Viļakas novada Kupravas bibliotēka

2017.gads.

 

 Viļakas novada Kupravas bibliotēkas darba teksta pārskats par 2017.gadu.

  

 

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums.

Viļakas novada Kupravas bibliotēka atrodas Balvu reģiona Viļakas novadā, Kupravā.

Ciemata centrā strādā pagasta pārvalde, pasts, doktorāts, veikals, bibliotēka. Pagastā darbojas etnogrāfiskais ansamblis, skolēnu vokāli instrumentālais ansamblis ‘’Strautiņš’’.

Kupravas bibliotēka ir dibināta 1953.gada novembrī, par vadītāju tajā no 1987.gada strādā Edita Viļuma.

Bibliotēka ir iekārtota bijušajās bērnu dārza telpās, tajās 2009.gadā tika veikts remonts.

Pagastā ir 367 iedzīvotāji, taču deklarējušies ir krietni mazāk, bibliotēkas lasītāju skaits ir 84. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto, lai apmeklētu abonementu, veiktu izdruku, kopēšanu, lietotu interneta pakalpojumus.

Pārskata periodā  bibliotēkai juridiskajā statusā izmaiņas nav notikušas, arī akreditācija nav notikusi,  tā ir paredzēta tuvākajos piecos gados.

2.Finansiālais nodrošinājums.

Finansiālais nodrošinājums ir pietiekams, lai bibliotēka varētu veikt savas pamatfunkcijas.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

 

2015

2016

2017

Kopā (EUR)

9330

9413

9272

Pašvaldības finansējums

9330

9413

9272

Citi ieņēmumi:

-

-

-

t.sk. maksas pakalpojumi

-

-

-

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi

-

-

-

t.sk. VKKF finansējums

-

-

-

t.sk. citi piešķīrumi

-

-

-

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

 

2015

2016

2017

Izdevumi kopā (EUR)

9330

9413

9272

Darbinieku atalgojums (bruto)

5495

5835

5559

Krājuma komplektēšana

721

729

678

 

2017.gadā bibliotēka ir iegādājusies 2 pufus un  2 paklājus.

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

5

Apmierinošs, taču darbiniekam būtu vēlams jaunāka modeļa dators, 2005.g.

 

Plānie klienti

-

-

-

-

Multifunkcionālās iekārtas

1

1

Labs;/2008.gada iekārta; būtu vēlams jaunāks modelis /

Viena iekārta, gan darbiniekam, gan lietotājiem

Printeri

1

1

labs

Maz izmanto

Kopēšanas iekārtas

-

-

-

-

Skeneri

-

-

-

-

Citas iekārtas

-

-

-

-

 

Informācijas tehnoloģijas.

 

Tehnoloģija

Atbalsta iegādi

Gads

Dators bvectoroffice

VVBIS piegāde

2005

Monitors HP FlatPanel L1706

VVBIS piegāde

2005/darbinieka dators/

Monitors HP 1502

 

2005

Dators Vector AK09.M18

Publisko b-ku attīstības projekts

2008

DatorsVector AK09.M18

Publisko b-ku attīstības projekts

2008

Dators Vector AK09.M18

Publisko b-ku attīstības projekts

2008

Dators VectorAK09.M18

Publisko b-ku attīstības projekts

2008

Krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX-2160N

Publisko b-ku attīstības projekts

2008

Melnbaltais lāzerprinteris HPLaserJet 1020

Pašvaldības līdzekļi

2006/norakstīts/

Printeris Samsung ML-3050

Pašvaldības līdzekļi

2007

Bezvadu interneta pieslēgums

b-ku attīstības projekts

2007

 

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 5 datori, no kuriem reāli izmanto 4, un viens ir darbiniekam. Darbinieka dators tiek izmantots no 2005.gada, datori, kuri paredzēti lietotājiem-nedaudz jaunāki, tajos labāk darbojas internets,  arī programmas.

Ir iecere datoru/neizmantoto, novecojušo /skaitu samazināt.

Remontdarbi pārskata periodā nav veikti.2018.gadā būšot pārcelšanās uz citām, mazākām telpām.

4.Bibliotēkas personāls.

Bibliotēkā strādā viens darbinieks,  ir nepilna darba slodze, 4 darba dienas nedēļā.

2017.gadā tika apmeklēti  6 semināri, kuros tika ietverti arī lektoriji :

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem notika 2017. gada 19. decembrī, ”Elektronisko atbalsta sistēmu izmantošana literatūras izziņas un popularizācijas procesā bērniem un jauniešiem ”Aigars Andersons, Mg.oec., Mg.sc.comp.

’Novadpētniecības lasītavas krājuma jaunieguvumu apskats’’ Sarmīte Vorza, Balvu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības lasītavas  vecākā bibliotekāre

‘’Atziņas no apmeklētajām konferencēm, semināriem’’.

2017.gada 16.novembrī notika lekcija ievirzē “Es stāstu. Tu ieklausīsies.

Kultūras iestāžu tēls publiskajā vidē” lektore Edīte Husare, Maģistra studiju programmas “Reģionālie mediji un komunikācija” studente.

2017.g. 1.novembrīnotika seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem,

Atziņas no apmeklētajām konferencēm, Latgales reģiona bibliotēku konference, par reģiona galveno bibliotēku metodiķu semināru, lekcija ’’Interaktīvās nodarbības bērniem un pusaudžiem’’.

