Rugāju bibliotēka

MeklētPārskats par Rugāju bibliotēkas darbu 2017.gadā

Pārskats par Rugāju 

bibliotēkas darbu 2017. gadā.

 

1.     Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

         Rugāju  bibliotēka  ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura sniedz pagasta  iedzīvotājiem  nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēkas misija - paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, sniegt universālus informācijas pakalpojumus, dodot iespēju pilnveidot sevi mūžizglītībā. Rugāju  bibliotēkas  mērķis  ir censties panākt, lai visas lietotāju  grupas  pēc  iespējas vairāk apmeklētu  bibliotēku un izmantotu pakalpojumus gan ikdienišķas informācijas iegūšanai, gan izziņu  un  padomu ieguvei, gan mācību un studiju procesa sekmēšanai vai individuālās tālākizglītības attīstīšanai, gan jaunāko informācijas tehnoloģiju apgūšanai un izmantošanai un vēl daudziem citiem mērķiem. 

         Pārskatot Rugāju bibliotēkas attīstības plānu var atzīmēt, ka ir izdevies dažādot sadarbības formas organizējot kopīgus pasākumus ar Jauniešu iniciatīvu centru, Rugāju vidusskolu, pirmskolas izglītības iestādi un ar novada bibliotēkām.

        Bērnu nodaļā ir palielinājies literatūras klāsts. Lai grāmatām varētu ērti piekļūt ir iegādāti grāmatu plaukti, bērnu lasītavā nopirktas mēbeles jaunākā skolas vecuma bērnu stūrīša iekārtošanai.

        Iesaistot Rugāju novada iedzīvotājus bibliotēkas aktivitātēs un uzrunājot katru bibliotēkas apmeklētāju individuāli ir izdevies palielināt bibliotēkas lietotāju pieaugumu.

2. Finansiālais nodrošinājums

                                  Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

 

2015

2016

2017

Kopā (EUR)

21328

28397

23957

Pašvaldības finansējums

21252

28372

23925

Citi ieņēmumi:

76

25

32

t. sk. maksas pakalpojumi

76

25

32

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

 

 

 

t. sk. VKKF finansējums

 

 

 

t. sk. citi piešķīrumi

 

 

 


                                                              Bibliotēkas izdevumi

 

2015

2016

2017

Izdevumi kopā (EUR)

        21328

      28397

      23957

Darbinieku atalgojums (bruto)

14042

11820

15645

Krājuma komplektēšana

2477

2397

2141


           Pašvaldības budžets aizvadītajā gadā nav samazinājies. Budžets apmierināja bibliotēkas vajadzības un deva iespēju strādāt ar izaugsmi. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

                                               Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums


        Bibliotēkai 2015. gadā  ERAF projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā”  rezultātā tika iegādāti 3 jauni datori lietotāju vajadzībām. Līdz ar to kopējais stāvoklis uzlabojās un var vērtēt ar apmierinošu. Viens no saņemtajiem datoriem tika novietots bērnu lasītavā, lai bērniem būtu iespēja apgūt datorzināšanas sev atbilstošā vidē.

 

4. Personāls

 

       Rugāju bibliotēkā strādā divi darbinieki, abi darbinieki ir uz pilnu slodzi. Vienam darbiniekam ir profesionālā bibliotekārā izglītība. Otram darbiniekam ir vidējā vispārējā izglītība.

       Kursu apmeklēšanai un profesionālajai pilnveidei gada laikā iztērēti 100 Eur.

       Bibliotekāre Evita Sproģe ir uzsākusi gatavoties “Trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas –“bibliotekārs” iegūšanai. 2017. gada rudenī apmeklējusi profesionālās kompetences novērtēšanas konsultācijas un šobrīd gatavojas eksāmenam.

         

                                 Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi

 

Darbinieks

Norises laiks

Norises vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits

A.Magina

  27.09.

Rēzekne

Rēzeknes pilsētas CB

Bibliotēka- tilta starp pagātni un nākotni

   4

A.Magina

16.05.

