Viļakas novada Kupravas bibliotēka

2018.gads.

 

Viļakas novada Kupravas bibliotēkas

darba teksta pārskats par 2018.gadu.

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums.

Kupravas bibliotēka atrodas Latvijas austrumu daļā, Viļakas novada teritorijā, vienā no mazākajiem pagastiem Latvijā. Pagasta lielākā vērtība ir etnogrāfiskais ansamblis, bērnu instrumentālais ansamblis, skaistā daba, katoļu baznīca, kapi, Brāļu kapi, Bolupe. Lielākais ieguvums- vairākums iedzīvotāju dzīvo  pagasta centrā,  daudzdzīvokļu mājās, vienkopus atrodas arī pagasta pārvalde, bibliotēka, veikals, medpunkts, aptieka, nedaudz tālāk baznīca, kapi. Mīnuss- vairs  nav ne skolas, ne bērnudārza, ne uzņēmējdarbības.

Bibliotēka dibināta 1953.gadā, mainījušies ir desmitiem darbinieku, bet kopš 1987.gada tajā strādā Edita Viļuma.

Pagājuša gadsimta 80.gados pagastā dzīvoja vairāk nekā divi tūkstoši iedzīvotāju, taču 2018.gadā tajā ir deklarējušies  vien 349 iedzīvotāji.

Bibliotēka 2019.gadā  pāries uz mazākām telpām, tās būs 2- bērnu nodaļa un abonements kopā ar datortelpu.

Par galvenajiem darba virzieniem bibliotēka uzskata lietotāju pieprasījumu izpildīšanu, fonda attīrīšanu un papildināšanu , kā arī novadpētniecības materiālu izveidi, noformēšanu un izmantošanu.

Pārskata periodā nav notikušas pārmaiņas bibliotēkas darbībā, arī akreditācija nav notikusi.

2.Finansiālais nodrošinājums.

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums atkarīgs no domes piešķirtajiem līdzekļiem; fonda papildināšanai tas ir pietiekami, jo lietotāju skaits nav liels- 86. Ņemot vērā to, ka pagastu laikos, tā saucamajos ‘’treknajos gados’’, kad citas b-kas bija nodrošinātas ar līdzekļiem gan grāmatu, gan inventāra iegādei mums nācās iztikt ar minimāliem līdzekļiem. Pēdējos gados beidzot varam iegādāties grāmatas, ko piedāvāt lietotājiem, fondu var papildināt ar kriminālromāniem, darbiem par mīlestības tēmu, dažādu nozaru literatūru. 2018.gadā b-kas fondu papildināja par 407 EUR, tiekot pie 178 jaunieguvumiem.

Finansiālais nodrošinājums ir pietiekams, lai bibliotēka varētu veikt vien  savas pamatfunkcijas.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

 
 
2016
 
2017
 
2018

 

Kopā (EUR)

9413

9272

9870

Pašvaldības finansējums

9413

9272

9870

Citi ieņēmumi:

-

-

-

 

t.sk. maksas pakalpojumi

-

-

-

 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi

-

-

-

 

t.sk. VKKF finansējums

-

-

-

 

t.sk. citi piešķīrumi

-

-

-

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

 

 

2016

 

2017

 

2018

 

Izdevumi kopā (EUR)

9413
9272
9870

Darbinieku atalgojums (bruto)

5835
5559
6039
Krājuma komplektēšana
729
678
697

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

 

Darbiniekiem (skaits)

 

Lietotājiem (skaits)

 

Vērtējums (teicams/labs/

 

apmierinošs/neapmierinošs)

 

Piezīmes

Datori
1
5

Apmierinošs, taču darbiniekam būtu vēlams jaunāka modeļa dators, esošais ir 2005.g.

Darbinieka datoram pievienots monitors no lietotāja datora, reāli izmantojami lietotājiem ir 3 datori./tie-jālabo/

Plānie klienti
-
-
-
-
Multifunkcionālās iekārtas
1
1

Labs;/2008.gada iekārta; būtu vēlams jaunāks modelis /

Viena iekārta, gan darbiniekam, gan lietotājiem

Printeri
1
1
labs
Maz izmanto
Kopēšanas iekārtas
-
-
-
-
Skeneri
-
-
-
-
Citas iekārtas
-
-
-
-
 

Nepieciešama būtu jauna kopēšanas iekārta, jo esošā savas funkcijas pilda  jau nekvalitatīvi. Darbinieka dators, no kura veic izdruku, ieskenē utt., ir 14 gadi vecs,  bet nākas lietot tādu datortehniku ,kāda ir pieejama.

