Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Darba pārskats 2022

 

LAZDUKALNA BIBLIOTĒKAS DARBA PĀRSKATS PAR 2022. GADU

 

1.VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS

Galvenā prioritāte atskaites periodā bija lasītāju skaita saglabāšana un jaunu lasītāju piesaistīšana. Palīdzība visām paaudzēm pilnveidoties un orientēties plašajā informācijas klāstā, nodrošinot pieeju bibliotēkas krājumam un informācijas tehnoloģijām.

Ieinteresēt skolēnus aktīvākai dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2022”.

Lazdukalna bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema bibliotēka. 70. gadu beigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna pagasta 1. bibliotēku. 2004. gada 21. janvārī bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas  Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. 2010.gadā, Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugāju novadam, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novada bibliotēkām. Kā Lazdukalna bibliotēka reģistrēta 2012. gada 8. novembrī LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. Līdz ar novadu reformu ar 2021. gada 1. jūliju Lazdukalna bibliotēka kļūst par Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienību.

Bibliotēkas apkalpošanas mikrorajonā uz 2022. gada 1. janvāri 456 iedzīvotāji. Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā darbojas Rugāju novada Eglaines pamatskola ar 59 skolēniem un 14 pirmskolas vecuma bērniem (01.09.2021), pamatskolā ir skolas bibliotēka, kuras krājums pamatā sastāv no mācību grāmatām. Lazdukalna pagasta iedzīvotājus apkalpo arī Skujetnieku bibliotēka, kas atrodas apdzīvotā vietā Skujetnieki, 5 km attālumā no Lazdukalna bibliotēkas.

2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu mainījās bibliotēkas budžets. 2022. gadā  par 24% samazināti krājuma komplektēšanai paredzētie līdzekļi. Neskatoties uz to, krājuma komplektēšanai piešķirtie līdzekļi bija pietiekami, lai apmierinātu lietotāju intereses un pieprasījumus. Liels ieguvums krājuma papildināšanai bija Latvijas Valsts finansētais un LNB īstenotais projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, kuras rezultātā 2022. gadā Lazdukalna bibliotēka, projekta divās kārtās, saņēma 33 grāmatas par kopējo summu 255,68  eiro vērtībā.

Tabula “Finansiālais nodrošinājums”

2020

2021

2022

Izdevumi kopā (EUR)

12904

8801

Darbinieku atalgojums (bruto)

7094

3751

Krājuma komplektēšana

2496

1899

1804

 

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

Pārskata periodā bibliotēka no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības saņēmusi ziedojumā melnbalto printeri Lexmark MS510, kas tiek izmantots publiskai lietošanai bibliotēkas telpās un darbiniekam. 2023. gadā plānots iegādāties jaunu kopējamo iekārtu, jo līdzšinējās ir nolietotas un nedarbojas. Līdz ar Covid – 19 ierobežojumu atcelšanu bibliotēkā pieaudzis datorlietotāju skaits līdz ar to datori tiek intensīvāk izmantoti. Ja 2021. gadā datoru apmeklējums bija 188, tad 2022. gadā tas ir 523 apmeklējumi.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

4

apmierinošs

1 / 2006

1 /2014

3  /2015.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

neapmierinošs

2007

Printeri

3

apmierinošs

2005/2019

/2016

Skeneri

Citas iekārtas

1

Laminēšanas ierīce

2017

 

4.PERSONĀLS

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību. Bibliotēkas tīmekļvietnes uzturēšanai un noformēšanai piesaistīts brīvprātīgais palīgs, kas darbu veic ar lielu atbildību un radoši.

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

N.p.k.

Norises laiks

Norises vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits

Klātienē vai attālināti

1.

18.01.

Zoom

LNB Bērnu nodaļa

Tīmekļseminārs ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

2

Attālināti

2.

27.01.

Zoom

Latgales CB

Seminārs par zviedru literatūru “Kad rakstītais izkāpj no lappusēm”

6

Attālināti

3.

8.02.

Zoom

Kultūras Ministrija

Tiešsaites diskusija “Viltus ziņas ir lipīgas”

1,5

Attālināti

4.

6.05.

Rekova

Balvu CB

Seminārs Balvu novada bibliotēku darbiniekiem

4

Klātienē

5.

27.05.

