Vīksnas pagasta bibliotēka

Bibliotēkas pārskats 2018

 

VĪKSNAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018. GADA DARBA          

                 PĀRSKATS

 

              


 
Saturs
 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums3

2. Finansiālais nodrošinājums3

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums4

4. Personāls. 5

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 6

6. Krājums. 9

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem10

8. Novadpētniecība. 13

9. Projekti13

10. Publicitāte. 14

11. Sadarbības tīkla raksturojums14

Pielikums. 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
1. Vispārīgs bibliotēkas
 
raksturojums
 

Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka - Vīksnas pagasta bibliotēka ir vienīgā vietējās nozīmes publiskā bibliotēka Vīksnas pagastā. Bibliotēka atrodas Vīksnas ciema centrā, vienā no pirmsskolas iestādes korpusiem ar atsevišķu ieeju. Bibliotēkas apkalpojamās teritorijas platība - 121,95 km2, deklarētais iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.janvāri Vīksnas pagastā – 602, tajā skaitā 112 bērni līdz 18 gadiem ,Vīksnas centrā – 208 iedzīvotāji un tajā skaitā 39 bērni līdz 18 gadiem.

Vīksnas ciemā atrodas Vīksnas pagasta pārvalde, Tautas nams, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle ar pirmskolas grupu (bērnudārzu), feldšeru punkts, pasta punkts, aptieka, veikals, Vīksnas pareizticīgo baznīca, katoļu baznīcas Sprogās un Kupravā.

              Bibliotēkas mērķis :saglabāt un palielināt sabiedrībā interesi par grāmatu un periodisko izdevumu lasīšanu. Veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Būt noderīgai pagasta iedzīvotājiem. Sniegt pagasta iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju un nodrošināt ar informācijas avotiem. Veicināt iedzīvotāju interesi par bibliotēkā pieejamajām datubāzēm.

              Bibliotēkas misija: attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, lai nodrošinātu kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegtu atbalstu bibliotēkas apmeklētāju izglītības attīstībā, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internetā pieejamos informācijas resursus.

             Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

 
 
2. Finansiālais nodrošinājums
 
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
 
2016
2017
2018

Kopā (EUR)

2119
2019
2588

Pašvaldības finansējums

2058
1974
2553
Citi ieņēmumi:
 
 
 

t. sk. maksas pakalpojumi

61
45
35

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

 
 
 

t. sk. VKKF finansējums

 
 
 

t. sk. citi piešķīrumi

 
 
 
 
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
 
2016
2017
2018

Izdevumi kopā (EUR)

 
 
 

Darbinieku atalgojums (bruto)

 
 
 

Krājuma komplektēšana

1099
1069
1202
 
 
3. Materiālā un tehniskā
 
stāvokļa vērtējums
 

Bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis ir labs, telpas ir gaišas, siltas. Bibliotēkas telpu kopējā platība – 123 m2, no tās lasītāju apkalpošanai – 107 m2. .

•           Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi.

Pārskata periodā bibliotēkas telpās remontdarbi un rekonsrtukcija nebija paredzētas, jo telpu vizuālais stāvoklis bija labs.

•           Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām.

Pārskata periodā bibliotēkā netika veikta paplašināšana un bibliotēka netika pārvietota uz citām telpām.

        Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles)

 
 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 
Darbiniekiem (skaits)
Lietotājiem (skaits)
Vērtējums
Piezīmes
Datori
1
3
labs
2015.
Datori
 
3
apmierinošs
2008.
Multifunkcionālās iekārtas
1
1
labs
2015.
Printeri
 
1
labs
2008
Printeri
 
1
apmierinošs
2007
 

        Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums ir labs. Bibliotēkai ir 7 datorkomplekti no kuriem 1 darbiniekam un pārējie 7 lietotājiem.

        Interneta ātrums bibliotēkā ir salīdzinoši labs. Lejupielādes vidējais ātrums ir 2,99Mbps, Augšupielādes vidējais ātrums ir 5.94Mbps. Šogad bija daudz retāki gadījumi, kad nedarbojās internets. Interneta darbība ir nedaudz uzlabojusies.

