Rekavas bibliotēka

2017. gada pārskats

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 2017.gadā

 

Rekavas bibliotēka ir Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

     Bibliotēka atrodas Rekovā, kas ir viena no apdzīvotākajām pagasta vietām. Šeit atrodas vairākas iestādes: Rekavas vidusskola, sociālā māja, pagasta pārvalde, iniciatīvu centrs „Zvaniņi”, kultūras centrs „Rekova”,  pasts, privātārsta prakses vieta, aptieka, 2 veikali u.c. Līdz ar to bibliotēkai šī atrašanās vieta ir ģeogrāfiski izdevīgā.

   Aizvadītajā gadā bibliotēka turpināja līdzdalību VKKF kultūras programmā lasīšanas veicināšanai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”  jau 14 gadus pēc kārtas.

    Vispārīgi raksturojot bibliotēkas darbu aizvadītajā gadā un ņemot vērā bibliotēkas attīstības plānā paredzētos uzdevumus noteikti ir jāpiemin, ka tika nomainīts vecais printeris pret jaunu, līdz ar to bibliotēka spēj sniegt kvalitatīvāku un mūsdienīgāku pakalpojumu.

    Informāciju par bibliotēkā notiekošo var atrast interneta vietnē: www.bibliotekas.lv/rekava/

        Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.


Finansiālais nodrošinājums   

 

     Tabulās Nr.1. un Nr.2. var apskatīt bibliotēkas finansiālo nodrošinājumu pēdējo trīs gadu kopsavilkumā.

                                                                                                                       Tabula Nr.1.

                                                                                  

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

 

2015

2016

2017

Kopā (EUR)

9897

10011

10322

Pašvaldības finansējums

9897

10011

10322

Citi ieņēmumi:

 

 

 

t. sk. maksas pakalpojumi

 

 

 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

 

 

 

t. sk. VKKF finansējums

 

 

 

t. sk. citi piešķīrumi

 

 

 

 

Tabula Nr. 2.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

 

2015

2016

2017

Izdevumi kopā (EUR)

9897

10011

10322

Darbinieku atalgojums (bruto)

5403

5533

5516

Krājuma komplektēšana

1554

1666

1698

 

        Apskatot tabulas un sniedzot vērtējumu par tām, var secināt, ka finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.

 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

       Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo nākamajā gadā tiek plānota bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām.

       Projekta „Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā” rezultātā, kur jau aizvadītā gada nogalē tika uzsākti būvdarbi.

        Tabula Nr.3. sniedz ieskatu par bibliotēkas iekārtām un aprīkojumu.

                                                                                                                       Tabula Nr.3.

 

 “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

4

5(labs)

1(2012),

4 (2015)

Plānie klienti

 

 

 

 

Multifunkcionālās iekārtas

2

 

2(apmierinošs)

(2005), (2008)

Printeri

1

 

teicams

(2017)

Kopēšanas iekārtas

 

 

 

 

Skeneri

 

 

 

 

Citas iekārtas

 

 

 

 

 

        Apskatot tabulu var secināt, ka bibliotēka ir aprīkota ar darbam nepieciešamajām pamatierīcēm, kurām ir dažāds nolietojums, bet tās darbojas.

        Bibliotēkā tiek lietoti 5 stacionārie datori 1 darbiniekam (2012.gada), 4 lietotājiem (2015.gada). Divas multifunkcionālās iekārtas 1 (2005.gada) dokumentu kopēšanai un otra (2008.gada) dokumentu skenēšanai.

      Aizvadītajā  gadā tika nomainīts vecais  printeris (2005.gada) pret jaunu.


Personāls 

Pamatojoties uz 2014. gada vienošanos pamatdarbā nepilnu slodzi (32 stundas nedēļā) strādāja viena darbiniece ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību un augstāko profesionālo (sociālā pedagoga) izglītību.

        Bibliotēkas darbiniece piedalījās  tālākizglītības kursos un apmācību semināros,  ko organizēja Balvu centrālā bibliotēka tabula Nr.4.

Tabula Nr.4.

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

 

N.p.k.

Norises laiks

Norises vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits

1.

