Apmeklējums

piektdiena, 2019.gada 22.novembris

Apmeklējumu skaits: 1282 (šodien: 2)

Izveidots ar KKF atbalstu

Bibliotēkas darba pārskati

 

Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas 2017. gada pārskats

 

 

 

Saturs
1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

2.Finansiālais nodrošinājums

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

4. Personāls.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

6. Krājums.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

8. Novadpētniecība.

9. Projekti

10. Publicitāte.

11. Sadarbības tīkla raksturojums

12. Pielikumi

1.pielikums.

Vidēja termiņa attīstības plāns Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkai 2015. - 2019.G.

2.pielikums.

Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un
organizācijas politika 2015.-2019. gadam

3.pielikums.

2017. gadā abonētie preses izdevumi:

4.pielikums.

Pasākumi 2017. gadā.

5.pielikums.

Atskats uz 2016. gadu Rugāju novada bibliotēkās

6.pielikums.

Fotomirkļi

 
 1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

 Tikaiņu bibliotēka ir Rugāju novada finansēta kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas atrodas 8km no Rugājiem. Tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana, nodrošinot neierobežotu vispusīgas informācijas pieejamību. Tikaiņu bibliotēka ir informācijas un kultūrizglītības centrs lauku apvidū, tā ir vienīgā vieta, kur cilvēki tuvāk savai dzīvesvietai bez maksas var saņemt informācijas pakalpojumus. Tie ir bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi, datori ar interneta pieslēgumu, lietotāju apmācības, uzziņas. Bibliotēkā ir iespēja izmantot datu bāzes, tematiskās mapes, iepazīties ar literatūras izstādēm, pavadīt savu brīvo laiku un satikties ar domubiedriem un atpūsties no ikdienas problēmām.

Tikaiņu bibliotēka piegādā grāmatas Rugāju novada sociālās aprūpes centra iemītniekiem.

 Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā)(1.pielikums) definētajiem virzieniem un uzdevumiem:

-Bibliotēkas krājums komplektēts 3 reizes gadā

-Nomainīti 2 datori lietotājiem

-uzstādīta multifunkcionālā iekārta

-organizēti pasākumi grāmatu popularizēšanai- izstādes, jauno grāmatu apskati.

Notikusi psalmu dziedāšana, Lielās Talkas aktivitātes.

-Informācija par bibliotēkas aktivitātēm izvietota uz ziņojumu dēļa, novada avīzē “Kurmenīte”, bibliotēkas mājaslapā.

-Bibliotēkas lietotāji ir informēti par datu bāzu un SBA izmantošanas iespēju. Palielinājies datu bāzu izmantojums.

-Notiek bibliotēkas krājumu rekataloģizācija. Rekataloģizēti 550 eksemplāri.

-Papildināts novadpētniecības mapes par Rugāju pagastu un tā ļaudīm.

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

 
2.Finansiālais nodrošinājums

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

 
 
2015
2016
 
2017
Kopā (EUR)
15963
14392
 
14551

Pašvaldības finansējums

15933
14362
 
14531

Citi ieņēmumi:

 
 
 
 
t. sk. maksas pakalpojumi
30
30
 
20
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
 
 
 
 
t. sk. VKKF finansējums
 
 
 
 
t. sk. citi piešķīrumi
 
 
 
 
 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

 
 
2015
2016
2017
Izdevumi kopā (EUR)
15963
14392
14551

Darbinieku atalgojums (bruto)

9903
9673
9780

Krājuma komplektēšana

987
1208
1289
 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams. Salīdzinājumā ar 2015. gadu tas ir nedaudz samazinājies, bet salīdzinot ar 2016. gadu – nedaudz palielinājies. Tas izskaidrojams ar to, ka 2015. gadā tika iegādāti jauni plaukti grāmatām un izremontēta telpa, kur izvietots daiļliteratūras krājums. Pārskata periodā netika plānoti remonti un inventāra iegāde. Krājuma komplektēšanai finansējums pieaug un tas apmierina bibliotēkas lietotājus.

 
3.Materiālā un tehniskā stāvokļa
 
vērtējums

Telpu remontdarbi pārskata periodā netika veikti.

Bibliotēkas lasītavai iegādāts dīvāns, kas saņemts kā dāvinājums.