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem notika2017. gada 14.septembrī,

Informācija par projektu ” Mentora pakalpojumi bezdarbniekiem” Maruta Castrova  (Pieaugušo neformālās izglītības centra “ Azote” vadītāja)

Lekcija +praktiskais darbs +darbs grupās “Pozitīvas domāšanas nozīme mūsdienīgā saskarsmē”

Andrejs Zagorskis( Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs)

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem notika 2017. gada 16. maijā,

‘’Informācija par Lietotāju apkalpošanas konferenci’’; Ingrīda Supe (Balvu  Centrālās bibliotēkas lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja)

‘’Pārskats par literatūru bērniem un jauniešiem 2016. Gadā’’ ;Ligita Pušpure (Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja)

’E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa’’; Māra Jēkabsone( LNB Bibliotēku attīstības centra  vadītāja)

‘’Ieskats cilvēktiesībās. Par Tiesībsarga biroja darbu’’; Natālija Vecgaile, LR Tiesībsarga biroja vecākā juriste

2017.g.10.martā notika seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem:

‘’ Izmaiņas internetbanku darbībā’’; Marija Voika( Balvu Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre)

‘’Kā bibliotekāram kļūt par labu palīgu moderno tehnoloģiju laikmetā’’ ,Evita Arule (Balvu Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre)

‘’Valsts valodas likums’’, Dzintra Skrūzmane (Valsts valodu centra Valodas kontroles departamenta  vecākā inspektore)

‘’Uzņēmuma  “Latvijas Grāmata” prezentācija’’ ,Ojārs Piliņš (“Latvijas grāmata” Bibliotēku apkalpošanas nodaļas vadītājs); visos semināros: diskusijas un aktuāli darba jautājumi.

2017.gadā izsniegtie apliecinājumi:

2017.gada 16.maijāizsniegtais apliecinājums Nr.6/2017 par dalību seminārā Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem , tēmas „E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa’’, ‘’Ieskats cilvēktiesībās. Par Tiesībsarga biroja darbu’’, ‘’Pārskats par literatūru bērniem un jauniešiem 2016.gadā’’.

2017.gadā izsniegtais apliecinājums Nr.43/2017 pa dalību semināros un lektorijos , tēmas : A. Zagorskis. ’Pozitīvās domāšanas nozīme mūsdienīgā saskarsmē’’

I.Krūmiņa. ‘’ Interaktīvās nodarbības bērniem un pusaudžiem’’

E. Husare ’Es stāstu. Tu ieklausīsies. Kultūras iestāžu tēls publiskajā vidē’

A.Andersons ’Elektronisko atbalsta sistēmu izmantošana literatūras izziņas un popularizācijas procesā bērniem un jauniešiem’’.

No semināra tēmām bibliotekārajam darbam noderīgākā bija prezentācija  par uzņēmuma ‘’Latvijas Grāmata’’ piedāvājumu, kā arī apskats par jaunieguvumiem bērnu un jauniešu literatūrā.

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

 

 

2015

 

2016

 

2017

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

91

88

84

-3%;-4 %

t.sk. bērni

25

25

20

0%; -20%

Fiziskais apmeklējums

2558

2711

2496

+6%;  -8%

t.sk. bērni

820

727

614

-11%; -14%

Virtuālais apmeklējums

4409

8696

6286

+96%; -28%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

-

-

-

-

Izsniegums kopā

5697

5617

5020

-1%;-11%

t. sk. grāmatas

1981

2002

3444

+1%;+71%

t.sk. periodiskie izdevumi

2049

2145

1576

+5%;-25%

t.sk. bērniem

1086

881

798

-19%;-9%

Bibliotekārais aptvērums % no iedzīv.skaita

23

22

23

-2% ; -4%

t.sk.bērni, jaunieši līdz 18.g.

82

82

63

0 %; -22%

Iedzīvotāju skaits

401

402

367

0%; - 9%

Bērnu, jauniešu skaits

30

30

31

 0%; +2%

Tā kā 2017.gadā ir samazinājies lasītāju skaits, attiecīgi mazāks ir gan apmeklējumu, gan izsniegumu skaits. Grāmatu izsniegums ir palielinājies, arī jaunās grāmatas lietotāji bibliotēkā var saņemt par brīvu, jo  iegādāties veikalos tās ir par dārgu. Lasa jau tie paši lietotāji, jaunus lasītājus piesaistīt ir grūti, dažiem no viņiem trūkst intereses par lasīšanu. Ir tādi apmeklētāji, kuri aprobežojas ar norakstīto grāmatu izņemšanu, par lietotāju pat nepierakstoties. Galvenā atruna pieaugušajiem, lai nebūtu lietotājs b-kā ;nav laiks lasīt,  citi lasot jau citur- interneta vietnēs,  periodiku, savukārt citiem esot veselības problēmas.

Pieejamība pakalpojumiem ir no 8.00- 16.30 pirmdien, otrdien, ceturtdien un no 12.30-16.30 trešdienās un piektdienās.

Bezmaksas pakalpojumi bibliotēkā:

·       Krājuma izmantošana,

·       Uzziņu sniegšana,

·       SBA pakalpojumi.

Maksas pakalpojumi:

·       Lāzerprintera izdruka,

·       Kopēšana,

·       Skenēšana.

Abonementa pakalpojumus izmanto pārsvarā mājsaimnieces, pensionāri un bezdarbnieki. Viņi izvēlas galvenokārt izklaidējoša satura literatūru: detektīvus, romānus par mīlestību, sadzīvi, attiecībām. Pieejamība iestādei  viņiem ir apmierinoša. Tā īsti nav apmierinoša tiem skolēniem, kuri mācās novada un citās skolās, jo b-ka sestdien , kad viņiem ir brīvdiena, nestrādā, savukārt skolēnu brīvdienās bibliotēka ir pietiekami apmeklēta, vismaz vairāk tiek izmantoti datori.

Bibliotēkas pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām ir samērā slikti pieejami, jo bibliotēka atrodas ēkas 2.stāvā, ēkā ir vēl citas iestādes, kuras atrodas1.stāvā. Situācija ir jārisina kompleksi. Invalīdus, kuri lieto bibliotēkas pakalpojumus, apkalpo radinieki, piegādājot viņiem vajadzīgo/grāmatas, izdrukas , uzziņas materiālus utt./

Bibliotēkā vienmēr var atrast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Ir lietotāji, kuri interneta sniegtās iespējas izmanto retāk, tādējādi paliekot uzticīgi grāmatām, arī bibliotekāra ieteikumiem , gan izvēloties lasāmvielu, gan meklējot uzziņas.

