Apmeklējums

piektdiena, 2019.gada 22.novembris

Apmeklējumu skaits: 2444 (šodien: 1)

Izveidots ar KKF atbalstu

Noteikumi

 

Apstiprināti
10.04.2014. Rugājos

TIKAIŅU BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI


 

1.Vispārējie noteikumi
 

1.1. Tikaiņu bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem reģiona iedzīvotājiem.

1.2. Bibliotēkas un tās lietotāju pienākumus un tiesības nosaka Bibliotēku likums, Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti, bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi.

1.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu grozījumus un papildinājumus ierosina bibliotēkas darbinieki un apstiprina Rugāju novada dome.

2. Lietotāja pienākumi un tiesības

2.1.Pienākumi:
2.1.1. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus;

2.1.2. Atlīdzināt Bibliotēkai nodarītos zaudējumus par iespieddarba vai cita dokumenta sabojāšanu, nozaudēšanu un neatgriešanu likumos, Bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.1.3. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram;

2.1.4. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā;

2.1.5. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem;

2.1.6. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam;

2.1.7. Bibliotēkā lietotājs nedrīkst ienākt ar pārtikas produktiem, ēzdams un ar netīrām rokām, netīru apģērbu;

2.1.8. Bibliotēkā neapkalpo personas alkohola reibumā;

2.1.9. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai izslēgt no Bibliotēkas lietotāju skaita uz laiku līdz vienam gadam.


2.2. Tiesības:
2.2.1. Brīvi izmantot bibliotēkas krājumus un datorus, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes;

2.2.2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu sastāvu;

2.2.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus (vai to kopijas, ievērojot likuma „Par autortiesībām un blakustiesībām” prasības) no bibliotēkas krājumiem vai pasūtīt no citu reģiona bibliotēku krājumiem vai starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu Latvijas Republikas vai ārvalstu bibliotēku krājumiem;

2.2.4. Lietotājiem invalīdiem ar kustību un redzes traucējumiem saņemt bibliotēkas pakalpojumus mājās vienu reizi mēnesī
2.2.5. Personām, kas pierakstītas citu reģionu teritorijā, izmantot Bibliotēkas krājumus lasītavās;
2.2.6. Izmantot bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus;
2.2.7. Piedalīties Bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.

3. Lietotāja pierakstīšanās kārtība

3.1. Pierakstoties bibliotēkā, lietotājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods un lietotāja formulāra aizpildīšanai nepieciešamās ziņas.

3.2. Lietotāja - pirmsskolas vecuma bērna vai skolēna formulārā uzrāda ziņas par viņa vecāku, vai personas, kura ir atbildīga par šo bērnu, darba vietu un mājas adresi.

3.3. Pierakstoties bibliotēkā lietotājam jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu uz lasītāja formulāra jāapstiprina apņemšanās ievērot šos noteikumus.

3.4. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai nākamā apmeklējuma laikā.

3.5. Pierakstot bibliotēkā lietotājam izsniedz Lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

4. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība

4.1. Lietotājam uz māju izsniegto izdevumu maksimālie lietošanas termiņi ir:
4.1.1. grāmatām – 4 nedēļas;

4.1.2. jaunieguvumiem un īpaši pieprasītiem iespieddarbiem – 2 nedēļas;

4.1.3. žurnāliem – 4 nedēļas.

4.2. Lietotājam līdzi nešanai izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus. Aizliegts no bibliotēkas iznest nereģistrētus iespieddarbus.

4.3. Bibliotēkas krājumos neesošus izdevumus pieprasa no citām reģiona bibliotēkām vai starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citām Latvijas vai ārvalstu bibliotēkām. Par saņemto literatūru lietotājam jāsedz faktiskie pasta izdevumi, saņemot pretī pasta kvīti.

4.4. Lietotājam aizliegts bojāt bibliotēkas krājumos esošos iespieddarbus un citus dokumentus (izdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas un tml.), par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.