Dāvinājumā no SEB bankas saņemts viens dators bibliotēkas lietotājiem. (2011.g.)

Bibliotēkā ir viena multifunkcionālā iekārta. (2016.g)

Bibliotēkas lasītājiem ir iespēja skatīties televīzijas pārraides.

Šo aprīkojumu izmanto arī bērni un jaunieši.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 
 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

Apmierinošs

 (2016., 2012.g., 2011.g, 2008.g)

Plānie klienti

 
 
 
 

Multifunkcionālās iekārtas

 

1

 Apmierinošs

Gan darbinieks, gan lietotāji izmanto vienu multifunkcionālo iekārtu (2016.g.)

Printeri

 
 
 
 

Kopēšanas iekārtas

 
 
 
 

Skeneri

 
 
 
 

Citas iekārtas

 
 
 
4. Personāls

Tikaiņu bibliotēkā pavisam strādā 2 darbinieki: bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi un strādnieks uz pilnu slodzi. Bibliotēkas vadītājai ir pirmā līmeņa augstākā bibliotekārā (koledžas) izglītība. Bibliotēkas vadītāja apmeklējusi 6 Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotos seminārus un lektorijus, kopā 25 akadēmiskās stundas. Tajos apgūtas šādas tēmas:

- E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa;

- Ieskats cilvēktiesībās. Par Tiesībsarga biroja darbu;

- Pārskats par literatūru bērniem un jauniešiem 2016. gadā. (5 stundas)

Projekta “Gaismu gaismas nesējiem” ietvaros apmeklētas lekcijas:

- Pozitīvās domāšanas nozīme mūsdienīgā saskarsmē;

- Interaktīvās nodarbības bērniem un pusaudžiem;

- Es stāstu. Tu ieklausīsies. Kultūras iestāžu tēls publiskajā vidē;

- Elektronisko atbalsta sistēmu izmantošana literatūras izziņas un popularizācijas procesā bērniem un jauniešiem (kopā 20 akadēmisko stundu apjomā).

Bibliotēkas vadītāja piedalījās Balvu reģiona bibliotēku darbinieku kultūrvēsturisko studiju braucienā pa Līvānu un Preiļu novadiem, kur tika apmeklētas  bibliotēkas un citi kultūrvēsturiskos objektus.

Pārskata gadā apmeklētas 4 Rugāju novada bibliotekāru sanāksmes kopā ar novada domes vadību, viena no tām sarīkota Tikaiņu bibliotēkā. Sanāksmēs pārrunājām aktuālus jautājumus par bibliotēku darbību.

 
5. Pakalpojumu piedāvājums un
 
pieejamība

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

 
 
2015
2016
2017

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits
82
80
78
-2%; -2.5%

t. sk. bērni

13
11
10
-15%; -9,01%
Bibliotēkas apmeklējums
1381
1262
1055
-9%; -16,4%

t. sk. bērni

152
100
75
-34%; -25%
Virtuālais apmeklējums
985
1145
1394
+14%; +21,75%
Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)
254
39
52
-85%; +33,3%
Izsniegums kopā
4923
5153
4032
+4%; -21,75%

t. sk. grāmatas

1677
1669
1234
-0,5%; -26,1%

t. sk. periodiskie izdevumi

3232
3470
2792
+7%; -19,5%

t. sk. bērniem

183
95
174
-48%; +83,2

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

39%
40%
38%
 

t. sk. bērni līdz 18 g.*

55%
65%
50%
 
Iedzīvotāju skaits
211
201
205
-5%;  +2%
 

Bibliotēkas pamatrādītājiem ir tendence samazināties. Iedzīvotāju skaits bibliotēkas apkalpes zonā nav īpaši izmainījies. Bibliotēkas aktīvo lietotāju lielākā daļa ir cilvēki vidējos gados un seniori. Vairāki no tiem ir miruši, un tas jūtami atsaucas uz bibliotēkas darba rādītājiem.