 

4.Bibliotēkas personāls.

Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar  tehnikuma izglītību un  31 gada darba pieredzi. Apmeklēju visus reģiona bibliotēkas organizētos seminārus, grūtāk iet ar pasākumu apmeklēšanu , kurus  organizē savā novadā/transporta problēma utt.

Apmeklētie semināri, iegūtie apliecinājumi 2018.gadā:

2018.gada 7.septembrī iegūts apliecinājums par mācību kursu ‘’Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi’’, 8 stundas.

2018.gadā 6.martā notika seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem, kurā iekļautas tēmas: Drošā interneta pusstunda ’’viena klikšķa attālumā’’, „ Digitālā nedēļa’’,  tika prezentēti arī citu bibliotēku apskati un  izskatīti citi jautājumi.

2018.gada 9.maijā notika seminārs Balvu novada muzejā, tēmas: ‘’Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas”

2018.gada 18.oktobrīnotika seminārs Balvu reģiona bibliotēkudarbiniekiem, par tēmām:

’Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa’’, „Breiveibys jiedzīņa izpratne šo goda jubilāra, nūvodnīka Ontona Slišāna daiļradē.”

Dr.philol. Ilga Šuplinska

„Breiveibys jiedzīņa izpratne Latgolys jaunū autoru dorbūs…”

Dr.philol. Ilga Šuplinska;

Tika izskatīti arī  citi lietderīgi jautājumi par bibliotekāro darbu.

2018.gada 19.decembrī notika seminārs Balvu reģiona b-ku darbiniekiem , tēmas:

  projekta “Muna izviele – muna brieveiba”  aktivitātis.

Dzejneica Anna Rancānei breiveibys jiedzīņa interpretacejis juos dailŗadī. Lektore Anna Rancāne

Svātceļuojums Latgolā: tradicionalais i maineigais. Lektore dr.philol.Angelika Juško Štekele

Tika izskatīti citi bibliotēku darbam nepieciešamie jautājumi.

 
5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

 
 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 
 
 
% salīdzinot
 
ar iepr.gadu
 
Lietotāju skaits
88
84
86
-4%; +2%

 

t.sk. bērni

25
20
14
-20%;-30%
Fiziskais apmeklējums
2711
2496
2111
-8%;-14%

 

t.sk. bērni

727
614
495
-14%;-18%
Virtuālais
 apmeklējums
8696
6286
2159
-28%;-65%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

-
-
 
-
Izsniegums kopā
5617
5020
4682
-11%;-7%

 

t. sk. grāmatas

2002
3444
3029
+71%;-12%

 

t.sk. periodiskie izdevumi

2145
1576
1653
-25%; -4%

 

t.sk. bērniem

881
798
523
-9%; -33%

Bibliotekārais aptvērums % no iedzīv .skaita

22
23
25
-4%;+8%

t.sk. bērni, jaunieši līdz 18.g.

82
63
77
-22%;+22%
Iedzīvotāju skaits
402
367
349
-9%;- 4,8%
Bērnu, jauniešu skaits
30
31
18
+2%; -40 %

 

Bibliotēkā strādāju nepilnu slodzi, Pieejamība pakalpojumiem ir no 8.00- 16.30 pirmdien, otrdien, ceturtdien un no 12.30-16.30 trešdienās un piektdienās.

Bezmaksas pakalpojumi bibliotēkā:

·       Krājuma izmantošana,

·       Uzziņu sniegšana,

·       SBA pakalpojumi.

Maksas pakalpojumi:

·       Lāzerprintera izdruka,

·       Kopēšana,
·       Skenēšana.

