Rekavas bibliotēka

Datori un Internets

 Pielikums Nr.1

   APSTIPRINĀTS

   Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Rekavas bibliotēkā.   

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.

3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku iepriekš piesakoties pie bibliotekāres, informējot par pakalpojuma veidu.

4. Datora lietotājs tiek reģistrēts „Interneta lietotāju reģistrācijas žurnālā” pie konkrētā datora, ar kuru tas strādā, norādot darba sākšanas un beigšanas laiku.

5. Viens lietotājs datortehniku, internetu drīkst izmantot:

5.1. mācībām, darbam – 2 stundas dienā (pēc nepieciešamības arī ilgāk, ja nav cita steidzama pieprasījuma);

5.2. Izklaidei – 30 minūtes dienā (mācību dienās), 1 stundu (skolēnu brīvdienu laikā).

6. Datorspēles drīkst spēlēt (mācību dienās) pēc stundām (darba stacijās Nr.1., 2., 3.).

7. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības,  ugunsdrošības noteikumi:

7.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

7.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);

7.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;

7.4. konstatējot bojājumus vai datora darbības traucējumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;

7.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru.

8. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.

9. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu, vienojoties par faila saglabāšanas ilgumu datorā.

10. Lietotājiem aizliegts:

10.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

10.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

10.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

10.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

10.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

10.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;

10.7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;

10.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles;

10.9. apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

11. Datora un interneta lietotāja tiesības:

11.1. saņemt konsultāciju neskaidrību gadījumā, bet informācijas meklēšana jāveic pašam.;

11.2. lasīt piedāvāto datorliteratūru;

11.3. izmantot datoru tekstu sagatavošanai;

11.4. izmantot pieejamās datu bāzes.

12. Izmantojot personīgos datorus vai datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

13. Lietotājiem jāapzinās, ka sabiedriskā Interneta izmantošana tiek novērota. Bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt Jūsu lietotā datora ekrānu jebkurā laikā.

14. Izdrukas lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

15. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

16. Bibliotēkas personālam ir tiesības atteikt tālāku interneta izmantošanu uz noteiktu laiku (līdz 3 mēnešiem), jebkādu lietošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā.

    Rekavas bibliotēkas vadītāja

/A. Kokoreviča /

2015. gada 30 aprīlī veikti grozījumi Rekavas bibliotēkas lietošanas noteikumos.