4.5. Lietotājam, kas nozaudējis iespieddarbus vai citus dokumentus, vai nodarījis tiem citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai pēc bibliotekāra vērtējuma līdzvērtīgiem izdevumiem. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai citādi sabojāto dokumentu aizvietot, tad viņam noteiktā kārtībā jāatlīdzina to vērtība divkāršā apmērā, saņemot pretī stingrās uzskaites kvīti.

4.6. Lietotājam, kurš izdarījis iespieddarba bojājumu, jāmaksā soda nauda līdz 25% no iespieddarba cenas, ko nosaka bibliotekārs atkarībā no bojājuma lieluma.

4.7. Ja lietotājs atsakās labprātīgi atlīdzināt Bibliotēkai nodarīto civiltiesisko kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu. Tiesas izdevumus sedz vainīgā persona.

4.8. Ierosinājumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt bibliotēkas vadītājai un Rugāju novada pašvaldībai, kuras pārziņā atrodas bibliotēka.

5. Bibliotēkas maksas pakalpojumu sniegšanas kārtība

5.1. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar Bibliotēku likumu, Rugāju novada domes lēmumu, bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumiem bibliotēka sniedz par samaksu.

5.2. Maksas pakalpojumus apmaksā skaidrā naudā, izsniedzot pakalpojuma saņēmējam stingrās uzskaites kvīti.

5.3. Katra mēneša pēdējo ceturtdienu noteikt kā sanitāro dienu, kad bibliotēka strādā, bet neapkalpo lasītājus.

6. Bibliotēkas darba laiks:

Otrdiena 10.00-18.00

Trešdiena 10.00-18.00

Ceturtdiena 10.00-18.00

Piektdiena 10.00-18.00

Sestdiena 10.00-18.00

1.pielikumā Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumi.

 

 

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība

 

RUGĀJU NOVADA TIKAIŅU BIBLIOTĒKĀ.

 

1.     Šie noteikumi norāda kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus,

 

     internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas 

 

     resursus Bibliotēkā.

 

2.     Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.

3.     Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt vietu pie datora uz konkrētu laiku, mutiski vai pa telefonu 26482809

 

4.     Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

 

5.     Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi;

 

·       Neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

 

·       Nepieļaut, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti ( saspraudes, skavas u.c.);

 

·       Neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;

 

·       Konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;

 

·       Nestrādāt ar bojātu aparatūru;                           

 

6.     Lietotājiem ir jāseko  datora darbībai un nekavējoties jāziņo

 

    Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un 

 

     programmu kļūmēm. 

 

7.     Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas,

 

     jāsakārto darba vieta.

 

8.     Datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst 

 

     saglabāt ar Bibliotekāra atļauju.

 

9.     Lietotājiem aizliegts:

 

·        Ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

 

·        Mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

 

·        Neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

 

·        Atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

 

·        Trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;

 

·        Atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, vairāki tikai saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku;

 

·        Spēlēt vardarbīgas datorspēles;

·        Skolēniem mācību laikā atļauts datorus izmantot tikai no plkst. 14.00

 

10.   Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi,

 

      aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav

 

      paredzēta sabiedriskās vietās ( piemēram, pornogrāfiska, uz 

 

      vardarbību vērsta satura saites u.c.).

 

11.  Izmantojot personīgos datu nesējus ( CD, disketes, USB   

 

     iekārtas u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

 

12. Izdrukas, skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku.

 

13.  Datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi.

 

14.  Datora izmantošanas laiks 30 minūtes, nepieciešamības gadījumā vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku, laiks var tikt pagarināts.

 

15.  Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.

 

16.  Neskaidrības gadījumā lietotājam jāvēršas pie bibliotēkas darbinieka.

 

17.  Par skaļu un nepieklājīgu uzvedību, kas traucē citus bibliotēkas lietotājus, kā arī tīšu datortehnikas vai inventāra bojāšanu Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam uz laiku aizliegt izmantot šo pakalpojumu veidu.

 

Starpbibliotēku abonementa izmantošana         pēc pasta tarifiem