13. februāris

Balvi

BCB

Folklora mūsdienās –stāsti, tradīcijas un pētījumi. (novadpētniecības laboratorija)

3

2.

10.marts

Balvi

BCB

Darbs ar bērniem, Valsts valodas centrs

5

3.

14.marts

Viļaka

VND

Attīstības programma 2018.- 2024.g.

2

4.

16.maijs

Balvi

BCB

E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa

5

5.

14.septembris

Balvi

BCB

Pozitīvas domāšanas nozīme mūsdienīgā saskarsmē

5

6.

16.novembris

Balvi

BCB

Kultūras iestāžu tēls publiskajā vidē

5

7.

19.novembris

Balvi

BCB

Elektronisko atbalsta sistēmu izmantošana literatūras izziņas un popularizācijas procesā bērniem un jauniešiem.

5

 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

       Aizvadītajā gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 262 lietotāji (t.sk.125 bērni un jaunieši), apmeklētāju skaits – 6892 (t.sk. 2920 bērni un jaunieši). Gada laikā tika izsniegtas 5569 izdevumu vienības (t.sk. 3062 bērniem un jauniešiem).

      Salīdzinājumu par divu pēdējo gadu bibliotēkas izmantošanas rādītājiem skatīt tabulā Nr. 5.

Tabula Nr.5.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

 

2015

2016

2017

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

314

290

262

-8% ; -10%

t. sk. bērni

154

149

125

-3% ; -16%

Bibliotēkas apmeklējums

5736

5241

4311

-9% ; -18%

t. sk. bērni

4099

3677

2920

-10% ; -21%

Virtuālais apmeklējums

2572

2647

2581

+3% ; -2%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

-

-

-

-

Izsniegums kopā

8384

6666

5569

-20% ; -16%

t. sk. grāmatas

2494

2135

1755

-14% ; -18%

t. sk. periodiskie izdevumi

5023

4531

3814

-10% ; -16%

t. sk. bērniem

4452

3857

3062

-13% ; -21%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

28%

26%

25%

-2% ; -1%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

196/79%

190/78%

173/72%

-1%; -8%

Iedzīvotāju skaits

1128

1107

1060

-2% ; -4%

 

Secinājumi:

      Lietotāju skaita samazināšanos ietekmē dabiskā pieauguma globālās tendences, intensīvs urbanizācijas process un sociālās nevienlīdzības rādītāji.

      Deklarētais iedzīvotāju skaits neatbilst reālajam, tas ir daudz mazāks, kas arī ietekmē lietotāju un apmeklētāju skaitu bibliotēkā.

       Mainoties informācijas iegūšanas iespējām, samazinās fiziskais apmeklējumu skaits.

         Skolā un bibliotēkā pieejamais bezvadu internets arī samazina fizisko apmeklējumu skaitu, jo līdz ar to skolēni sēžot mācību kabinetā vai starpbrīdī atrodoties gaitenī var izmantot internetu savā mobilajā telefonā.

         Mājsaimniecībās, kurās ir skolas vecuma bērni vai tiek veikta saimnieciskā darbība ir pieejams interneta pieslēgums, līdz ar to šis bibliotēkas pakalpojums kļuvis īslaicīgi aktuāls, tikai nepieciešamības gadījumā.

        Studējošie un strādājošie jaunieši samērā reti apmeklē mājiniekus un līdz ar to bibliotēku, jo ceļa izdevumi ir ļoti dārgi, attālums nogurdinošs.

       Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām mērķgrupām netiek izdalīti, jo dalībnieku skaitu ir grūti prognozēt un tas ir mazs.

     Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tuvākajā apkārtnē ir zināms viens šāds cilvēks, kuram grāmatu apmaiņu nepieciešamības gadījumā veica ģimenes locekļi.

     Aktuāls ir dažādu uzziņu un informācijas darbs ar atsevišķiem lietotājiem, jo ir daļa cilvēku, kas informācijas tehnoloģiju iespējas nav apguvuši un neizsaka arī vēlmi to darīt.

      No citām bibliotēkām saņemto un izsniegto dokumentu skaitu var apskatīt tabulā Nr.6.

Tabula Nr.6. 

