Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika

Lazdukalna bibliotēkas krājuma komplektēšanas un

organizācijas politika 2021.-2025. gadam

 1. Bibliotēkas vispārīgais raksturojums

Lazdukalna pagasta bibliotēka pārskata periodā bija Rugāju novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, viena no četrām novada bibliotēkām.

Bibliotēkā ir bezvadu interneta pieslēgums, bezmaksas internets. Lasītāju rīcībā ir 5 datori (4 lietotājiem, 1 darbiniekam), viena multifunkcionālā iekārta, divi printeri: krāsainais un melnbaltais.

Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošās ēkas pirmajā stāvā.

Lazdukalna bibliotēka 2020. gadā piedāvāja:

    - 6567 grāmatas,

    - 21 nosaukumu žurnālus un laikrakstus

    - Elektroniskās datu bāzes

    - bezmaksas internetu, bezvadu internetu (WiFi) u.c. pakalpojumus.

Bibliotēkas misija Radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

Mērķauditorijas raksturojums

Lazdukalna bibliotēkas apmeklētāji ir visu vecuma grupu, dažādu izglītības līmeņu un profesiju pārstāvji.

Komplektēšanas politika atspoguļo visu vecumu Lazdukalna pagasta iedzīvotāju vajadzības un intereses.

No 2020. gadā Lazdukalna bibliotēkā reģistrētajiem 149 lasītājiem 52 ir skolēni.

Vispārīgs krājuma komplektēšanas un komplektējamo informācijas resursu apraksts

Lazdukalna bibliotēkas komplektēšanas politiku nosaka bibliotēkas galvenie uzdevumi un prioritātes:

 • Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem apmeklētājiem     pieejamus bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;
 • Komplektēt bibliotēkas krājumus atbilstoši lasītāju interesēm un pieprasījumiem, nodrošināt krājumu un citu materiālo vērtību saglabāšanu un drošību;
 • Katram bibliotēkas apmeklētājam radīt tādu vidi, ka ikviens apmeklētājs ir gaidīts. Nodrošināt lietotājus ar brīvu un plašu     informācijas pieejamību, sekmēt  kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēt to pagasta iedzīvotājiem.

Lazdukalna bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc Lazdukalna bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru un bērnu literatūru.

Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, turpinājumizdevumi, seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

Pa izdevuma veidiem Lazdukalna bibliotēka komplektē:

 • Grāmatas – 78%
 • Seriālizdevumus – 22%
 • Elektroniskie dokumenti – abonētas datu bāzes.
 1. Krājuma atlases un veidošanas vispārīgie principi

Vispārīgie komplektēšanas kritēriji

 • Dokumentu atbilstība lasītāju pieprasījumam un interesēm;
 • saturiska vērtība, kompetence materiāla izklāstā;
 • vēsturiski nepārejoša vērtība;
 • literārā un mākslinieciskā vērtība;
 • nepilnīgs vai saturiski novecojis krājums attiecīgajā nozarē;
 • atbilstība krājuma pašreizējam sastāvam.

Prioritātes krājuma komplektēšanā

 • Bibliotēkas krājums paredzēts lasītājiem izsniegšanai uz mājām.

Komplektē daiļliteratūru pieaugušajiem, kas ietver Latvijas un pasaules klasiku, populārus darbus un citus daiļliteratūras žanrus. Latviešu oriģinālliteratūru komplektē pēc iespējas pilnīgi.. Daiļliteratūra svešvalodās tiek komplektēta ņemot vērā lasītāju pieprasījumu.

Komplektē pieprasītākos populārzinātniskos  nozaru izdevumus.

            Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:

 • lasītāju pieprasījums;
 • kritikas vērtējums;
 • iesējuma kvalitāte;
 • cena.
 • Lasītavas krājumu paredzēts izmantot uz vietas bibliotēkas telpās, gan arī izsniegšanai

Krājumu veido laikraksti un prese.

Uzziņas izdevumu komplektēšanas kritēriji:

 • vietējā mēroga intereses;
 • informācijas trūkums.