Bibliotēka ir izveidojusies par vietu, kur iedzīvotāji nāk pēc dažāda veida informācijas. Tie ir gan sadzīviski jautājumi, gan informācija par grāmatām, žurnāliem, darbu ar datoru un internetu. Bibliotēkas lietotājus apmācu individuāli un palīdzu veikt rēķinu apmaksu i-bankā, Elektrum portāla lietošanu, LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanu, datu ievadīšanu LDC, gada deklarāciju iesniegšanu VID u.c. Pārskata gadā apmācīti darbam ar datoru un internetu 10 lietotāji.

Bibliotēka ir arī vieta, kur cilvēki pavada savu brīvo laiku, paskatās televīziju, lasa žurnālus, pārrunā izlasīto pie tējas vai kafijas tases. Cilvēkiem, kas dzīvo vieni ir ļoti svarīgi atnākt aprunāties, satikties un kopā pavadīt laiku. Bibliotēkas lietotāji piedalās Lielās Talkas aktivitātēs, kad tiek sakopta bibliotēkas apkārtne. @017. gadā tika iestādīti 15 ozoliņi. Kā katru gadu novembrī sievas sanāca kopā uz psalmu dziedāšanu.

Bibliotēka nav pieejama  personām ar īpašām vajadzībām, tāpēc bibliotēkas pakalpojumus bibliotekāre nodrošina pēc pieprasījuma mājās - piegādā grāmatas, periodiku. Dažiem cilvēkiem grāmatas un žurnālus aiznes kaimiņi vai ģimenes locekļi. Lai sazinātos ar šiem cilvēkiem, izmantoju telefonu.

Jau otro gadu atsākta grāmatu piegāde Rugāju sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Grāmatas vedu vidēji reizi mēnesī, vai pēc pieprasījuma, sazinoties ar centra vadītāju.

Pašvaldības informācija bibliotēkā pieejama iedzīvotājiem izmantojot Rugāju novada mājaslapu www.rugaji.lv un novada informatīvo izdevumu “Kurmenīte”. Bibliotēkā notiek arī Rugāju novada domes deputātu, vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem. Piemēram, augustā notika Rugāju novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana.

 
 
 
 

Tabula “SBA rādītāji”

 
SBA
2015
2016
2017

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

28
40
32

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

14
26
65

Pārskata gadā no Balvu Centrālās bibliotēkas un citām reģiona bibliotēkām ņemtas grāmatas pēc lasītāju pieprasījuma. Pārsvarā tā ir daiļliteratūra krievu valodā ko pieprasa samērā reti, un to komplektēt bibliotēkai nav izdevīgi. Saņemtas arī nozaru literatūras grāmatas studentu un skolēnu vajadzībām. Pieprasītas nozaru un daiļliteratūras grāmatas uz Balvu Centrālo bibliotēku, Bērzkalnes bibliotēku un visvairāk grāmatu izsniegts uz Rugāju bibliotēku.

Tikaiņu bibliotēkā nav BIS ALISE

 
6. Krājums

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

 
 
2015
2016
2017

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

987
1208
1289

t. sk. grāmatām

679
807
887

t. sk. bērnu grāmatām

49
43
63

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

308
401
402

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

4,68
6,01
6,29
Finansējums krājuma komplektēšanai kopā
1126
1344
1446
 

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts vadoties pēc Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas 2015.-2019.gadam, dokumenta  

(2.pielikums). Bibliotēkas krājuma iegādi finansē Rugāju novada dome. Finansējums ir pietiekams, tas ļauj komplektēt dažāda veida literatūru un seriālizdevumus visām lasītāju grupām. Grāmatas tika komplektētas ievērojot lasītāju pieprasījumus, ko noskaidroju individuālās sarunās un analizējot formulārus. Iepērkot grāmatas tiek ņemta vērā cena, kvalitāte, atsauksmes. Nopirkta 21 latviešu daiļliteratūras grāmata, kas ir lasītāju pieprasītas. Iegādāta arī nozaru literatūra, pēc iespējas aptverot bibliotēkas lietotāju intereses. Par pašvaldības līdzekļiem nopirktas 96 grāmatas par summu 887 EUR, dāvinājumos saņemtas 22 grāmatas.

Seriālizdevumi abonēti par pašvaldības līdzekļiem: 14 nosaukumu izdevumi par summu 402 EUR. Abonēts Balvu reģiona laikraksts Vaduguns un žurnāli, vadoties pēc lasītāju vēlmēm un aptverot dažādas nozares.

