Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Darba pārskats 2021

 

LAZDUKALNA BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS PAR 2021. GADU

 

1.VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS

Galvenā prioritāte atskaites periodā bija nodrošināt iespēju izmantot bibliotēku pakalpojumus visiem lietotājiem Covid 19 pandēmijas ierobežojumu laikā.

Ieinteresēt skolēnus aktīvākai dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2021”.

Bibliotekāres slimības laikā no janvāra līdz jūlijam bibliotēka bija atvērta uz trīs stundām otrdienas rītos un ceturtdienu vakaros, strādāja brīvprātīgais palīgs. Ņemot vērā ierobežoto piekļuvi bibliotēkai un tās pakalpojumiem, strauji samazinājušies bibliotēkas darba pamatrādītāji.

Lazdukalna bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema bibliotēka. 70. gadu beigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna pagasta 1. bibliotēku. 2004. gada 21. janvārī bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas  Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. 2010.gadā, Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugāju novadam, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novada bibliotēkām. Kā Lazdukalna bibliotēka reģistrēta 2012. gada 8. novembrī LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. Līdz ar novadu reformu ar 2021. gada 1. jūliju Lazdukalna bibliotēka kļūst par Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienību. Tiek mainīts bibliotēkas Reglaments, Lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas apkalpošanas mikrorajonā uz 2021. gada 1. janvāri 449 iedzīvotāji. Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā darbojas Rugāju novada Eglaines pamatskola ar 59 skolēniem un 14 pirmskolas vecuma bērniem (01.09.2021), pamatskolā ir skolas bibliotēka, kuras krājums pamatā sastāv no mācību grāmatām. Lazdukalna pagasta iedzīvotājus apkalpo arī Skujetnieku bibliotēka, kas atrodas apdzīvotā vietā Skujetnieki, 5 km attālumā no Lazdukalna bibliotēkas.

Pārskata periodā notikusi bibliotēkas akreditācija un bibliotēka uz pieciem gadiem ieguvusi vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. Akreditācijas komisija pozitīvi novērtējusi bibliotēkas darbību. Ieteikts aktivizēt darbu, popularizējot attālinātos pakalpojumus, e-bibliotēku, rast iespēju datortehnikas pakāpeniskai nomaiņai un velonovietnes iekārtošanai pie bibliotēkas.

2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

Bibliotēkas finansējums 2021. gadā ir samazinājies, ko noteica tas, ka pašvaldību iestādēm bija jāsamazina budžeta izdevumi uz 30% no iepriekšējā gada izdevumiem. Līdz ar to tika samazināti arī krājuma komplektēšanai paredzētie līdzekļi. Neskatoties uz to, krājuma komplektēšanai piešķirtie līdzekļi bija pietiekami, lai apmierinātu lietotāju intereses un pieprasījumus. Liels ieguvums krājuma papildināšanai bija Latvijas Valsts finansētais un LNB īstenotais projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, kuras rezultātā 2021. gadā Lazdukalna bibliotēka saņēma 38 grāmatas par kopējo summu 371.45  eiro vērtībā. Izdevumus samazina arī tas, ka sešus mēnešus bibliotēka bija slēgta, līdz ar to ietaupījās maksājumi par bibliotēkas uzturēšanu un darba algai paredzētās izmaksas.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2019

2020

2021

Izdevumi kopā (EUR)

11481

12922

8801

Darbinieku atalgojums (bruto)

6905

7094

3751

Krājuma komplektēšana

2389

2496

1899

 

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

Pārskata periodā bibliotēkā nav veikti remontdarbi un iegādāts jauns inventārs. Norakstīts kopētājs, kas bija nolietojies, tādēļ bibliotēkā nevar veikt kvalitatīvus kopēšanas pakalpojumus. Līdz ar Covid -19 ierobežojumiem un jauno tehnoloģiju (viedtālruņi, portatīvie datori, planšetes) ienākšanu sadzīvē, samazinājies arī datorlietotāju skaits bibliotēkā.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

4

apmierinošs

1 / 2006

1 /2014

3  /2015.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

apmierinošs

2007

Printeri

2

apmierinošs

2005/2019

Skeneri

Citas iekārtas

1

Laminēšanas ierīce

2017

 

Tuvākajos gados no bibliotēkas budžeta līdzekļiem jāiegādājas jauns kopētājs.