Balvi

Balvu CB

E-pasts kā tīkla etiķetes sastāvdaļa

Ieskats cilvēktiesībās

   5

A.Magina

21.07

Līvāni

Preiļi

Lūznava

Balvu CB

Balvu reģiona bibliotēku darbinieku kultūrvēsturiskās studijas

 

 

A.Magina

2017

Balvi

Balvu CB

Gaismu gaismas nesējam

 

   20

E.Sproģe

 

2709.

Rēzekne

Rēzeknes pilsētas CB

Bibliotēka-tilts starp pagātni un nākotni

   4

E.Sproģe

 

16.05

Balvi

Balvu CB

E-pasts kā tīkla etiķetes sastāvdaļa.

Ieskats cilvēktiesībās

   5

E.Sproģe

 

10.11

 

Gulbene

 

LRKM   LNB

 

Ievads medijpratībā

 

   5

 

E.Sproģe

 

2017

Balvi

Balvu CB

Gaismu gaismas nesējam

  20

E.Sproģe

 

21.07

Līvāni

Preiļi

Lūznava

Balvu CB

Balvu reģiona bibliotēku darbinieku kultūrvēsturiskas studijas

 

                                                                                                                           

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība                                          

                                                           Bibliotēkas pamatrādītāji

 

 

2015

 

2016

 

2017

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

248

223

263

-10% +18%

t. sk. bērni

146

146

156

0% +7%

Bibliotēkas apmeklējums

6392

4810

4825

-24% +0,3%

t. sk. bērni

2162

3446

1473

+59% -57%

Virtuālais apmeklējums

3514

3558

3726

-19% +38%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

-

-

310

 

Izsniegums kopā

6034

4880

6768

-19% +38%

t. sk. grāmatas

3458

2445

2762

-29% +13%

t. sk. periodiskie izdevumi

2567

2356

4002

-8% +70%

t. sk. bērniem

2086

1451

1225

 

 

-30% -15%

Bibliotekārais aptvērums %no iedz. sk. pašvaldībā

19,6

18,0

20,8

 

t.sk. bērni līdz 18 gadiem

       31,6

      35,0

       37,1

 

Iedzīvotāju skaits

1265

1234

1263

-2% +2%


            Šobrīd iedzīvotāji e-vides pakalpojumus izmanto aktīvi. Lai apmeklētāji būtu zinoši, tiek sniegta informācija par visiem pakalpojumiem, ko var veikt elektroniski. Tiek sniegtas individuālas konsultācijas. Apmeklētāji nāk kārtot Latvenergo maksājumus, sniedz deklarācijas, VID mājas lapā veic kvīšu grāmatiņu reģistrācijas un atskaites par kvīšu izlietojumu. Ir sniegtas konsultācijas par darbu programmā „Excel”. Aizvadītajā gadā, aprīlī, tika veiktas klientu apmācības kopā ar LAD pārstāvjiem, palīdzot iedzīvotājiem aizpildīt platību maksājumu iesniegumus. Iedzīvotāju aktivitāte bija liela. kas liecināja par to, ka šāda veida pakalpojums ir nepieciešams. Dienas laikā pakalpojumu izmantoja 22 Rugāju iedzīvotāji.

            Lai piesaistītu apmeklētājus bibliotēkai aizvadītajā gadā sadarbojāmies ar Valsts nodarbinātības aģentūru, uzņemot bibliotēkā ESF projekta “Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem” programmas dalībniekus. Iesaistījāmies bezdarbnieku pašapziņas celšanā sagatavojot nodarbības “Grāmata- līdzeklis pašapziņas celšanai un izklaidei”, “Iepazīsim bibliotēku”, kurā tika stāstīts par bibliotēkas vēsturi, pakalpojumu veidiem, elektroniskajām iespējām. Nodarbībā “Bibliotēkas iespējas darba piedāvājumu meklēšanā” tika stāstīts un rādīts kā internetu var izmantot darba piedāvājumu meklēšanā. Rezultātā ieguva arī bibliotēkā, iesaistot šīs grupas dalībniekus par bibliotēkas apmeklētājiem un lietotājiem.

