Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Darba pārskats 2023

LAZDUKALNA BIBLIOTĒKAS DARBA PĀRSKATS PAR 2023. GADU

 

1.VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS

2023. gads Lazdukalna bibliotēkā ir pagājis novadpētniecības zīmē. Tika ieguldīts liels darbs bibliotēkā savākto novadpētniecības materiālu popularizēšanā, gan vizuālā veidā, gan dažādos  pasākumos.

Galvenā prioritāte atskaites periodā: lasītāju skaita saglabāšana un jaunu lasītāju piesaistīšana. Palīdzība visām paaudzēm pilnveidoties un orientēties plašajā informācijas klāstā, nodrošinot pieeju bibliotēkas krājumam un informācijas tehnoloģijām.

Ieinteresēt skolēnus aktīvākai dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2023”.

Lazdukalna bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema bibliotēka. 70. gadu beigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna pagasta 1. bibliotēku. 2004. gada 21. janvārī bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas  Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. 2010.gadā, Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugāju novadam, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novada bibliotēkām. Kā Lazdukalna bibliotēka reģistrēta 2012. gada 8. novembrī LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. Līdz ar novadu reformu ar 2021. gada 1. jūliju Lazdukalna bibliotēka kļūst par Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienību.

Bibliotēkas apkalpošanas mikrorajonā uz 2023. gada 1. janvāri 768  iedzīvotāji. Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā darbojas Rugāju novada Eglaines pamatskola ar 70 skolēniem, pamatskolā ir skolas bibliotēka, kuras krājums pamatā sastāv no mācību grāmatām. Lazdukalna pagasta iedzīvotājus apkalpo arī Skujetnieku bibliotēka, kas atrodas apdzīvotā vietā Skujetnieki, 5 km attālumā no Lazdukalna bibliotēkas.

Pārskata periodā akreditācija nav notikusi.

 

 Tabula “Bibliotēku sadarbības modelis”

Bibliotēku sadarbības modelis reģionā

Atzīmēt atbilstošo

Centralizēts

x

Decentralizēts

Jaukta tipa

 
2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

Pašvaldības budžeta krājuma komplektēšanai paredzētie līdzekļi, salīdzinājumā  ar 2022. gadu samazinājušies par 19%, piešķirtie līdzekļi, salīdzinot ar grāmatu dārdzību atpaliek no pieprasījuma. Tiek veikta rūpīga grāmatu izvērtēšana pirms to iegādes, vairāk strādāts ar jau esošo grāmatu krājumu, izmantoti SBA pakalpojumi. Ieguvums krājuma papildināšanai bija Latvijas Valsts finansētais un LNB īstenotais projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, kura rezultātā 2023. gadā Lazdukalna bibliotēka saņēma 16 grāmatas par kopējo summu 170,84 eiro vērtībā. Jāatzīmē, ka šoreiz piešķirtais finansējums bija uz pusi mazāks nekā 2022. gadā.

 

     Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2021

2022

2023

Izdevumi kopā (EUR)

8801

Darbinieku atalgojums (bruto)

3751

Krājuma komplektēšana

1899

1804

1900

 
3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

Pārskata periodā bibliotēka iegādājusies jaunu multifunkcionālo iekārtu Epson L3256, kas tiek izmantots publiskai lietošanai bibliotēkas telpās un darbiniekam. Norakstīts printeris un multifunkcionālā iekārta, kas bija sabojājusies un nebija labojami. Datorlietotāju apmeklējumi 2022. gadā 523 , bet 2023. gadā 793, salīdzinoši pieaugums par  51%.

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

4

apmierinošs

1 / 2006

1 /2014

3  /2015.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

neapmierinošs

2023

Printeri

2

apmierinošs

2019

/2022

Skeneri

Citas iekārtas

1

Laminēšanas ierīce

2017

 

4.PERSONĀLS

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību. Bibliotēkas tīmekļvietnes uzturēšanai un noformēšanai piesaistīts brīvprātīgais palīgs, kas darbu veic ar lielu atbildību un radoši.

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

N.p.k.