4.PERSONĀLS

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību.

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

N.p.k.

Norises laiks

Norises vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits

Klātienē vai attālināti

1.

21.01.

Zoom

LNB

Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram

7

Attāl.

2.

3., 10. 11.

Jitsi Meet

Balvu CB

Izklājlapas programmas MX Eksel pārvaldīšana

4

Attāl.

3.

4. 11.

Zoom

LNB

Mēdijpratības – ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības jautājums

5

Attāl.

4.

14.12.

Jitsi Meet

Balvu CB

 Kas notiek Balvu novada bibliotēkās 2021. gadā: novadu reforma, novitātes, ierosmes

4

Attāl.

5.

30.11.,14.12.

Zoom

LNB

Bērnu žūrijas tīmekļseminārs

4

Attāl.

 

Apmeklējot šīs aktivitātes, esmu guvusi daudz jaunas informācijas. Ļoti noderīgi, ja semināru prezentācijas tiek pārsūtītas, jo tā ir pārskatāmāk, materiālos var ieskatīties un tos izmantot arī vēlāk, kad rodas nepieciešamība. Trūkst kontakta, diskusiju ar citiem reģiona bibliotekāriem, kas ir neatņemama sastāvdaļa klātienes semināriem.

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2019

2020

2021

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

178

149

126

  -16%;   -15%

t. sk. bērni

67

52

35

 -22%;     -33%

Bibliotēkas apmeklējums

3149

3100

1706

  -2%;    -45%

 t. sk. bērni

934

994

351

   6%;      -64%

Virtuālais apmeklējums

5037

2693

2152

 -46%;     -20%

Izsniegums kopā

6946

6530

4683

   -19%;  -17%

t. sk. grāmatas

1807

1543

1193

   15%;    -23%

t. sk. periodiskie izdevumi

5139

4087

3490

   -20%;   -15%

t. sk. bērniem

786

224

153

-72%;     -32%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

38%

33%

28%

  -5%;     -15%

t.sk. bērni līdz 18. g.

44%

39%

42%

  -5%;       8%

Iedzīvotāju skaits

459

452

449

  -1,5%    0.7%

 

Bibliotēkas darba rādītāji atskaites periodā strauji samazinājušies. Bibliotekāres slimības un atvaļinājuma laikā bibliotēka gada skatījumā bija slēgta astoņus mēnešus. Turpinoties Covid-19, strauji samazinājusies iedzīvotāju aktivitāte, daudzi, baidoties publiskās vietās inficēties ar vīrusu, pēc iespējas ierobežoja publisku vietu apmeklējumu, tai skaitā arī bibliotēku. Skolas attālināto apmācību laikā, skolēni, kas dzīvo tālāk no bibliotēkas, to neapmeklēja. Skolēnu  - bibliotēkas apmeklētāju skaita samazināšanos veicināja arī tas, ka ārkārtas situācijas laikā bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku varēja apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem. Šo visu apstākļu rezultātā samazinājās bibliotēkas lietotāju,  apmeklējumu skaits un izsniegums, it sevišķi bērniem.

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo pie bibliotēkas ir izbūvēta nobrauktuve.

Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 77 dažādas sarežģītības uzziņas, sniegusi 153 konsultācijas pie datoriem. Apmēram trešā daļa no uzziņām bija paplašinātas tematikas, un to sagatavošanai bija nepieciešams lielāks laika patēriņš. Uzziņu darbs tiek veikts, izmantojot bibliotēkā pieejamās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskos informācijas resursus, interneta meklētājprogrammas, Balvu reģiona kultūrvēstures datubāzi, bibliotēkā savāktos novadpētniecības materiālus.

Bibliotekāre ikdienā strādā ar dažādām informācijas lietotāju grupām, palīdzot ne tikai apgūt datorlietošanas pamatiemaņas, bet arī veikt lietotāju vajadzībām dokumentu sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, dokumentu nosūtīšanu uz e-pastu, aviobiļešu rezervēšanu un izdrukas, izdrukas no portāla e-latvenergo, lattelecom, no internetbankām, dažādu veidlapu aizpildīšanu interneta vietnēs. Klāt nācis jauns pakalpojumu veids Covid -19 sertifikātu izdrukāšana un ielaminēšana.