        Sakarā ar to, ka tehnoloģijas ir attīstījušā un attīstās ļoti ātri. Cilvēki ļoti daudz izmanto viedtālruņus, lai meklētu nepieciešamo informāciju un skatītos sevi interesējošās pārlūkprogrammas. Skolnieki šajā gadā mazāk izmantoja bibliotēkā pieejamo bezmaksas Wi-Fi, jo arī skolas telpās skolniekiem ir pieejams Wi-Fi. Bibliotēkā pieejamās datoriekārtas skolnieki vairāk izmanto projrktu, prezentāciju sagatavošanai, materiālu izdrukāšanai, kā arī brīvā laika pavadīšanai, izklaidei. Pieaugušie apmeklētāji, no piedāvātajiem tehnoloģiskajiem pakalpojumiem vairāk izmanto datorus, lai izdrukātu sev nepieciešamo informāciju no banku pārskatiem. Izmanto internetbanku, Elektrum mājaslapu, lai nodotu rādījumus par elektrības patēriņu, avio biļešu izdrukāšanai vai arī kādu pasākumu ieejas biļešu izdrukāšanai un citiem kopēšanas, drukāšanas darbiem.

       Bibliotēka lietotāju vajadzības spēj nodrošināt.

 
 
 
 
 
 
4. Personāls
 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi ar vidējo profesionālo izglītību (citā jomā). 2017. gadā darbinieks uzsāka mācības 960 stundu tālākizglītības programmā
“Bibliotēku zinības”, 2018. gadā tās tika turpinātas.  Darbinieks visa gada garumā ir piedalījās Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotajos semināros. Kā arī citos semināros.

 
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
 
N.p.k.

Norises laiks

Norises vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits

1.
2018.g. 4.aprīlis
Balvu CB
Balvu CB

“VSAA pakalpojumu pieprasīšana elektroniski”

Pārskats par Reģiona bibliotēku darbu 2017.gadā un aktualitātes bibliotēku darbā.

Balvu reģiona bibliotēku prezentācijas “2017.gads kolēģa……bibliotēkā”

4
2.
2018.g. 9.maijs
Balvu Novada muzejs

Balvu CB sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Valsts Kultūrkapitāla fonda LR Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu

“Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sabiedrības iespējas”

5
3.
2018.g. 16.maijs
Rīga
LNB
LNB

“Konference ”Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram””

Tēmas: Latviešu jaunākā literatūra: starp inovāciju tradicionalitāti un izklaidi. Fantāzijas un šausmu literatūras žanri un to pārstāvniecība latviešu literatūrā. Literatūras procesa fiksācija un recepcija digitālajā vidē. Baltijas mazāk zināmo notikumu interpretācijas rakstniecībā. Procesi jaunākajā literatūrā.

5
4.
2018.g. 24.maijs
Rīga KISC

Kultūras informācijas sistēmu centrs

“Latviešu datubāzu resursi un interneta rīki informācijas darbā”

4 akadēmiskās mācību stundas

5.
2018.g. 27.jūlijs

Apes novads, Alūksnes novads

Balvu CB

Kultūrvēsturisko studiju brauciens. Gaujienas, Apes, Alūksnes un Jaunalūksnes bibliotēku un kultūrvēsturisko objektu iepazīšana un izzināšana

 
6.

2018.g. 6.septembris

Balvi

SIA “Baltijas Datoru akadēmija”

Mācību kurss: “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”

8 akadēmiskās mācību stundas

7.
2018.g. 23.oktobris
Balvu CB
Balvu CB

“Breiveibys jēdzīņa izpratne šo goda jubilāra Ontona Slišāna daiļradē un Latgolys jaunū autoru dorbūs…”

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas jaunumi, idejas pasākumu organuzēšanai.

5
8.
2018.g. 11.decembrī
Balvu CB
Balvu CB

Inovāciju seminārs lasīšanas veicināšanas programmām 2018

8
9.

2018.g. 19.decembris

Balvu CB
Balvu CB

Seminārs. Projekta “Muna izviele – muna brieveiba” aktivitātis.

Dzejneice Anna Rancāne i breiveibys jiedzīņa interpretacejis juos daiļradī.

Sv’tceļojums Latgolā: tradecionalais i maineigais.