Norises laiks

Norises vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits

Klātienē vai attālināti

1.

8.02.

Zoom

LNB Bibliotēku attīstības centrs

Informatīvs seminārs “Par mēdijpratību 4 līdz7 gadus veciem bērniem

1,5

Attālināti

2.

16.02

Zoom

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Seminārs “Gadsimta stāsti”

2

Attālināti

3.

17.02

MS Teams

Gulbenes bibliotēka

Seminārs “Literārā kultūra 21. gadsimtā.  Jaunās paaudzes dzeja

3

Attālināti

4.

22.02

Zoom

LNB Bērnu literatūras centrs

Seminārs “Skaļās lasīšanas sacensību organizēšana”

4

Attālināti

5.

27.02

Zoom

LNB Bibliotēku attīstības centrs

Seminārs “Finanšu pratība, mēdijpratība un bibliotēkas

3,5

Attālināti

6.

22.03

Balvi

BalvuCB

Seminārs “Darbinieku seminārs”

3,2

Klātienē

7.

28.04

Zoom

LNB

Seminārs “Mēdiju prasmes un digitālie resursi”

2,5

Attālināti

8.

23.05

Lazdukalns

Lazdukalna Saietu nams

“Par psihoemocionālā klimata uzlabošanu”

1

Klātienē

9.

26.05

Medņeva

Balvu CB

Izbraukuma seminārs

4

Klātienē

10.

28.07

Ogre, Ķegums, Lielvārde

Balvu CB

Kultūrvēstures studiju brauciens

Visa diena

Klātienē

11.

19.09

Zoom

LNB Bibliotēku attīstības centrs

Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”

3,5

Attālināti

12.

23.09

Balvi

Balvu Novada kultūras pārvalde

Balvu novada kultūras darbinieku diena.

3

Klātienē

13.

27.10

Balvi

Balvu CB

Balvu novada publisko bibliotēku rudens seminārs

4

Klātienē

14.

22. 11

Zoom

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

Tīmekļseminārs “Kā klājās Voldemāra Caunes balvas laureātiem”

3

Attālināti

15.

23.11

Balvi

Balvu CB

Balvu novada publisko bibliotēku rudens seminārs II

4

Klātienē

16.

28.11

Zoom

LNB

Tīmekļseminārs “Jaunieši un sociālie mēdiji: kā gudri patērēt un radīt”

2,5

Attālināti

17.

5. 12

Zoom

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Tiešsaites seinārs “Drošiba digitālajā vidē”

2

Attālināti

 

Apmeklējot šīs aktivitātes, esmu guvusi daudz noderīgas informācijas. Vērtīgi ir tas, ka semināru prezentācijas tiek pārsūtītas, jo tā materiālos var ieskatīties un tos izmantot, kad rodas nepieciešamība. Protams klātienes pasākumos ieguvumi ir saskarsme ar kolēģiem un diskusijas, bet tīmekļsemināru pluss ir tas, ka ir plašākas iespējas būt neklātienē tur, kur mēs ne vienmēr varam piedalīties. Patīk Balvu CB klātienē rīkotie semināri ar iespēju noklausītie lasījumus par dažādām tēmām, tikties ar grāmatu autoriem.

 

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2021

2022

2023

% salīdzinot ar iepr. gadu

Aktīvo lietotāju skaits

126

147

141

   15%       -4%

t. sk. bērni līdz 18.g.

35

35

35

     0%       0%

Bibliotēkas apmeklējums

1706

2329

6921

    37%       197%

t. sk. bērni līdz 18.g.

351

655

826

    87%       26%

Virtuālais apmeklējums

2152

2049

3417

  5%         67%

Izsniegums kopā

4683

5348

5058

   14%         -5%

t. sk. grāmatas

1193

1934

2399

  62%         24%

t. sk. periodiskie izdevumi

3490

3414

2659

   -2%        -22%

t. sk. bērniem līdz 18.g.

153

643

913

  320%      42%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā

28%

32%

18%

   14 %       -43%

t. sk. bērni līdz 18 g.