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.

Notiek krājuma rekataloģizācija. Pārskata perioda beigās rekataloģizēti 550 eksemplāri.

Tabula “Krājuma rādītāji”

 
2015
2016
2017
Jaunieguvumi kopā
352
357
418

t. sk. grāmatas

90
97
118

t. sk. latviešu daiļliteratūra

11
23
21

t. sk. bērniem

7
6
10
Izslēgtie dokumenti
48
24
178
Krājuma kopskaits
2257
2590
2830
Grāmatu krājuma apgrozība
1,1
1,04
0,78
Periodisko izdevumu apgrozība
4,42
3,59
2,25
 

Krājuma kvalitāte ir laba. Lasītāji ir apmierināti ar daiļliteratūras fondu. Pārskata gadā sastādot sarakstus rekataloģizācijai tika atlasīti un norakstīti 154 eksemplāri nolietotu grāmatu. Lai popularizētu grāmatu krājumu tika uzliktas literatūras izstādes rakstniekiem jubilejas reizēs, jauno grāmatu izstādes, tematiskas izstādes svētkos. (4.pielikums)

 
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 
Dabubāze
2015
2016
2017
Letonika
14
22
63
News
0
0
9
 
 
 
 
 
7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
 

Bibliotēkā 2017. gadā reģistrēti 10 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas apkalpes zonā nav ne skolas, ne bērnudārza. Darbs ar bērniem notiek individuāli, sarunās uzzinot viņu intereses, piedāvājot literatūru. Uz bibliotēku bērni nāk neregulāri. Lielāks apmeklējums ir vasaras periodā un sestdienās, jo bērni no skolas atbrauc vēlu. Dažreiz bērniem grāmatas izņem vecāki. Mazākajiem bērniem ir iekārtota rotaļu istaba, kur var spēlēties, zīmēt, likt puzles. Nopirktas 10 bērnu grāmatas. Lai popularizētu bērnu literatūru, iesaku to gan individuāli, gan uzliekot literatūras izstādes:

“Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110”

Literatūras izstāde bērniem “Piedzīvojumi nebeidzas”.

Rakstniecei Enīdai Blaitonai – 120

“Zaļo un Balto grāmatu pārlasot”

 Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 140
 
8. Novadpētniecība

Novadpētniecības materiāli bibliotēkā sakārtoti mapēs, kurās kārtoju kopijas no preses izdevumiem par Rugāju pagastu, tā iedzīvotājiem. Papildinātas mapes par Rugāju pagasta iedzīvotājiem, rakstnieci un represēto Margaritu Stradiņu. Izveidoti video par Rugāju novada kori un savāktas fotogrāfijas no pasākumiem.

 
9. Projekti

Pārskata perioda bibliotēkā projekti nav realizēti.

 
10. Publicitāte

    Bibliotēkas tēla veidošanai, publicitātei, sabiedrības informēšanai par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem tiek izmantota bibliotēkas mājaslapa www.bibliotekas.lv, tiek izvietota rakstiska informācija pie ziņojuma dēļa, arī novada informatīvajā izdevumā “Kurmenīte” tiek publicēta informācija par bibliotēku. (5.pielikums)

 
11. Sadarbības tīkla raksturojums

Tikaiņu bibliotēka ir Rugāju novada iestāde un vistiešākā sadarbība ir ar Rugāju novada domi, no kuras tiek saņemts finansējums bibliotēkas uzturēšanai. Reizi gadā bibliotēkas vadītāja atskaitās par paveikto novada domes deputātu sēdē, kad tiek apspriests gada budžets. Četras reizes gadā notika novada bibliotēku darbinieču sanāksmes kopā ar novada domes izpilddirektori. Divās piedalījās arī novada domes priekšsēdētāja. Sanāksmes notika katru reizi citā novada bibliotēkā, kas deva iespēju iepazīties ar pārējo bibliotēku darbu. Sadarbība notiek ar visām novada bibliotēkā gan mainoties ar grāmatām, gan daloties pieredzē. Augustā Tikaiņu bibliotēkā kopā ar novada domes vadību un speciālistiem notika Rugāju novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana kopā ar vietējiem iedzīvotājiem. Rugāju bibliotēka divas reizes gadā organizē grāmatu iepirkšanas dienas Rugājos, kad uzaicina grāmatu tirgotāju “Virja” , lai var klātienē apskatīt un izvēlēties jaunākos iespieddarbus. Novembrī visas bibliotēkas sveicām Lazdukalna bibliotēku 50 gadu jubilejā. Sadarbojos arī ar Rugāju muzeju, kas palīdz ar materiāliem, kuri attiecas uz bibliotēkas apkalpošanas teritoriju. Sadarbība notiek ar Balvu Centrālo bibliotēku, kas sniedz metodisko palīdzību, rīko seminārus un mācības bibliotēku darbiniekiem, rīko kultūrvēsturisko studiju braucienus un Grāmatu svētkus Balvos.