Lietotāju skaitam ir tendence augt. Jāsaka, ka ir daudz neuzskaitīto lietotāju, izņemto  lasa jau visa ģimene, bet lietotājs ir  reģistrēts tikai viens. Savukārt jaunās tehnoloģijas izvēlas lietot bērni un jaunieši,  reizēm grāmatu lasīšanu izvēlas retāk. Vasarās gan tiek jautāts pēc grāmatām, kuras ir ieteicamajos sarakstos, kuri izsniegti skolās.

Uzziņas gan savu lomu nezaudē, jo lietotāji tās pieprasa par dažādām tēmām.

2018.gada laikā tika sniegtas aptuveni 40 uzziņas, dažas no tām:

·       Par dziesmām, to izpildītājiem,

·       Dziesmu vārdi,

·       Par svētkiem,

·       Notis dziesmām,

·       Par drenu cauruļu rūpnīcu,

·       Par dziesmām bērniem,

·       Par gadskārtu svētkiem,

·       Par dziesmu vārdu autoriem, komponistiem,

·       Par ciematu,

·       Par tālruņa lietošanu,

·       Par ārstniecības iestādēm,

·       Par ārstniecības augiem,

·       Par slimībām, to ārstēšanu,

·       Dzejas fragmenti svētkiem, to autori,

·       Dažādas uzrunas svētkos,

·       Apsveikumu dzeja, vārdi,

·       Par novadpētniecības materiāliem,

·       Par bibliotēkas vēsturi, pagasta vēsturi,

·       Par mājdzīvniekiem/suņi, kaķi utt./

·       Par rokdarbiem,

·       Par lūgšanām.

Izpilde sekmējās ar atradumiem gan internetā, gan bibliotēkas fondā, materiālos utt.

 

Tabula “SBA rādītāji”

 

SBA

 
2016
 
2017
 
2018
No citām Latvijas bibliotēkām

 saņemto dokumentu skaits

 

5

 

12

 

12

Uz citām Latvijas bibliotēkām

 nosūtīto dokumentu skaits

 

4

 

3

 

1

 
 
 
 

   

 

 

Samērā aktīvi izmantoju elektronisko kopkatalogu, galvenokārt , lai atrastu vajadzīgo, lai papildinātu bibliotēkas fondu, lai uzzinātu , kāda ir grāmata. Bibliotēkā nav BIS ALISE.

6.Krājums.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

 

2016

 

2017

 

2018

Finansējums krājuma komplektēšanai

729
678
697

 

t.sk. pašvaldības finansējums

729
678
697
grāmatām
451
388
407

 

t.sk. bērnu grāmatām

49
70
32
periodiskajiem izdevumiem
278
290
290

Finansējums komplektēšanai kopā

1955
862
827

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

1,82
1,85
1,99

Tabula “Krājuma rādītāji”

 

 

2016

 

2017

 

2018

Jaunieguvumi
451
177
178
Grāmatas
338
90
92

 

t.sk. latviešu daiļliteratūra

23
12
20

 

t.sk. bērniem

11
5
4
Izslēgtie dokumenti
585
1157
1321
Krājuma kopskaits
5137
4157
3014
t.sk. grāmatas
4767
3777
2591
t.sk. periodiskie izdevumi
350
358
400
Grāmatu krājuma apgrozība
0,4
0,9
1,55

Periodisko izdevumu apgrozība

6,1
4,4
4,1
 

Bibliotēkas fonda papildināšana.

Avots

Eksemplāri

Summa /EUR/

Pirkumi/Domes līdzekļi/

64

407

Bezatlīdzībā nodotie, dažādie dāvinājumi

28

130

Kopā
 
92
 
537
 

Pavisam tika norakstīti 1315 iespieddarbi par 1575,45EUR. un 6 žurnāli.

Iemesls

Eksemplāri

Summa /EUR/

Nolietotie iespieddarbi

1315

1575

Kopā

 
1315
 
1575

Krājuma inventarizācija pārskata periodā  nav veikta, jo tā notika nesen, 2017.gadā. 

2018.gadā tika pasūtīti 7 periodiskie izdevumi, 5 žurnāli, 2 laikraksti, vēl - 1 dāvinātais žurnāls.