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2015

2016

2017

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

12

8

1

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

48

24

17

    

    Šajā jomā sadarbība aizvadītajā gadā notika ar Balvu Centrālo bibliotēku, Briežuciema un Upītes  bibliotēkām.

    SBA pakalpojuma aktivitāte ir cieši saistīta ar neklātienē studējošajiem bibliotēkas lietotājiem, ja ir tādi studenti, kas šeit dzīvo, strādā un studē, tad šo dokumentu skaits palielinās, ja nē, tad dokumentu skaits samazinās.


 

Krājums

Rekavas bibliotēka tāpat kā citas vietējās nozīmes bibliotēkas valstī kļūst par lietotājorientētām bibliotēkām ar aktīvu un atjauninātu bibliotēkas krājumu, kas mēģina iekļauties mūžizglītības procesa nodrošināšanā.

Līdz ar to Rekavas bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķis ir veidot nepieciešamo iespieddarbu krājumu, ņemot vērā lietotāju intereses un pieprasījumu. Ar aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu, veicināt ekonomisko un sociālo attīstību, mūžizglītību pagastā.

Bibliotēkas krājumu veido:

  • Grāmatas, kas pamatā tiek komplektētas valsts valodā (daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra, nozaru literatūra, uzziņu literatūra);
  • Seriālizdevumi, kas tiek komplektēti tikai valsts valodā;
  • Elektroniskie dokumenti (sastāv no dāvinājumiem).

95% no bibliotēkas grāmatu krājuma ir elektronizēti.

 

      Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta

Tabula Nr.7.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

2015

2016

2017

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1554

1666

1698

t. sk. grāmatām

939

1010

1049

t. sk. bērnu grāmatām

187

270

244

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

615

656

649

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

1,4

1,5

1,6

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1845

2002

2009

Apskatot tabulu Nr.7. var secināt, ka finansējums krājuma komplektēšanai skaitliski nedaudz palielinās, bet ņemot vērā cenu pieaugumu un iedzīvotāju skaita samazināšanos tas faktiski paliek uz vietas.


Tabula Nr. 8.

Tabula “Krājuma rādītāji”

 

2015

2016

2017

Jaunieguvumi kopā

472

533

544

t. sk. grāmatas

148

173

161

t. sk. latviešu daiļliteratūra

26

26

30

t. sk. bērniem

30

39

39

Izslēgtie dokumenti

684

630

416

Krājuma kopskaits

6810

6713

6841

Grāmatu krājuma apgrozība

0,42

0,37

0,33

Periodisko izdevumu apgrozība

6,0

3,9

2,5

    

 Bibliotēkā pieejamas divas tiešsaistes datubāzes – Letonika un News.

      Šo datubāzu izmantošana nav regulāra, jo mērķgrupas dalībnieku ir pavisam maz, kam varētu būt aktuāla šāda informācija

Tabula Nr.9.

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2015

2016

2017

Letonika

77

46

25

News

1

10

9

 

 

 

 

 
 

Darbs ar bērniem un jauniešiem

      No kopējā lietotāju skaita šī lasītāju grupa sastāda 48%. Apmeklējumu skaits sastāda 68% no kopējā fizisko apmeklējumu skaita. Bērni un jaunieši arī visaktīvāk izmanto visus bibliotēkas pakalpojumus.

     Jaunieguvumu skaits bērniem no kopējā skaita aizvadītajā gadā bija 24 %. Pēc 14 gadu vecuma pusaudži bieži vien sāk izvēlēties nozaru literatūru un daiļliteratūru, ko izmanto pieaugušie. Viņu intereses ir paplašinājušais vai arī viņi vēlas apgūt jaunas zināšanas.

     Rekavas bibliotēkā darbs ar bērniem un jauniešiem notiek regulāri. Tā ir ikdiena ar individuālām sarunām, konsultācijām.

       Informācijas prasmju apgūšana ir kļuvusi daudzveidīgāka  un tieši šai  mērķauditorijai arī vienkāršāka. Iemaņu attīstīšana notiek pēc interesēm.