Bibliotēku darba aktualitātes

5
 
5. Pakalpojumu piedāvājums
 
un pieejamība
 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
 
2016
2017
2018
% salīdzinot ar iepr. gadu
Lietotāju skaits
187
169
143

-10% ; -15%

t. sk. bērni

70
71
61

+1% ; -14%

Bibliotēkas apmeklējums

3538
3081
2155

-13% ; -30%

t. sk. bērni

1680
1327
848

-21% ; -36%

Virtuālais apmeklējums

1680
1418
1541

-16% ; +8%

Izsniegums kopā
3884
3342
2763

-14% ; -17%

t. sk. grāmatas

1932
1650
1282

-15% ; -22%

t. sk. periodiskie izdevumi

1889
1686
1474

-11% ; -12%

t. sk. bērniem

1119
695
612

-38% ; -11%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā * 

28%
26%
23%

-2% ; -3%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

37%
32%
54%

+5% ; +22%

Iedzīvotāju skaits
658
638
602

-3% ; -5%

 

Skatoties procentuālos rādītājus tabulā “Bibliotēkas pamatrādītāji”, tie nav iepriecinoši, bet vērtējot situāciju, kāda ir pagastā ar iedzīvotāju skaitu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jāsaprot, ka tas arī ietekmē šādus rezultātus. Vēl joprojām pagasta iedzīvotāju skaits samazinās. Deklarēto iedzīvotāju skaits arī neatbilst reālajam iedzīvotāju skaitam. Daudz jauniešu ir devušies strādāt un mācīties uz lielākajām valsts pilsētām, bet deklarējušies viņi ir pagastā. Un tāpēc kaut kādus uzlabojumus statistikas rādītājos gaidīt būtu naivi. Bibliotēka priecājas par tiem pagasta iedzīvotājiem, kas joprojām izmanto bibliotēkās pieejamos pakalpojumus.

Iespējams apmeklējuma rādītāji varēja būt labāki, bet tie ir izskaidrojami ar to, ka bibliotēkas darbiniece 2018.gadā turpināja mācības “Bibliotēku zinībās”, kur mācību klātienes sesiju laikā bibliotēka lietotājiem nebija pieejama, un tās šī gada laikā tādas bija 4 nedēļas, papildus vēl darbinieka atvaļinājuma laiks, kas arī ir 4 nedēļas, gada laikā bibliotēka lasītājiem nebija pieejama 2 mēnešus.

Bibliotēkā nav nodrošināta pieejamība personām ar īpašām vajadzībām, bet šī gada laikā arī tādas vajadzības nebija. Ja būtu izteikta vēlme apmeklēt bibliotēku personai ar īpašām vajadzībām, iespēja apkalpot šo personu tiktu atrasta un risināta.

Lasītāju atsauksmes par bibliotēkas darba kvalitāti, papīra formātā netika veikti. Lasītāju atsauksmes tika uzklausītas mutiski klātienē tiekoties ar lasītāju. Šogad nācās dzirdēt lasītāju neapmierinātību par to, ka bibliotēka bieži ir slēgta, bet tas bija saistīts ar bibliotekāres izglītošanos. Ļoti ceru, ka 2019. gadā šī situācija uzlabosies, jo 2019. gada februārī pabeigšu mācības tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības”. Un turpmāk varēšu strādāt pilnvērtīgāk un nenāksies saviem lasītājiem sagādāt neērtības ar savu prombūtni.

Priekš zemju īpašniekiem katru gadu tie rasta iespēja uzaicināt Lauku atbalsta dienesta darbinieci ierasties bibliotēkā un interesentiem palīdzēt aizpildīt pieteikumus  par platību maksājumiem un lauku bloku kartes aizpildīšanu. 2018.gadā šo iespēju izmantoja 16 saimnieki.

Lietotāji, kas vēlas strādāt ar datoru, bet iemaņas nav pārāk labas, var izmantot individuālas konsultācijas. Šādas konsultācijās nākas sniegt tiem lietotājiem, kas ikdienā maz izmanto jaunākās tehnoloģijas. Nākas palīdzēt izdrukāt dokumentus, atrast nepieciešamo informāciju.

Lasītāji tiek informēti par iespēju izmantot Elektronisko kopkatalogu, Lursoft laikrakstu datubāzi NEWS, kas bibliotēkā ir pieejama bez maksas, kā arī Letonikas datubāzi.

Tie lietotāji, kas ir reģistrējušies bibliotēkā un saņēmuši autorizācijas datus ļoti ērti var izmantot elektroniskā kopkataloga iespējas. Var apskatīt, izvēlēties un pieprasīt izvēlēto grāmatu, pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu.

 
 
 
 
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Reģions/
Pilsēta/
Novads

Bibliotēku skaits

Bbibliotēka strādā ar BIS ALISE un ALISE-i

Strādā ar moduļiem
Autorizēti
lietotāji
(2018)
Pasūtīts
(Web)
eksemplāru
(2018)
Cirkulācija
SBA
Komplektēšana
Balvu
1
16
 
 

Bibliotēkā visas grāmatas ir rekataloģizētas un ievadītas elektroniskajā katalogā. Lasītāju reģistrēšana un apkalpošana notiek automatizēti Alise. Tie lietotāji , kas ir autorizēti un ieguvuši lietotājvārdu un paroli, attālināti var reģistrēties Kopkatalogā un rezervēt, pagarināt, pieteikt un redzēt visu informāciju, kādas grāmatas ir lasījis, kādas lasa, kā arī apskatīt pieejamos dokumentus kopkatakogā. Alisē tiek veikta grāmatu un citu dokumentu izsniegšana, saņemšana, jaunāko preses izdevumu reģistrēšana, SBA pasūtījumu pieteikšana un saņemšana no citām bibliotēkām, (kas arī strādā ar ALISI). Modulis SBA ir ļoti vajadzīgs ar viņu ir ļoti ērti strādāt. Komplektēšanas modulī tiek veiktas norakstīšanas, kas arī ļoti atvieglo bibliotekāra darbu.

•           Iekšzemes un starptautiskais SBA:

 
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2016
2017
2018

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

14
20
32

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

6
12
7
 

SBA pakalpojumus izmantoju pēc pieprasījuma. Lasītājiem vienmēr piedāvāju iespēju lasīt grāmatas, kas nav pieejamas bibliotēkā SBA kārtā pasūtot no citām bibliotēkām. Mazajām bibliotēkām finansiālie līdzekļi jaunāko grāmatu iegādei ir ierobežoti, tāpēc SBA sniegtās iespējas ir ļoti labs risinājums. SBA kārtā pieteiktās grāmatas saviem lasītājiem cenšos piegādāt pati, atvedot no Balvu CB. Ir lasītāji, kas šo iespēju izmanto regulāri.

Bibliotēkas mājaslapā regulāri tiek ievietota informācija par aktualitātēm bibliotēkas darba laika izmaiņās. Par šo iespēju attālināti iepazīties ar bibliotēkas darba laika izmaiņām regulāri informēju savus lasītājus. Tie, kas lieto internetu, to arī izmanto.

Gribētos vairāk piesaistīt lasītājus no pagasta nomalēm, bet pagaidām tas nav izdevies.

 
 
 
 
6. Krājums
 
 

        Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:

Krājuma komplektēšanas politika nav mainījusies. Pārskata periodā lielākas prioritātes tika liktas uz daiļliteratūras iegādi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tika uzklausītas lasītāju vēlmes un pieprasījums.

Krājuma komplektēšanas koncepcija (Pielikumā Nr.1)

        Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 
2016
2017
2018

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1168
1121
1202

t. sk. grāmatām

649
472
541

t. sk. bērnu grāmatām

208
215
188

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

450
434
473

Finansējums krājumam uz 1 iedz.pagastā

1.66
1.76
2.00

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1427
1481
1445
 

Kopēji izvērtējot krājuma finansējuma rādītājus uz vienu pašvaldības iedzīvotāju tie ir uzlabojušies, bet jāņem vērā, ka iedzīvotāju skaits pagastā gada laikā ir samazinājies.

Kopējais finansējums salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir mazliet samazinājies, bet šis samazinājums nav būtisks.

•           Krājuma pārbaude (inventarizācija)

Pārskata periodā krājuma inventarizācija nav veikta.

        Krājuma rādītāji:

ü tabula “Krājuma rādītāji”

ü situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais izvērtējums: jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes izpēte u. c.)

 
Tabula “Krājuma rādītāji”
 
2016
2017
2018
Jaunieguvumi kopā
472
475
490

t. sk. grāmatas

152
133
139

t. sk. latviešu daiļliteratūra

29
36
37

t. sk. bērniem

43
11
36
Izslēgtie dokumenti
71
59
349
Krājuma kopskaits
6024
6440
6581

Grāmatu krājuma apgrozība

0.42
0.35
0.27

Periodisko izdevumu apgrozība

1.42
1.03
0.88
 

Krājuma rādītāji ir apmierinoši. Krājuma jaunieguvumu rādītājos tie mazliet ir uzlabojušie, bet krājuma apgrozības rādītāji ir kritušies, kas protams nav labi, bet daudz var izskaidrot ar lasītāju apmeklētības rādītājiem.

 Krājums kvalitātes ziņā ir papildināts ar labām kvalitatīvām grāmatām. Daudz uzmanības tiek pievērsts krājuma papildināšanai ar oriģinālliteratūru gan bērnu literatūrā, gan daiļliteraturā.

 

        Datubāzes:

ü abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

ü pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības sadaļā)

ü datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” + secinājumi

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
2016
2017
2018
Letonika
30
34
66
News
13
52
36
 
 
 
 
 

        Darbs ar parādniekiem

Kā katru gadu tā arī šogad, darbā ar parādniekiem tiek pielietota individuāla pieeja. Parādniekiem tiek regulāri atgādināts par laikā nenodotajiem dokumentiem, atgādinu par laikā nenodotajām grāmatām telefoniski vai e-pastā. Bibliotēkas lietotāju vidū ir arī ilgstošie parādnieki, kuriem nav intereses nokārtot saistības ar bibliotēku, jo arī ikdienā viņi neapmeklē bibliotēku.

 

        Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības

Lielu būtisku problēmu saistībā ar krājumu nav. Vairāk jāstrādā pie krājuma attīrīšanas, jo gada laikā ienāk vairāk monogrāfisko izdevumu, bet no krājuma tiek norakstīts mazāk monogrāfisko izdevumu. Tādā veidā bibliotēkas plauktos dažās nodaļās sāk pietrūkt vietas, kur grāmatas izvietot.

 
7. Darbs ar bērniem
 
un jauniešiem
 

        Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji

Vērtējot 2018. gada statistiskos rādījumus par apmeklētību un izsniegumu bērniem līdz 18 gadu vecumam, jāsecina, ka tie ir ar negatīvu zīmi. Viens no izskaidrojumiem ir, ka bērnu skaits pagastā samazinās. Bērni ļoti kūtri lasa grāmatas. Ir ļoti maz bērnu, kas labāk izvēlas lasīt grāmatu, nekā darboties savos viedtālruņos un datoros. Ir daļa bērnu, kas bibliotēku apmeklē tikai, lai darbotos pie datora. Lielāka interese par grāmatu parādās tad, ja to kāds lasa priekšā, bērniem pašiem lasīt nepatīk. Tas ļoti pasliktina bērnu lasītprasmes.

Šogad bērni tika aicināti piedalīties “Bērnu žūrijā”, atsaucība ir ļoti vāja. Sākumā vēl ir interese, iesāk lasīt, lai varētu novērtēt grāmatas, bet līdz galam tas neizdodas. Paliek neizlasītas grāmatas. Pasākums kas patīk , tas ir Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros rīkotie pasākumi. Bērniem patīk, ka tiek lasīti priekšā interesanti darbi, un ja vēl ir aktivitātes, kas saistībā par izlasīto darbu, tad jautrībai nav gala. Šogad lasījām rīta stundas darbu “Rokasgrāmata Supervaroņiem”, pēc lasīšanas katrs varēja sev pagatavot no piedāvātajiem materiāliem “Supervaroņa” masku.

 
 
Veidojot bibliotēkas krājumu tiek pievērsta uzmanība, lai krājums tiktu papildināts ar bērniem un jauniešiem aktuālu un interesantu literatūru. Akcents vairāk tiek likta uz oriģināldarbiem pašmāju autoru darbiem. Spēles un puzles šajā gadā netika iegādātas.

 Sadarbojoties ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli tika organizēts pasākums Lieldienās, kur bērni tika sadalīti komandās. Vajadzēja minēt krustvārdu mīklas, atrast ticējuma pirmajai daļai atbilstošo turpinājumu, palīdzēt Lieldienu zaķim labirintā atrast ceļu pie krāsotajām Lieldienu olām. Šādā azartiskā veidā bērnus var labāk iesaistīt, ieinteresēt darboties līdzi. Tā viņi arī uzzina vairāk jauna un pārbauda savas zināšanas. Pasākums bija izdevies un jautrs.

Lai bērniem varētu nodrošināt nepieciešamo literatūru , tās grāmatas , kas nav pieejamas bibliotēkā tiek pasūtītas SBA kārta no citām bibliotēkām. Vislabākā sadarbība ir izveidojusies ar Balvu CB bērnu literatūras nodaļu, jo šeit ir pieejams visplašākais krājums.

Bērni bibliotēkā nāk sagatavot mājasdarbus, gatavo prezentācijas, raksta projektus skolas vajadzībām. Izmanto bibliotēkā pieejamās iekārtas printēšanai un kopēšanai.

Bibliotēkā bērni pavada laiku arī izklaidējoties, spēlējot galda spēles, liekot puzles.

Biblotēka ir iesaistījusies projektā “Mūsu mazā bibliotēka”. Šis projekts vēl turpinās.

Nākotnē ļoti gribētos panākt to, lai vecāki vairāk iesaistītos aktivitātēs, kas tiek rīkotas bērniem. Kaut vai programmā “Bērnu žūrija”. Man ir pārliecība, ja vecāki paši lasīs un vērtēs grāmatas, tad arī bērnus būs vieglāk motivēt iesaistīties šajā lasīt veicināšanas programmā. Bērni tomēr ir vecāku spogulis. Lai mums visiem izdodas piesaistīt, noturēt un veicināt bērnu interesi par grāmatu. Lai viņu redzesloks paplašinās un neapstājas tikai viedtālruņu ekrānos.

 
8. Novadpētniecība
 

           Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes

Novadpētniecībā tiek vākti materiāli par pagastu, tā vēsturi, iedzīvotājiem. Novadpētniecības materiāli tiek papildināti ar aktuālākajiem rakstiem laikrakstos un žurnālos par mūspuses iedzīvotājiem, novadniekiem

 

           Novadpētniecības krājums:

Materiāli ir apkopoti, sistematizēti un lietotājiem brīvi pieejami novadpētniecības plauktā. Sakārtoti mapēs.

 
Nozīmīgākās mapes:

·           Vīksnas pagasts

·           Kultūrvēsturiskie objekti

·           Novadnieki

·           Bibliotēka

·           Pamatskola un bērnudārzs

·           Sprogu draudzes priesteri un Balvu baznīca

·           Sprogu draudze, krucifikss

·           Letonika.lv konkursu vēsture

 
 

Atmiņu pieraksti:

·           Ā. Zašne. Sprogu krucifiksa vēsture.

·           M.Keisele. Atmiņas par izsūtīšanu uz Sibīriju 1949.gada 25.martā.

 

Novadpētniecības stūrītī glabājas arī vietējā rakstnieka Pētera Sprudzāna romāna „Purva velns” rokraksta kopija.

Apmeklētāju interese par novadpētniecības materiāliem nav liela, bet kad ir vajadzība, tad tiek sniegtas uzziņas un palīdzība vajadzīgo materiālu sagatavošanā un atrašanā.

Ir iecere veicināt bērnu iesaistīšanu savas dzimtas vēstures izpētē un dokumentēšanā. Tas arī būtu vēl viens veids, kā papildināt novadpētniecības materiālu krājumu par vietējo kopienu un tās vēsturi.

 
9. Projekti
 

Bibliotēka pārskata periodā savus projektus nav izstrādājusi.

 
10. Publicitāte
 

Par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, izstādēm un norisēm, vietējā sabiedrība tiek informēta ar afišām uz informācijas stendiem, tiek sniegta informācija Balvu novada izdevumā „Balvu Novada Avīze”, Balvu novada mājas lapā, Reģionālajā laikrakstā “Vaduguns” un Bibliotēkas mājaslapā  www.bibliotekas.lv/viksna/

 
 
11. Sadarbības tīkla
 
raksturojums
 

Bibliotēka ar pašvaldību sadarbojas , lai nodrošinātu pagasta iedzīvotājiem iespēju izmantot Lauku atbalsta dienesta darbinieces sniegtos pakalpojumus.

Sadarbojamies ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles kolektīvu organizējot tematiskos pasākumus “ Lieldienu pasākums”, sadarbojos ar Stacijas pamatskolas skolotājām veidojot darba grupu lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija” organizēšanai un veicināšanai. Vislabākā sadarbība ir izveidojusies ar skolotāju Guntu Boktu un pirmsskolas bērnudārza grupas skolotājām Ivetu un Skaidrīti. Iespēju robežās gan skolas, gan bērnudārza grupiņas audzēkņi piedalās bibliotēkas sagatavotajās aktivitātēs.

 
 
 
 
 

2019.gada 29.janvārī       Bibliotēkas vadītāja: Gunita Kiseļova

 
 
 
 
 
 
 
 
 
print

Izveidots ar KKF atbalstu   Apmeklējumu skaits: 157 (šodien: 1)