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

 
 
Datubāze
 
2016
 
2017
 
2018

Letonika

13

11

19

Lursoft

 0

 0

 0

 

Pavisam tika iegādātas 92 grāmatas, no kurām 12- bērniem, pieaugušajiem tika iegādātas  80 jaunas grāmatas, 20 latviešu autoru,  daži no jaunieguvumu oriģinālliteratūras autoriem: D.Avotiņa, Ē.Kūlis, I.Bauere, Dz.Žuravska, A.Kļavis, piemēram, B.Eglīte ’’Zvēri un cilvēki’’, arī vairāki interesanti ārzemju autoru darbi.

Savukārt cittautiešiem paredzētās grāmatas tika iegādātas  viņu valodā, piemēram , daži autori: D.Doncova, Č.Abdullajevs, N.Ļeonovs, S.Samarovs, D.Stīla un citu rakstnieku darbi.

Krājuma popularizēšana.

2018.gadā pavisam tik izliktas 54 literatūru popularizējošas izstādes, no kurām 33 pieaugušajiem domātās un 21 bērniem un jauniešiem.

Krājuma popularizēšana notiek visu gadu, ik mēnesi tiek sastādīti darba plāni, izliktas izstādes, dažas no tām:

Februārī tika izlikta izstāde dzejnieces Ā. Elksnes piemiņai-„Visu mūžu es ceļu māju’’, savukārt aktrises O. Dreģes 80 gadu jubilejai-‘’Elegances un sievišķības paraugs’’.

Gada laikā  tika izliktas četras izstādes par Latvijas novadiem.

Izstāžu cikls gada garumā par Latvijas novadiem:
’Ar Tevi, Latvija, uz mūžiem kopā esam,

Tu mums kā svētums, ko mēs sirdīs nesam!’’/ik ceturksnī katram novadam – izstāde!/

1.ceturksnī:. ‘’Ja dzīvo Zemgalē-

Tu esi līdzenumā,

Un mežu zaļais klajs

Ne tik vien prieks ir jums!

2.ceturksnī:’’ Šī skaistā Kurzeme

Ar jūras plašo spēku,

Jā, tā vienmēr tevī ir,

Un laimīgs dzīvot te!’’

3.ceturksnī: ‘’Ak, jaukā Vidzeme;

Ar tevi vienmēr te;

Gan meži, pakalni,

Gan dziesmas lidojums!’’

4.ceturksnī:’’ Vismīļā Latgale-

Dievmātes svētībā,

Ar mums gara lidojums

Un- siržu vienojums!’’

Tika izliktas literatūras izstādes , kuras veltītas rakstniekiem un dzejniekiem : Ē.Hānbergam, A.Kļavim, V.Artavam, A.Belam, A.Kolbergam, Ē.M.Remarkam un citiem autoriem.

Bibliotēkas mājas lapā tika ievietoti  7 jauno grāmatu saraksti, kā arī  17 apraksti par grāmatām, kuras iesaku  izlasīt lietotājiem .par grāmatām.

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem.

2018.gadā tika izlikta 21 literatūru popularizējošas izstādes bērniem un jauniešiem.

Dažas no tām :

Latviešu dzejdara I.Ziedoņa piemiņai –‘’Lai pasaule top skaistāka ar ‘’Krāsainajām pasakām!’’, savukārt dzejnieces un prozaiķes I.Zanderes jubilejai ’’Bērniem saprotamā valodā’’, gadskārtu svētkiem  Mārtiņiem tika izlikta izstāde ‘’Mārtiņš brauca ziemas ceļu, mīkstu sniegu putināj.’’

Tika izliktas literatūru popularizējošas izstādes, pārsvarā  tās bija tematiskās izstādes. Lietotāji galvenokārt pievērš uzmanību tematiskajām ; rokdarbu, par ēdienu receptēm, dārza darbiem. Populāras ir jaunāko grāmatu izstādes, arī grāmatu izstādes, kuras iesaka bibliotekārs.

Bibliotēku nedēļā parasti , ik gadu tiek izliktas novadpētniecības materiālu izstādes.

Citi pasākumi. Tika izliktas 12 zīmējumu izstādes, no konkursu materiāliem. Piemēram: ’’Nāk ziema saltajā gadskārtā, ‘’Nāc nākdama, Lieldieniņa’’, ‘’Vasarai ir skaisti rīti, saules staru zeltā tīti’’, ‘’Rudens- zelta nesis’’, ‘’Mūsu Latvija- dieva dota tēvzeme!’’ un citas.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā: bērniem:

1.’’Iepazīsimies- Pepija, Karlsons, Mumins un citi!’’/A.Lindgrēna, T.Jansones un citi autori.