 
12. Pielikumi
 
1.pielikums
Vidēja termiņa attīstības plāns Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkai 2015. - 2019.G.

Situācijas raksturojums: Rugāju novada Tikaiņu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Tikaiņu bibliotēka nodrošina informācijas saņemšanu ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, neatkarīgi no viņa sociālā, materiālā stāvokļa, vecuma un etniskās izcelsmes, saglabājot tradicionālo informācijas avotu pieejamību un piedāvājot mūsdienīgus informācijas avotus.

Tikaiņu bibliotēka atrodas Rugāju pagasta Tikaiņu centrā. Attālums līdz Rugāju bibliotēkai un citām novada bibliotēkām ir 8 km. Bibliotēku izmanto ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī iebraucēji. Tā kā bibliotēka ir atvērta sestdienās, tad Bibliotēku apmeklē arī iebraucēji, kas ciemojas pie radiniekiem. Jaunieši dodas projām strādāt un mācīties, bērnu ir ļoti maz. Iedzīvotāju skaits bibliotēkas mikrorajonā sarūk, un tas atsaucas arī uz bibliotēkas lietotāju skaitu, kas arī samazinās. Tikaiņos bibliotēka ir palikusi vienīgā iestāde, kuru iedzīvotāji apmeklē, lai risinātu dažādus jautājumus. Skola tika slēgta 2004.gadā, arī veikals vairs nedarbojas. Bibliotēka ir gan informācijas gūšanas vieta, gan satikšanās vieta vietējiem iedzīvotājiem.

 

Bibliotēkas vīzija ir mūsdienīgs informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes centrs, kas nodrošina kvalitatīvus informācijas pakalpojumus un vienlīdzīgu piekļuvi informācijas resursiem uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Bibliotēkas misija: Ikvienam nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai. Vākt materiālus novadpētniecībā. Saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu. Veidot bibliotēku par kvalitatīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas vietu dažādiem interesentiem. Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē.

 

Bibliotēkas mērķis ir daudzveidīgu, pašu veidotu un citu informācijas resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai apmierinātu atsevišķu indivīdu un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides vajadzības, veicinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu

 
 

UZDEVUMI

 

AKTIVIĀTES

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

 

Budžeta līdzekļu ietvaros un izmantojot VKKF finansiālu atbalstu un projektu konkursus, veikt bibliotēkas krājuma komplektēšanu un atjaunošanu, nodrošināt krājumu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

 

Sadarbībā ar Rugāju novada domi un izmantojot projektu iespējas pakāpeniski nomainīt novecojušos datorus, iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu.

 
 

Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu, izstāžu organizēšana, ņemot vērā bibliotēkas auditoriju.

 
 
 

Regulāra sabiedrības informēšana par bibliotēkas aktivitātēm.

 
 
 
 
 
 

Dažādu darba formu izmantošana, lai sniegtu bibliotēkas lietotājiem pēc iespējas kvalitatīvākus pakalpojumus un bibliotēkas resursu piedāvājumu.

 
 
 
 
 
 

Bibliotēkas krājuma rekatalogizācija.

 
 
 
 
 
 

Novadpētniecības materiālu par Rugāju novadu vākšana un apkopošana

 
 

Komplektēt bibliotēkas grāmatas 3 līdz 4 reizes gadā un periodiku vienu reizi gadā. Piedalīties projektu konkursos.

 
 
 
 
 

2015.gadā iegādāties un uzstādīt multifunkcionālo iekārtu.