42%

35%

41%

  -16%        17%

Iedzīvotāju skaits

449

456

768

 1,6%         68%

Bibliotēkas pamatrādītāji ir gan palielinājušies, gan ar mīnus zīmi. 2023. gadā, skumji, bet no lasītājiem piecus nācās izslēgt kā mirušus, nereti šie lasītāji ir vieni no aktīvākajiem bibliotēkas lietotājiem. Pieaudzis bērnu apmeklējumu un izsniegumu skaits. Krasi samazinājies periodisko izdevumu izsniegums, tas izskaidrojams ar to, ka strauji pieaugusi periodisko izdevumu abonēšanas cena, bet bibliotēkai pieejamais periodikas finansējums paliek tāds pats kā iepriekšējos gados, līdz ar to skaitliski samazinājies pieejamo periodisko izdevumu nosaukumu skaits, bet periodiskie izdevumi laukos ir ļoti pieprasīti.

Iedzīvotāja skaita straujais pieaugums izskaidrojams ar to, ka pagastā teritorijā ir divas bibliotēkas un līdz šim iedzīvotāji tika dalīts attiecīgi pēc ciemu skaita bibliotēku apkalpošanas teritorijā.

Par e- grāmatu bibliotēku interese tiek izrādīta, bet lielākā daļa no lietotājiem, īpaši gados vecākiem ne visiem ir pieņemama elektroniskā pieeja grāmatai, viņi labprātāk grib turēt rokās taustāmu grāmatu.

Lai ieinteresētu lietotājus par datubāzēm, E- grāmatu bibliotēkas lietošanu Lazdukalna bibliotēka piedalījusies izzinoši izglītojošā konkursā “Lasi, meklē un ceļo!”, kurā mēneša garumā tika aicināti  piedalīties Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku lasītāji un bibliotekāri un bija jāmeklē atbildes e-resursos, kuri pieejami vienotajā bibliotēku tīklā, - 3td e-GRĀMATU bibliotēkā 3td.lv, digitālo zinību resursā letonika.lv un Lursoft Laikrakstu lasītavā news.lv. Konkursu rīkoja Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar 3td bibliotēkā iesaistītajām izdevniecībām – “Zvaigzne ABC”, “Latvijas Mediji” un “Jumava” – un IT uzņēmumiem “Tilde” un “Lursoft IT”. Konkursa galvenais atbalstītājs – ceļojumu aģentūra IMPRO. No Lazdukalna bibliotēkas piedalījās bibliotekāre un divi lasītāji. Balvas gan neieguvām, bet tā bija vērtīga pieredze datubāžu lietošanā un uzjundīja īstu meklēšanas azartu.

2023, gadā bibliotēkā nav izmantots pielāgotās literatūras pieejamības pakalpojums, lai gan daži lietotāji ir izrādījuši par to interesi.

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo pie bibliotēkas izbūvēta nobrauktuve.

Aktīvi bibliotēkas apmeklētāji ir Sociālā centra Benislavā klienti, viņi ne tikai lasa grāmatas, bet arī aktīvi piedalās bibliotēkas izstādes un ir centīgi bibliotēkā izlikto izstāžu skatītāji un vērtētāji.

Lai ieinteresētu iedzīvotājus iegriezties bibliotēkā  un dažādotu pasākumu klāstu,  jūlijā tika uzlikta  grāmatzīmju izstāde “Gudrām grāmatām skaistas grāmatzīmes”, izstāde tika organizēta izmantojot iedzīvotāju atnestās grāmatzīmes, atsaucās 6 interesenti un izstādē tika izkārtotas 104 grāmatzīmes, daudzas no tām bija atceļojušas arī no citām valstīm. Novembrī iedzīvotāji tika aicināti piedalīties auduma maisiņu izstādē ”Maisiņš kā nevienai citai”, ar domu par saudzējošu attieksmi pret dabu aizstājot plastmasas izstrādājumus. Aicinājumam atsaucās 3 iedzīvotāji, izstādē varēja aplūkot 15 maisiņus. Decembrī sagaidot svētkus iedzīvotāji tika aicināti piedalīties izstādē konkursā “Vai tu zini eglīte cik tu esi skaista”, ar pašizgatavotām eglītēm dažādās tehnikās, atsaucās divas iestādes un četri individuālie eglīšu gatavotāji, kopā izstādē bija apskatāmas vairāk par četrdesmit eglītēm. Uzliktās izstādes izraisīja bibliotēkas lietotāju interesi, apraksti par tām tika publicēti laikrakstā “Vaduguns”.