2. Skandināvu mīti, varoņteikas , pasakas./B-kā pieejamie darbi.

3. Zīmējumu izstāde ‘’Par Pepiju un citiem…!’’
Pieaugušajiem.

1.        ’Ziemeļvalstu autoru daiļdarbi, vispārējs apskats’’.

2.          ‘’Lasīsim ziemeļvalstu autorus!’’/S.Unsetes, S. Lāgerlēvas, citu autoru daiļdarbu pieejamība b-kā. Autoru biogrāfijas, darbu apskati.

‘’Bērnu žūrijā‘’ nepiedalījāmies, jo nav atsaucības.

Bērnu un jauniešu fondam pievienoti tika vairāki  jaunieguvumi, piemēram: D. Lūisa ‘’Gorillu rītausma’’, ‘’Meža dzīvnieki’’, ‘’Mājdzīvnieki’’, ‘’Latviešu tautas pasakas latviski un krieviski’’ , dāvinājums dzejas almanahs ’’Garā pupa’’ un citi.

 Iedziļinoties mazo lietotāju interesēs, nākas konstatēt, ka, viņi lasa vairāk pēc pieaugušo iniciatīvas, tomēr uzklausa bibliotekāra ieteikumus gan grāmatu izvēlē gan uzziņu izpildē , paši gan pamaz izrāda iniciatīvu lasīšanai. Rodas  pat jautājums, vai vērts līdzekļus ieguldīt, iegādājoties jaunas bērnu grāmatas, pusaudžiem domātās vismaz izlasa pieaugušie lietotāji. Turpmāk kvalitatīvāk jāizraugās grāmatas ,lai papildinātu fondu mazākajiem lietotājiem.

8.Novadpētniecības darbs.

Mapes bibliotēkā:
Þ    Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu.
Þ    Izglītības darbs.
Þ    Ģimene un sadzīve. Sociālās problēmas.[vairākas mapes.]
Þ    Pagasta pašvaldība. Tās darbība.
Þ    Kultūras dzīve pagastā.
Þ    Garīgā dzīve[vairākas mapes].
Þ    Sporta dzīve.
Þ    Mežniecība, tās vēsture.
Þ    Kupravas drenu cauruļu rūpnīca[vairākas mapes].
Þ    Albums par Kupravas Romas katoļu baznīcu un kapsētu.
Þ    Novadnieks Francis Logins.

Þ    Kupravas bibliotēkas vēsture.

Þ    Kupravas pagasta , tā apkārtnes vēsturiskie notikumi.

 Bibliotēkā ir pieejamas 20 novadpētniecības mapes, no jauna tika vairākas apvienotas, arī  dažām no mapēm katram materiālam izveidoti jauni apzīmējumi, mape ’Kupravas pagasta etnogrāfiskais ansamblis’’ tika papildināta ar fotoattēliem, katram materiālam no jauna pievienots paskaidrojums. Mapē ’’Kupravas pagasta bibliotēkas vēsture’ arī katrs materiāls ar savu skaidrojumu, no jauna pievienotas fotogrāfiju kopijas/izdrukas/.savukārt mape ’Kupravas pagasts’’ tika izveidota no iepriekšējiem materiāliem, arī katram materiālam pievienojot, no kurienes tas nācis, sākot veidot ar materiāliem no 1937.gada, tad no1988.-2018.gadam, mūsdienām, materiāli ir galvenokārt no laikrakstiem „Vaduguns’’, „Viļakas Novadā’’, „Balvu Brīvība’’, interneta dzīlēm, no periodika.lv un citiem avotiem. Mape ‘’Izglītības darbs’’, kurā savākti laikrakstu izgriezumi, arī tika pie jauna noformējuma un materiālu norādēm. To pašu veicu ar mapi par bijušo Kupravas drenu cauruļu rūpnīcu. Vēl vairākām mapēm tas darbs jāpaveic, bet tas būs nākotnei.