            Bibliotēkas apmeklētāji tiek iepazīstināti ar programmas “Alise” priekšrocībām. Grāmatas mācību nolūkam un izklaidei var rezervēt internetā, vai pieteikt iegriežoties bibliotēkā. Lasītāji par grāmatām tiek informēti pa e-pastu vai arī nosūtot īsziņu uz telefonu. Ar programmu “Alise” strādājam jau četrus gadus. Šajā laikā ir audzis to lietotāju skaits, kuri izmanto “Alises” piedāvājumus attālināti.

             Bibliotēkā ir sniegtas 621 uzziņa, no tām 86 uzziņu  meklēšana ir prasījusi laiku ilgāk par vienu stundu. Pa telefonu sniegtas 12 uzziņas.  Uzziņas pārsvarā tiek sniegtas skolēniem referātu, projektu izstrādei dažādos mācību priekšmetos. Daudz uzziņu tiek sniegtas laikā kad skolā notiek projektu nedēļa un skolēni vāc materiālus projektiem.

             Lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar pašvaldības darbu, bibliotēkas mājas lapai ir izveidota tiešsaiste ar Rugāju novada domes mājas lapu. 2017. gada pavasarī bibliotēkai tika izveidots konts sociālajā portālā “Instagram”, kuru apmeklēja 310 lietotāji. Decembra beigās bibliotēka tika reģistrējusies arī portālā “Facebook”.

             Bet ar pārējām iestādēm sadarbojamies ieliekot aktuālo informāciju savā mājas lapā un uzliekot informāciju uz bibliotēkas informatīvā stenda. Bibliotēkā ir uzlikti divi stendi. Uz viena stenda izvietojam aktuālo bibliotēkas informāciju. Otrs ir paredzēts novada iestāžu afišu un citas aktuālās informācijas izvietošanai. Aktīva informācijas apmaiņa notiek ar jauniešu iniciatīvu centru, tūrisma centru, Rugāju vidusskolu. Regulāri pasākumu afišas uz bibliotēku sūta tautas nama darbinieki.

                                                Tabula “BIS Alise izmantošana”

Reģions

Pilsēta

Novads

Bibliotēku skaits

Cik

b-kas strādā arBIS Alise un ALISE

             Strādā ar moduļiem

Autorzēti lietotāji

(2017)

Pasūtīts (WEB) eksemplāru skaits

Cirkulācija

SBA

Komplektēšana

Rugāju novads

 Rugāju

       1

        1

   1

 379

      20

       0

 

 

SBA rādītāji

SBA

2015

2016

2017

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

-

47

9

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

-

3

4


            Iepirkto grāmatu klāsts neapmierina bibliotēkas apmeklētāju pieprasījumu, tāpēc grāmatas dodamies atlasīt uz sava novada bibliotēkām. Aizvadītā gada rudens pusē grāmatu meklējumos devāmies uz Tikaiņu bibliotēku. Tika atlasītas 80 grāmatas. Tas bija liels atspaids rudens laikā, kad lasītāji sāk aktīvāk apmeklēt bibliotēku.

6. Krājums

            Rugāju bibliotēkas krājuma komplektēšanu nosaka bibliotēkas galvenie uzdevumi un prioritātes, kā arī lasītāju intereses un lasītāju sastāvs. Tiek komplektēts krājums ar universālu saturu, aptverot visas zinātņu nozares , daiļliteratūru un bērnu literatūru.

             Aizvadītā gada prioritāte bija bērnu literatūras komplektēšana, jo šobrīd bibliotēkā šobrīd bērni ir aktīvi lasītāji.   

              Pielikums Nr.1. Rugāju bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2015.-2019. gadam.