2016. – 2019.g. risināt jautājumu par lietotāju un darbinieka datoru pakāpenisku nomaiņu.

 

Organizēt pasākumus ievērojot bibliotēkas lietotāju intereses, iesaistīties Bibliotēku nedēļā, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, E- prasmju nedēļā.

 

Izvietot informāciju bibliotēkā, uz ziņojuma dēļa Tikaiņu centrā, Ievietot informāciju novada avīzē „Kurmenīte” un bibliotēkas mājaslapā.

 
 
 

Veicināt datu bāzu, digitālo resursu izmantošanu informācijas iegūšanai informējot un apmācot bibliotēkas lietotājus. SBA pakalpojumus.

 
 
 
 
 

Krājuma rekataloģizāciju uzsākt 2016. gada otrajā ceturksnī un pabeigt līdz 2016. gada beigām

 
 
 
 

Papildināt novadpētniecības mapes ar materiāliem par novadu, tā ļaudīm. Veidot materiālu kopas Balvu CB Novadpētniecības datu bāzei.

 

Ar jauniem iespieddarbiem regulāri papildināts bibliotēkas grāmatu krājums, daudzveidīgs preses izdevumu piedāvājums. Apmierināts bibliotēkas lietotājs.

 

Uzlabota bibliotēkas lietotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte.

 
 
 
 
 

Apmierināts un ieinteresēts bibliotēkas lietotājs.

 
 
 
 
 

Informēta sabiedrība par bibliotēkas darbību.

 
 
 
 
 
 

Apmierināts un informēts bibliotēkas lietotājs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotēkas krājums 100% atspoguļots Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogā.

 
 

Bibliotēkas lietotājiem pieejami materiāli par Rugāju novadu apkopoti mapēs, un arī elektroniski

 
 
 
 
 
 
2.pielikums
Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un
organizācijas politika 2015.-2019. gadam
 

1.      Bibliotēkas vispārīgais raksturojums

Tikaiņu bibliotēka ir Rugāju novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, viena no četrām novada bibliotēkām. Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā līvānu tipa mājā Tikaiņu centrā.

Tikaiņu bibliotēka piedāvā:

    -1953 iespieddarbus, tajā skaitā 1448 grāmatas,

    - 14 nosaukumu žurnālus un laikrakstus
    - Elektroniskās datu bāzes

    - bezmaksas internetu, bezvadu internetu (WiFi) u.c. pakalpojumus.

Lasītāju rīcībā ir 3 datori, viena multifunkcionālā iekārta.

Bibliotēkas misija - ikvienam nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai. Vākt materiālus novadpētniecībā. Saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu. Veidot bibliotēku par kvalitatīvu un saturīgu informācijas iegūšanas un brīvā laika pavadīšanas vietu dažādiem interesentiem. Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē.

Mērķauditorijas raksturojums

Tikaiņu bibliotēkas apmeklētāji ir visu vecuma grupu, dažādu izglītības līmeņu un profesiju pārstāvji. Komplektēšanas politika atspoguļo visu vecumu Tikaiņu un apkārtnes iedzīvotāju vajadzības un intereses.

Vispārīgs krājuma komplektēšanas un komplektējamo informācijas resursu apraksts

Lazdukalna pagasta bibliotēkas komplektēšanas politiku nosaka bibliotēkas galvenie uzdevumi un prioritātes:

·         Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem apmeklētājiem pieejamus bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;

·         Komplektēt bibliotēkas krājumus atbilstoši lasītāju interesēm un pieprasījumiem, nodrošināt krājumu un citu materiālo vērtību saglabāšanu un drošību;

·         Katram bibliotēkas apmeklētājam radīt tādu vidi, ka ikviens apmeklētājs ir gaidīts. Nodrošināt lietotājus ar brīvu un plašu informācijas pieejamību, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēt to pagasta iedzīvotājiem.

Tikaiņu bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru

Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, turpinājumizdevumi, , seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

Pa izdevuma veidiem Tikaiņu bibliotēka komplektē:

·         Grāmatas – 67%

·         Seriālizdevumus – 33%

·         Elektroniskie dokumenti – abonētas datu bāzes.