Tās, kuras bija vairākas apvienoju pa vienai, dažām mapēm jau izveidota katram materiālam norāde, laika gaitā to izveidos visām. Tika uzlabotas mapes ‘’Bibliotēkas vēsture’’, ‘’Kupravas etnogrāfiskais ansamblis’’, ‘’Kupravas DCR’’, ‘’Kupravas pagasts’’, ‘’Garīgā dzīve’’.

2018.gadā tika izliktas novadpētniecības materiālu izstādes ;b-ku nedēļas ietvaros, kluba zālē- Latvijas 100.gadei veltītajā pasākumā, citur, arī bibliotēkā izliktajās izstādēs. Tie ir izmantojami jebkuram lietotājam, jo ir izkārtoti izstādes veidā plauktos.

Materiāli regulāri tiek papildināti, bieži atrodot kādu noderīgu rakstu, attēlu, ziņas par cilvēku, kurš ir bijis nozīmīgs pagasta vēsturē. Daudz materiālu tika aizsūtīts muzejam, arī tad, kad veidoja grāmatu ‘’Par Tevi, Latvija’’.

Par materiāliem izrādījuši interesi ir daudzi lietotāji un apmeklētāji, arī materiāli ir izmantoti pietiekami daudz ; vairāk interesējas par faktu precizitāti, par bijušo rūpnīcu, pagasta, iestāžu un apkārtnes vēsturi, utt. Diezgan bieži materiālus izmanto pasākumu organizators, arī pagasta pārvalde, bibliotēkas lietotāji.

Bibliotēkas mājas lapā ievietoju bildes par izsūtītajiem lapā ’’Galerija…pagātne’’, lapā ‘’Bibliotēkas vēsture’’- 4 fotogrāfijas par b-ku, par etnogrāfisko ansambli lapā par ansambli’’,  arī par Kupravu tika ievietoti materiāli.

9.Projektizstrāde.

Bibliotēka 2018.gadā projektos nav iesaistījusies.

10.Publicitāte.

Bibliotēkas mājas lapas adrese, kurā ir ievietota informācija par maksas pakalpojumiem.-maksas pakalpojumi

 Adrese, kurā ievietoti bibliotēkas pakalpojumi-http://www.bibliotekas.lv/kuprava, -mājas lapa-bibliotēkas pakalpojumi

www.letonika.lv, -Abonētās datu bāzes bibliotēkā, kuras var izmantot lietotāji.https://www.lursoft.lv/

Tā arī ir publicitāte, jo laikrakstos informāciju neievietoju, jaunāko grāmatu sarakstus ievietoju b-kas mājas lapā, izlieku stendā informācijai, dažas, kuras izlasu pati, aprakstu mājas lapas vienā no lapām ar nosaukumu „Grāmatas, kuras vērts izlasīt’’, tādējādi popularizējot savu krājumu.

Ir iecere izveidot lapu, kurā atainot bibliotekāru mīļākas grāmatas, tās, kuras lasītas bērnībā,  kuras „iekritušas” sirdī kādreiz,  arī tagad.

Savukārt lapa „Tematiskie materiāli’’ tika papildināta ar atziņām, aprakstiem par svinamajām dienām, svētkiem, ticējumiem, dzejas fragmentiem.

Bija uzdevums katrai bibliotēkai par citu bibliotēku sagatavot prezentāciju, man ‘’izlozējās’’ par Tilžas b-ku. Tā kā tā ir ļoti liela, slavena, populāra un cildināta bibliotēka/ir jau par ko/, ar spēcīgiem darbiniekiem, tad uzdevums nebija viegls. Kā veicās, lai spriež citi, taču par manējo bibliotēku  stāstīja Vectilžas b-kāre Ina. Jāteic, ka tā slavēts un tik plaši, skaisti atspoguļots mans darbs tika pirmoreiz. Par to viņai liels paldies!

11. Sadarbības tīkla raksturojums.

Visciešāk iznāk sadarboties ar pasākumu organizatoru, gan materiālu, dziesmu grāmatu, nošu, dziesmu vārdu atrašanā, izdrukā, izsniegšanā. Arī ar citiem pārvaldē strādājošajiem. Ir bijusi sadarbība ar muzeja darbiniekiem Balvos, savus materiālus piedāvājot viņiem un otrādi, arī atsaucīgi ir Balvu CB kolēģi dažādu jautājumu noskaidrošanā, grāmatu atrašanā utt.