2017.gadā bibliotēkā tika sniegtas apmēram 33 uzziņas, galvenokārt tematiskās, ieskats dažās no tām:

Ø  Par valsts svētkiem,

Ø  Par latvju dievībām,

Ø  Par Jaungada svētkiem cittautiešiem,

Ø  Par Kupravas DRC /materiālus/,

Ø  Par Meteņu atzīmēšanu,

Ø  Par rūpnīcas vēsturi/fotogrāfijas, materiāli/,

Ø  Dzeja un materiāli 8.marta svētkiem,

Ø  Dziesmu teksti,

Ø  Par Lieldienu svētkiem,

Ø  Dziesmu notis un teksti,

Ø  Par ārstniecības augiem,

Ø  Par ūdensaugiem,

Ø  Folklora dažādiem svētkiem,

Ø  Citas. 

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2015

2016

2017

 

 

 

 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

10

5

12

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

27

4

3

 

Bibliotēkā vēl nav ‘’ALISES’’ programmas, 2018.gada pirmajā pusgadā tiks uzsākta gatavošanās tai, lai ievadītu grāmatas elektroniskajā katalogā. Balvu CB elektronisko katalogu izmantoju, lai iepazītos ar jaunākajiem grāmatu sarakstiem, izpildītu lietotāju pieprasījumus, meklētu informāciju.

 

6.Krājums.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

2015

2016

2017

Finansējums krājuma komplektēšanai

728

729

678

t.sk. pašvaldības finansējums

728

729

678

grāmatām

451

451

388

t.sk. bērnu grāmatām

138

49

70

periodiskajiem izdevumiem

270

278

290

Finansējums komplektēšanai kopā

998

1955

862

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

1,82

1,82

1,85

         

Tabula “Krājuma rādītāji”

 

2015

2016

2017

Jaunieguvumi

207

451

177

Grāmatas

133

338

90

t.sk. latviešu daiļliteratūra

21

23

12

t.sk. bērniem

21

11

5

Izslēgtie dokumenti

548

585

1157

Krājuma kopskaits

5271

5137

4157

t.sk. grāmatas

4919

4767

3777

t.sk. periodiskie izdevumi

333

350

358

Grāmatu krājuma apgrozība

0,4

0,4

0,9

Periodisko izdevumu apgrozība

6,2

6,1

4,4

 

Bibliotēkas fonda papildināšana.

Avots

Eksemplāri

Summa /EUR/

 

 

 

Pirkumi/Domes līdzekļi/

64

388

Bezatlīdzībā nodotie, dažādie dāvinājumi

27

184

Kopā

91

572

 

No visa fonda elektroniskajā katalogā ir ievadītas2443vienības, vēl 1639 eksemplāri ir jāievada, tas ir apmēram 39% .Grāmatu skaits ir 3777, vēl krājums  2018.gadā  ir paredzēts attīrīt un atlasītos eksemplārus norakstīt.

2017.gadā  no oktobra līdz decembrim notika krājuma inventarizācija,  tās rezultāti: krājumā  uzskaitīti 4071iespieddarbi par 11 756,24 EUR.

Inventarizācija tikai veikta mēneša laikā, tās rezultātā tika pārbaudīts viss krājums, trūkstošie eksemplāri tika norakstīti. Tās laikā pie lietotājiem atradās 123 iespieddarbi. Fonda uzskaites dokumenti tika salīdzināti ar fondu.

2017.gadā fonda stāvoklis /eks. /:

Norakstīts -1157

Par summu -1004,38 EUR

Jaunieguvumi  -  83

Par summu- 516,89 EUR

Fonds-4157

Grāmatas -   3777

Pārējie/citi/ dokumenti -2

Par summu -11 701.13 EUR

 

Pavisam tika norakstīti 1157iespieddarbi par 1004, 38EUR. un 11 žurnāli.

Iemesls

Eksemplāri

Summa /EUR/

Nolietotie iespieddarbi

738

718,67

Trūkstošie iespieddarbi

342

285,71

Kopā

1080

1004,38

 

2017.gadā tika pasūtīti 7 periodiskie izdevumi, 5 žurnāli, 2 laikraksti, vēl - 1 dāvinātais žurnāls.

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Datubāze

2015

2016

2017

Letonika

16

13

11

Lursoft

0

0

0

 

2017.gadā krājums ir salīdzinoši maz izmantots, maza  ir fonda apgrozība, jo lietotāji izvēlas galvenokārt jaunākas grāmatas. 2017.gadā fonds tika attīrīts, vēl 2018.gadā paredzēts norakstīt literatūru, tā jau daļēji  ir atlasīta norakstīšanai. Secinājums radās tāds,  ka ir jāiegādājas vēl daiļliteratūra krievu valodā, jo pēc tās ir pieprasījums. Bērnu literatūru iegādāties  vairumā nav lietderīgi, ņemot vērā mazo lietotāju nelielo interesi par grāmatām. Labāk iegādāties ‘’lasāmos’’ iespieddarbus, tādus, kuri plauktā nestāvēs un kurus aktīvi izmantos.

Krājuma popularizēšana norit visu gadu. Galvenie pasākumi- pārrunas, izstādes par grāmatām, populāriem cilvēkiem, tematiskās izstādes, par dažādiem valsts un gadskārtu svētkiem. 2017.gadā tika izliktas55 literatūru popularizējošas izstādes, bērniem-25,  bet 30- paredzētās pieaugušajiem. Interesantākās, tās , kurām tika pievērsta uzmanība , bija : svētkiem veltītās tematiskās izstādes, savukārt rakstnieka E.Lukjanska piemiņai :‘’Rakstnieka atpazīstamība’’, dzejdariem A.Vējānam: ‘’Latgales dziesminieks’’, K.Apškrūmai: ‘’Mīlestība spēj visu, iet pat mūžībai cauri…’’, L.Brīdakai: ‘’Visvairāk žēl to augsto zvaigžņu aicinošo liesmu’’, romānu meistaram A.Dziļumam: ‘’Latviešu prozas meistars’’.