Zoom

Latvijas kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža

Tiešsaites lekcija publisko bibliotēku darbiniekiem par kultūras mantojuma saglabāšanu u.c tēmām

4

Attālināti

6.

17.05.

Zoom

LNB

Seminārs “Kopienai atvērta, labiekārtota  un pieejama bibliotēka”

4

Attālināti

7.

26.08.

Krāslava

Balvu CB

Kultūrvēstures studiju brauciens “Krāslava – Daugavas loki”

Diena

Klātienē

8.

9.09.

MS Teams

Rēzeknes CB

Konference “Latgales kultūras mantojuma sardzē: iedvesmojot, izglītojot, darot”

5

Attālināti

9.

23.09.

Rugāji - Lazdukalns

Izdevniecība “Zvaigzne ABC”, Balvu CB, Rugāju b-ka.

Grāmatu svētki ar Zvaigzni ABC

6

Klātienē

10.

7.10.

Zoom

LNB

Konference “Aktualitātes bibliotēku nozares un starpnozaru terminoloģijā”

3

Attālināti

11.

26.10.

Zoom

Balvu CB

Balvu novada publisko bibliotēku seminārs par aktualitātēm darbā

2

Attālināti

12.

22.11.

Balvu novada muzejs

Balvu CB

Seminārs “Reģionālā prese vakar un šodien. Esam dzīvi vai paguruši?!”

5

Klātienē

 

Apmeklējot šīs aktivitātes, esmu guvusi daudz noderīgas informācijas. Vērtīgi ir tas, ka semināru prezentācijas tiek pārsūtītas, jo tā ir pārskatāmāk, materiālos var ieskatīties un tos izmantot arī vēlāk, kad rodas nepieciešamība. Apmierina, tas ka ir gan attālinātie pilnveides pasākumi, gan klātienes.

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2020

2021

2022

% salīdzinot ar iepr. gadu

Aktīvo lietotāju skaits

149

126

147

- 15%;     15%

t. sk. bērni līdz 18.g.

52

35

35

-33%;       0%

Bibliotēkas apmeklējums

3100

1706

2329

- 45%;      37%

t. sk. bērni līdz 18.g.

994

351

655

-64%;       87%

Virtuālais apmeklējums

2693

2152

2049

- 20%;      5%

Izsniegums kopā

5630

4683

5348

-17%;       14%

t. sk. grāmatas

1543

1193

1934

-23%;        62%

t. sk. periodiskie izdevumi

4087

3490

3414

-15%;        -2%

t. sk. bērniem līdz 18.g.

224

153

643

32%;         320%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā

33%

28%

32%

-15%;        14%

t. sk. bērni līdz 18 g.

39%

42%

35%

8%             -16%

Iedzīvotāju skaits

452

449

456

-0,7%;       1,6%

 

Bibliotēkas darba rādītāji ir uzlabojušies, tas izskaidrojams ar to, ka 2021. gadā bibliotekāre ilgstoši slimoja un līdz ar to bibliotēka bija slēgta. Savus plusus deva arī tas, ka gada pirmajā pusē, tika atcelti Covid – 19 ierobežojumi. Jāsaka  gan, ka pandēmijas laikā iedzīvotāji ir kļuvuši daudz kūtrāki, mazāk iesaistās aktivitātēs.

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo pie bibliotēkas izbūvēta nobrauktuve.