Bibliotēkas lietotāji var iepazīties ar Rugāju Novada domes informāciju iedzīvotājiem izmantojot novada avīzi ”Kurmenīte”( līdz 31.06.2021), kuras eksemplāri vairāku gadu garumā saglabāti bibliotēkā. No 1. jūlija  informācija par Balvu novada pašvaldības aktivitātēm pieejama Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”.

Bibliotēkas lietotāji, pēc vajadzības, tiek bibliotēkā apmācīti izmantot Elektronisko katalogu un pasūtīt Iekšzemes starpbibliotēku abonementa ceļā sev interesējošos iespieddarbus, pagarināt izņemto iespieddarbu lasīšanas laiku. Bibliotēkas darbs norit Bibliotēku Informācijas sistēmā Alise. 

Ārējo apkalpošanas punktu bibliotēkai nav.

Tabula “BIS ALISE izmantošana”

Reģions/

Pilsēta/

Novads

Bibliotēku skaits

Cik bibliotēkas strādā ar BIS ALISE un ALISE-i

Strādā ar moduļiem

Autorizēti

lietotāji

(2021)

Pasūtīts

(Web)

eksemplāru

(2021)

Cirkulācija

SBA

Komplektēšana

Rugāju novads

Lazdukalna

b-ka

1

1

1

126

 

Tabula “Autorizētie lietotāji”

    

2019

2020

2021

% salīdzinot ar iepr. gadu

Aktīvie lietotāji kopā

Autorizētie lietotāji kopā

4

9

29

22%

Autorizētie lietotāji pārskata periodā

 

Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumus pēc izdevumiem, kuri neatrodas bibliotēkas krājumā, lietotājiem piedāvājam Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. Tiek izmantots iekšzemes SBA. Šogad, noslēdzot SBA izmantošanas līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, tika pieprasīta grāmata no LNB, lietotājs saņēma vajadzīgo grāmatu.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2019

2020

2021

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

5

18

11

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

5

4

2

 

Pārskata periodā lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti netika veikta.

6. KRĀJUMS

Krājuma komplektēšanas dokuments( sk. pielikums Nr.1)

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2019

2020

2021

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

2389

2496

1857

t. sk. grāmatām

1625

1791

1350

t. sk. bērnu grāmatām

402

519

483

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

764

705

507

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

5.2

5,5

4.2

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1836

2411

1899

 

Bibliotēkas fonds pilnībā rekataloģizēts.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2019

2020

2021

Jaunieguvumi kopā

685

688

628

t.sk. grāmatas

207

256

193

t. sk. latviešu daiļliteratūra

38

45

45

t. sk. bērniem

52

69

43

Izslēgtie dokumenti

477

542

501

Krājuma kopskaits

6421

6567

6578

Grāmatu krājuma apgrozība

0.2

0,3

0.3

Periodisko izdevumu apgrozība

2.63

2,10

1.8

 

Bibliotēkā ir pietiekošs jaunieguvumu skaits, lietotāji labprāt lasa periodiskos izdevumus, par to liecina arī periodisko izdevumu apgrozījums, bibliotēkā pārskata periodā bija pieejami 20 nosaukumu preses izdevumi.

2020. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm Letonika /www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēka http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html. Lietotāji tika informēti arī par Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotajā kultūrvēstures datu bāzē http://www.balvurcb.lv/kb/  pieejamajiem materiāliem. Covid 19 ierobežojumu laikā  īpaši tika popularizēta 3td e-grāmatu bibliotēka, aicinot lasīt grāmatas elektroniski.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2019

2020

2021

Letonika

skatījumi

85

74

43

piekļuves sesiju skaits

51

165

128

lejuplāžu skaits

News

77

36

195

 

Par bibliotēkā pieejamajām datu bāzu iespējām bibliotēka informē lietotājus individuāli, bibliotēkas tīmekļvietnē, kā arī pie katra lietotāju datora  pielikta informatīva lapa ar pieejamo datubāžu adresēm un neliels apraksts par katras datubāzes piedāvātajām iespējām. Datubāzei Letonika.lv atskaites periodā bija divi attālinātie lietotāji, kuri veica 4 sesijas. Bibliotēkas tīmekļvietnē ievietota informācija par pieejamo elektronisko resursu sarakstiem ar kontaktinformāciju, ja vēlas iegūt attālinātu pieeju.