No tematiskajām izstādēm-‘’…mums dīvišķū padūmu īdūd, breineigō Aglyunas Mōt!’’. Tematiskos materiālus, krājumu, dziesmu grāmatas un mapes  aktīvi izmanto pasākumu rīkotāja. Izstāžu materiālus izmanto retais;  lietderīgāk  būtu izlikt tematiskās izstādes, ar padomiem, ar interesantākajiem romāniem;  no tādām  izstādēm parasti izvēlas lasāmvielu.

Bibliotēku nedēļā  rīkotās izstādes:

1.‘’Labas savstarpējās attiecības- radošas sadarbības pamats’’/par psiholoģiju, attiecībām starp cilvēkiem./

2. ‘’Iepazīsim pagasta kultūras vērtības !’’ /par priesteriem, kuri kalpojuši draudzē./

3.’’ Folkloras tradīcijas- mūsdienu tikumisko vērtību paraugs’’/par pavasara svētku  tradīcijām/

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem.

2017.gadā bibliotēkā tika izliktas 25 literatūru popularizējošas izstādes, kā arī notika zīmējumu izstādes, konkursi.

Konkursi, zīmējumu izstādes :

Janvāris: ‘’Kamēr sals un kamēr sniegs, ezim mežā ziemas miegs!/zīmējumu izstāde./

Februāris : ’’ Kad man uz pleca balta svece raud…’’/zīmējumu izstāde/

Marts : ‘’Tavs mīļākais pasaku varonis’’/literārā pasaku grāmatu izstāde, zīmējumi no konkursiem/

Aprīlis :‘’ Ai, bagātas Lieldieniņas!’’/zīmējumu, tematisko materiālu izstāde/

Maijs; ’’ Māmiņ, tavu labumiņu līdz mūžiņa galiņam!’’/zīmējumu izstāde/

Jūnijs :’’Visa laba Jāņu zāle, kas ziedēja Jāņu nakti!’’/Jāņu zāļu izstāde./

Jūlijs ;’’Vasariņa –ziedu māte’’/zīmējumu izstāde/

Augusts : ‘’Ko mēs darījām vasarā?’’/zīmējumu izstāde/

Septembris ;’’ Dzeja – mazs ugunskurs dvēselē’’/dzejas darbu izstāde/,

‘’Uzzīmē savu mīļāko dzejoli!’’/konkurss visiem interesentiem!/

Oktobris :’’Rudentiņš bagāts vīrs’’/zīmējumu izstāde, arī tematisko materiālu izstāde/

Novembris :’’ Ja troļļi un Pepija iet pie sirds’’/viss par troļļiem, Pepijas tēlu literatūrā, izstāde, zīmējumi./

Konkursos ir maza dalība, izliktās izstādes, vismaz zīmējumu gan aplūko visi, taču iesaistīties tajos nevēlas.

Runājot par fonda papildināšanu  secinājums ir tāds, ka vairāk vēlams iegādāties jaunieguvumus jauniešiem, jo tos izmanto arī vecākā paaudze. Jauniešiem ļoti vēlētos iegādāties uzziņu literatūru par ģeogrāfiju, sabiedriskajām zinātnēm, citām nozarēm. Diemžēl internetā nekā tāda, ko konkrēti vajadzētu nav. Proporcionalitāte neko neizteiks, skaitļi paliek skaitļi, bet mīlestību uz lasāmo, uz grāmatu, pietāti pret lasīšanu neiemācīs neviens, ja bērns neņems rokās grāmatu. Ieteikt  un pamudināt lasīt ir vēlams,  bet piespiest to darīt- nekad! Dvēseli var bagātināt dažādi, kā bibliotēkas ilgstoša vadītāja es to spēju, arī ar bērnu grāmatām. Iesakot lasāmvielu jauniešiem, atgādinu, ka šo grāmatu izlasījis, rekomendējis jau kāds cits vienaudzis, jo, ja to ieteiks vien bibliotekārs, jaunietis neticēs, ja vienaudzis- tas būs pavisam kas cits! Iesaku E. Blaitones, M.Peiveres, B.Blobelas, arī M.Runguļa darbus. Sakarā ar autoru jubilejām,  izstādēs tika izlikti dzejnieku V.Ļūdēna, J.Osmaņa, A.Kronenberga darbi, arī mākslinieces I.Ceipes ilustrēto  darbu izstāde. Bērniem un jauniešiem izlieku arī tādu autoru izstādes, kuru darbus būtu vēlams izlasīt. Piemēram E.Blaitonas, A.Lindgrēnas, B.Blobelas, L.M.Montgomerijas un citu autoru darbus. Dažreiz viņi izvēlas kādu grāmatu arī no izstādēs izliktajām.

Jaunākā literatūra , kura iznākusi bērniem un jauniešiem, tiek atspoguļota arī semināros.

Manuprāt, lasīšanu nedrīkst uzlikt kā sodu. Lai izraisītu interesi lasīt, arī vecāki, vecvecāki būtu jāmudina lasīt paši; mazajiem  varētu veikt priekšā lasīšanu,  bērns vai pusaudzis lasīs aktīvāk, ja redzēs, ka ģimenē visi čakli lasa.

Jaunieguvumi 2017.gadā, ieskats  dažos no tiem : M. Peiveres  darbi, V. Rūmnieka, F.Gregorijas, E.Blaitonas un citi. Tos aktīvi lasa arī vecākā paaudze. Daži no jaunieguvumiem :M.Peivere –‘’Krokodilu kapenes’’, ‘’Dievi un karotāji’’, ‘’Uguns sala’’, ‘’Piekūna acs’’, V.Rūmnieks ‘’Madaras lādīte’’, F.Gregorija ‘’Muļku zelts’’, ‘’Vētras nesēji’’, E.Blaitona ‘’Atkal jauni piedzīvojumi’’, ‘’Bēgšana no mājām’’ un citas. Grāmatas ir ļoti interesantas un  piedzīvojumiem bagātas!

8.Novadpētniecības darbs.

