ Ieskats pagasta vēsturē! Par pagastu laika griežos, novadpētniecības materiālu izstādes.

Visu mēnesi

 

Viļakas novada bibliotēku darba plāns 2016.gada janvārim.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Tā tava zeme, tava valsts, ko pats tu guvis  cīņā garā’’/V.Plūdonis./

 

Materiāli par 21.janvāra barikādēm.

01.01.-31.01..

Kupravas b-ka

‘’Cik lapiņu bērziņā , tik raibumu cimdiņā’’

Rokdarbi ziemas dienām.

01.01.-31.01.

Kupravas b-ka

‘’Lai sarmas kumeļi balti Jaungada laimi nes līdz!’’- 01.01.-Jaungada diena.

 

Materiāli par Jaungadu- dzeja, apraksti, vēlējumi.

01.01.-31.01.

Kupravas b-ka

‘’ Grāmatas-domu kuģi, kuri nes savu dārgo kravu no paaudzes uz paaudzi’’

 

Romāni pieaugušajiem./par cilvēku attiecībām./

01.01.-31.01.