       Piedāvājums ir liels, jo aktīvi darbojas gan skola ar savām interešu programmām, gan kultūras centrs ar pulciņiem. Daļa bērnu un jauniešu izmanto arī interešu izglītības piedāvājumu, ko sniedz tuvākās mākslas, mūzikas skolas un sporta skola (Baltinavā, Viļakā). Vēl ir jauniešu iniciatīvu centrs, kurā var apgūt ģitārspēli.

     Bibliotēka šai lasītāju grupai piedāvā piedalīties lasīšanas veicināšanās programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kas ir valsts mēroga pasākums.

    17.februārī pateicības brīdis bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas - 2016 ekspertiem. programmas dalībnieki (13 žūrijas eksperti) ieradās uz pateicības brīdi bibliotēkā, lai saņemtu balviņas. Programmā 5+ tika iesaistīti bērnudārza sagatavošanas grupiņas bērni. Kopā ar šiem jaunākajiem lietotājiem mēs izlasījām visas grāmatiņas, atbilstoši viņu vecumposmam un aizpildot sagatavotās darba lapas. Aprakstu skatīt pielikumā Nr.2. Attēlus skatīt pielikumā Nr. 4., attēls Nr.3.,4.,5.,6.

      Gada laikā bērniem un jauniešiem tika piedāvāta iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs.

     14.februārī Valentīndienas meistardarbnīca (14 dalībnieces). Aprakstu skatīt pielikumā Nr.1. Attēlus skatīt pielikumā Nr. 4., attēls Nr.1., 2.

    20.aprīlī “Tu skaties kā brīnumā visā

Kas apkārt tev uzplaukst un zied… ”/P.Brūveris/

 

Lasot un klausoties tika iepazīts dzejnieka  P. Brūvera dzīvesgājums  un viņa dzejoļi (9 dalībnieki). Darba lapu skatīt pielikumā Nr. 3.

      Maijā tika uzlikta skolēnu zīmējumu izstāde “Pavasara maigo, trauslo dabu atklāj tulpes ziedpumpurā” (11 dalībnieki).

      22.septembrī “Saules svece pīni pina…”

Iepazīsim U.Ausekļa dzeju ar grāmatiņas “Kaķēns margrietiņās” palīdzību sākumskolas bērniem (6 dalībnieki).

       Novembrī Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība. Konkursa 1.kārta 5.un 6.kl.skolēniem (11 dalībnieki). Attēlus skatīt pielikumā Nr. 4., attēls Nr.7., 8.

       Runājot par sadarbības tīklu par sevišķi veiksmīgu uzskatu sadarbību ar bērnudārza grupiņām.

     Domāju, ka bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem problēmas nepastāv. Vienkārši samazinoties skaitam, samazinās arī lasītāju skaits. Mainoties informācijas iegūšanas iespējām, samazinās apmeklētāju skaits.

      Diemžēl sarežģītāk un noteikti laikietilpīgāk ir izlasīt grāmatu, to pārdomāt un saprast nekā iemācīties piemēram dziesmu vai deju. Sabiedrība pierod pie šoviem, tie ir populāri un līdz ar to iekšējā pasaule gūst pelēcību sabiedrības acīs.

       Bērni un jaunieši vasaras un citu brīvdienu laikā ir nodarbināti savās saimniecībās un bibliotēku apmeklē reti, kas ir pilnīgi pretēji situācijai pilsētā. Pēdējā laikā tiek novērota piepelnīšanās sezonas laikā ar meža ogu lasīšanu vai palīgdarbiem.

 

Novadpētniecība

    Novadpētniecības materiāli bibliotēkā atrodami mapēs no laikraksta Vaduguns publikācijām par pagastu.

           Aizvadītajā gadā šīs mapes netika papildinātas. Ņemot vērā, ka otrajā pagasta bibliotēkā ir daudz dažādu materiālu par novadpētniecību interesentiem tiek ieteikts sazināties ar Upītes bibliotēkas vadītāju.

 

Projekti

      Jau 14 gadus pēc kārtas no 2003. gada bibliotēka piedalās VKKF kultūras programmā lasīšanas veicināšanai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

     Citu projektu izstrādē bibliotēka līdz šim nav līdzdarbojusies.

