Vīksnas pagasta bibliotēka

Bibliotēkas Pārskats 2017

VĪKSNAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

GADA DARBA PĀRSKATS


 

Saturs

 
 

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 3

2. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums. 3

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 4

4. Personāls. 4

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 5

6. Krājums. 7

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.. 9

8.Novadpētniecība. 13

9. Projekti14

10. Publicitāte. 14

11. Sadarbības tīkla raksturojums. 14

Pielikumi16

 


 
1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums

Balvu Centrālās bibliotēkas Vīksnas pagasta bibliotēka ir vienīgā vietējas nozīmes publiskā bibliotēka Vīksnas pagastā. Bibliotēka atrodas Vīksnas ciema centrā, vienā no pirmsskolas iestādes korpusiem ar atsevišķu ieeju. Bibliotēkas apkalpojamās teritorijas platība - 121,95 km2, deklarētais iedzīvotāju skaits uz 2018.gada 1.janvāri Vīksnas pagastā – 638 ,Vīksnas centrā – 216.

Vīksnas ciemā atrodas Vīksnas pagasta pārvalde, Tautas nams, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle ar pirmskolas grupu (bērnudārzu), feldšeru punkts, pasta punkts, aptieka, veikals, Vīksnas pareizticīgo baznīca, katoļu baznīcas Sprogās un Kupravā.

              Bibliotēkas mērķis :saglabāt un palielināt sabiedrībā interesi par grāmatu un periodisko izdevumu lasīšanu. Veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Būt noderīgai pagasta iedzīvotājiem.

              Bibliotēkas misija: attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, lai nodrošinātu kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegtu atbalstu bibliotēkas apmeklētāju izglītības attīstībā, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internetā pieejamos informācijas resursus.

    Nekādas izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav bijušas.

    Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

 
 
 
2. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
 

               Bibliotēkas finansējuma kopējo summu nav iespējams noteikt, jo bibliotēkas saimnieciskie izdevumi tiek finansēti no pagasta budžeta, bet finansējums krājuma komplektēšanai, kancelejas preču iegādei un bibliotēkas vadītājas atalgojumam ir iekļauts Balvu Centrālās bibliotēkas budžetā. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.

Lai arī piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai ir apmēram tāds pats, kā iepriekšējā gadā, tomēr iegūto eksemplāru skaits ir mazāks.

             Ar katru gadu sadārdzinās preses izdevumu un grāmatu cenas, kas samazina iegādāto eksemplāru skaitu krājumā.

            Samazinājies arī Bērnu žūrijas piešķirtais finansējums, Bērnu žūrijas kolekcijas nodrošināšanai, kas nozīmē, ka nākas par krājuma iegādei piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošināt iztrūkstošo kolekcijas daļas iegādi.

            
 
 
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
 
Finansējuma avots
2015. gads
2016. gads
2017. gads

Dinamika +/-

Balvu CB budžets (krājuma komplektēšanai)

1168
1099
1069
--

pagasta pārvalde (saimnieciskie izdevumi)

2009
2058
1974
+-

Maksas pakalpojumi

25
61
45
+-

Sponsorējumi, ziedojumi

       
Kopā
3202
3218
3088
+-
 
 
3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
 

        Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi

Bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis ir labs, telpas ir gaišas, siltas. Bibliotēkas telpu kopējā platība – 123 m2, no tās lasītāju apkalpošanai – 107 m2. .

Pārskata periodā bibliotēkas telpās remontdarbi un rekonsrtukcija netika veikta, jo telpu vizuālais stāvoklis ir labs.

        Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums ir labs. Bibliotēkai ir 8 datorkomplekti no kuriem 1ir darbiniekam un pārējie 7 lietotājiem. 4 datori ir 12 gadus veci un 4 datori ir 3 gadus veci. Bibliotēkai ir 2 multifinkcionālās iekārtas, vienas vecums ir 12gadi un otras vecums ir 3 gadi. Vēl ir 2 printeri, kuri arī vairs nav jauni, bet ir labā tehniskā stāvoklī un pilda savas funkcijas.