Maijā Lazdukalna Saietu nama rīkotajos “Baltā galdauta svētkos” bibliotekāre piedalījās ar viktorīnu par Latviju.

“Baltā galdauta” pasākumā

Vasaras mēnešos iedzīvotāji tika iesaistīti makulatūras vākšanas kampaņā, jo makulatūras un iepakojuma savākšanas un pārstrādes rezultātā tiek ietaupīta koksne: viena tonna makulatūras pasargā no izciršanas apmēram sešus kokus. Atsaucās 6 iedzīvotāji, kopā savācot nepilnu tonnu makulatūras, kas tika nodota pārstrādei.

Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 95 dažādas sarežģītības uzziņas, sniegusi 150 konsultācijas pie datoriem. Apmēram trešā daļa no uzziņām bija paplašinātas tematikas, un to sagatavošanai bija nepieciešams lielāks laika patēriņš. Uzziņu darbs tiek veikts, izmantojot bibliotēkā pieejamās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskos informācijas resursus, interneta meklētājprogrammas, Balvu reģiona kultūrvēstures datubāzi, bibliotēkā savāktos novadpētniecības materiālus.

Maijā bibliotēkas telpās bija iespēja tikties ar LAD (Lauksaimniecības Atbalsta Dienesta) darbiniecēm, lai aizpildītu atbalsta maksājuma iesniegumus, rastu atbildes uz interesējošiem jautājumiem, šo iespēju izmantoja 17 iedzīvotāji.

Bibliotekāre ikdienā strādā ar dažādām informācijas lietotāju grupām, palīdzot ne tikai apgūt datorlietošanas pamatiemaņas, bet arī veikt lietotāju vajadzībām dokumentu sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, dokumentu nosūtīšanu uz e-pastu, aviobiļešu rezervēšanu un izdrukas, izdrukas no portāla e-latvenergo, lattelecom, no internetbankām, dažādu veidlapu aizpildīšanu interneta vietnēs.

Informācija par Balvu novada pašvaldības aktivitātēm pieejama Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”.

Bibliotēkas lietotāji, pēc vajadzības, tiek bibliotēkā apmācīti izmantot Elektronisko katalogu, šogad izsniegtas 29 lietotājiem autorizētas pieejas katalogam. Lietotājiem ir iespēja iekšzemes starpbibliotēku abonementa ceļā pasūtīt sev interesējošos iespieddarbus, pagarināt izņemto iespieddarbu lasīšanas laiku. Bibliotēkas darbs norit Bibliotēku Informācijas sistēmā Alise. 

Ārējo apkalpošanas punktu bibliotēkai nav.

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana”

Reģions/

Pilsēta/

Novads

Bibliotēku skaits

Cik bibliotēkas strādā ar BIS ALISE un ALISE-i

Strādā ar moduļiem

Autorizēti

lietotāji

(2023)

Pasūtīts

(Web)

eksemplāru

(2022)

Cirkulācija

SBA

Komplektēšana

Balvu

Lazdukalna b.

1

1

1

141

Tabula “Autorizētie lietotāji”

2021

2022

2023

% salīdzinot ar iepr. gadu

Aktīvie lietotāji kopā

Autorizētie lietotāji kopā

29

43

70

48%              63%

Autorizētie lietotāji pārskata periodā

5

27

 

Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumus pēc izdevumiem, kuri neatrodas bibliotēkas krājumā, lietotājiem piedāvājam Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. Tiek izmantots iekšzemes SBA. Ir noslēgts SBA izmantošanas līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, taču šogad neradās vajadzība izmantot šos pakalpojumus.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2021

2022

2023

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

11

22

11

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

2

13

25

 

