Rekavas bibliotēka

Nolikums

APSTIPRINĀTS

 
 

Rekavas bibliotēkas nolikums

 

I. Vispārīgie noteikumi.

1.      Rekavas bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir Viļakas novada izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

2.       Savā darbībā bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības.

3.      Bibliotēkas darbību finansē no Viļakas novada budžeta līdzekļiem.

4.      Lēmumu par bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Viļakas novada dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

 

II. Bibliotēkas uzdevumi.

 

5.      Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes  centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

6.      Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.

7.      Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

8.      Veidot bibliotēkas alfabētisko katalogu, novadpētniecības kartotēku, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu veidošanā.

9.      Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

    Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datorus.
    Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

12.  Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.

13.  Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.

14.  Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 

III. Bibliotēkas tiesības.

 

15.  Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību.

16.  Saskaņā ar nolikumu veidot bibliotēkas struktūru.

17.  Saņemt no Viļakas novada nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu bibliotēkas uzdevumu izpildei.

18.  Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar bibliotēkas uzdevumiem.

19.  Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai - darbinieku tālākizglītībai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, bibliotēkas krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.

20.  Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

21.  Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

22.  Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā.

23.  Iesniegt priekšlikumus Viļakas novada domei par bibliotēkas darbību.

24.  Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

IV. Organizatoriskā struktūra un vadība.

 

25.  Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Viļakas novada dome, ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības.

26.  Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs (direktors).

27.  Bibliotēkas vadītājs (direktors):

27.1.organizē un plāno bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības;
27.2.izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Viļakas novada domei;
27.3.izstrādā un iesniedz Viļakas novada domei bibliotēkas gada darba pārskatu un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu;

27.4.bez speciāla pilnvarojuma pārstāv bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

28.  Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amata apraksts, ko apstiprina Viļakas novada dome.

Rekavas bibliotēkas vadītāja

/A.Kokoreviča/