        Interneta ātrums bibliotēkā ir salīdzinoši labs. Lejupielādes vidējais ātrums ir 2,99Mbps, Augšupielādes vidējais ātrums ir 5.94Mbps. Šogad bija daudz retāki gadījumi, kad nedarbojās internets. Interneta darbība ir nedaudz uzlabojusies.

        Sakarā ar to, ka tehnoloģijas ir attīstījušā un attīstās ļoti ātri, Cilvēki ļoti daudz izmanto viedtālruņus un bibliotēkas datoriekārtas vairāk ir nepieciešamas skolēniem projektu un prezentāciju sagatavošanai, kā arī brīvā laika pavadīšanai, izklaidei.  Apmeklētājiem, kas izmanto internetbanku, lai izdrukātu nepieciešamos dokumentus, nodotu rādījumus par Elektrības patēriņu, avio biļešu izdrukāšanai vai arī kādu pasākumu ieejas biļešu izdrukāšanai un citiem kopēšanas, drukāšanas darbiem.

       Bibliotēka lietotāju vajadzības spēj nodrošināt.

        
 
4. Personāls
 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi ar vidējo profesionālo izglītību (citā jomā). 2017. gadā darbinieks ir uzsācis mācības 960 stundu tālākizglītības programmā
“Bibliotēku zinības”. Darbinieks visa gada garumā ir piedalījies Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotajos semināros.

Piedalījos un apmeklēju Balvu CB izstrādātā projekta “Gaismu gaismas nesējiem. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu kultūras darbinieku tālākizglītības veicināšana.” organizētajās lekcijās.

Piedalījos Balvu CB organizētajā Kulrūrvēsturisko studiju braucienā uz Līvāniem un Lūznavu. Tika iegūtas jaunas un papildinātas, atsvaidzinātas esošās zināšanas.

 
 
 
5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
 
 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
 
2015
2016
2017

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits
166
187
169

+13%; -10%

t. sk. bērni

61
70
71

+14%; +1%

Bibliotēkas apmeklējums

3091
3538
3081

+15%; -13%

t. sk. bērni

1363
1680
1327

+23%; -21%

Virtuālais apmeklējums
4692
1680
1418

-64%; -16%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

 
 
 
 
Izsniegums kopā
4157
3884
3342

-7%; -14%

t. sk. grāmatas

2599
1932
1650

-26%; -15%

t. sk. periodiskie izdevumi

1385
1889
1686

+35%; -11%

t. sk. bērniem

1717
1119
695
-35%; -38%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

24%
28%
26%

+4% ; -2%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

37%
37%
42%

0%; +5%

Iedzīvotāju skaits
690
658
638

-5%; -3%

 

Bibliotēkas darba laiks ir katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00, ar pusdienlaiku no 12.00 līdz 13.00, brīvdienas sestdiena un svētdiena.

Bibliotēka nav pieejama apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām. Līdz šim tāda vajadzība nav bijusi, ja tāda radīsies, apmeklētājs noteikti tiks apkalpots un rasta iespēja, lai nodrošinātu apmeklētājam nepieciešamos pakalpojumus.

Bibliotēkas lietotāju skaits ir nedaudz krities, bet to var izskaidrot ar to, ka iedzīvotāji joprojām izbrauc no pagasta teritorijas un uzturas tur, kur ir darba vietas.