Bibliotēkā ir ap 40 mapes, gan tematiskās, gan par novadpētniecības tēmu, tās tiek regulāri papildinātas un arī izmantotas. 2017.gadā tika izveidotas , arī papildinātas sekojošas mapes:

No jauna tika izveidota mape ‘’Kupravas drenu cauruļu rūpnīca’’, kurā tika pārskatāmāk apkopoti jau savāktie materiāli, fotogrāfijas, dažādi raksti par rūpnīcu; šos materiālus izmantoja gan pagasta pārstāvji, gan Viļakas novada tūrisma organizatore.

Mape ‘’Kupravas pagasta etnogrāfiskais ansamblis’’ arī tika sakārtota no jauna. Tajā apkopoti dziedātāji, ansambļa vēsture, laikrakstu izgriezumi, materiāli no interneta vietnēm.  Savukārt mapei ‘’Kultūras darbs pagastā’’ tika pievienots materiāls ‘’Konkursam ’Dziesma manai paaudzei-18’ ’’.

Mapei ‘’Sadzīves problēmas’’ tika pievienots materiāls no laikraksta ‘’Vaduguns’’, 2017.g. 30.06. ‘’Mīl zirgus un savu Kupravu’’’/par kupravieti  B. Bebinu./

Savukārt mape ‘’Garīgā dzīve’’ visbiežāk tiek papildināta, jo aktīvu darbību turpina draudzes priesteris F.Šneveļs.  Tika pievienoti  raksti no laikraksta ‘’Viļakas Novadā’’ 2017.g. augustā, ‘’Atmiņas sasildīs- svētceļojums uz Aglonu’’, tad vēl  materiāls M.Klušs. ’’Sv.Ignata no Lojolas svētki Kupravā’’, 2017.g. augusta numurā, plašs raksts par priestera F.Šneveļa 55.gadu jubilejas svinībām, reizē arī par sv. Ignata svētku atlaidām baznīcā.  Par svinībām bija daudz informācijas internetā. Tad vēl garīgā mape  tika  papildināta ar rakstu ‘’Bīskapa vizitācija Šķilbēnu draudzē’’/laikraksts ‘’Viļakas Novadā’’2017.g. 28.08. Savukārt šī paša laikraksta numurā cits raksts- V.Zeltkalne ‘’Pirmais kalpošanas gads Viļakas draudzē’’/intervija ar Viļakas, Liepnas un Kupravas draudžu prāvestu G.Skutelu./

2017.gadā tika atlasīti un izdalīti  atsevišķi materiāli par ērģelniekiem Staņislavu Baranovski un ar Franci Loginu. Nākotnē ir iecere izveidot mapes arī par citiem ērģelniekiem, kuri agrāk  kalpojuši  Kupravas Romas katoļu draudzē.

Mapei ‘’Izglītības darbs ‘’ tika pievienots materiāls no interneta vietnēm ‘’Skolu slēgšana laukos dzīvi maina, bet neaptur’’/ arī par Kupravas pagasta skolēniem, kuri mācās citur./

Digitalizēšana ir milzīgs, laikietilpīgs darbs, ja reģiona b-kās ar to nodarbojas kāds atsevišķi, savukārt pagasta bibliotekāriem tas jāveic līdztekus desmitiem citu darbu. Gada laikā vērtīgāko- retus un senus  attēlus, atmiņu pierakstus būtu jāievieto b-kas mājas lapā, ir iecere to veikt  arī turpmāk.

Ja atrodas arī kāds agrāk izdots materiāls,  tas tiek pievienots attiecīgajai mapei.  Savukārt,   ja izdodas atrast kādu fotogrāfiju, ja atsūta bildi, rakstu vai materiālu, tad, ja nav laiks to uzreiz attiecīgi noformēt, to novieto pie novadpētniecības materiāliem, vēlāk veicot  ar materiālu tās darbības ,kuras ir nepieciešamas.

Par materiāliem no ģimenes arhīviem /represijas, izsūtīšana/ daži no Balvu novada mācībspēkiem, arī Balvu novada muzeja speciālisti  ir izrādījuši interesi, viņiem tika piedāvāti šie materiāli, tos viņi apkopos un iespējams, tiks izdota arī  grāmata.

Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzi regulāri izmantoju, lai sameklētu vajadzīgo informāciju/garīdznieki, ievērojamas vietas, cilvēki, fakti, literāti  utt./ To izmantot iesaku arī lietotājiem.

9.Projektizstrāde.

2017.gadā bibliotēka projektos netika iesaistījusies.

10.Publicitāte.

Bibliotēkas publicitāte notiek galvenokārt caur bibliotēkas mājas lapu. Tā kā šī ir maza pagasta bibliotēka , vietnēs, piemēram ’’draugiem. lv’’ tika piedāvāts ievietot grāmatu sarakstus, taču šķiet, tas nebūtu lietderīgi, jo tos nelasa tāpat.

2017.gadā bibliotēkas mājas lapā vienā no lapām ar nosaukumu ’’Grāmatas, kuras ir vērts izlasīt’’ ievietoju 25 nosaukumu grāmatu aprakstus, tās esmu izlasījusi pati.

Lapā ’’Jaunākās grāmatas’’ ievietoju 4 jaunāko grāmatu sarakstus ar jaunieguvumiem.

Bibliotēkas mājas lapas adrese, kurā ir ievietota informācija par maksas pakalpojumiem.-maksas pakalpojumi

 Adrese, kurā ievietoti bibliotēkas pakalpojumi-http://www.bibliotekas.lv/kuprava, -mājas lapa-bibliotēkas pakalpojumi

www.letonika.lv, -Abonētās datu bāzes bibliotēkā, kuras var izmantot lietotāji.https://www.lursoft.lv/

 

11.Sadarbības tīkla raksturojums.

Visciešākā tā ir ar kultūras darba organizatori, kura izmanto literatūras krājumu, mapes, izdruku, citus bibliotēkas pakalpojumus. Pārvalde arī  bieži izmanto iestādes pakalpojumus, ieskenējot , pārsūtot vai veicot citas darbības ar dokumentiem.

Pielikumi.