 

“Projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Atbalstīts/

neatbalstīts

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”

Valsts Kultūrkapitāla fonds

41.82

Lasīšanas veicināšanas programma

atbalstīts

 


Publicitāte

Informāciju par bibliotēka apskatāmajām izstādēm un citiem notikumiem, varēja atrast bibliotēkas mājaslapā www.bibliotekas.lv/rekava/ sabiedrības informēšana notika arī ar vietējo ziņojumu dēļu palīdzību skolā un Rekovas centrā.

Tika sagatavotas divas publikācijas Viļakas novada informatīvajam izdevumam “Viļakas novadā”, skatīt pielikumus Nr.1,2.

Bibliotēka tika sagatavotas un uzliktas literatūras izstādes veltītas gan sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, gan tematiskās (kopā 20).

Sadarbības tīkla raksturojums

    Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar visām novada iestādēm. Visaktīvākā sadarbība notika ar Rekavas vidusskolu par sevišķi veiksmīgu uzskatu sadarbību ar bērnudārza grupiņam. Ar Rekavas vidusskolu sadarbojamies makulatūras nodošanā.

   Citām novada (Upītes) un atsevišķām starpnovadu (Briežuciema) bibliotēkām,  Balvu Centrālo bibliotēku.

   Aizvadītajā gadā epizodiska sadarbība notika arī ar k.c. “Rekova”.

29.martā sadarbībā ar LAD speciālisti notiek e-prasmju apgūšana lauksaimniekiem darbā ar Lauksaimniecības datu centra mājaslapas izmantošanu lopkopībā (6 klienti).

 

 

Pielikumi

 


PielikumsNr.1.

Valentīndienas meistardarbnīca Rekavas bibliotēkā.

       Šī diena ne ar ko daudz neatšķiras no pārējām dienām. Sava mīlestība un rūpes par mīļajiem un tuvākajiem cilvēkiem ir jāizrāda katru dienu un, lai dāvātu ziedus, saldumus un mīļus vārdus, nav vajadzīga īpaša diena. Galvenais, lai tas nāk no sirds!

      Taču īpašāku to var padarīt ar domās izmodelētu  un savām rokām gatavotu  nieciņu.

     14.februārī Rekavas bibliotēkā no 13:30 – 15:30 notika Valentīndienas meistardarbnīca. Divu stundu laikā 14 meitenes no zaru klūgām, sarkana diega un citiem mākslīgajiem materiāliem veidoja sirds formas dekorus.

      Šo formu ir redzējuši visi, visi arī zina, ko tā nozīmē -mīlestību, emocijas, garīgās vērtības. Tā iesakņojusies tik dziļi, ka forma ir pašsaprotama, bez liekiem jautājumiem, bez diskusijām un skaļiem protestiem.

      Mitoloģijā un reliģijā sirdij piedēvē daudz nozīmes, kas raksturo cilvēkā garīgās un dievišķās īpašības. Savukārt zinātnē un filozofijā sirdij piedēvēts daudz sajūtu, domāšanas un emociju funkciju.

       Sirds formai nav viens vēsturisks skaidrojums, bet gan vairāki pieņēmumi par tās izcelsmi. Tā parasti ir sarkanā krāsā, norādot uz asins krāsu un vairākās kultūrās raksturojot kaisli un spilgtas emocijas.

      Paldies visām meitenēm  par  radošu līdzdarbošanos un patīkamu , lietderīgu laika pavadīšanu.

Informāciju sagatavoja Rekavas bibliotēkas vadītāja

Anita Kokoreviča

 

 

Viļakas novada domes mājaslapā ievietots un publiski apskatāms ar attēliem:

http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4013&cntnt01returnid=15

 

 

Pielikums Nr.2.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016

Rekavas bibliotēkā.

     Rekavas bibliotēkā 6 sešgadnieki un 2 piecgadnieki iepazina bērnu 5+ žūrijas 2016 grāmatas.

     Pieci skolēni no 1. -4. kl. (bērnu žūrija) un trīs meitenes no 5. -12.kl (jauniešu žūrija)  paši individuāli veica grāmatu lasīšanu un novērtēšanu.