Līdz ar to arī apmeklētāju skaits samazinās un tas ietekmē izsnieguma skaitu. Izsnieguma samazināšanos vēl varētu ietekmēt tas, ka šī ir viena darbinieka bibliotēka un darbinieka prombūtnes laikā apmeklētāji paliek neapkalpoti. Uz priekšu pie šī jautājuma tiks strādāts intensīvāk(lasītāji un apmeklētāji tiks informēti par bibliotēkas darba laika izmaiņām vēl papildus, citos veidos nekā līdz šim).                                   Lauksaimnieki un visi pagasta iedzīvotāji (zemju īpašnieki) bibliotēkā bezmaksas varēja izmantot LAD konsultanta pakalpojumus. Tāpat bibliotēkā iedzīvotāji izmanto iespēju norēķināties internetbankā, sagatavot izdrukas no internetbankas par konta stāvokli dokumentu iesniegšanai, vai atskaišu sagatavošanai, nodot elektrības skaitītāju rādījumus. Izdrukāt biļetes gan uz kultūras pasākumiem, gan lidmašīnu biļetes. Visiem, kam ir nepieciešams, tiek sniegta palīdzība un konsultācija darbā ar datoru, ar pieejamajām datubāzēm un citām lietojumprogrammām. Tika sniegtas individuālās apmācības darbā ar datoru.

Protams vairāk gribētos redzēt bibliotēkas apmeklētāju vidū, ģimenes. Vecāki grib, lai viņu bērni lasa, bet paši šai nodarbei laiku neatrod. Un ,kā zināms, pašu piemērs ir vislabākais. Ja mēs, vecāki, lasīsim paši, tad arī bērni sekos mūsu piemēram!

 

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

-          lietotāju reģistrēšana;

-          konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu;

-          konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;

-          grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana;

-          elektroniskā kataloga izmantošana;

-          abonēto datu bāzu izmantošana;

-          bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;

-          bibliotēkas izstādes;

-          starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA);

-           interneta izmantošana;

-          lietotāju apmācība;

-          pasākumu un izstāžu apmeklēšana.

-          E-pasta nosūtīšana no bibliotēkas e-pasta.

-           

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

-          Drukāšana

-          Kopēšana

-          Skenēšana

-          Paplašināto uzziņu sagatavošana

Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejama informācija par pašvaldību, valsts institūciju un nevalstiskajām organizācijām. Informāciju var meklēt interneta resursos, Bibliotēkā ir pieejama “Balvu novada avīze”,

 

·         Elektroniskais katalogs, “BIS ALISE”

Bibliotēka strādā un izmanto BIS ALISE , ALISE-i. Bibliotēkā visas grāmatas ir rekataloģizētas un ievadītas elektroniskajā katalogā. Alise strādāju ar moduļiem CIRKULĀCIJA, KOMPLEKTĒŠANA, SBA. Lasītāju reģistrēšana un apkalpošana notiek automatizēti Alise, grāmatu rezervēšana, pieteikšanās rindā uz kādu no dokumentiem. Grāmatu izsniegšana, saņemšana, jaunāko preses izdevumu reģistrēšana, SBA pasūtījumu pieteikšana un saņemšana no citām bibliotēkām, (kas arī strādā ar ALISI). Modulis SBA ir ļoti vajadzīgs ar viņu ir ļoti ērti strādāt. Komplektēšanas modulī tiek veiktas norakstīšanas, kas arī ļoti atvieglo bibliotekāra darbu.

Tie lietotāji, kas ir reģistrējušies bibliotēkā un saņēmuši autorizācijas datus ļoti ērti var izmantot elektroniskā kopkataloga iespējas. Var apskatīt, izvēlēties un pieprasīt izvēlēto grāmatu, pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu.

·         Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts

 
Digitalizācija bibliotēkā netiek veikta.

        Iekšzemes un starptautiskais SBA:

 

      Tabula “SBA rādītāji”

SBA
2015
2016
2017

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

10
14
20

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

2
6
12

Saviem lasītājiem iesaku izmantot SBA pakalpojumus, jo mazajām bibliotēkām nav tādu līdzekļu, lai iegādātos visas jaunākās grāmatas , kas interesē lasītājus. SBA izmantošana ir laba iespēja.

        Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā

 

Pārskata periodā bibliotēkas statistikas rādītāji salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir zemāki. Lai tos uzlabotu, Jāstrādā pie jaunu ideju radīšanas un realizēšanas, ar kurām varētu piesaistīt jaunus lasītājus un noturēt esošos.