Atskaites gadā turpinājās vaļsprieku izstādes, kuras guva lielu atsaucību. Interesenti varēja iepazīt vietējo iedzīvotāju dažādos vaļaspriekus sešās izstādēs: “Skaistākam mirklim” Sarmītes Burķītes darbiņi kvilinga tehnikā; “Zīmēt ar diegu” Vijas Ločmeles izšūto kartiņu un grāmatzīmju izstāde; “Kam čaklas rokas, tam darbi sokas” Irēnas Svilānes rokdarbu izstāde; “Gabaliņš  no sirds” Lucijas Zariņas pašdarināto apsveikumu un dzejas izstāde. Autore interesentiem dāvināja savu jaunāko dzejas krājumu “Tāpat vien”; “… ar bitītes čaklumiņu” tā nosaucās Benislavas Dienas centra klientu izstāde, kur bija skatāmas pašlietas sveces, filcēti ziedi, šūtas čības u. c darbiņi, kurus bija iespējams arī iegādāties. Vasarā bibliotēkas noformējumu krāšņāku darīja fotoizstāde “Benislava””, te bija skatāma Benislava dažādos gadalaikos vietējo fotomīļu fotoattēlos. Rudens pusē tika uzlikta izstāde “Krāsu prieks” – glezniņas, apkrāsotas flīzes un mauči (kas bija nopērkami). Pirms izstādes bibliotēkā notika meistarklase, kurā tika veidoti pludināšanas tehnikā darināti darbi un tika darināti aksesuāri no PET pudelēm. Šeit veidotie darbiņi pēc tam tika iekļauti izstādē. Meistarklasi vadīja Iveta Useniece un Larisa Berne. Izstādes guva lielu atsaucību gan klātienē, gan bibliotēkas Facebook profilā, kur tika ievietota galerija. Informācija par šīm izstādēm atspoguļota arī bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos Twitter un Facebook. ( pielikums Nr.1)

Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 93 dažādas sarežģītības uzziņas, sniegusi 132 konsultācijas pie datoriem. Apmēram trešā daļa no uzziņām bija paplašinātas tematikas, un to sagatavošanai bija nepieciešams lielāks laika patēriņš. Uzziņu darbs tiek veikts, izmantojot bibliotēkā pieejamās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskos informācijas resursus, interneta meklētājprogrammas, Balvu reģiona kultūrvēstures datubāzi, bibliotēkā savāktos novadpētniecības materiālus.

Bibliotekāre ikdienā strādā ar dažādām informācijas lietotāju grupām, palīdzot ne tikai apgūt datorlietošanas pamatiemaņas, bet arī veikt lietotāju vajadzībām dokumentu sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, dokumentu nosūtīšanu uz e-pastu, aviobiļešu rezervēšanu un izdrukas, izdrukas no portāla e-latvenergo, lattelecom, no internetbankām, dažādu veidlapu aizpildīšanu interneta vietnēs.

Šogad bibliotēkās varēja iesniegt iesniegumus energoresursu atbalstam mājokļiem. Bibliotekāre pieņēma un aizpildīja 14 iesniegumus Pašvaldības sociālās palīdzības sistēmā “Sopa” un konsultēja 4 iedzīvotājus kā iespējams pašiem personīgi aizpildīt šo iesniegumu interneta vietnē.

Informācija par Balvu novada pašvaldības aktivitātēm pieejama Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”.

Bibliotēkas lietotāji, pēc vajadzības, tiek bibliotēkā apmācīti izmantot Elektronisko katalogu un pasūtīt Iekšzemes starpbibliotēku abonementa ceļā sev interesējošos iespieddarbus, pagarināt izņemto iespieddarbu lasīšanas laiku. Bibliotēkas darbs norit Bibliotēku Informācijas sistēmā Alise

Ārējo apkalpošanas punktu bibliotēkai nav.

Tabula “BIS ALISE izmantošana”

Reģions/

Pilsēta/

Novads

Bibliotēku skaits

Cik bibliotēkas strādā ar BIS ALISE un ALISE-i

Strādā ar moduļiem

Autorizēti

lietotāji

(2022)

Pasūtīts

(Web)

eksemplāru

(2022)

Cirkulācija

SBA

Komplektēšana

Balvu

Lazdukalna b.

1

1

1

147

 

Tabula “Autorizētie lietotāji”

2020

2021

2022

% salīdzinot ar iepr. gadu

Aktīvie lietotāji kopā

Autorizētie lietotāji kopā

9

29

43

48%

Autorizētie lietotāji pārskata periodā

5

 

Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumus pēc izdevumiem, kuri neatrodas bibliotēkas krājumā, lietotājiem piedāvājam Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. Tiek izmantots iekšzemes SBA. Ir noslēgts SBA izmantošanas līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, taču šogad neradās vajadzība izmantot šos pakalpojumus.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2020

2021

2022

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

18

11

22

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

4

2

13

 

6. KRĀJUMS

Lazdukalna bibliotēkas krājuma komplektēšanas dokuments pieejams bibliotēkas tīmekļvietnē, sadaļā Dokumenti (http://www.bibliotekas.lv/lazdukalns/pages/dokumenti/krajuma-komplektesanas-un-organizacijas-politika.php