 

2.      Krājuma atlases un veidošanas vispārīgie principi

Vispārīgie komplektēšanas kritēriji

·         Dokumentu atbilstība lasītāju pieprasījumam un interesēm;

·         saturiska vērtība, kompetence materiāla izklāstā;

·         vēsturiski nepārejoša vērtība;

·         literārā un mākslinieciskā vērtība;

·         nepilnīgs vai saturiski novecojis krājums attiecīgajā nozarē;

·         atbilstība krājuma pašreizējam sastāvam.

Prioritātes krājuma komplektēšanā

·         Bibliotēkas krājums paredzēts lasītājiem izsniegšanai uz mājām.

Komplektē daiļliteratūru pieaugušajiem, kas ietver Latvijas un pasaules klasiku, populārus darbus un citus daiļliteratūras žanrus. Latviešu oriģinālliteratūru komplektē pēc iespējas pilnīgi.. Daiļliteratūra svešvalodās tiek komplektēta ņemot vērā lasītāju pieprasījumu.

Komplektē pieprasītākos populārzinātniskos nozaru izdevumus.

            Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:

ü lasītāju pieprasījums;

ü kritikas vērtējums;

ü iesējuma kvalitāte;

ü cena.

·         Lasītavas krājumu paredzēts izmantot uz vietas bibliotēkas telpās, gan arī izsniegšanai

Krājumu veido laikraksti un prese.

Uzziņas izdevumu komplektēšanas kritēriji:

·         vietējā mēroga intereses;

·         informācijas trūkums.

Laikraksti un žurnāli tiek abonēti pamatojoties uz datiem par lasītāju sastāvu, vajadzībām un ievērojot šādus kritērijus:

·         Nozaru aptvēruma ievērošana.

·         Balvu reģiona laikraksts;

·         Ar atlasi komplektē populārus, izklaides žurnālus

Elektroniskie resursi

Tikaiņu bibliotēkas lietotājiem pieejamas datu bāzes Letonika, Lursoft, kā arī Balvu reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs. 

Hronoloģiskais aptvērums

Bibliotēkas krājums ietver dokumentus ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku vērtību, kas atspoguļo dažādus laikmetus un periodus. Šī krājuma daļa ir bibliotēkas pamats. Krājums tiek nepārtraukti papildināts ar jauniegūtajiem dokumentiem, kā arī agrākajos gados izdotajiem dokumentiem, ja tiem ir zinātniska, kultūrvēsturiska vērtība vai paaugstināts pieprasījums.

Eksemparitāte
Pamatā komplektē katra dokumenta 1 eksemplāru.

Krājuma komplektēšanas avoti

·         pirkumi;

·         abonēšana;

·         dāvinājumi;

·         nozaudēto izdevumu atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā līdzvērtīgiem.

Grāmatas un audiovizuālie dokumenti tiek iepirkti grāmatu apgādos. Preses izdevumi tiek abonēti Latvijas Pasta abonēšanas sistēmā reizi gadā.

Finanšu sadalījums

Bibliotēkas pamatbudžetu veido Rugāju novada pašvaldības finansējums.

Tikaiņu bibliotēkas krājums tiek veidots balstoties uz Rugāju novada pašvaldības piešķirto finansējumu.

Dokumentu atlases kritēriji

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. Krievu valodā izdevumi tiek komplektēti minimāli, jo Rugāju novads ir viens no latviskākajiem novadiem un bibliotēkā nav lasītāju, kas pieprasītu grāmatas krievu valodā. Citās valodās praktiski nekomplektē, tiem eksemplāriem, kas atrodas fondā ir gadījuma raksturs.

Krājumā nekomplektējamie dokumenti

Bibliotēka nekomplektē dokumentus:

·         ar pretvalstisku, pornogrāfisku, rasu naidu kurinošu saturu;

·         sliktas kvalitātes materiāla izdevumus;

·         īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, partijas programmas, reklāmas u.tml.)

Dāvinājumu politika

Bibliotēka dāvinājumos pieņem pēdējo 10 gadu laikā izdotās grāmatas, kas ir saturiski vērtīgas, labi saglabājušās, kas var aizvietot bibliotēkas krājumā fiziski nolietotas, bet lasītāju pieprasītas grāmatas.

3.