Jaukas un  ilgstošas saites vieno ar kolēģiem no dažām Balvu novada bibliotēkām, neatsaka palīdzību un padomu arī sava novada kolēģi.

Varbūt ne tieši bibliotekārā darba lauciņā, bet vairāk bet dzejas druvā ielūkojoties , ir laba sadarbība ar dzejas draugiem portālā ’’Draugiem. lv’’, bet par to – veiksmes stāstā/pielikumā/.

Pielikumi.

Varētu daudz uzrakstīt par izlasīto, taču to var uzskaitīt mājas lapā. To, ko nekur neesmu ievietojusi un neievietošu , 2018.gadā tiku iekļāvusies 2 dzejas kopkrājumos: ‘’LATVIJAS OĻI’’, 14 dzejoļi, ‘’TIK BALTU KĀ SNIEGS’’, 10 dzejoļi. Dzejas darbus dažreiz ievietoju portālos ’’draugiem. lv’’,  ‘’Facebook’’.

Nedaudz ‘’piepalīdzēju’’/ ar materiāliem, faktiem, fotogrāfijām/ grāmatas V.Kaša ’’Par Tevi, Latvija’’ veidošanā.

Par bibliotēku… vai tā būtu veiksme, neveiksme/drīzāk kā veiksme tomēr/, bet paliekam telpās, kur esam, vien mazākās. Par to uzzināts gada nogalē, cerot uz ašiem, veiksmīgiem remontdarbiem , kā arī ļoti cerot uz telpu sakārtošanu pēc remonta, jo fonds tomēr tiks sakārtots citādi, arī lielā pārveidošana dažādi ietekmēs mierīgo ikdienu…

Jānovēl veiksmi visās jomās gan sev, gan visiem!

 

2019-01-07.                                       Viļakas novada Kupravas bibliotēkas

 

Vadītāja Edita Viļuma.

 

 

 2018.gada darba plāni.

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2018.gada decembra mēnesim.

 
IZSTĀDES

 

Vieta

 

 Nosaukums

 

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka

‘’…adventes vainagā svecītes dedzam’’-02.12.-Adventa sākums.

 Par adventa laiku.
Visu mēnesi
Kupravas b-ka
 
‘’Jel sirsnīgi gaidām šo Ķēniņu.-

 

Mūsu silē gulošo Bērniņu!’’24.-26.-Ziemassvētki.

Par Ziemassvētkiem-ticības cerības un gaišuma svētkiem.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

 

‘’Izcils mūsdienu latviešu prozas radītājs’’-20.12.-rakstniekam A. Kolbergam-80/1938/

Par autora daiļradi, autobiogrāfiskajiem datiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 

 ‘’Balta , stalta ziema nāca; zīda svārki, zelta loki…’’’’

Par dabu, dzīvniekiem ziemas periodā.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

 

‘’Nāk ziema saltajā gadskārtā!’’,-zīmējumu izstāde bērniem; no konkursiem par ziemas; arī svētku tēmu.

Visu mēnesi

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2018.gada novembra mēnesim.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Skaista, skaista tēvu zeme pār visām zemītēm; zaļi lauki, zaļi meži, zilis jūras ūdentiņš’’18.11.-LR 100 .PROKLAMĒŠANAS GADADIENA.

Par Latvijas dibināšanu, valsts izveidošanos, brīvības cīņām.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’…tomēr labāk dzīvē iet, kam ir zirgs, kas naktī dzied.''/O.Vācietis./

13.11.-dzejniekam O.Vācietim-85/1933.-1983./

Par autora darbiem, dzīves gājumu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Ai, bāliņ, ai, bāliņ, ņem zobenu rociņā, sargā savu tēvu zem!’’11.11.- Lāčplēša diena.

Par varoņu dienas tradīcijām.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 ‘’Mārtiņš brauca ziemas ceļu, mīkstu sniegu putināj’ ‘’. 10.11.- Mārtiņi.

Par rudens tradīcijām, Mārtiņdienas atzīmēšanu.

