Rekavas bibliotēka

 

 

APSTIPRINĀTS

 

 

 

 

Rekavas bibliotēkas nolikums

 

I. Vispārīgie noteikumi.

 

1.      Rekavas bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir Viļakas novada izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

2.       Savā darbībā bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības.

3.      Bibliotēkas darbību finansē no Viļakas novada budžeta līdzekļiem.

4.      Lēmumu par bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Viļakas novada dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

 

II. Bibliotēkas uzdevumi.

 

5.      Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes  centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

6.      Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.

7.      Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

8.      Veidot bibliotēkas alfabētisko katalogu, novadpētniecības kartotēku, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu veidošanā.

9.      Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

  1. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datorus.
  2. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

12.  Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.

13.  Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.

14.  Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 

III. Bibliotēkas tiesības.

 

15.  Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību.

16.  Saskaņā ar nolikumu veidot bibliotēkas struktūru.

17.  Saņemt no Viļakas novada nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu bibliotēkas uzdevumu izpildei.

18.  Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar bibliotēkas uzdevumiem.

19.  Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai - darbinieku tālākizglītībai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, bibliotēkas krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.

20.  Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

21.  Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

22.  Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā.

23.  Iesniegt priekšlikumus Viļakas novada domei par bibliotēkas darbību.

24.  Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

IV. Organizatoriskā struktūra un vadība.

 

25.  Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Viļakas novada dome, ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības.

26.  Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs (direktors).

27.  Bibliotēkas vadītājs (direktors):

27.1.organizē un plāno bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības;

27.2.izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Viļakas novada domei;

27.3.izstrādā un iesniedz Viļakas novada domei bibliotēkas gada darba pārskatu un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu;

27.4.bez speciāla pilnvarojuma pārstāv bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

28.  Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amata apraksts, ko apstiprina Viļakas novada dome.

 

 

Rekavas bibliotēkas vadītāja

 

/A.Kokoreviča/

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS

 

Rekavas bibliotēkas lietošanas noteikumi  

I. Vispārīgie noteikumi.

1. Šie noteikumi nosaka Rekavas bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Viļakas novada dome.

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

 

II. Bibliotēkas lietotāji.

 

5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.

7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pamatojoties uz viena no vecākiem vai tiem pielīdzināto personu parakstītu iesniegumu.

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

9. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

10. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

 

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.

 

11. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

12. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

12.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā,  grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;

12.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;

12.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

12.4. bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.

13. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

14. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Viļakas novada dome. Maksas pakalpojumu veidi un cenas norādīti šo noteikumu 2.pielikumā.

15. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.

16. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem un jaunieguvumiem - 15 dienas.

17. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 6 iespieddarbus vai citus dokumentus.

18. Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas kataloga un kartotēkas kartītes, pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.

19. Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdznešanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

 

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības.

 

20. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:

20.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

20.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

20.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

20.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

20.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

20.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.

21. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā;

22. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

23. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam.

 

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.

 

24. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

25. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

26. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

27. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.

28. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā.

29. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

30. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

31. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.

32. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

 

 

 

 

 Rekavas bibliotēkas vadītāja

 

/ A. Kokoreviča /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pielikums Nr.1

   APSTIPRINĀTS

 

   Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Rekavas bibliotēkā.   

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.

3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku iepriekš piesakoties pie bibliotekāres, informējot par pakalpojuma veidu.

4. Datora lietotājs tiek reģistrēts „Interneta lietotāju reģistrācijas žurnālā” pie konkrētā datora, ar kuru tas strādā, norādot darba sākšanas un beigšanas laiku.

5. Viens lietotājs datortehniku, internetu drīkst izmantot:

5.1. mācībām, darbam – 2 stundas dienā (pēc nepieciešamības arī ilgāk, ja nav cita steidzama pieprasījuma);

5.2. Izklaidei – 30 minūtes dienā (mācību dienās), 1 stundu (skolēnu brīvdienu laikā).

6. Datorspēles drīkst spēlēt (mācību dienās) pēc stundām (darba stacijās Nr.1., 2., 3.).

7. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības,  ugunsdrošības noteikumi:

7.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

7.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);

7.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;

7.4. konstatējot bojājumus vai datora darbības traucējumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;

7.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru.

8. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.

9. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu, vienojoties par faila saglabāšanas ilgumu datorā.

10. Lietotājiem aizliegts:

10.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

10.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

10.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

10.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

10.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

10.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;

10.7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;

10.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles;

10.9. apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

11. Datora un interneta lietotāja tiesības:

11.1. saņemt konsultāciju neskaidrību gadījumā, bet informācijas meklēšana jāveic pašam.;

11.2. lasīt piedāvāto datorliteratūru;

11.3. izmantot datoru tekstu sagatavošanai;

11.4. izmantot pieejamās datu bāzes.

12. Izmantojot personīgos datorus vai datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

13. Lietotājiem jāapzinās, ka sabiedriskā Interneta izmantošana tiek novērota. Bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt Jūsu lietotā datora ekrānu jebkurā laikā.

14. Izdrukas lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

15. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

16. Bibliotēkas personālam ir tiesības atteikt tālāku interneta izmantošanu uz noteiktu laiku (līdz 3 mēnešiem), jebkādu lietošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā.

 

 

 

 

 

    Rekavas bibliotēkas vadītāja 

 

/A. Kokoreviča /


 

 

2015. gada 30 aprīlī veikti grozījumi Rekavas bibliotēkas lietošanas noteikumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2

 

APSTIPRINĀTS

      

 

 

Rekavas bibliotēkas maksas pakalpojumi

 

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena (Ls)

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 formāts 1 lappuse

0,05

Informācijas izdruka no datora

A 4 formāta 1 melnbalta lappuse

0,05

A 4 formāta 1 melnbalta lappuse ar attēlu

0,10

A 4 formāta 1 krāsaina (teksta) lappuse

0,20

A 4 formāta 1 krāsaina lappuse ar attēlu

0,40

   

Lietotājs maksas pakalpojumu apmaksā skaidra naudā, pretī saņemot pakalpojumu stingrās uzskaites kvīti.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rekavas bibliotēkas vadītāja

 

/A. Kokoreviča/