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2020

2021

2022

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

2496

1857

1649

t. sk. grāmatām

1791

1350

1131

t. sk. bērnu grāmatām

519

483

367

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

764

705

518

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā  

5.2

5.5

3,6

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1836

2411

1899

 

Tabula “Krājuma rādītāji”

2020

2021

2022

Jaunieguvumi kopā

688

628

514

t. sk. grāmatas

265

193

181

t. sk. latviešu daiļliteratūra

45

45

48

t. sk. bērniem

69

43

42

Izslēgtie dokumenti

542

501

711

Krājuma kopskaits

6567

6578

6381

Grāmatu krājuma apgrozība

0.3

0.3

0,4

Periodisko izdevumu apgrozība

2.1

1.8

2,0

 

Bibliotēkā ir pietiekošs jaunieguvumu skaits, lietotāji labprāt lasa periodiskos izdevumus, par to liecina arī periodisko izdevumu apgrozījums. Atskaites periodā strauji samazinājies abonēto preses izdevumu skaits no 20 2021.gadā uz 12 2022. gadā.

2020. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm Letonika /www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēka http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html. Lietotāji tika informēti arī par Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotajā kultūrvēstures datu bāzē http://www.balvurcb.lv/kb/  pieejamajiem materiāliem.

“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2020

2021

2022

Letonika

skatījumi

74

43

50

piekļuves sesiju skaits

165

128

199

lejuplāžu skaits

News

skatījumi

36

195

64

piekļuves sesiju skaits

lejuplāžu skaits

Citas

 

Par bibliotēkā pieejamajām datubāžu iespējām bibliotēka informē lietotājus individuāli, bibliotēkas tīmekļvietnē, kā arī pie katra lietotāju datora pielikta informatīva lapa ar pieejamo datubāžu adresēm un neliels apraksts par katras datubāzes piedāvātajām iespējām.

Krājuma popularizēšanai ik mēnesi izvietotas literatūras izstādes. Pārskata periodā bibliotēkā izveidotas un apskatei izliktas 29 literatūras izstādes, kas aptvērušas dažādas tematikas.

Grāmatu popularizēšanai tika uzliktas rakstnieku un dzejnieku jubilejām un atceres dienām veltītas izstādes, tai skaitā izstādes veltītas E. Lukjanska – 85, M. Zālītes – 70, I. Indrānes – 95, K. Apškrūmas – 85, D. Zigmontes – 90 u.c.

Nozaru literatūras krājumu popularizēja izstādes: “Ieelpo laimi” psiholoģijas tēma; “No zieda uz ziedu” biškopība; “Zāļu tējas veselībai” veselība; “Lielā oga – ķirbis” dārzeņi; “Kā jau teātrī” teātris, aktieri u.c tematikas izstādes.

Ar krājumu iepazīstinošas izstādes; katru mēnesi tika uzliktas grāmatu izstādes ar grāmatām noteiktas krāsas vākos. Nereti tiek uzliktas lasītājiem piemirstas grāmatas, kas atkal tiek lasītas ar lielu interesi. ( pielikums Nr.2.)

Bibliotēkas lietotāji labprāt izvēlas grāmatas no literatūras izstādēm, sevišķi tās patīk steidzīgajiem un neizlēmīgajiem lasītājiem, jo pašiem nevajag meklēt plauktos grāmatas.

Bibliotēkas tīmekļvietnē tiek ievietotās virtuālās izstādes tiem lietotājiem, kas bibliotēkas aktivitātēm seko virtuāli. Gada sākumā tika ievietota jau par tradīciju kļuvusī virtuālā izstāde  “Lasītāko grāmatu TOP 2021 Lazdukalna bibliotēkā”, izstādē bija redzamas 20 lasītākās grāmatas gada laikā.

Parādnieki tiek apsekoti divas reizes gadā, tiek zvanīts uz norādītajiem kontakt telefoniem, kā arī atgādināts individuāli, tiešā saskarsmē.

7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnu lasīšanas veicināšana un literāro interešu attīstīšana. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu bērnu lasītāju skaits nav pieaudzis, to daļēji ietekmēja pirmajā pusgadā valdošie Covid – 19 ierobežojumi.  

