Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Bibliotēkas vēsture. Arī jaunākā.

Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze 

 

 

Kupravas pagasta bibliotēka


Kupravas ciema bibliotēka dibināta 1953. gadā. (Abrenes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1954.gada 18. februāra lēmumu Nr.71, kurā teikts, ka skaitīt par atklātu Kupravas ciema bibliotēku no 1953. gada 1. decembra)
1967.gadā Kupravā darbojies ciema klubs un ciema bibliotēkā grāmatu fonds bija 5 400 vienības. Ciema klubs un bibliotēka atradusies vienā ēkā no 1963.gada. Klubs šajā ēkā atradies no 1945.gada..
Ilggadīga Kupravas bibliotēkas vadītāja bijusi Anna Logina(1942). Viņa strādājusi no 1960.- 1977. gadam. Annas Loginas darbības laikā bibliotēkai piešķirts „Teicama darba bibliotēkas nosaukums”. Pēc tam viņa strādāja Kupravas pamatskolā par zīmēšanas un rasēšanas skolotāju un skolas bibliotekāri.Anna  atceras, ka pirms viņas strādājušas: Marija Pimanova un Marta Ābola, bet pēc viņas -Valija Muldiņa (Garoza), Jevģēnija Annuškāne, Anita Zača (Aleksāne), Tamāra Ļašok, A. Ozoliņa (Poluboršča), Iveta Pleša (Rāte), Natālija Guseva.
60.gados bibliotēkā bijuši ap 300 lasītāju, vēlāk to skaits pieaudzis līdz 400. Apmeklētāji sākumā bijuši ap 3 000 gadā, bet vēlāk, līdz ar Kupravas drenu cauruļu rūpnīcas attīstību un iedzīvotāju skaita pieaugumu, to skaits palielinājies līdz 8 000 un vairāk. Tajā laikā arī aktīvi pieaudzis grāmatu fonds , līdz ar to rādītāji auguši. Par grāmatu fonda papildināšanu Anna stāsta, ka grāmatas tika saņemtas centralizēti no Rīgas bibliotēku kolektora un papildus vēl  komplektējusi no Viļakas grāmatnīcas.
 Obligāta bijusi masu pasākumu organizēšana. Notikušas literārās pēcpusdienas un konferences, literatūras apskati, literārās tiesas.
No 1980.-1993.gadam bibliotēka atradusies 1938.gadā celtā vecā , ar malku kurināmā ēkā, kurā pirms tam bijis medpunkts. 1993. gadā bibliotēku pārcēla uz bērnudārza telpām, kur tā atrodas arī pašlaik.
Kopš 1987. gada Kupravas pagasta bibliotēkas vadītāja ir Edita Viļuma.
Bibliotekāra darbu atvieglo modernās tehnoloģijas. Lasītājiem pieejams bezmaksas internets, kopētājs,printeris.
Šobrīd bibliotēkas vadītājas Editas Viļumas darba prioritāte ir novadpētniecības darbs. Visi materiāli ir sakārtoti 45 mapēs: Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu; Izglītības darbs; Ģimene un sadzīve, sociālās problēmas/vairākas mapes/; Pagasta pašvaldība, tās darbība; Kultūras dzīve pagastā; Garīgā dzīve/vairākas mapes/; Sporta dzīve; Mežniecība, tās vēsture; Kupravas DCR no 60.-2009g./vairākas mapes/; Albums par Kupravas katoļu baznīcu, kapsētu, priesteri S.Lisovski; Novadnieks Francis Logins; Kupravas b-kas vēsture; Kupravas pag, tā apkārtnes vēsturiskie notikumi/atmiņas, represijas/
Sagatavoti materiāli par novadnieku ērgeļnieku Franci Loginu, arī par priesteri, kurš ilgstoši kalpoja Kupravas baznīcā - Staņislavu Lisovski, bijušās Kupravas iedzīvotājas M.Praznicānes atmiņas par baznīcas celšanas un izveidošanas pirmsākumiem, materiāli par priesteriem, kuri kalpojuši.

Atmiņu stāstījumus - par represijām, baznīcas celtniecību, pagasta apkārtni, mežniecības darbiem agrākos laikos Edita ir ievietojusi arī mājas lapā. Darbs ir ļoti darbietilpīgs, bet interesants, jo ir ļoti noderīgs arī citām paaudzēm.
Vēl bibliotēkas vadītājai ir doma , ka viss, kas bijis pēdējos gados - konkursi, aptaujas arī jāsaglabā, jo notikušais tagad arī drīz jau būs pagātne. Vislabprātāk vāc materiālus par garīgo dzīvi, jo tas interesē pašai, par to visvairāk jau apkopots, bet būs vēl, jo ir, kur atrast.
Editai pašai ir savāktas ap 900 mīklas, bet tās nav datorrakstā. Tas būs darbs nākotnei.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē 

2018..g., vēl plašajās telpās....