 

                                Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

 

2015

2016

2017

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

2477

2397

           2141

t. sk. grāmatām

1831

1811

1476

t.s. bērnu grāmatām

603

628

576

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

666

647

665

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

1,89

2,17

1,72

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

3057

3325

         2847

             Rekataloģizācijas process Rugāju bibliotēkā tika uzsākts 2010. gadā  un nobeigts 2014. gada maijā. 

             Aizvadītajā gadā krājuma inventarizācija nav veikta.  Tā ir plānota 2018. gadā.             

Krājuma rādītāji

 

2015

2016

2017

Jaunieguvumi kopā

781

825

776

t.sk. grāmatas

343

318

278

t. sk. latviešu daiļliteratūra

59

46

48

t. sk. bērniem

102

90

72

Izslēgtie dokumenti

370

28

379

Krājuma kopskaits

6443

7240

7637

Grāmatu krājuma apgrozība

0,67

0,45

0,88

Periodikas izdevumu apgrozība

 

2,08

1,42

2,12


            Lai bibliotēkas lasītājus informētu par jaunākajām bibliotēkā ienākušajām grāmatām mājas lapā tiek ievietots jaunāko grāmatu saraksts

            Divas reizes gadā bibliotēka iepērk grāmatas sadarbojoties ar IK Virja izbraukuma tirdzniecībā. Šo grāmatu tirdziņu var apmeklēt arī pagasta iedzīvotāji. Tā mūsu lasītājiem ir iespēja ne tikai nopirkt grāmatas, bet arī apskatīties jaunākos izdevumus, ko pēc tam var sameklēt bibliotēkā.

 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums

Dabubāze

2015

2016

2017

Letonika

16

23

57

Lursoft

5

3

9


              Bibliotēkā tiek izmantotas datu bāzes “Lursoft” un “Letonika”. Datu bāzes var izmantot tikai bibliotēkā.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Rugāju bibliotēkā aizvadītajā gadā tika reģistrēti 156 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.

Klātienē bibliotēku apmeklēja 1473 bērni.

Izsniegums bērniem un jauniešiem ir 1225 eksemplāri.

Aizvadītajā gadā bibliotēkas bērnu un jauniešu fondu papildināja 72 grāmatas.   Pēcpusdienās bērni aktīvi apmeklē bibliotēkas lasītavas lai izlasītu jaunākos žurnālus, izklaidētos spēlējot bibliotēkā pieejamās spēles, skatītos videomateriālus un klausītos audioierakstus diskos. Bērniem un jauniešiem tika abonēti 4 periodiskie izdevumi. Jaunākā skolas vecuma bērniem žurnālus “Tom&Jerry” un “Donalds Daks”. Jauniešiem žurnālus “Avene” un “Ilustrētā Junioriem”.

            Pirmskolas bērnu lasītavu izmanto ne tikai pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērni. Lasītavā iedzīvojušies arī 5. un 6. klases bērni. Aizvadītajā gadā tika pasūtīti krēsli bērnu lasītavai, un jauns plaukts bērnu un jauniešu literatūras izvietošanai. Tagad ir iespēja plauktā uzlikt arī literatūras izstādes veltītas rakstniekam vai kādam aktuālam notikumam valstī.

            Lai popularizētu bērnu literatūru tika uzliktas literatūras izstādes. Izstādē kura bija veltīta bērnu rakstnieces A. Lindgrēnas jubilejai sastāvēja no divām daļām. Ar nosaukumu “A. Lindgrēnas pasakainais dzīves gājums”  tika uzlikti materiāli, kas iepazīstināja ar rakstnieces biogrāfiskajiem datiem. Otrajā daļā “Grāmatas, kas sniedz prieku un gandarījumu bērniem” tika uzliktas A. Lindgrēnas grāmatas, lai bērniem būtu iespēja apskatīt visas autores grāmatas un izlasīt tās, kuras vēl nav lasītas.