Lazdukalna bibliotēkas apkalpošanas teritorijā ir Eglaines pamatskola ar 80 skolēniem, bibliotēkā bērni un skolēni sastāda 26% no visiem bibliotēkas lietotājiem.

 Bērni un jaunieši ik gadu tiek aicināti iesaistīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bērnu, jauniešu žūrijas darbā 2022. gadā piedalījās 11 lasītāji. Noslēdzot lasīšanas posmu bibliotēkā notika pēcpusdiena, kur tika godināti eksperti, viņi saņēma balviņas, atzinības rakstus, un piedalījās dažādos konkursos.

Lai bibliotēka regulāri saņemtu visus jaunākos metodiskos materiālus darbam ar bērniem, ko izstrādājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, rūpējās Balvu CB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ligita Pušpure, arī pati bibliotekāre regulāri apskata LNB tīmekļvietni un izlasa jaunāko informāciju. Bibliotēka Zoom sekoja līdz Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas tīmekļsemināriem par katra vecuma posma grāmatām un pieredzes stāstiem. Noskatījās tiessaitē žūrijas noslēguma pasākumu.

Bērnu žūrijas grāmatas ir pamats, kas veido jaunāko bērnu grāmatu fondu bibliotēkā. Pārskata periodā bibliotēka ir iegādājusies 42 jaunas bērnu grāmatas.

No 93 uzziņām, kas sniegtas gada laikā bibliotēkā, 36 sniegtas bērniem. Datorprasmes skolēni apgūst skolā mācību procesā, ja bibliotēkā darbojoties pie datora rodas kādi jautājumi, bibliotekāre konsultē individuāli. Gada laikā bērniem sniegta 47 konsultācija pie datora.

Bērniem gada laikā notikuši 5 pasākumi. Bibliotēkā viesojās 3. klase “Kur dzīvo grāmatas?” un 1.-2. klases “Grāmatu labirintos”  skolēni iepazinās ar bibliotēku, minēja mīklas, krāsoja. ( pielikumsNr.3) Visinteresantākā un vairāk apmeklētā bija tikšanās ar grāmatu mākslinieci un autori Agiju Staku, Grāmatu svētku ietvaros. Ilustratore un divu bērnu grāmatu autore Agija Staka Lazdukalna Saietu namā tikās ar Eglaines pamatskolas 1.-6. klašu skolēniem.

Māksliniece pastāstīja kāds ir grāmatu ilustratora darbs un kāds ir ceļš, lai grāmata tiktu pie skaistām ilustrācijām. Viņa grāmatām ilustrācijas zīmē jau 30 gadus. Gadās arī tā, ka jāzīmē, kaut kas tāds, ko nemaz nezini kā izskatās, tad jāskatās internetā, jāšķirsta enciklopēdijas, pat jādodas uz muzejiem. Vakarā, grāmatai, kurai daudz ilustrāciju var uzzīmēt vienu, lielākais pus otru bildi. Lai ilustrētu grāmatu to nākas izlasīt trīs reizes.

Skolēni ar interesi klausījās ilustratores stāstījumā un uzdeva daudz jautājumus. Tikšanās izskaņā Agija Staka, izlozes kārtībā dāvināja savu ilustrēto grāmatu „Zaķīšu pirtiņa”. Laimīgā, kuras īpašumā nonāca grāmata ar ilustratores autogrāfu, bija Viktorija Stableniece. Pasākumā piedalījās 33 skolēni un 11 pieaugušie.( pielikums Nr.4)

 Lazdukalna bibliotēka jau pāris nedēļas pirms pasākuma sagatavoja grāmatu izstādi ”Agijas Stakas ilustrēto grāmatu pasaulē”, kas tika izlikta Eglaines pamatskolas bibliotēkā, pasākuma laikā šī izstāde atradās Saietu namā, te bija uzlikti arī skolēnu zīmējumi, ko viņi uzzīmējuši pēc A. Stakas grāmatu izlasīšanas.

Bērnu auditorijai izveidotas un izliktas 12 literatūras izstādes, kā piemēram, “Meitenēm patīk princeses un fejas”, “Puikām patīk mašīnas un traktori”, gaidot Helovīnus “Grāmatas šusmenītes”, “Kukaiņi mostas – vai pazīsti?’ “Burtiņš pie burtiņa” alfabēta apguve un pirmās lasāmgrāmatas, “Jaunā gada simbols – tīģeris” un citas. ( Pielikums Nr.5.)