    Visus bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekus var apskatīt http://www.bibliotekas.lv/rekava/pages/bernu-zurija.php

     Lasījumu laikā ar pirmsskolas sagatavošanas grupiņu bērniem iepazinām četras latviešu autoru  un divas cittautu  autoru bērnu grāmatiņas.

      Lasījumus sākām ar M.Cielēnas “Bērzu ballīte” dzejoļu grāmatiņu, pēc dzejoļu noklausīšanās bērni izkrāsoja miegalāci.

      Sekoja I.Samauskas grāmatas “Muša, kura gribēja būt lidmašīna” lasījums, bērni izkrāsoja grāmatas galveno varoni mušu.

      I.Zanderes grāmatiņa “Lupatiņu rīts” bērniem jau bija pazīstama  no  filmiņām par lupataiņiem. Viņi izkrāsoja galvenos varoņus : cimdiņu, zeķīti, spilventiņu un lakatiņu.

     J. Zvirgzdiņa grāmatā “Lauvas rūciens” mēs uzzinājām, kādu neparastu stāstu par lielo zvēru karali lauvu un viņa nedienām. Bērni noklausījās patiesa lauvas rūciena atskaņojumu datorā un izkrāsoja lauvu savās darba lapās.

     Lietuviešu autore L. Žutaute “Kika Mika un lielā tumsa” savā grāmatā apraksta meitenes piedzīvojumus ķerot tumsu, lai pārvarētu bailes no tās. Bērni zīmēja tumsu ar spožām zvaigznītēm.

     Nīderlandes autores L. Riphāgenas grāmatā “Vieni paši mājās” vispār nebija teksta tikai katra lappuse piedāvāja jaunu stāstu par to, kā cilvēku prombūtnes laikā telpā pārvietojas mantās. Bērniem tika piedāvāts savu uzmanību pārbaudīt izkrāsojot  attēlu pēc ciparu - krāsu atbilstības.

     Visu lasījumu noslēgumā notika pārrunas, kuru rezultātā noskaidrojām, kas visvairāk patika.

      Decembra mēneša beigās un janvārī notika bērnu žūrijas grāmatu novērtēšana un elektronisko anketu aizpildīšana.

      Priecīgākais notikums bija 16.-20.februārim- laiks, kad katrs bērns, kas piedalījās visos grāmatu lasījumos dāvanā saņēma tautasdziesmu grāmatu “Ods nokrita no ozola”, pateicību un magnētiņu.

Skolēni saņēma pateicības un magnētiņus.

         Paldies  skolotājai Elitai Siliņai par sadarbību lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016”realizēšanā jaunākajai vecumgrupai.       

Informāciju sagatavoja Rekavas bibliotēkas vadītāja

Anita Kokoreviča

 

 

Viļakas novada domes mājaslapā ievietots un publiski apskatāms ar attēliem:

http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4014&cntnt01returnid=15

 

 

Pielikums Nr.3.

“Tu skaties kā brīnumā visā

Kas apkārt tev uzplaukst un zied…” /P.Brūveris/

P. Brūverim - 60

 

Darba lapa

 

Izveidota ar mērķi: Iepazīt  rakstnieka Pētera Brūvera daiļradi

  1. Skaļi un izteiksmīgi izlasi vienu autora dzejoļa pantiņu.

(dzejolis izlozes kārtā tiks izlozēts)

  1. Pēteris Brūveris ir arī atdzejotājs, tāpēc katram būs iespēja uzminēt kādu baltkrievu mīklu.

mīkla izlozes kārtā tiks izlozēta)

  1. Izlasi dzejoli un ieraksti iztrūkstošos vārdus

Ko jūs protat lakstīgalas?

Protam treļļot protam _____________

Lāča bērni ko jūs protat?

Protam medu ēst un ______________

  1. Izlasi mīklu un uzraksti atminējumu

Kā zirgam četras kājas,

Tak nekust prom no mājas,

Viņš kaulains ir, bez taukiem,

Un apkrāvies ar traukiem.

___________

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.4.

Attēls Nr.1.

 

Attēls Nr.2.

 

 

 

 

Attēls Nr.3.

 

Attēls Nr.4.

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr.5.

Attēls Nr.6.

 

 

 

 

Attēls Nr.7.

Attēls Nr.8.