Laikraksti un žurnāli tiek abonēti pamatojoties uz datiem par lasītāju skaitu, sastāvu, vajadzībām un ievērojot šādus kritērijus:

 • Nozaru aptvēruma ievērošana.
 • Balvu reģiona laikraksts;
 • Ar atlasi komplektē populārus, izklaides žurnālus

Elektroniskie resursi

Lazdukalna  bibliotēkas lietotājiem pieejamas datu bāzes Letonika, Lursoft, kā arī Balvu reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs internetā skatāms ikvienam lietotājam.

Hronoloģiskais aptvērums

Bibliotēkas krājums ietver dokumentus ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku vērtību, kas atspoguļo dažādus laikmetus un periodus. Šī krājuma daļa ir bibliotēkas pamats. Krājums tiek nepārtraukti papildināts ar jauniegūtajiem dokumentiem, kā arī agrākajos gados izdotajiem dokumentiem, ja tiem ir zinātniska, kultūrvēsturiska vērtība vai paaugstināts pieprasījums.

Eksemplaritāte

Pamatā komplektē katra dokumenta 1 eksemplāru.

Krājuma komplektēšanas avoti

 • pirkumi;
 • abonēšana;
 • dāvinājumi;
 • nozaudēto izdevumu atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā līdzvērtīgiem.

Grāmatas un audiovizuālie dokumenti tiek iepirkti grāmatu apgādos. Preses izdevumi tiek abonēti Latvijas Pasta abonēšanas sistēmā.

Finanšu sadalījums

Bibliotēkas pamatbudžetu veido Rugāju novada pašvaldības finansējums.

Lazdukalna bibliotēkas krājums tiek veidots balstoties uz Rugāju novada pašvaldības piešķirto finansējumu, kas gadu no gada var būt mainīgs.

Dokumentu atlases kritēriji

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. Krievu valodā izdevumi netiek komplektēti, jo novads ir viens no latviskākajiem novadiem un nav krievu tautības lasītāju.

 Citās valodās praktiski nekomplektē, tiem eksemplāriem, kas atrodas fondā ir gadījuma raksturs.

Krājumā nekomplektējamie dokumenti

Bibliotēka nekomplektē dokumentus:

 • ar pretvalstisku, pornogrāfisku, rasu naidu kurinošu saturu;
 • sliktas kvalitātes materiāla izdevumus;
 • īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, partijas programmas, reklāmas u.tml.)

Dāvinājumu politika

Bibliotēka dāvinājumos pieņem pēdējo 10 gadu laikā izdotās grāmatas, kas ir saturiski vērtīgas, labi saglabājušās, kas var aizvietot bibliotēkas krājumā fiziski nolietotas, bet lasītāju pieprasītas grāmatas.

 1. Krājuma dziļuma rādītāji

(pēc IFLA/UNESCO ieteiktiem fondu dziļuma indikatoriem: Conspectus metodes)

0 - nekomplektē vispār

1 – minimāls informācijas līmenis (fonds nodrošina nelielu informāciju par nozari vai tēmu:  ierobežots vispārīgo

     materiālu krājums, padziļinātie uzziņu izdevumi, speciālie periodiskie izdevumi un elektroniskie izdevumi netiek

     komplektēti)

2 – pamatinformācijas līmenis (fonds iepazīstina ar noteikto nozari vai tēmu, parāda informācijas daudzveidību, kas

      pieejama citur, tiek nodrošinātas lietotāju informacionālās vajadzības atbilstoši koledžu apmācības līmenim)

3 – studiju līmenis (fonds sniedz informāciju par noteikto nozari vai tēmu sistemātiskā veidā, tomēr zemākā līmenī, kā

      nepieciešams zinātniskai pētniecībai, nodrošinot lietotājus koledžas vai bakalaura vispārīgās informācijas

      vajadzībām, plašs vispārīgo monogrāfiju un uzziņu dokumentu krājums, ar atlasi veidots speciālo dokumentu

      krājums)

Valodu kodi

P – dominē valsts pamatvaloda, maz vai nemaz dokumentu citās valodās

S – papildus pamatvalodai ar atlasi komplektē dokumentus arī citās valodās

W – dokumenti daudzās valodās

           