            Bērniem patīk lasīt dzejoļus. Aizvadītajā gadā tika uzliktas divas bērnu autoru dzejas grāmatu izstādes. Jūlijā - J. Osmaņa jubilejas mēnesī  bērniem bija iespēja iepazīties ar skanīgo J. Osmaņa dzeju. Janvārī bērni pārlapoja V. Ļūdēna dzejoļu krājumus.

            Interesanti pasākumi ir tapuši sadarbības rezultātā. Sadarbojoties ar Rugāju vidusskolas projektu vadītāju Agitu Kukurāni, bibliotēkā gada nogalē bija iespēja apmeklēt Rugāju  un Lazdukalna skolēnu zīmējumu izstādi “Darbs latviešu tautas dziesmās”. Tautasdziesmas ilustrēja 1.– 4. klašu audzēkņi.

            Par interesantu pasākumu izvērtās sadarbība ar Rugāju vidusskolas ekopulciņu.  Ekoskolu rīcības nedēļā, kuras tēma bija saudzēt vidi, Rugāju vidusskolas ekopulciņa vadītāja Lolita Krēbse piedāvāja bibliotēkai izveidot izstādi, ar kuras materiāliem nedēļas ietvaros darbosies ekoskolas dalībnieki. Tika uzlikta izstāde “Zaļā pēda”, kurā bija pieejami materiāli par atkritumu šķirošanu, dabas materiālu izmantošanu sadzīvē u.c. tēmas. Atsaucība bija liela. Izstādi apmeklēja ne tikai ekopulciņa dalībnieki, bet arī klašu kolektīvi.

“Bērnu žūrija” ir viens no darbietilpīgākajiem pasākumiem bibliotēkā. 2016. gada lasīšanas konkursu noslēdza 26 bērni un vecāki. Aprīlī notika noslēguma pasākums, kurā rezumējām padarīto darbu, uzteicām čaklākos lasītājus. Bērni saņēma “Bērnu žūrijas” balviņu magnētiņu un pašvaldības sarūpētās balviņas. Galvenā balva – ekskursija, notika 1. jūnijā. Devāmies uz Raunu iepazīties ar Raunas dabas bagātībām, ievērojamiem objektiem. Dienas otrajā daļā pabijām Vecpiebalgā. Bērni iepazinās ar “Kaķīša dzirnavu”  autora  Kārļa Skalbes muzeju, ciemojās Piebalgas porcelāna rūpnīcā un paši iemēģināja roku porcelāna kaķīša gatavošanā.

Aizvadītajā gadā starts jaunajam lasīšanas konkursam  tika dots 1. septembrī. Bērniem tika dāvināti blociņi, kurus izgatavojām pašas.     

                 Plašu vērienu ieguva Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums “Peldošā sala”, kur uz savu salu bērnus aicināja bibliotekāre Evita. Bērni klausījās lasījumus no Mauri Kunnas grāmatas “Bagātību sala” un Metjū Berija grāmatas “Pīters un Vendija”. Interesi par šo pasākumu izrādīja arī laikraksts “Vaduguns”, dodot iespēju ielūkoties pasākuma norisē arī reģiona iedzīvotājiem.

                 Rugāju novadā ir daudz bērnu, kuri apmeklē mākslas un mūzikas skolu. Mūzikas skolas bērni savu sniegumu gada nogalē parāda koncertā, kuru ir iespējams apmeklēt Rugāju iedzīvotājiem, bet mākslas skolas bērnu sniegums paliek neievērots. Tāpēc uzrunājām mākslas skolas bērnus savu devumu parādīt bibliotēkā. Martā apmeklētājus priecēja skaisti bērnu zīmējumi un radošie darbiņi.

                 Septembrī dzejas dienās bija iespēja Rugāju vidusskolas 6. klasē  novadīt pasākumu “Dzejas dažādība”, kurā tika stāstīts par dzejas pielietošanas plašajām iespējām.