Bibliotēkai tika uzdāvināti ap 50 eksemplāri ‘’Mieram Tuvu’’ Pārlasot tos, var daudz uzzināt par svēto dzīvi, reliģiskajām organizācijām, par cilvēkiem, kuriem pieticis spēka atdzimt, piecelties, iet tālāk pēc ļoti smagiem dzīves pārbaudījumiem.

Piemēram, A.Rudzītis, franciskāņu kopienas loceklis, par lūgšanu saka: ’’Lūgšana man ir kā bruņas. Nemitīgi lūdzoties, mēs varam justies kā bruņumašīnā- visas lodes iet garām. Bez lūgšanas mēs esam vāji, viegli ievainojami, tumsa mūs nospiež’’

Tāpat  bija lietderīgi uzzināt par sv.Jāni Kristītāju, arī par brāli Rožē no Tezē/par Tezē kustības pirmsākumiem/, par dažādiem palīgiem baznīcām. Pārdomas izraisa teiktais :’’ Nesaprotu, kāpēc neskaitāmām cilvēku sirdīm gadsimtu gaitā nebija ne jausmas, ka Dievs jūt līdzi cilvēka sāpēm, ka Dievs pats pieņem cilvēka miesu, lai iepazītu, ko nozīmē mīlēt ne tikai ar dievišķu, bet arī ar cilvēcisku sirdi…’’/A.Balode./

Vēl par izlasīto. Nevienu neatstāj vienaldzīgu A.Sk. Gailītes, E.Kūļa, M. Grietēnas darbi ,arī mani. Gailītei izdoti vairāk nekā 20 darbi, bibliotēkā ir daži, viens no tiem ’’Dvēsele mūžīgi dzīvā’’. Par ikdienu, sadzīvi un  draudzību;  pēdējā tiek pārbaudīta jo īpaši. Romāns smeldzīgs, traģisks, pamācošs, liek domāt par dzīves jēgu. Savukārt romānā ‘’Alīna’’ autore liek izsekot  galvenās varones izaugsmei no mazas ganu meitenes līdz dziedātājai, no apjūsmotas skaistules līdz pat ‘’noziedzniecei’’. Darbs ir izcils,  skaudrs sievietes dzīves atainojums; izsūtījumi, cietumi, pārceļošana, dvēseles sāpes;  viss tiek ierakstīts Alīnas liktenī.

Ne mazāk saistoši Ē.Kūļa darbi. Patīkams ir autora devums bērnu literatūrā, arī pieaugušajiem izdoti daudzi daiļdarbi, bibliotēkā ir romāns ‘’Diena kā sieviete’’, stāsta par attiecību spektru starp cilvēkiem, arī  daiļdarbs ‘’Mana Anete mersedesā’’- ironisks, reizē drūmu  reālitāti atainojošs romāns. Taču  romānā ‘’Vainīgais’’ šķiet , ka galvenais personāžs nemaz tik vainīgs nav. Sabiedrība, attiecību , arī apstākļu sakritība, sociālā nevienlīdzība, it kā ‘’grūž’’ jauniešus uz slidena ceļa. Kā katrs prot izkārpīties no ‘’mēsliem’’, vai spēj pacelties no tiem, tas jau ir arī ikviena paša atbildības jautājums.

Daudzu autoru darbi ir jau iemīļoti lasītāju vidū, arī vieglāk ieteikt ir tādu darbu, kurš ir izlasīts, izdzīvots, izjusts. Lietotāji interesējas  par I.Baueres, M.Geidānes, E.Lukjanska, M.Svīres darbiem. Labs romāns  vienmēr rod atbalsi cilvēku sirdīs, tāpat kā labi, patiesi,  izjusti, no sirds teikti vārdi, tāpat kā domas, kuras ir labestīgas, labu vēstošas, nekad nezudīs! Tās vienmēr paliks cilvēku sirdīs.

 

Viļakas novada Kupravas bibliotēkas vadītāja Edita Viļuma.2017-01-11                                                                           

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada decembra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Klusais adventa laiks’’

03.12.- Adventa sākums.

 

 

Par adventes laika nozīmi cilvēka dzīvē; garīga literatūra, tematiskie materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Goni īt ,līksmi dzīd, sveicūt dabasu Ķēneņu…’’25., 26.12.- Ziemassvētki.

 

Par Ziemassvētku laiku; tematiskie materiāli, garīgā literatūra.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Prieks, kas rodas pārvarot sāpes ir kā zvaigzne, kas mirdz vistumšākajā naktī’’ 15.12.- Z.Mauriņai-120/1837.-1978./

Par rakstnieces bagāto daiļradi un mūžu.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada novembra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Mārtiņam gaili kāvu…’’ 10.11.-Mārtiņi

Par  Mārtiņdienas tradīcijām rudenī.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Dzimtene, mūžam mans skatiens vaicājot tevī būs vērsts- vienīgi tu manai dzīvei īstenās vērtības mērs’’/Ā.Elksne./18.11.- LR proklamēšanas diena.

Par LR dibināšanu.

Visu mēnesi

Kupravas

b-ka

‘’Kas tais vietu zaldātam, kas klāj baltu paladziņu?

Skrotis , lodes vietu taisa, zobens klāja paladziņu’’11.11.-Lāčplēša diena.

Par Varoņu dienu.

 

Kupravas b-ka

‘’Dzejdari pieminot’’ 13.11.dzejniekam I.Auziņam-80/1937.-2013./

Literatūras izstāde par dzejnieka  plašo daiļradi un dzīvi .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Par Pepiju, Karlsonu un citiem…’’14.11. zviedru rakstniecei A.Lindgrēnai-110/1907.-2002./

 

Par rakstnieces plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Izstādē –arī darbi bērniem.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Ja trollis un Pepija iet pie sirds…’’ viss par troļļiem ,  Pepijas tēlu literatūrā; izstāde, zīmējumi.

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada oktobra mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’...veraties veļu vārti’’-par veļu laiku oktobra mēnesī.