“Lazdukalna vēstures lappuses šķirstot” 5.klase sociālo zinību stundā bija ieradusies bibliotēkā, lai uzzinātu, kā radušies vietu nosaukumi Benislavā un par to kā izveidojies pagasts un ciems. Pēc bibliotekāres stāstījuma un prezentācijas skolēni apskatīja novadpētniecības materiālus. (pielikums Nr.5)

Bērniem tika abonēts 1 žurnāls – Ilustrētā Junioriem.

8. NOVADPĒTNIECĪBA

Lai nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka strādā pie novadpētniecības materiālu apzināšanas, apkopošanas, saglabāšanas, veidojot tematiskas mapes un  albūmus.

Novadpētniecības materiāli apkopoti bibliotēkā atsevišķā stendā, te ir izkārtotas mapes un albūmi (kopumā 49 mapes un 7 albūmi), bijušā Rugāju novada avīzītes “Kurmenīte” eksemplāri, novadā izdotie bukleti, kalendāri u.c. materiāli. No 1.07.2021 līdz ar jaunā Balvu novada izveidi bibliotēkā pieejami Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada Ziņas” visi eksemplāri.

Lai sagatavotu ieteikumu Benislavas etnogrāfiskā ansambļa vadītājas Regīnas Čudarānes izvirzīšanai balvai par mūža ieguldījumu, izmantota mape “Benislavas etnogrāfiskais ansamblis”

Pārskata periodā meklēti materiāli un izveidota jauna mape “Lazdukalna Saietu nams”, mapei pievienotas arī mapes par Lazdukalna pašdarbības kolektīviem. Izveidota mape par dzejdari – novadnieci Luciju Zariņu “Lucijas Zariņas dzeja un gatavotie apsveikumi”. Aprīlī bibliotēkā bija skatāma arī viņas dzejas un apsveikumu izstāde “Gabaliņš no sirds”.

Apzināti lazdukalnieši adītāji, tai skaitā Andrejs Alfrēds Čakāns, lai viņus un viņu adījumus prezentētu Starptautiskajā adīšanas seminārā Latgalē, kas notika Baltinavā.

Daudzus bibliotēkā apkopotos novadpētniecības materiālus var apskatīt ar Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotās kultūrvēstures datubāzes http://www.balvurcb.lv/kb/  starpniecību.

9. PROJEKTI

Tabula “Projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Atbalstīts/

neatbalstīts

“ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

VKKF

Pašvaldība

56.35

221.90

Bērnu iesaistīšana lasīšanā.

 

10. PUBLICITĀTE

Publicitāte ir kļuvusi par svarīgu bibliotēkas darbības jomu, ir jāseko līdzi laikam, līdz ar to sabiedrības informēšanai par bibliotēkas pasākumiem, aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem un citiem nozīmīgiem faktiem tiek izmantoti vairāki rīki:

Lazdukalna bibliotēkas tīmekļvietne: http://bibliotekas.lv/lazdukalns/

Lazdukalna bibliotēkas Twitter konts: twitter.com/Lazd_biblioteka

Lazdukalna bibliotēka Facebook: https://www.facebook.com/LazdukalnaBiblioteka/

Primārais ārējās komunikācijas instruments un galvenais informācijas nesējs bibliotēkas lietotājiem par jaunumiem bibliotēkas darbībā un bibliotēku nozares aktualitātēs Lazdukalna bibliotēkai ir bibliotēkas tīmekļvietne – tā ir bibliotēkas virtuālā vizītkarte, tāpēc tās uzturēšanai tiek veltīts ļoti daudz laika. Tīmekļvietne veidota tā, lai būtu ne tikai informatīva rakstura, bet arī ar nelielu izklaidējošu funkciju. Līdzās ierastajai informācijai, tādai kā bibliotēkas lietošanas noteikumi, kontaktinformācija, darba laiks, aktualitātes, pakalpojumi un novadpētniecība, lietotājiem apskatei periodiski tiek veidotas tematiskās virtuālās izstādes un bilžu galerijas. Tas tiek realizēts ar mērķi aptvert pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu ar dažādām interesēm un vajadzībām.               