                 Gada nogalē bibliotēkā darbojās ziemassvētku pasts. Bērniem bija iespēja pašiem izgatavot aploksnītes un nosūtīt draugam apsveikumu. Arī bibliotekārēm bija iespēja sagatavot apsveikumus bērniem, kuri gada laikā bija izrādījuši aktivitāti dažādos bibliotēkas pasākumos.

                 Lai dažādotu mācību procesu uz bibliotēku mācību stundu laikā skolotāji atved klašu kolektīvus literatūras stundās. Zīmēšanas stundas laikā pamatskolas bērni nāca skatīties un analizēt mākslas skolas audzēkņu darbus, darbmācības stundu laikā darbmācības skolotāja sava priekšmeta stundas vada bibliotēkā apskatot un vērtējot rokdarbu klāstu pavasara rokdarbu izstādes laikā. Šāda veida sadarbība ir kļuvusi par bibliotēkas ikdienu

  8. Novadpētniecība

Rugāju bibliotēkas novadpētniecības materiālu stūrītis šogad tika papildināts ar materiāliem no preses izdevumiem. Apkalpojot apmeklētājus tika analizēts novadpētniecības mapīšu saturs un izdarīti secinājumi, ka ne visās mapēs ir pilnvērtīgs materiālu klāsts. Mapē “Dabas objekti”  ir ļoti maz ilustratīvā un informatīvā materiāla par novada dabas bagātībām. Soļojot pretī bibliotēkas 70 gadu jubilejai gribētos padziļināti papētīt bibliotēkas vēsturi, materiālu par šo tēmu ir maz. Pie novadpētniecības mapīšu papildināšanas ir iecerēts strādāt 2018. gadā.

Īpaši tiek izcelti novadnieki, kuri attiecīgajā gadā svin apaļas jubilejas. Šogad 90 gadu jubileju svinēja Margarita Stradiņa. Skolēni lasīja Margaritas Stradiņas dzejoļus un dzejoļus attēloja zīmējumos, kuri tika izstādē uzlikti jubilejas svinību norises laikā. Jubilejai par godu autore ir apkopojusi atmiņu stāstījumus un šobrīd ar Rugāju novada domes atbalstu top atmiņu grāmata par dzīvi Rugājos gadu ritumā.

Otrs novadnieks, kuram apritēja apaļa jubileja bija Mārtiņš Poišs. Pazīstams ar pseidonīmu Aleksandrs Dans. Pazīstams kā literatūras kritiķis, savulaik arī pats daudz kritizēts par saviem kodolīgajiem rakstiem. Strādājis žurnālā “Liesma”,  tulkojis vairākas grāmatas. Vienā no pazīstamākajām ir Griema grāmata “Vējš vītolos”.

Dzimis Mārtiņš Poišs Rugāju novada Biškānu ciemā 1937. gadā. Šogad apritēja 80 gadi. Meklējot materiālus jubilejas izstādei, tika atrasti jauni materiāli par novadnieku un papildināta novadpētniecības mapīte.

   9. Projekti  

                                                          Projektu apkopojums

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Atbalstīts/

neatbalstīts

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija”

VKKF

       73

 Projekta ietvaros tika saņemtas 9 grāmatas.

Lasīšanas procesā piedalījās 21 dalībnieks

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

10. Publicitāte

Aizvadītajā gadā bibliotēkā notika 14 tematiski pasākumi un tika uzliktas 27 literatūras izstādes.  

No plašā izstāžu klāsta aktīvi tika izmantoti materiāli no E. Veidenbauma 140 gadu jubilejai veltītās izstādes “Sajūtu lādiņš, kas neļauj Veidenbauma dzejai novecot”.  Izstādes materiāli tika izmantoti Rugāju vidusskolas literatūras stundu organizēšanai.

                Bibliotēkas apmeklētāju atsaucību izpelnījās izstāde “A. Auziņa azartiskais dzīves gājums”, kura iepazīstināja ar rakstnieka biogrāfiju un bija iespēja apskatīt un pēc tam izlasīt visus autora darbus.