Tematiskie, folkloras, dzejas , citi materiāli par tēmu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Brīvības cēlajais gars’’/03.10.-rakstniekam E.Veidenbaumam-150/1867.-1892./

Par rakstnieka literāro devumu, dzīves gājumu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Vācu rakstnieka piemiņai’’/16.10.-rakstniekam G.Grasam-90/1927.-2015./

Literatūras izstāde par rakstnieka  daiļradi un dzīvi .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Mākslinieks un bērnu grāmatu autors’’-18.10.-A.Kronenbergam-130/1887.-1958./

Par rakstnieka plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Izstādē –arī darbi bērniem.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Rudentiņis bagāts vīrs’’/no konkursiem bērniem, darbi/

Visu mēnesi


 http://www.ainavudargumi.lv

 

 Balsosim par ainavu dārgumiem!

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada septembra mēnesim

 

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Cilvēka diženums’’ 4.09.- politiķim, LV prezidentam K.Ulmanim-140/1877.-1942./

Par Kārļa Ulmaņa politiskās darbības nozīmi Latvijas vēsturē.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

…tad, kad puķes rudeni sola, atkal mīļa kļūst vecā skola’’/U.Auseklis/01.09.-  Zinību diena.

Par zināšanu nozīmi, literatūra par gudrību, aforismu krājumi, folklora.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Paldies saku Miķelim par to labu šņukuriņu…’’

Miķeļdienas tradīcijas. Folklora, tematiskie materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ …visvairāk žēl to zvaigžņu augsto aicinošo liesmu.’’/L.Brīdaka./

3.09.-dzejniecei L.Brīdakai-85/1932/

Par dzejnieces plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Rudens, rūķis, arājiņš, pilnas klētis sastrādājis’’

Par rudens bagātībām. Folklora, tematiskie materiāli.

Visu mēnesi

 

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Dzeja ir kā mazs ugunskurs dvēselē’’ Dzejas darbu izstāde, konkurss zīmētājiem-‘’Uzzīmē mīļāko dzejoli!’’

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada augusta mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’...mums dīvišķū padūmu īdūd,breineigō Aglyunas Mōt!’’

15.08.- Vissv.Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki.

Par Jaunavas Marijas nozīmi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Rakstnieces devums’’

02.08.rakstniecei S.Viesei-85/1932.-2004./

Par rakstnieces literāro darbību, dzīves gājumu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Stāstnieka talants’’25.08.rakstniekam J.Jaunsudrabiņam-140/1877.-1962./

Literatūras izstāde par rakstnieka  plašo daiļradi un dzīvi .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Iemīļotā bērnu rakstniece’’-02.08.- angļu rakstniecei E.Blaitonai-120/1897.-1968./

 

Par rakstnieces plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Izstādē –arī darbi bērniem.

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada jūlija mēnesim

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Veraties, veļu vārti…’’

Par kapu svētku tradīcijām.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ …skandināt var tējas kannu , un uz galvas likt  var pannu…/J.Osmanis./11.07.- dzejniekam J.Osmanim-85/1932.-2014./

Par pazīstamā dzejnieka Jāzepa Osmaņa dzīvi un devumu literatūrā.

 

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’…lai ir jauki, kur ir jauki, mežā jauki vasarā…’’

Literatūra par ziedu skaistumu, to atainojumu folklorā, tematiskie un folkloras materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’…kad grāmatu lasu, tad tik daudz pasauļu pieder man.’’/V.Ļūdēns./

Par grāmatām, kurās gūt lasītprieku, 2.-4.klasēm.

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada jūnija mēnesim

 

 

 

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Nāc, nākdama , Jāņu diena!’’23., 24. 06.Līgo diena, Jāņu diena.

Par svētku tradīcijām.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs!’’-04.06.- VASARSVĒTKI.

Par Vasarsvētku būtību, nozīmi.

 

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Rakstnieka piemiņai’’-22.06.- Ē.Ādamsonam-110/1907.-1946./

PAR AUTORA darbiem, biogrāfija.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Ai, tēvu zeme, tavu jaukumiņu, smildziņa ziedēja sudraba ziedu’’.

IZSTĀDĒ- literatūra par dabas skaistumu, tā atainojumu, tematiskie un folkloras materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Šodien piemineklis puķes pieņem un es savas nolieku…’’-14.06.-kumunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Izstādē- dokumentālie un daiļliteratūras vēstījumi par izsūtījumu laiku, dzeja, aprakstu un atziņu krājumi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Lasīt piedzīvojumus- gūt iedvesmu un jauki pavadīt laiku!’’

 Piedzīvojumu literatūra bērniem un pusaudžiem; oriģinālliteratūra, ārzemju autoru darbi.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Sit, Jānīti, vara bungas!’’ tematiskā literatūras izstāde, Jāņu zāļu izstāde.

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada maija mēnesim

 

 

 

 

 

IZSTĀDES

 

 

Vieta

 

 Nosaukums

 

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Darbam dzimu, darbam augu, darbam mūžu nodzīvoju..01.05.- Darba svētki.

IZSTĀDĒ- FOLKLORA, AFORISMI, TEMATISKIE MATERIĀLI

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Ai, Latvija tu esi un tu skani

Ar dzīvajiem, ar mirušiem, ar mani…’’-04.05.-LR Neatkarības atjaunošanas diena.

Par Latvijas valsti.

 

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Mātes roka labos ceļos vada, mātes mīla skaidrus dara mūs’’

14.05.- Mātes diena.

Materiāli par MĀTES DIENU.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Latviešu romānu meistars’’- rakstniekam A.Dziļumam-110/1907.-1976./

Par pazīstamā rakstnieka plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’ Dzejas veldzējums’’

28.05.- dzejniecei R.Skujiņai-110/1907.-1964./

Dzejnieces dzīve, daiļrade.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Cīrulītis, mazputniņš, augsti skrēja dziedādams’’

PAR PUTNIEM PAVASARĪ.

Visu mēnesi

 

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

 

Zīmējumu un literatūras  izstāde bērniem; no konkursiem. Par Mātes tēmu…

 

’Māmiņ, Tavu labumiņu līdz mūžiņa galiņam!’’