           
 
6. Krājums
 

        Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:

 Krājuma komplektēšanas politika pielikumā.

Komplektējot bibliotēkas krājumu cenšos to veidot tā ,lai tas spētu nodrošināt tā pamatuzdevumu – informēt, izglītot, izklaidēt, kā arī skatoties bibliotēkas finansiālās iespējas. Krājuma komplektēšana iespēju robežās tiek veikta tā, lai tas atbilstu lietotāju dažādajām interesēm un gaumei. Veicot grāmatu iepirkšanu par pašvaldības līdzekļiem, prioritāte tiek dota daiļliteratūrai un bērnu, jauniešu literatūrai, pavisam nedaudz nozaru literatūrai – psiholoģija, medicīna, dārzeņkopība, mājturība u.c. Katru gadu tiek abonētas Lata romāna grāmatas, kas ir ļoti pieprasītas un lasītas, tāpēc ir vērtīgs ieguvums, lai apmierinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc latviešu autoru grāmatām. Arī periodisko izdevumu pasūtīšana tiek veikta vadoties pēc bibliotēkas lietotāju interesēm, kā arī ņemot vērā iedalītā finansējuma daudzumu.

 
 
 
 

        Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums                            

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 
2015
2016
2017

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1193
1168
1121

t. sk. grāmatām

718
649
472

t. sk. bērnu grāmatām

116
208
215

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

450
450
434

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

1.69
1.66
1.76

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1501
1427
1481
 

·         Rekataloģizācija

Rekataloģizēts ir viss bibliotēkas krājums, kas ir apskatāms Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu elektroniskajā kopkatalogā.

Šajā pārskata periodā rekataloģizēti visi 2017.gada periodiskie izdevumi un seši Lata romāni. (346 izdevumi t.sk. 6 monogrāfiskie izdevumi un t.sk. 340 periodiskie izdevumi).

 

·         Krājuma pārbaude (inventarizācija)

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta.

·         Krājuma rādītāji:

 

Tabula “Krājuma rādītāji”

 
2015
2016
2017
Jaunieguvumi kopā
513
472
475

t. sk. grāmatas

132
152
133

t. sk. latviešu daiļliteratūra

39
29
36

t. sk. bērniem

28
43
11
Izslēgtie dokumenti
24
71
59
Krājuma kopskaits
5623
6024
6440

Grāmatu krājuma apgrozība

0.58
0.42
0.35

Periodisko izdevumu apgrozība

1.33
1.42
1.03
 

        Krājuma apgrozība pārskata periodā ir samazinājusies, bet tas ir izskaidrojams ar to, ka iedzīvotāji ir izbraukuši uz ārzemēm, strādā un mācās ārpus sava pagasta robežām.

Bibliotēkas lietotāji vairāk izmanto bezmaksas interneta pieslēguma iespējas, drukāšanas un citus tehnoloģiju pakalpojumus.

 Protams gribas, lai apmeklētāji vairāk pievērstos grāmatu lasīšanai.  Cilvēki ļoti daudz laika pavada darbojoties savos viedtālruņos, planšetēs un datoros. Ir papildinājies to iedzīvotāju skaits, kas var atļauties pieslēgt interneta savienojumu katrs savā mājā. Protams ir cilvēki, kas joprojām ir uzticīgi grāmatai un tā priekš viņiem ir vērtība. Pārsvarā tie ir vecāka gadu gājuma cilvēki. Bet protams ir jāstrādā un jādara viss, lai grāmatas interesētu ari citus apmeklētājus.

·         Datubāzes:

Bibliotēkā bezmaksas pieejamas divas datubāzes Letonika un News (Lursoft laikrakstu datubāze).