                Jaunsudrabiņa 140 gadu jubilejai veltītā izstāde “Jaunsudrabiņa mīlestība- rakstniecība un glezniecība” atklāja rakstnieka bagātīgo dzīves gājumu.

                Bibliotēkā tiek uzliktas arī jaunieguvumu izstādes. Ar jaunākajām grāmatām Rugāju iedzīvotājiem un bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja iepazīties grāmatu iepirkšanas dienā, kura notiek divas reizes gadā, sadarbojoties ar IK Virja. Šajā dienā grāmatas ir iespēja nopirkt novada bibliotekāriem un Rugāju iedzīvotājiem. Bibliotēkas lietotāji var atnākt un iepazīties ar piedāvāto grāmatu lāstu un arī nopirkt kādu grāmatu. Bibliotekāriem sarunājoties ar apmeklētājiem uzklausa ieteikumus un ir iespēja pilnvērtīgāk komplektēt grāmatu fondu atbilstoši lietotāju interesēm.

                Sadarbībā ar Balvu CB grāmatu Rugāju tautas namā notika interesanta tikšanās ar grāmatas “Kritiens uz augšu” autori G. Cīruli.

                Novada rokdarbnieces pavasarī savus darbus prezentēja gadskārtējā rokdarbu izstādē. Aizvadītā gada izstādē piedalījās gan vecākās paaudzes rokdarbnieces, gan jaunās paaudzes rokdarbnieces. Jaunās paaudzes rokdarbnieces ienesa jaunās vēsmas rokdarbu darba tehnikā.

                Bibliotēka regulāri publicē rakstus novada laikrakstā “Kurmenīte”. Laikrakstā publicējam aprakstus par realizētajiem pasākumiem, ievietojam afišas, sveicam ar avīzītes palīdzību savus apmeklētājus svētkos.

                Rugāju bibliotēkai ir mājas lapa, kurā iedzīvotājus informējam par bibliotēkas aktualitātēm, pasākumiem. Mājas lapai ir tiešsaiste ar novada domes mājas lapu. Mājas lapu var apskatīt adresē : http://www.bibliotekas.lv/rugaji/

                Vismaz vienu reizi gadā bibliotekāri tiekas ar deputātiem domes sēdē, kad tiek izskatīts budžets. Deputātus informējam par paveikto darbu, stāstam par vajadzībām jaunajā gadā..

                Savu bibliotēku klātienē aizvadītā  gada jūnijā  rādījām Rēzeknes reģiona kolēģiem, bet pašas devāmies Rugāju novada domes organizētajā  pieredzes apmaiņas braucienā uz Naukšēnu novadu un Balvu CB kultūrvēstures studiju braucienā uz Līvāniem.

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Bibliotēkas darbu ir grūti iedomāties nesadarbojoties ar novada iestādēm. Aktīva sadarbība notiek ar jauniešu iniciatīvu centru. Centrā ir ērtas un plašas telpas pasākumu organizēšanai. Lielākie bibliotēkas pasākumi tiek organizēti jauniešu centra telpās. Jauniešu centra vadītāja aktīvi piedalās arī “Bērnu žūrijas” atbalsta grupā.  

Organizējot “Bērnu žūrijas” darbu darba grupā iesaistām gan skolas pārstāvjus, gan Jauniešu iniciatīvu centra vadītāju, lai attiecīgās iestādes būtu lietas kursā par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm.

Organizējot pasākumus ir nepieciešams saskaņot ar skolu pasākuma laikus. Ar pedagogiem saskaņojam pasākumu tēmas, lai organizējot nodarbības papildinātu skolas nodarbību tēmas.

Strādājot sistēmā “Alise” sadarbojamies ar skolas bibliotēku. Tiek sniegtas konsultācijas par dažādām tēmām. Sadarbojamies darbā ar parādniekiem.

Sadarbojamies arī ar krīzes centru “Rasas pērlēs” aicinot ciemos uz bibliotēku un piedāvājot mūsu bibliotēkas pakalpojumus.