Visu mēnesi


 

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada aprīļa mēnesim

 

 

IZSTĀDES

 

 

Vieta

 

 Nosaukums

 

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Pūpolu svētdiena- lielās ciešanu nedēļas sākums’’09.04.- Pūpolu svētdiena.

Literatūra par Pūpolu svētdienu-, dziesmas, garīga literatūra, žurnāli, citi materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

’’Augšamceļtīs Dīvs vīn spieja, jys kai zvaigzne atspeideja..’’ 16.,17.04.- Lieldienas- Kristus

Izstādē- Lieldienu materiāli, garīgie, tematiskie, folkloras.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Zemesvēzi dzirdēt  un ne tikai..-23.04.rakstniecei I. Indrānei-90/1927/

Par rakstnieces literāro devumu, dzīves gājumu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Latgales dziesminieks.’’ 20.04.-dzejniekam A. Vējānam-90/1927.-2005./

Literatūras izstāde par dzejnieka  plašo daiļradi un dzīvi .

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Mīlestība spēj visu- iet pat mūžībai cauri

 

Tāpēc jau šonakt kopā sirds ar debesīm zied’’/K.Apškrūma./

12.04.-dzejniecei K. Apškrūmai-80/1927/

Par dzejnieces plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Izstādē –arī darbi bērniem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Labas savstarpējās attiecības- radošas sadarbības pamats’’

Bibliotēku nedēļai,- par psiholoģiju, par attiecībām starp cilvēkiem.

Visu mēnesi

 

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Ai, bagātas Liedieniņas…’’ Par pavasari, Lieldienām/zīmējumu izstāde, no konkursiem/

 

Visu mēnesi

 

 

Bibliotēku nedēļai.

 

 

 

Izstādes.

 

 

1.‘’Labas savstarpējās attiecības- radošas sadarbības pamats’’/par psiholoģiju, attiecībām starp cilvēkiem./

 

 

2. ‘’Iepazīsim pagasta kultūras vērtības !’’ /par priesteriem, kuri kalpojuši draudzē./

 

 

3.’’ Folkloras tradīcijas- mūsdienu tikumisko vērtību paraugs’’/par pavasara svētku  tradīcijām/

 

 

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada marta mēnesim

 

 

IZSTĀDES

 

 

Vieta

 

 Nosaukums

 

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Gavēnis- garīgās attīrīšanās laiks’’- 01.03.- Pelnu diena-Lielā gavēņa sākums.

Literatūra par garīgo tēmu- gavēni, dziesmas, garīga literatūra, žurnāli, citi materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’ Izvestos pieminot…’’

25.03.- genocīda upuru piemiņa diena.

Par komunistiskā genocīda upuriem, izvestajiem 1945.g.25.martā- proza, dzejas darbi, apraksti.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’…tikai dubļu vietā- kā nebijis,

 

Tikai taciņa mana- kā sidrabā.’’/M.Melgalvs./

15.03.-dzejniekam M. Melgalvam-60/1957.-2005./

Literatūras izstāde par dzejnieka daiļradi, dzīvi un centieniem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Ietērpt daiļdarbu’’11.03.grafiķei, gleznotājai I.Ceipai-80/1937.-1991./

Par mākslinieces plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Izstādē – darbi bērniem.

Visu mēnesi

 

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Tavs mīļākais pasaku varonis’’/zīmējumu izstāde, no konkursiem/, pievienota populārāko autoru pasaku izstāde.

Visu mēnesi

  

 

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada februāra mēnesim

 

 

IZSTĀDES

 

 

Vieta

 

 Nosaukums

 

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka

 

‘’ Sv. Valentīns- moceklis’’ 14.02.- Valentīna diena.

Par Valentīna jeb ‘’mīlētāju dienu ‘’– fakti, notikumi, daiļdarbi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’ Meteņi jeb Aizgavēnis, diena pirms lielā gavēņa kristiešiem’’28.02.- METEŅI.

Par Aizgavēņa nozīmi kristiešiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Sveču diena- Jēzus upurēšana svētnīcā’’02.02.- Sveču diena.

Materiāli par Sveču dienu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’ …rozes zied izmisīgi, jo šaubās, vai pārziemos…’’10.02.dzej-niecei, dramaturģei M.Zālītei-65

Par dzejnieces plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Prasme ieraudzīt varavīksni rasas lāsē’’24.02.-rakstniecei Sk. Kaldupei-95 /1922.-2013./

Literāro darbu izstāde par Skaidŗītes Kaldupes darbiem, materiāli par rakstnieci.

Visu mēnesi

 

 7.februāris- drošāka interneta diena!

 

Drossinternets.lv
+371 67281312 
+371 27706277
info@drossinternets.lv
twitter.com/drossinternets
draugiem.lv/drossinternets
facebook.com/drossinternets
youtube.com/saferinternetlv

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2017.gada janvāra mēnesim

 

 

 

 

 

IZSTĀDES

 

 

Vieta

 

 Nosaukums

 

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka

 

‘’Tā – tava zeme, tava valsts,

 

Ko pats tu guvis cīņā garā’’/V.Plūdonis./

Materiāli par 21.janvāra barikādēm.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Rakstnieka atpazīstamība’’06.01.-rakstniekam

 E. Lukjanskim-80/1939.-2008./

Par E.Lukjanska daiļradi, dzīves līkločiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Lai Jaunais gads ar īstu laimi atnāk

Un jaunus sapņus īstenībā vērš!’’/01.01.-Jaungada diena./

Materiāli par Jaungadu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Katrs, kam cirvis savs, var sevi nākotnē iecirst’’/V.Ļūdēns./28.01.-dzejniekam

V. Ļūdēnam- 80 /1937.-2010./

Par pazīstamā un iemīļotā dzejnieka plašo un daudzveidīgo daiļradi un dzīvi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

‘’Ak, brīnišķā Betlēmes zvaigzne, atmirdzi šonakt man…’’-06.01.- Zvaigzņu jeb Triju Ķēniņu diena.

Zvaigzņu dienai veltītajā izstādē –par triju ķēniņu apciemojumu; garīga literatūra, dziesmas, ticējumi, dzeja.

Visu mēnesi