6. KRĀJUMS

Lazdukalna bibliotēkas krājuma komplektēšanas dokuments pieejams bibliotēkas tīmekļvietnē, sadaļā Dokumenti (http://www.bibliotekas.lv/lazdukalns/pages/dokumenti/krajuma-komplektesanas-un-organizacijas-politika.php)

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2021

2022

2023

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1857

1649

1436

t. sk. grāmatām

1350

1131

918

t. sk. bērnu grāmatām

483

367

190

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

705

518

518

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā  

5.5

3,6

4,3

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

2411

1899

1900

Tabula “Krājuma rādītāji”

2021

2022

2023

Jaunieguvumi kopā

628

514

451

t. sk. grāmatas

193

181

112

t. sk. latviešu daiļliteratūra

45

48

30

t. sk. bērniem

43

42

21

Izslēgtie dokumenti

501

711

741

Krājuma kopskaits

6578

6381

6093

Grāmatu krājuma apgrozība

0.3

0,4

0,5

Periodisko izdevumu apgrozība

1.8

2,0

1,7

 

Bibliotēkā ir apmierinošs jaunieguvumu skaits, lietotāji labprāt lasa periodiskos izdevumus, par to liecina arī periodisko izdevumu apgrozījums. Atskaites periodā abonēto preses izdevumu skaits 10 žurnāli un 2 laikraksti.

2020. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm Letonika /www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēka http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html. Lietotāji tika informēti arī par Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotajā kultūrvēstures datu bāzē http://www.balvurcb.lv/kb/  pieejamajiem materiāliem.

“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2021

2022

2023

Letonika

skatījumi

43

50

119

piekļuves sesiju skaits

128

199

141

lejuplāžu skaits

News

skatījumi

195

64

30

piekļuves sesiju skaits

lejuplāžu skaits

Citas

Par bibliotēkā pieejamajām datubāžu iespējām bibliotēka informē lietotājus individuāli, bibliotēkas tīmekļvietnē, kā arī pie katra lietotāju datora pielikta informatīva lapa ar pieejamo datubāžu adresēm un neliels apraksts par katras datubāzes piedāvātajām iespējām.

Krājuma popularizēšanai ik mēnesi izvietotas literatūras izstādes. Pārskata periodā bibliotēkā izveidotas un apskatei izliktas 36 literatūras izstādes, kas aptvērušas dažādas tematikas.

Grāmatu popularizēšanai tika uzliktas rakstnieku un dzejnieku jubilejām un atceres dienām veltītas izstādes, tai skaitā izstādes veltītas A. Slišāna -75, O. Vācieša-90, A. Bela-85, V. Artava-95, D. M. Geidānei-95, Dz. Šulcei -70. u.c.

Nozaru literatūras krājumu popularizēja izstādes: “Neatstāj pēdas…” pasaules vides diena; “Padomi skaista un mūsdienīga pagalma un daiļdārza izveidei”; “Kuru sēni grozā likt” viss par sēnēm; u.c. tematikas izstādes.

Ar krājumu iepazīstinošas izstādes; katru mēnesi tika uzliktas noteiktas valsts rakstnieku grāmatu izstādes.  Nereti tiek uzliktas lasītājiem piemirstas grāmatas, kas atkal tiek lasītas ar lielu interesi.

Bibliotēkas lietotāji labprāt izvēlas grāmatas no literatūras izstādēm, sevišķi tās patīk steidzīgajiem un neizlēmīgajiem lasītājiem, jo pašiem nevajag meklēt plauktos grāmatas.

Bibliotēkas tīmekļvietnē tiek ievietotās virtuālās izstādes tiem lietotājiem, kas bibliotēkas aktivitātēm seko virtuāli. Gada sākumā tika ievietota jau par tradīciju kļuvusī virtuālā izstāde  “Lasītāko grāmatu TOP 2022  Lazdukalna bibliotēkā”, izstādē ir redzamas 20 lasītākās grāmatas gada laikā. Daudzi lietotāji pēc tam nāk un pieprasa konkrēto grāmatu no lasītākajām.