Datubāžu izmantošana ir neregulāra. News laikrakstu datubāzes izmantošanas rezultāti ir mazliet lielāki nekā iepriekšējos gados. Tas iespējams saistīts ar bibliotēkas apmeklētāju uzrunāšanu un ieinteresēšanu aplūkot šo datubāzi un arī ar bibliotēkas piedalīšanos Lursoft laikrakstu datubāzes rīkotajā konkursā “Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” http://news.lv/konkurss-latvijai-100. Tika izplatīta informācija par konkursa norisi un iespēju tajā piedalīties, atsaucās neliels skaits cilvēku, kas aizpildīja “Erudītu” konkursa anketas un bija divi bibliotēkas apmeklētāji, kas piedalījās “Radošo” konkursa daļā (par viņiem, jo īpašs prieks). Turpināsim piedalīties arī nākamajās kārtās.

 
 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
2015
2016
2017
Letonika
198
30
34
News
2
13
52
 
 
 
 
 

·         Darbs ar parādniekiem

Darbs ar parādniekiem notiek regulāri. Par saņemto dokumentu atgriešanu sazinos ar parādniekiem telefoniski, piezvanot vai nosūtot atgādinājuma īsziņas.

 
          7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
 

Vīksnas pagasta bibliotēkā bērni no visu apmeklētāju skaita ir 42%. Izsniegums no visa kopējā izsnieguma, sastāda 19%. Izsniegums bērniem ir samazinājies, tas izskaidrojams ar bērnu  mazo interesi par grāmatu lasīšanu. Bērniem bibliotēkā patīk pavadīt laiku, bet tas vairāk tiek pavadīts pie datoriem un spēlējot galda spēles.  Lai veicinātu bērnu lasītprieku katru gadu tiek iegādātas jaunas grāmatas bērniem un jauniešiem. Šogad bērniem un jauniešiem ir iegādātas 41 grāmata no tām 8 originālliteratūra. Kopējais jaunieguvumu skaits ir 135. Spēles, diski, puzles un citas alternatīvās lietas, par krājuma komplektēšanai piešķirtajiem līdzekļiem nav iegādāti.

Bibliotēkā ir pieejamas galda spēles, kas ir ar izglītojošu saturu (“Pasaku spēle”, “Alfabēta spēle”, “Vārdi un bildes”), Šīs spēles bibliotēkai ir uzdāvinātas.

Bibliotēka arī šajā gadā piedalās VKKF rīkotajā projektā “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija”. Vēlmi piedalīties izteica 18 dalībnieki. 2016, gadā projektā piedalījās 24 dalībnieki. Katru gadu dalībnieki, kas veiksmīgi tiek galā ar grāmatu vērtēšanu tiek apbalvoti ar pateicības rakstiem par piedalīšanos un balviņām.

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Pirmsskolas izglītības iestādes bērnudārza grupu. Tas ir ļoti jauku, jo bērnudārza bērni un audzinātāja ir bieži viesi bibliotēkas telpās. Bērnudārza bērnu apciemojumu laikā mēs spēlējam spēli Pasaku loto, minam mīklas. Bērni apskata sevi interesējošas grāmatiņas, kāds arī izvēlas grāmatu, ko paņemt līdzi lasīšanai mājās. Bērni darbojas bibliotēkas “Bērnu stūrītī”.

 Tāpat sadarbība notiek arī ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli, kuras audzēkņi apmeklē bibliotēku un bibliotēkas rīkotās aktivitātes.

Vīksnas skolas 5. klases bērni un audzinātāja Anita Žigalova apmeklēja bibliotēku, lai iepazītos ar bibliotekāra profesiju un pienākumiem, apskatītu bibliotēkā izvietoto Svetlanas Kuzminas krustdūriena tehnikā darināto darbu izstādi “Ar mīlestību” un pārrunātu, padiskutētu par 7. februārī notikušo “Droša interneta dienu”.

Tāpat bibliotēku apmeklēja Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 1. un 2. klases skolēni ar savu audzinātāju Sandru Andrejevu. Apmeklējums notika Profesiju nedēļas ietvaros, kas notika Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē. Bērni interesējās par bibliotekāra profesijas īpatnībām. Bija sagatavota anketa uz kuras jautājumiem nācās atbildēt. Vēl bērni apskatīja Bibliotēkā izvietoto Svetlanas Kuzminas krustdūriena tehnikā šūto darbu izstādi “Ar mīlestību…”.