Nodaļa

Dziļuma indikators

Valodas indikators

Informācijas nesējs

0 nodaļa

2

L

G, Ž, , IR

1 Filosofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika

3

L

G, IR

2 Reliģija

1

L

G,

3 Sociālās zinātnes

2

L

G, Ž, IR

5. matemātika. Dabas zinātnes

1

L

G, Ž, IR

61 medicīna

2

L

G, Ž, IR

62 Tehnika

1

L

G , IR

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība

2

L

G, Ž, IR

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā saimniecība

2

L

G, Ž, IR

69 Celtniecība. Būvmateriāli. Būvdarbi

1

L

G, IR

7 Māksla

3

L

G, IR

796  Sports. Fiziskā kultūra

1

L

G, IR

81 Valodniecība.

2

S

G, IR

82 Literatūrzinātne

3

L

G, IR,

91 Ģeogrāfija

2

L

G, IR

Daiļliteratūra

3

L

G

Latviešu daiļliteratūra

3

L

G

Ārvalstu daiļliteratūra

3

L

G

Literatūra bērniem – pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma

3

L

G

Literatūra bērniem – vidējā vecuma (5-7klase)

3

L

G

Literatūra 8 – 9.. klasei

2

L

G

 1. Krājuma rekomplektēšanas iemesli un kārtība

            Norakstīšanai paredzētos iespieddarbus un citus dokumentus atlasa atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • nolietoti izdevumi;
 • novecojuši iespieddarbi pēc to satura;
 • liekie dublikāti;
 • cirkulācijas biežums (mazizmantotie iespieddarbi);
 • bojāti izdevumi;
 • nozaudēti izdevumi;
 • izdevumi, kas nav atgūstami lietotāju vainas dēl;
 • profilam neatbilstoši izdevumi.

Bibliotēkas krājumu rekomplektēšana –resursu izvērtēšana un materiālu norakstīšana- notiek katru gadu. Tā ir cieši saistīta ar bibliotēkas krājuma rekataloģizāciju. Lasītāju nozaudētās grāmatas tiek aizstātas ar līdzvērtīgām, kā to paredz bibliotēkas lietotāju noteikumi.

Krājuma skaitliskie rādītāji katru gadu tiek statistiski apkopoti un izvērtēti.

Lazdukalna pagasta bibliotēka maz izmantotos, bet savu vērtību saglabājušos iespieddarbus un citus dokumentus glabā krātuvē:

 • bibliotēku nozares, vēsturiski nozīmīgi un novadpētniecības izdevumi tiek uzglabāti bez laika ierobežojuma;
 • kultūras un literatūras izdevumi – 3gadus;
 • medicīna, vides aizsardzība – 3 gadus;
 • lauksaimniecība – 3 gadus;
 • amatniecība, mājokļa labiekārtošana, dārzkopība, veselība – 3 gadus;
 • Reģiona  avīze – 1 gadu;
 • izklaide, hobiji, brīvā laika pavadīšana, tūrisms – 2 gadus;
 • reliģiska satura izdevumi – 2 gadus.
 1. Krājuma attīstības politikas ieviešana, novērtējums, analīze

Vadoties pēc augstāk tekstā izstrādātās krājuma komplektēšanas politikas, bibliotēkas fonds saglabās savu kvalitāti un daudzveidīgumu un finanšu resursi tiks lietderīgi izmantoti. Galvenokārt, to iespējams panākt komplektēšanas procesā ievērot bibliotēkas lasītāju pieprasījumu un krājuma izvērtēšanu pa nodaļām un nozarēm. Kā arī šādi izstrādāta krājuma komplektēšanas politika atspēkos bibliotēkas izvirzīto misiju un attīstības mērķi - piedalīties informācijas sabiedrības veidošanā, nodrošinot efektīvu, kvalitatīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu bibliotēkas darbību, kā arī daudzveidīgu resursu un pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Protams, jāņem vērā, ka krājuma kvalitāte un daudzveidība lielā mērā atkarīga ar no finanšu resursiem, kas dotajā brīdī Lazdukalna bibliotēkai ir pietiekami.

Esošais bibliotēkas krājums izvietots pārskatāmi un tā fiziskā kvalitāte ir pietiekama.