Krājuma popularizēšanai ik mēnesi izvietotas literatūras izstādes. Pārskata periodā bibliotēkā izveidotas un apskatei izliktas 22 literatūras izstādes, kas aptvērušas dažādas tematikas.

Daiļliteratūras un dzejas krājumu popularizēja rakstnieku un dzejnieku jubilejām un atceres dienām izveidotās literatūras izstādes, kā piemēram; “Sajust apvārsni” rakstniekam Z. Skujiņam -95; “Dvēsele kabatā” dzejniekam A. Čakam -120; „Jāraksta ar dvēseli” rakstniecei D.Avotiņai-95 un citas izstādes.

Nozaru literatūras krājumu popularizēja izstādes: “Manas saknes” par dzimtas koka veidošanu, ; “Celies, celies neguli, iesim sēnes lasīt” par sēnēm, „Stress un tā pārvarēšanas metodes” un citas izstādes.” un citas izstādes.

Ar krājumu iepazīstinošas izstādes: “Ziemas tēma grāmatu nosaukumos”, “Humors literatūrā”, “Sieviešu likteņstāsti” .

Bibliotēkas lietotāji labprāt izvēlas grāmatas no literatūras izstādēm, sevišķi tās patīk steidzīgajiem un neizlēmīgajiem lasītājiem, jo pašiem nevajag meklēt plauktos grāmatas.

Atskaites periodā uzsākts izstāžu cikls, kura doma ir atklāt cilvēku dažādos vaļaspriekus, tā no oktobra līdz novembra nogalei bibliotēkas apmeklētāji varēja aplūkot L. Kalnējas hobija izstādi ”Mans hobijs – antistresa krāsojamās grāmatas” (skat.Nr.2 pielikumu), no novembra beigām līdz decembra beigām bija skatāma S. Burķītes Darbu izstāde “Skaistākam mirklim” – darbiņi kvilinga tehnikā” (Skat. Nr.3 pielikumu) . Informācija par šīm izstādēm tika ievietota arī bibliotēkas tīmekļvietē un sociālo tīklu kontos Twitter un Facebook.

Bibliotēkas tīmekļvietnē tiek ievietotās virtuālās izstādes tiem lietotājiem, kas bibliotēkas aktivitātēm seko virtuāli. Gada sākumā tika ievietota jau par tradīciju kļuvusī virtuālā izstāde  “Lasītāko grāmatu TOP 2020 Lazdukalna bibliotēkā”, izstādē bija redzamas 20 lasītākās grāmatas gada laikā. Otra virtuālā izstāde tika sagatavota un tīmekļvietnē ielikta rudenī, Dzejas dienu laikā “Virtuālais pieskāriens mūsu puses dzejdariem”.

Parādnieki tiek apsekoti divas reizes gadā, tiek zvanīts uz norādītajiem kontakttelefoniem, kā arī atgādināts individuāli, tiešā saskarsmē.

7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnu lasīšanas veicināšana un literāro interešu attīstīšana. Diemžēl Covid-19 ierobežojumu laikā ļoti pamanāmi sarucis bibliotēkas apmeklējumu skaits bērniem.

Lazdukalna bibliotēkas apkalpošanas teritorijā ir Eglaines pamatskola ar 59 skolēniem, bibliotēkā bērni un skolēni sastāda 29% no visiem bibliotēkas lietotājiem.

 Bērni un jaunieši ik gadu tiek aicināti iesaistīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bērnu, jauniešu žūrijas darbā 2021. gadā piedalījās 11 lasītāji. Jau otro gadu izpalika Bērnu žūrijas noslēguma pasākums, sagatavotās Pateicības un balviņas ceļoja pie bērniem uz mājām.

Lai bibliotēka regulāri saņemtu visus jaunākos metodiskos materiālus darbam ar bērniem, ko izstrādājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, rūpējās Balvu CB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ligita Pušpure, arī pati bibliotekāre regulāri apskata LNB tīmekļvietni un izlasa jaunāko informāciju.

Bērnu žūrijas grāmatas ir pamats, kas veido jaunāko bērnu grāmatu fondu bibliotēkā. Pārskata periodā bibliotēka ir iegādājusies 42 jaunas bērnu grāmatas.