 
 
Tā šogad bērni no bērnudārza piedalījās bibliotēkas rīkotajā pasākumā, kas bija veltīts Lieldienu noskaņām. Tā, kā pasākums notika jau pēc Lieldienām, tad Vīksnas bērnudārza bērni dalījās iespaidos par aizvadītajiem Lieldienu svētkiem, minēja mīklas, klausījās pasakas, paražas un ticējumus. Katrs bērns izkrāsoja savu Lieldienu olu. Šie darbiņi bija apskatāmi bibliotēkā, izlikti izstādē.
 
Sadarbībā ar Vīksnas skolu tika organizēts pasākums “Es mīlu, Latviju!”, kas bija veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Pasākums notika Vīksnas pamatskolā. Tika izveidotas komandas, kūrām bija jāveic dažādi uzdevumu. Jāatpazīst latvju tautas zīmes, pareizi jāsaliek tautasdziesma, jāatbild uz jautājumiem par Latviju, tās vēsturi, dabu, ģeogrāfiju. Šis bija izglītojošs pasākums, kas bērniem patika. Tas ļauj secināt, ka bērni ir ieinteresēti piedalīties konkursos, kur var parādīt savas zināšanas un protams uzzināt arī kaut ko jaunu.

Novembrī bibliotēka piedalījās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa “Salas Ziemeļos” aktivitātēs. Bija apskatāma grāmatu izstāde, kuru tēma bija salas ziemeļos

 

Šoreiz bērni tika uzrunāti un Rīta stundas pasākums notika Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē, lasīju priekšā 1-4. klases bērniem stāstiņu par “Mazo pirātu Šārkiju”,5-9. klašu bērni noklausījās fragmenta lasījumu no grāmatas “Marēsi” , kas šogad bija iekļauta projekta “Bērnu un jauniešu žūrija 2017” kolekcijā. Mazo klašu bērni bija ļoti atsaucīgi un ieinteresēti, viņiem ļoti patika.

 
Pēc pasākuma skolā , bibliotēkā tikos ar mazajiem bērnudārza bērniem, kas arī ar interesi noklausījās lasījumu par “Mazo pirātu Šārkiju un Bagātību salu”.

Lai ieinteresētu bērnus lasīt grāmatas ar bērniem darbojos arī individuāli. Kopīgi lasām grāmatas, darbojamies radoši.

 Ziemassvētku gaidīšanas laikā ar bērniem gatavojām rotājumus eglītei un telpu dekorēšanai.

 
 
 
8.Novadpētniecība
 

           Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes

Novadpētniecībā tiek vākti materiāli par pagastu, tā vēsturi, iedzīvotājiem.

           Novadpētniecības krājums:

Materiāli ir apkopoti, sistematizēti un lietotājiem brīvi pieejami novadpētniecības plauktā. Sakārtoti mapēs.

 
Nozīmīgākās mapes:

·           Vīksnas pagasts

·           Kultūrvēsturiskie objekti

·           Novadnieki

·           Bibliotēka

·           Pamatskola un bērnudārzs

·           Sprogu draudzes priesteri un Balvu baznīca

·           Sprogu draudze, krucifikss

·           Letonika.lv konkursu vēsture

 

Atmiņu pieraksti:

·           Ā. Zašne. Sprogu krucifiksa vēsture.

·           M.Keisele. Atmiņas par izsūtīšanu uz Sibīriju 1949.gada 25.martā.

 

Novadpētniecības stūrītī glabājas arī vietējā rakstnieka Pētera Sprudzāna romāna „Purva velns” rokraksta kopija.

Apmeklētāju interese par novadpētniecības materiāliem nav liela, bet kad ir vajadzība, tad tiek sniegtas uzziņas un palīdzība vajadzīgo materiālu sagatavošanā un atrašanā.