Visu mēnesi

Kupravas

b-ka

‘’Adāt, meitas, ko adāt…’’

Rokdarbu laiks; izstādē- žurnāli, cita literatūra par tēmu.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’Mūsu Latvija- Dieva dota tēvzeme!’’,-zīmējumu izstāde bērniem; no konkursiem.

Visu mēnesi

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai 12.11.-18.11.

Varonības tēma ziemeļvalstu autoru daiļradē.

Literatūras, zīmējumu izstādes bērniem.

1.’’Iepazīsimies- Pepija, Karlsons, Mumins un citi!’’/A.Lindgrēnas, T.Jansones un citu autoru darbi.

2. Skandināvu mīti, varoņteikas , pasakas./B-kā pieejamie darbi.

3. Zīmējumu izstāde ‘’Par Pepiju un citiem…!’’

Pieaugušajiem.

1.        ‘’Ziemeļvalstu autoru daiļdarbi, vispārējs apskats’’.

2.        ‘’Lasīsim ziemeļvalstu autorus!’’/S.Unsetes, S. Lāgerlēvas, citu autoru daiļdarbu pieejamība b-kā. Autoru biogrāfijas, darbu apskati.

No 12.11.-18.11. bibliotēkās atzīmē Ziemeļvalstu Literatūras nedēļu.

 
DARBU FRAGMENTS, KURĀ UZRUNĀ :

 A.Lindgrēna’’Ronja- laupītāja meita’’ …Birkas un Ronjas cīniņš ar harpijām..: ’’viņš atrāva Ronju nost no zara, pie kura tā cieši turējās .Un tūdaļ viņus satvēra putojošais mutulis. Nu vajadzēja cīnīties katram par sevi, vajadzēja sisties uz dzīvību un nāvi pret nežēlīgo straumi, kas no visa spēka gribēja ieraut viņus Glūpagāzā. Tik tuvu viņi varēja saskatīt krasta mierīgo ūdeni….

 

Bet mums jāvar …tev jāvar,- Birka elsoja.

..un pēdējiem spēkiem , izmisuši viņi iztrausās krastā, kur saules siltumā uz vietas aizmiga un pat nezināja, ka bija izglābušies.’’

  

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2018.gada oktobra mēnesim.

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’…un siltums paliks, paliks mums Tavs smaids…’’- oktobris- Veļu laiks.

 Par veļu laiku tematiskie,  gan  no žurnāliem , dažādi materiāli.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Ar detektīva aci…’’ rakstniekam A.Belam-80 /1938./

Par autora darbiem, dzīves gājumu.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Nezūdošais lirisms’’-19.10.- dzejniecei E.Zālītei-120/1898.-1955./

Par autores daiļradi, autobiogrāfiskajiem datiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 ‘’Ņem salnai neatdotos ziedus sev, tie , skolotāj, no manis tavai dienai!’’

09.09.- Skolotāju diena. Par tēmu- dzeja, aforismi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka.

’’Dzeja un dziesma kā ugunskurs mazs,

Kurā var sildīties katrs…’’

‘’Draugos’’ iepazītie dzejnieki.

 

Par vairāku autoru dzejas darbiem, viņu daiļdarbi, informācija par viņiem.

Dzejas dienām veltītā izstāde.

 

 

 

 


Kupravas bibliotēkas darba plāns 2018.gada septembra mēnesim

 
IZSTĀDES

 

Vieta

 

 Nosaukums

 

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka
 
‘’1.-09.-Zinību diena’’

Par zināšanu nozīmi- materiāli dzeja, folklora.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

’Bērniem saprotamā valodā …’’ 15.09.dzejniecei I.Zanderei-60

Par autores darbiem, dzīves gājumu.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

 

‘’Nāk rudentiņis…’’ 20.09.-Miķeļdiena.

Par rudens tradīcijām; materiāli, dzeja, folklora.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka
 
  ’’ Vismīļā Latgale-
 
Dievmātes svētībā,
 
Ar mums gara lidojums
 
Un- siržu vienojums!’’

No cikla par Latvijas novadiem, par Latgales tradīcijām, vietām, ļaudīm…

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

‘’ Vasaras skaistākie brīži! ’’,-zīmējumu izstāde bērniem; no konkursiem.

Visu mēnesi