No 77 uzziņām, kas sniegtas gada laikā bibliotēkā, 27 sniegtas bērniem. Datorprasmes skolēni apgūst skolā mācību procesā, ja bibliotēkā darbojoties pie datora rodas kādi jautājumi, bibliotekāre konsultē individuāli. Gada laikā bērniem sniegta 31 konsultācija pie datora.

Bērnu auditorijai izveidotas un izliktas 14 literatūras izstādes, kā piemēram, “Komiksu grāmatas – iecienītas un pārlapotas” – aprīlī joku mēnesī, “Minkāns” Grāmatas par kaķiem sagaidot Pasaules kaķu dienu, “Sauja raibu dzejolīšu” – dzejas dienās, “Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks” – mācību gadu sākot grāmatas par piedzīvojumiem skolā, “Ziemas pasaka” pasaku grāmatas par ziemu un citas izstādes.

Bērniem tika abonēts 1 žurnāls - Ilustrētā Junioriem.

8. NOVADPĒTNIECĪBA

Lai nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka strādā pie novadpētniecības materiālu apzināšanas, apkopošanas, saglabāšanas, veidojot tematiskas mapes un  albūmus.

Novadpētniecības materiāli apkopoti bibliotēkā atsevišķā stendā, te ir izkārtotas mapes un albūmi (kopumā 49 mapes un 7 albūmi), novada avīzītes “Kurmenīte” eksemplāri, novadā izdotie bukleti, kalendāri u.c. materiāli. Līdz ar jaunā Balvu novada izveidi bibliotēkā pieejami Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada Ziņas” eksemplāri ( No 1. 07.2021).

Pārskata periodā izveidotas jaunas mapes: “Balvu novads”, “Dienas aprūpes centrs Benislavā”, “Senās fotogrāfijas”, “Dzejniece novadniece Broņislava Mārtuževa”, “Dzejniece, rakstniece, tulkotāja Vija Laganovska”.

Pārkārtots novadpētniecības stends, īpaši izceļot rakstošos novadniekus.

Daudzus bibliotēkā apkopotos novadpētniecības materiālus var apskatīt ar Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotās kultūrvēstures datubāzes http://www.balvurcb.lv/kb/  starpniecību.

Aktuāla ir novadpētniecības fonda digitalizēšana, lai tas būtu pieejams pēc iespējas lielākam interesentu skaitam.

9. PROJEKTI

Tabula “Projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Atbalstīts/

neatbalstīts

“ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

VKKF

Pašvaldība

56.35

221.90

Bērnu iesaistīšana lasīšanā.

 

10. PUBLICITĀTE

Publicitāte ir kļuvusi par svarīgu bibliotēkas darbības jomu, ir jāseko līdzi laikam, līdz ar to sabiedrības informēšanai par bibliotēkas pasākumiem, aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem un citiem nozīmīgiem faktiem tiek izmantoti vairāki rīki:

Lazdukalna bibliotēkas tīmekļvietne: http://bibliotekas.lv/lazdukalns/

Lazdukalna bibliotēkas Twitter konts: twitter.com/Lazd_biblioteka

Lazdukalna bibliotēka Facebook: https://www.facebook.com/LazdukalnaBiblioteka/

Primārais ārējās komunikācijas instruments un galvenais informācijas nesējs bibliotēkas lietotājiem par jaunumiem bibliotēkas darbībā un bibliotēku nozares aktualitātēs Lazdukalna bibliotēkai ir bibliotēkas tīmekļvietne – tā ir bibliotēkas virtuālā vizītkarte, tāpēc tās uzturēšanai tiek veltīts ļoti daudz laika. Tīmekļvietne veidota tā, lai būtu ne tikai informatīva rakstura, bet arī ar nelielu izklaidējošu funkciju. Līdzās ierastajai informācijai, tādai kā bibliotēkas lietošanas noteikumi, kontaktinformācija, darba laiks, aktualitātes, pakalpojumi un novadpētniecība, lietotājiem apskatei periodiski tiek veidotas tematiskās virtuālās izstādes un bilžu galerijas. Tas tiek realizēts ar mērķi aptvert pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu ar dažādām interesēm un vajadzībām.