Pārsvarā materiāli tiek papildināti no reģionālā laikraksta un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuros ir kādas ziņas par pagasta dzīvi, tā iedzīvotājiem.

           Sadarbība novadpētniecības jomā

Pārskata periodā sadarbība novadpētniecības jomā ir bijusi ar Balvu CB novadpētniecības nodaļas vadītāju Sarmīti Vorzu. Tika meklēta informācija par pagasta kultūrvēsturiskajiem objektiem.

 Lūdzu palīdzību pagasta teātra kopas vajadzībām, lugas teksta atrašanai kāda no Laikraksta “Katoļu dzeive” numuriem.

Sadarbība bija veiksmīga.

 

           Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības

 Nākotnē gribētos novadpētniecības materiālus mapēs izvietot vēl pārskatāmāk, lai vajadzīgās informācijas atrašanai būtu jāvelta mazāk laika. Optimizēt un sakārtot hronoloģiski. Šis darbiņš ir ļoti laikietilpīgs, bet ļoti vajadzīgs.

 
 
 
 
          9. Projekti
 

Pārskata perioda laikā bibliotēkai savu izstrādātu projektu nav.

Bibliotēka piedalās VKKF lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

 
10. Publicitāte
 

Par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, izstādēm un norisēm, sabiedrība tiek informēta ar afišām uz informācijas stendiem, tiek sniegta informācija Balvu novada izdevumā „Balvu Novada Avīze”, Balvu novada mājas lapā, Reģionālajā laikrakstā “Vaduguns” un Bibliotēkas mājaslapā www.bibliotekas.lv/viksna/

Bibliotēkai vēl nav profila nevienos sociālajos tīklos, šis darbiņš ir nākotnes iecerēs un plānos.

Sabiedrības pētījumi, aptaujas vai anketas pārskata periodā nav veiktas,

lasītāju viedokļa izzināšana notiek ikdienas sarunās, pasākumos un bibliotēkas

piedāvātajās aktivitātēs.

Bibliotēkā ir notikušas, 22 literatūru popularizējoša izstāde, 7 tematiskie pasākumi.

 
11. Sadarbības tīkla raksturojums
 

        Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām

Sadarbība notiek ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli un Bērnudārza grupiņu. Sadarbība notiek gan ikdienā, gan rīkojot pasākumus.

 

E-prasmju nedēļas ietvaros bija paredzētas apmācības ganāmpulku īpašniekiem, par elektronisko datu ievadi, kuras vadīja pārstāvis no Lauksaimniecības datu centra, Nora Klūga. Paldies, pārstāvei no Lauksaimniecības datu centra, Norai Klūgai. Apmācības bija interesantas, rosinošas, arī man pašai noderīgas.

Sadarbojamies ar LAD darbiniekiem. Viņi labprāt sniedz pakalpojumus, atbalstu pagasta iedzīvotājiem aizpildot bloku kartes, bibliotēkas telpās tas notiek reizi gadā.

Sadarbība notiek arī ar citām bibliotēkām SBA pakalpojumu nodrošināšanā Balvu CB, Briežuciema bibliotēka, Bērzkalnes bibliotēka, Žīguru bibliotēka, Tilžas bibliotēka.

 Oktobrī Balvu CB organizētā pasākuma “Grāmatu svētki” laikā, Vīksnas pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem bija piedāvāta ekskluzīva iespēja Vīksnas pagasta bibliotēkā tikties ar vienu no rakstniekiem, Gabrielu Cīruli grāmatas “Kritiens uz augšu” autori. Šāds pasākums Vīksnas bibliotēkā notika pirmo reizi. Tas bija ļoti kupli apmeklēts.

 
 
 
 
 
 
 

2018.gada 29.Janvāris                           Bibliotēkas vadītāja:   Gunita Kiseļova          

print

Izveidots ar KKF atbalstu   Apmeklējumu skaits: 298 (šodien: 1)