Tīmekļvietne regulāri tiek papildināta ar jaunām sadaļām. Atskaites periodā tīmekļvietnei ir 1490 apmeklējumi. Skatītākās lapas: Virtuālās izstādes, Izstādes un pasākumi, Jaunieguvumi.

Tabula “Sociālo tīklu saturvienību skaits”

Saturvienību skaits

2022

Facebook

48

Instagram

TikTok

YouTube

Twitter

18

 

Bibliotēka regulāri komunicē ar saviem bibliotēkas lietotājiem sociālo tīklu kontos Twitter un Facebook. Bibliotēka augstu vērtē sociālos tīklus, jo tie piedāvā plašu iespēju klāstu mijiedarbībā ar bibliotēkas lietotājiem. Katrs no tiem dod savas priekšrocības un formas, kā uzrunāt un informēt savus “sekotājus” par jaunumiem un aktualitātēm Lazdukalna bibliotēkas darbā.

Lazdukalna bibliotēka Twitter komunicē kopš 2013. gada septembra. Kopumā kopš savas darbības uzsākšanas šajā sociālajā tīklā bibliotēka ir “piesaistījusi” 205“sekotājus”. Pārskata periodā bibliotēkas Twitter kontā tapuši 18 ieraksti jeb tvīti, ieskaitot pārpublicētās ziņas, kuros bibliotēka sniedz informāciju par jaunākajām aktualitātēm, pakalpojumiem bibliotēkā, plānotajiem pasākumiem, interesantiem nozares un grāmatu apskatu rakstiem u.tml. Twitter piedāvā ziņu atspoguļojumu ar 280 rakstzīmēm, līdz ar to garus vēstījumus nav iespējams izveidot, informācija vairāk tiek papildināta ar linkiem, attēliem, afišām, daži no ierakstiem tiek papildināti ar mirkļbirkām.

Lazdukalna bibliotēkas Facebook profils izveidots tikai 2021. gada vasarā. Šobrīd profilam ir 106 “sekotāji”, izveidoti 48 ieraksti. Lielākā daļa ierakstu bibliotēkas Facebook profilā ir pašas bibliotēkas radīta, pārējo daļu veido pārpublicēta informācija no citām tīmekļvietnēm, piemēram, ziņu portāliem, kuros atspoguļota interesanta un noderīga informācija par bibliotēku nozari vai novada aktualitātēm.

Informācija par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem tiek izplatīta ar afišu palīdzību, kas tiek uzliktas bibliotēkā, pagasta telpās, pie afišu dēļa ciema centrā un skolā.

Atsevišķām lasītāju grupām, kā, piemēram, Bērnu žūrijas ekspertiem uz pasākumiem tiek izsūtīti ielūgumi.

Par bezvadu interneta pieejamību informē uzraksts pie bibliotēkas durvīm. Bibliotēkā atrodas informatīvais stends, uz kura pieejami bibliotēkas lietošanas noteikumi, maksas pakalpojumu cenrādis un citi nozīmīgi dokumenti, arī aktuālās afišas. Atskaites periodā arī koridorā pie bibliotēkas uzlikts informatīvais stends par aktualitātēm bibliotēkā.

Sagaidot gadskārtu svētkus un valstiski atzīmējamas dienas, bibliotekāre rūpējas, lai bibliotēka tiktu attiecīgi noformēta. ( Pielikums Nr.6.)

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS

Partneri

Sadarbības veids

Balvu novada pašvaldība

Lazdukalna pagasta pārvalde

Finanšu un saimnieciskā darbība, lietvedība

Grāmatu apgādi, individuālie komersanti

 (Virja AK, Zvaigzne ABC)

Krājuma komplektēšana

Rugāju novada Eglaines pamatskola,

Sadarbība literatūras popularizēšanas pasākumos, palīdzība darbā ar parādniekiem.

Balvu CB

Metodiskais centrs, semināri, kursi, grāmatu apstrāde, grāmatu apmaiņa

BIS “ALISE”

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE-i

Rugāju novada muzejs

Savstarpēja novadpētniecības materiālu apmaiņa .

Tuvākās bibliotēkas (Rugāju, Tikaiņu, Skujetnieku)

Grāmatu apmaiņa, sadarbība un konsultācijas bibliotekāros jautājumos