Tīmekļvietne regulāri tiek papildināta ar jaunām sadaļām. Atskaites periodā tīmekļvietnei ir 1373 apmeklējumi. Skatītākās

lapas: Virtuālās izstādes, Izstādes un pasākumi, Par bibliotēku (Darba laiks/periodika), Jaunieguvumi.

Bibliotēka regulāri komunicē ar saviem bibliotēkas lietotājiem sociālo tīklu kontos Twitter un Facebook. Bibliotēka augstu vērtē sociālos tīklus, jo tie piedāvā plašu iespēju klāstu mijiedarbībā ar bibliotēkas lietotājiem. Katrs no tiem dod savas priekšrocības un formas, kā uzrunāt un informēt savus “sekotājus” par jaunumiem un aktualitātēm Lazdukalna bibliotēkas darbā.

Lazdukalna bibliotēka Twitter komunicē kopš 2013. gada septembra. Kopumā kopš savas darbības uzsākšanas šajā sociālajā tīklā bibliotēka ir “piesaistījusi” 204 “sekotājus”. Pārskata periodā bibliotēkas Twitter kontā tapuši 16 ieraksti jeb tvīti, ieskaitot pārpublicētās ziņas, kuros bibliotēka sniedz informāciju par jaunākajām aktualitātēm, pakalpojumiem bibliotēkā, plānotajiem pasākumiem, interesantiem nozares un grāmatu apskatu rakstiem u.tml. Twitter piedāvā ziņu atspoguļojumu ar 280 rakstzīmēm, līdz ar to garus vēstījumus nav iespējams izveidot, informācija vairāk tiek papildināta ar linkiem, attēliem, afišām, daži no ierakstiem tiek papildināti ar mirkļbirkām.

Lazdukalna bibliotēkas Facebook profils izveidots tikai 2021. gada vasarā. Šobrīd profilam ir 106 “sekotāji”, izveidoti 22 ieraksti, no tiem trīs skatītākie: “ Mans hobijs – antistresa krāsojamās grāmatas”, “Skaistākam mirklim” (reklamētas izliktās izstādes bibliotēkā) un Jauniegūtās grāmatas Lazdukalna bibliotēkā decembrī. Lielākā daļa ierakstu bibliotēkas Facebook profilā ir pašas bibliotēkas radīta, pārējo daļu veido pārpublicēta informācija no citām tīmekļvietnēm, piemēram, ziņu portāliem, kuros atspoguļota interesanta un noderīga informācija par bibliotēku nozari.

Informācija par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem tiek izplatīta ar afišu palīdzību, kas tiek uzliktas bibliotēkā, pagasta telpās, pie afišu dēļa ciema centrā un skolā.

Atsevišķām lasītāju grupām, kā, piemēram, Bērnu žūrijas ekspertiem uz pasākumiem tiek izsūtīti ielūgumi.

Par bezvadu interneta pieejamību informē uzraksts pie bibliotēkas durvīm. Bibliotēkā atrodas informatīvais stends, uz kura pieejami bibliotēkas lietošanas noteikumi, maksas pakalpojumu cenrādis un citi nozīmīgi dokumenti, arī aktuālās afišas. Atskaites periodā arī koridorā pie bibliotēkas uzlikts informatīvais stends par aktualitātēm bibliotēkā.

Sagaidot gadskārtu svētkus un valstiski atzīmējamas dienas, bibliotekāre rūpējas, lai bibliotēka tiktu attiecīgi noformēta.

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS

Partneri

Sadarbības veids

Rugāju novada dome ,

Balvu novada pašvaldība

Lazdukalna pagasta pārvalde

Finanšu un saimnieciskā darbība, lietvedība

Grāmatu apgādi, individuālie komersanti

 (Virja AK, Zvaigzne ABC)

Krājuma komplektēšana

Latvijas Pasts

Periodikas abonēšana

Rugāju novada Eglaines pamatskola,

Sadarbība literatūras popularizēšanas pasākumos, palīdzība darbā ar parādniekiem.

Balvu CB

Metodiskais centrs, semināri, kursi, grāmatu apstrāde, grāmatu apmaiņa

BIS “ALISE”

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE-i

Rugāju novada muzejs

Savstarpēja novadpētniecības materiālu apmaiņa .

Tuvākās bibliotēkas (Rugāju, Tikaiņu, Skujetnieku)

Grāmatu apmaiņa, sadarbība un konsultācijas bibliotekāros jautājumos