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupravas pagasta bibliotēkas vēsture. 

2008.g. b-kas iekšskats, abonements.

Kuprava atrodas 23 km no Balviem, 15 km no Viļakas. 1967.gadā te dzīvoja tikai 236 iedzīvotāji, darbojās kokzāģētava, četri veikali, ambulance, sakaru nodaļa, skola.1960.gadā celtā skola bija astoņgadīga-132 skolēni, tad 1979.gadā tika uzcelta jauna skola-ap 300 skolēniem, tad 1993.gadā-tajā mācījās 150 skolēni, jo iedzīvotāji izbrauca no pagasta. 1967.gadā Kupravā darbojās klubs, ir ziņas, ka 1967.gadā ciemata bibliotēkā grāmatu fonds bija 5 400 vienības, tad 1991.gadā-ap 18 000 grāmatu. Ciema klubs un bibliotēka atradās vienā ēkā, kopš 1963.gada, klubs no 1945.gada. Grāmatu fonds bibliotēkā:

1961g.-3 815-izsniegums- 5077

1964.g- 4 800-izsniegums- 5 360

1992.g-18 087-izsniegums- 15 000

Kupravas pagasta bibliotēka dibināta 1953.gada 15.novembrī. Ir ziņas, ka bibliotēkā strādājuši: M.Ābola, M.Pimanova, Logina, Anna Logina, Grigorjevs, V.Muldiņa[Garoza], J.Annuškāne, T.Ļašok, A.Zača[Aleksāne],A.Ozoliņa[Poluboršča],Iveta Pleša[Rāte],Natālija Guseva, no 1987.gada Edita Viļuma.

 No 1980. - 1987.gadam bibliotēkā strādāja Iveta Pleša, kad viņa 1987.gada jūnijā uzaicināja strādāt mani, te sāku strādāt es-Edita Viļuma, kur strādāju arī šobrīd.

No 1980.-1993.gadam bibliotēka atradās 1938.gadā celtā vecā , ar malku kurināmā ēkā, kurā agrāk atradās medpunkts. Tad 1993.gada maijā bibliotēka pārcēlās uz bijušajām bērnudārza telpām, kur atrodas arī tagad. Tuvākās bibliotēkas bija Kupravas pamatskolas bibliotēka, Vīksnas pagasta bibliotēka-12 km, Viļakas novada bibliotēka- 15km.

Iepriekšējie dati   ir līdz 1993.gadam.

Savukārt lasītāju skaits 1987.gadā-ap 400

1993.gadā –ap 300

1987.gadā lasītāji varēja lasīt 50 laikrakstu un žurnālu, savukārt 1993.gadā tikai 10.

1993.gadā  skolā mācījās 165 skolēni, no kuriem bija b-ka slasītāji 132, 1993.gadā b-kā ir 446 lasītāji.1994.gadā b-kas fonds sastāda 16 000, no tā 8 000 ir daiļliteratūra.

Tagad ziņas no 1993.-1999.gadam

1993.gadā b-ka pārceļas uz  citām telpām, kuras ''prasās'' pēc remonta,  TAGAD par b-kas skaitļiem:

1999.gads-b-kas fonds-15 160

Lasītāji- 333

Apmeklētāji - 5606

Izsniegums- 22 382

Tā kā pagasta iedzīvotāju skaits krasi saruka –no 1500 uz 826, arī darba rādītāji kritās. 1999.gadā pagastā dzīvoja bērni no 0-15 gadiem -156, skolēni , kuri dzīvoja pagastā-152, dzīvokļu mājā 743 ģimenes, 98 ģimenes-viensētās, 50 invalīdi., 94 bezdarbnieki.

2000.gadā b-kā ir 260 lasītāji, skolā mācījās 90 skolēni,  šie bija tie gadi, kuru laikā tiku vedusi grāmatas no rajona b-kas fondiem,1998.gadā-220, 2000.gadā- 145, šajos, pēdējos gados, kuros strādāju arī ,vismaz 100 grāmatas gadā, kuras mūsu lasītāji aktīvi izmantoja .tas notika sakarā ar mazo finansējumu grāmatām, kad lasītāju bija daudz, bet iegādāties grāmatu par ko, nebija...

    no skolēnu  darbiem:

 

 

-          

darbiņi no izstādēm, noformējuma.

  

  

 

 

 

 

  

ziemasprieks.blogspot.com/p/logu-un-palodzu-dekoresana.html

 

 

Kādreiz zīmētie zīmējumi ,krāsotie attēli konkursos: