Vīksnas pagasta bibliotēka

Pārskats 2016

VĪKSNAS PAGASTA

 

BIBLIOTĒKAS

 

 

                        

 

 

2016.


 

 

 

 

 

                                                                  GADA DARBA

 

PĀRSKATS

 

 

Saturs

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 3

2. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums. 4

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 4

4. Personāls. 5

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 5

6. Krājums. 8

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.. 10

8. Novadpētniecība. 12

9. Projekti 12

10. Publicitāte. 12

11. Sadarbības tīkla raksturojums. 13

Pielikumi 14

 

 


1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums

 

Balvu Centrālās bibliotēkas Vīksnas pagasta filiālbibliotēka ir vienīgā vietējas nozīmes publiskā bibliotēka Vīksnas pagastā. Bibliotēka atrodas Vīksnas ciema centrā, vienā no pirmsskolas iestādes korpusiem ar atsevišķu ieeju. Bibliotēkas apkalpojamās teritorijas platība - 121,95 km2, deklarētais iedzīvotāju skaits uz 2017.gada 1.janvāri Vīksnas pagastā – 658 ,Vīksnas centrā – 216.

 

Vīksnas ciemā atrodas Balvu novada Vīksnas pagasta pārvalde, tautas nams, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle ar pirmskolas grupu (bērnudārzu), feldšeru punkts, pasta punkts, aptieka, veikals, Vīksnas pareizticīgo baznīca, katoļu baznīcas Sprogās un Kupravā.

 

       Bibliotēkas mērķis : noturēt un paplašināt bibliotēkas apmeklētāju loku. Pilnvērtīgi nodrošināt apmeklētāju vajadzības.

 

Bibliotēkas misija: attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, lai nodrošinātu kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegtu atbalstu bibliotēkas apmeklētāju attīstībā, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internetā pieejamos informācijas resursus.

 

 

Bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas:

 

 

·         Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu.

·      Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem biroja tehnikas un interneta   pakalpojumu saņemšanu.

·         Komplektēt bibliotēkas krājumu atbilstoši lietotāju interesēm un pieprasījumiem, pievēršot uzmanību krājumu kvalitātes uzlabošanai.

·         Organizēt bibliotēku, literatūru, lasīšanu, datu bāzes, elektroniskos katalogus un informācijas tehnoloģijas popularizējošus pasākumus.

·         Iesaistīties valsts starpbibliotēku abonementa (SBA) sistēmā, dodot saviem un citu bibliotēku lietotājiem iespēju saņemt literatūru, kas nav viņu bibliotēkas fondā.

·         Rūpēties par bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu pieejamību un  saglabāšanu.

·         Rūpēties par jaunu informācijas tehnoloģiju apgūšanu un ieviešanu bibliotēkas darbā.

·         Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu lietotājiem.

 

 

Bibliotēkai 2015.gada 7.septembrī izsniegta akreditācijas apliecība Nr.521A, kurā piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

 

 

Finansējuma kopējo summu nav iespējams noteikt, jo bibliotēkas saimnieciskie izdevumi tiek finansēti no pagasta budžeta, bet finansējums krājuma komplektēšanai, kancelejas preču iegādei un bibliotēkas vadītājas atalgojumam ir iekļauts Balvu Centrālās bibliotēkas budžetā. Kopumā piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību.

 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

 

 

 

Finansējuma avots

 

2014. gads

 

2015. gads

 

2016. gads

Dinamika +/-

Balvu CB budžets (krājuma komplektēšanai)

1193

1168

1099

--

pagasta pārvalde (saimnieciskie izdevumi)

2231

2009

2058

-+

Maksas pakalpojumi

22

25

61

++

Sponsorējumi, ziedojumi

       

 

Kopā

3446

3202

3218

-+

 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

 

 

             Bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis ir labs, telpas ir gaišas, siltas. Bibliotēkas telpu kopējā platība – 123 m2, no tās lasītāju apkalpošanai – 107 m2. Telpu remonts veikts 2009. gadā. Pārskata perioda laikā telpu remontdarbi nav veikti.

Bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis ir labs, 8 datori, 2 printeri, 2 multifunkcionālās iekārtas, 2 videokameras pie datoriem, mūzikas centrs.

 

 

 

“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

 

 

Darbiniekiem (skaits)

 

Lietotājiem (skaits)

 

Vērtējums (teicams/labs/

 

apmierinošs/neapmierinošs)

 

Piezīmes

Datori

1

7

labs

 

Plānie klienti

 

 

 

 

Multifunkcionālās iekārtas

 

2

labs

 

Printeri

 

2

labs

 

Kopēšanas iekārtas

 

 

 

 

Skeneri

 

 

 

 

Citas iekārtas

 

 

 

 

 

4. Personāls

 

 

 

 

       Bibliotēkā 2015. gada 1. decembrī darbu pēc pašas vēlēšanās beidza, ilggadējā bibliotēkas vadītāja Māra Melne, un bibliotēkā uzsāka darbu jauns darbinieks Gunita Kiseļova.

 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi – filiālbibliotēkas vadītāja, ar vidējo profesionālo izglītību (citā nozarē). Profesionālā izglītība tiek papildināta kursos, semināros.

 

 

Martā biju kursos Rīgā uz BIS ALISE kursu “Ievads sistēmā ALISE, Informācijas atlase (OPAC, WebPAC)” noklausīšanos, 8 akadēmiskās stundas. Man šie kursi palīdzēja labāk apgūt darbu bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.

 

 

Noklausījos mācību semināru “Latvenergo Klientu pašapkalpošanās portāls Elektrum.lv” 2 akadēmisko stundu apjomā.

 

 

Piedalījos Kultūrvēsturisko studiju braucienā uz Kuldīgu un Kuldīgas novadu. Apmeklējām Rendas pagasta bibliotēku, Ivandes ūdenskritumu, Mārtiņa Vagnera vīna dārzu un vīnotavu. Bija ļoti interesanti uzzināt tik daudz jauna un to visu redzēt ar savām acīm.

 

 

Vēl bija iespēja Apskatīt Ēdoles pagasta bibliotēku un Ēdoles pili. Kuldīgā apskatījām pilsētu un Kuldīgas pilsētas bibliotēku. Bija interesanti uzzināt citu bibliotekāru pieredzi darbā ar bērniem un lasītājiem, kādi ir viņu risinājumi lai piesaistītu lasītājus savām bibliotēkām un popularizētu literatūru. Gūtā informācija palīdzēs ikdienas darbā strādājot savā bibliotēkā, lai piesaistītu un ieinteresētu bibliotēkas apmeklētājus un lasītājus.

 

 

Apmeklēju lektoriju “Latgales ceļš pretī Latvijas valstij (1915-1920).” 25 akadēmisko stundu apjomā. Lektorijs bija ļoti interesants un vēsturiski izglītojošs. Uzzināju ļoti daudz interesantu faktu un man šis lektorijs deva jaunu skatījumu uz Latgales lomu mūsu valsts veidošanā.

 

 

Darbinieka profesionālo zināšanu papildināšana, tālākizglītība tiek plānota 2017. gadā.

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bibliotēkas izmantošanas pamatrādītāji”

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

2015

 

 

 

2016

 

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

174

166

187

-5% ; +13%

 

t. sk. bērni

67

61

70

-9% ; +14%

Fiziskais apmeklējums

3484

3091

3538

-11% ; +15%

 

t. sk. bērni

1686

1363

1680

-19% ; +23%

Virtuālais apmeklējums

2401

4692

1680

+95%; -64%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

-

-

-

 

Izsniegums kopā

5741

4157

3884

-28% ; -7%

 

t. sk. grāmatas

3811

2599

1932

-32% ; -26%

 

t. sk. periodiskie izdevumi

1845

1385

1889

-25% ; +35%

no kopējā izsniegumu skaita bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem

2246

1717

1119

-24% ; -35%

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā

25%

24%

28%

-1% ; +4%

Iedzīvotāju skaits

696

690

658

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas darba laiks: katru darba dienu 9-12; 13-18, brīvdienas: sestdiena, svētdiena.

Bibliotēka nav pieejama apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām

 

          Aizvadītajā gadā turpinājusies lietotāju konsultēšana ar informācijas tehnoloģijām saistītos jautājumos. 2016.gadā tika konsultēti iedzīvotāji elektrum.lv pakalpojumu lietošanā internetā, internetbanku lietošanā, e-pasta izveidošanā ( pārsvarā vecāka gadagājuma cilvēkiem un lauku teritorijās dzīvojošajiem). LAD darbinieku sniegtās konsultācijas pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas telpās, izmantojot bibliotēkā pieejamo datortehniku.

 

Apmeklētāji izmanto bibliotēkā pieejamās interneta un biroja tehnikas iespējas. Veikti drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas darbi, pārsūtīti skenēti dokumenti.

 

 

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi. Tie ir:

 

-          lietotāju reģistrēšana;

-          konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu;

-          konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;

-          grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana;

-          elektroniskā kataloga izmantošana;

-          abonēto datu bāzu izmantošana;

-          bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;

-          bibliotēkas izstādes;

-          starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA);

-           interneta izmantošana;

-          lietotāju apmācība;

-          pasākumu un izstāžu apmeklēšana.

-          E-pasta nosūtīšana no bibliotēkas e-pasta.

-          Bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošana.

-          Sava lietotāja elektroniskā konta “Alisē” lietošana.

 

 

 

 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā notiek individuāli – brīdī, kad lietotājam šīs zināšanas vai iemaņas ir aktuālas. Lietotāju darbību bibliotēkā atvieglo informatīvās norādes.

 

 

 

Bibliotēka tā ir vieta, kur informāciju var iegūt skolēni, skolotāji, studenti, bezdarbnieki, mājsaimnieces, zemnieki, pensionāri u.c. Bibliotēka tiek popularizēta kā triju funkciju, nostādņu kopums – izglītojošā, informatīvā un atpūtas.

 

 

Regulāri tika rīkotas jaunieguvumu, tematiskās izstādes abonementā. Pēc nepieciešamības grāmatu izstādes tiek rīkotas dažādiem tematiskiem pasākumiem.

 

 

 

Bibliotēkā ir pieejami šādi maksas pakalpojumi:

 

 

 

 

 

Maksas pakalpojumi:

 

 

 

 

 

Nr.

 

Pakalpojums

 

Apraksts

 

Cena

1.

Kopēšana

A4 lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem

0.09/0.10 EUR

2.

Kopēšana

A4 paaugstināta blīvuma lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem

0.14/0.17 EUR

3.

Kopēšana

A4 lapa no abām pusēm no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem

0.14/0.17 EUR

4.

Izdrukāšana

A4 melnbalta teksta lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem

0.09/0.10 EUR

5.

Izdrukāšana

A4 melnbalta attēla lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem

0.17/0.21 EUR

6.

Izdrukāšana

A4 krāsaina teksta lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem

0.34/0.41 EUR

7.

Izdrukāšana

A4 krāsaina attēla lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem

0.68/0.83 EUR

8.

Paplašināta uzziņu sagatavošana

1 uzziņa

0.87 EUR

9.

Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem

1 diena

0.07 EUR

 

  • Cenas bibliotēkas piedāvātajiem maksas pakalpojumiem atbilst Balvu novada Domes lēmuma „Maksa par Balvu centrālās bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem” cenrāža 1., 2., 4., 11., 12. un 13. punktiem.

 

 

 

Bibliotēkā ir pieejamas abonētās elektroniskās datubāzes “Letonika”, “News” (Lursoft laikrakstu bibliotēka), ko nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs. Uz vietas var lasīt reģionālo laikrakstu, “Vaduguns”, “Balvu Novada avīzi”.

     Bibliotēkā ir ieviesta bibliotēku informācijas sistēma ALISE-i. Krājums pilnībā ir atspoguļots reģiona elektroniskajā kopkatalogā, notiek automatizēta lietotāju apkalpošana.

 

        Iekšzemes un starptautiskais SBA:

 

 

Tabula “SBA rādītāji”

 

 

SBA

 

2014

 

2015

 

2016

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

20

10

14

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

8

2

6

 

 

Bibliotēka apmeklētājiem ir pieejama piecas dienas nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai. Darbinieka atvaļinājuma laikā bibliotēka ir slēgta, bet atvaļinājumu cenšos ņemt sadalītu pa divām nedēļām. Tā tas bija 2016. gadā, kad divas nedēļas atvaļinājums bija jūnija mēnesī un divas nedēļas jūlija mēnesī.

 

 

6. Krājums

 

 

 

 

        Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:

(Pielikumā)

 

        Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:

 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

 

 

 

2014

 

2015

 

2016

Finansējums krājuma komplektēšanai

1812

1501

1427

 

t. sk. pašvaldības finansējums

1193

1168

1090

grāmatām

718

718

649

 

t. sk. bērnu grāmatām

93

116

208

periodiskajiem izdevumiem

475

450

450

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

1.71

1.69

1.66

Krājuma komplektēšanai atvēlētais finansiālais nodrošinājums ir pietiekošs. Domājot par krājuma komplektēšanu, tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes un intereses. Lai bibliotēkas plauktos, sev piemērotu literatūru varētu atrast plašāks lasītāju loks

 

        Krājuma pārbaude (inventarizācija)

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.

 

        Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.):

Jaunieguvumos ir pārstāvēta daiļliteratūra, dažādu nozaru literatūra, bērnu daiļliteratūra un periodisko izdevumu dažādība (18 nosaukumi). Jaunieguvumos ir iecienīti Lauku avīzes “Lata romāni”, tos lasītāji gaida ar nepacietību.

 

 

      Tabula “Krājuma rādītāji”

 

 

 

 

 

 

2014

 

2015

 

2016

Jaunieguvumi

830

513

472

Grāmatas

281

133

152

 

t. sk. latviešu daiļliteratūra

167

39

29

 

t. sk. bērniem

28

31

43

Izslēgtie dokumenti

1269

24

71

Krājuma kopskaits

5134

5623

6024

t.sk.grāmatas

4343

4475

4595

t.sk. periodiskie izdevumi

684

1040

1322

Grāmatu krājuma apgrozība

0.88

0.58

0.42

Periodisko izdevumu apgrozība

2.70

1.33

1.42

 

 

 

 

 

         Krājuma apgrozība pārskata periodā ir samazinājusies, bet tas ir izskaidrojams ar to, ka iedzīvotāji ir izbraukuši uz ārzemēm un strādā un mācās ārpus sava pagasta robežām. Bibliotēkas lietotāji vairāk izmanto bezmaksas interneta pieslēguma iespējas, drukāšanas un citus tehnoloģiju pakalpojumus.

Turpmāk aktīvāk jāstrādā pie literatūras popularizēšanas to apmeklētāju vidū, kas izrāda interesi ne tikai par tehnoloģiju iespējām, bet ir saglabājusies interese arī par grāmatu lasīšanu. Vairāk jāstrādā ar bērniem, kas apmeklē vietējo pagasta skolu un bērnudārzu, kā arī jārod jauni risinājumi cilvēku ieinteresēšanai, apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas un bibliotēkā pieejamos periodiskos izdevumus.

        Darbs ar parādniekiem:

Darbā ar parādniekiem regulāri tiek veikti atgādinājumi par grāmatu atdošanas termiņiem bibliotēkai.

Strādājot ar ilgstošiem parādniekiem ir veikti pasākumi: e-pasta, rakstiska atgādinājuma, īsziņas nosūtīšana, kā arī tiek personiski pazvanīts un atgādināts par laikā neatgrieztām grāmatām.

 

        Datubāzes:

Bibliotēkā ir pieejamas abonētās elektroniskās datubāzes “Letonika”, “News” (Lursoft laikrakstu bibliotēka), ko nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.

 

 

      Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

 

 

Dabubāze

 

2014

 

2015

 

2016

Letonika

16

198

30

News

48

2

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu “Letonika “ datu bāzes izmantošana ir sarukusi, kas nav tas labākais rādītājs. Jāstrādā pie datu bāzu popularizēšanas. Bērniem ērtāk un vieglāk šķiet izmantot Vikipēdija un Google pakalpojumus.

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

 

 

 

Vietējā skolā 2016./2017. mācību gadā mācās 44 skolēni, pirmsskolas grupu apmeklē 18 bērni, visi ir bibliotēkas lietotāji. Bērni un jaunieši savā brīvajā laikā pietiekami  bieži uzturas bibliotēkā. Bērnudārza audzēkņi, savu skolotāju vadībā, skolas jaunāko klašu skolēni  ir vieni no čaklākajiem bibliotēkas apmeklētājiem.

 

Bērnu auditorijas priekam iegādātas 43 jaunas grāmatas.

Pārskata perioda laikā ir rīkoti dažādi tematiskie pasākumi bērniem.

 

              Gada sākumā “Bērnu žūrijas 2015” eksperti (18 dalībnieki) tika aicināti uz noslēguma pasākumu bibliotēkā 22.02. pasākums – “Grāmata labākais draugs”. Pasākums tika rīkots divās daļās: pirmsskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem 

 

 

Lasīšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2016.gadā pieteicās 25 bērni, vai visi paspēs tikt līdz finišam, to rādīs laiks un katra uzņēmība! 

 

             Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē, tika noorganizēts kogs pasākums, veltīts Lieldienu ieskaņai. Tas notika skolas telpās. Pasākums bija izdevies, ļoti piesātināts. Bērniem un vecākiem bija noorganizētas sportiskās aktivitātes, Sarīkota tematiskā izstāde. Noorganizētas dažādas tematiskās radošās darbnīcas (salvešu locīšana, pārsteiguma dāvaniņu gatavošana Lieldienu tematikā, svečturu gatavošana, apsveikumu gatavošana, tautasdziesmu zīmēšana, olu krāsošama), mīklu minēšana, ticējumu un paražu stāstīšana, iespieddarbu tematiskā izstāde.

 

              Bibliotēkā, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēku, tika rīkota izstāde, “CITĀDAS GRĀMATAS” un  tematiskais pasākums “Citādas grāmatas”, uz pasākumu tika aicināta Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkas vadītāja, Ilona Laicāne, pasākumu apmeklēja Vīksnas pirmsskolas izglītības iestādes bērni un skolotājas un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles pagarinātās grupas bērniņi un skolotāja. Pasākums bija ļoti interesants, bērni un arī pieaugušie uzzināja daudz ko jaunu par grāmatām , kas domātas cilvēkiem ar redzes problēmām. Izstāde bibliotēkā bija apskatāma tikai 10 dienas, bet tās bija piesātinātas.