Parādnieki tiek apsekoti divas reizes gadā, tiek zvanīts uz norādītajiem kontakttelefoniem, kā arī atgādināts individuāli, tiešā saskarsmē.

7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

 

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnu lasīšanas veicināšana un literāro interešu attīstīšana. Bibliotekāre biežāk ir ciemojusies skolā, līdz ar to pieaugusi skolēnu ieinteresētība par pagasta bibliotēku, pārskata periodā palielinājies skolēnu apmeklējumu skaits un izsniegums.

Lazdukalna bibliotēkas apkalpošanas teritorijā ir Eglaines pamatskola ar 70 skolēniem, bibliotēkā bērni un skolēni sastāda 25 % no visiem bibliotēkas lietotājiem.

Bērni un jaunieši ik gadu tiek aicināti iesaistīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bērnu, jauniešu žūrijas darbā 2023. gadā piedalījās 14 lasītāji. Noslēdzot lasīšanas posmu eksperti saņēma atzinības rakstus un balviņas. Maijā bibliotēka ar diviem dalībniekiem piedalījās Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību Reģionālajā finālā Balvos. Panākumus neguvām, bet katra gatavošanās un uzstāšanās publikas priekšā uzkrāj pieredzi.

Lai bibliotēka regulāri saņemtu visus jaunākos metodiskos materiālus darbam ar bērniem, ko izstrādājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, rūpējās Balvu CB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ligita Pušpure, arī pati bibliotekāre regulāri apskata LNB tīmekļvietni un izlasa jaunāko informāciju. Bibliotēka Zoom noklausījās LNB Bērnu literatūras centra Tīmekļsemināru ”Skaļās lasīšanas sacensību organizēšana”. Bibliotekāre platformā ZOOM noklausījās LNB Bibliotēku attīstības centra informatīvus seminārus “Par mēdijpratību 4 līdz 7 gadus veciem bērniem” un “Jaunieši un sociālie mēdiji: kā gudri patērēt un radīt”

No 95 uzziņām, kas sniegtas gada laikā bibliotēkā, 41 sniegtas bērniem. Datorprasmes skolēni apgūst skolā mācību procesā, ja bibliotēkā darbojoties pie datora rodas kādi jautājumi, bibliotekāre konsultē individuāli. Gada laikā bērniem sniegta 52 konsultācija pie datora.

Bērniem gada laikā notikuši 6 pasākumi. Maijā bibliotēkā bija apskatāma zīmējumu izstāde “Pasaule mūsu sirdīs” , kurā piedalījās 26 skolēni. Decembrī izstādē konkursā “Vai tu zini eglīte cik tu esi skaista” piedalījās Speciālās izglītības grupas bērni ar savām izgatavotajām eglītēm , kas bibliotēkas lietotāju vērtējumā ieguva pirmo vietu komandu vērtējumā un vēl trīs individuālie eglīšu gatavotāji.

Eglaines pamatskolā sadarbībā pagasta bibliotēku novembrī Patriotiskās nedēļas ietvaros tika organizēta izzinoša viktorīna ''Es savā zemē - Latvijā" 5. - 9.kl. izglītojamajiem., klašu komandām bija sagatavoti daudzveidīgi  uzdevumus par Latviju,  dzimto Balvu novadu un  pagastu.

Vanadzēnu nometnes laikā bibliotekāre piedalījās nometnes atklāšanas pasākumā ar viktorīnu par Latviju. Vanadzēni apmeklēja arī pagasta bibliotēku, kur guva ieskatu bibliotēkas darbā un uzklausīja bibliotekāres stāstījumu par Lazdukalna pagastu, iepazinās ar planšetizstādi “Iepazīsti Lazdukalna pagastu”.

Bērnu auditorijai izveidotas un izliktas 10 literatūras izstādes, kā piemēram, “Mārtiņdiena – ziemas sākums”, “Helovīna spociņš jociņš”,  “Ielecam vasarā”, “2023. gads –Truša gads”, “Priecīga diena nāk no sirsniņas, nevis no pasaku fejas” dzejniecei Maijai Laukmanei -70 u.c.

“Lazdukalna vēstures lappuses šķirstot” 5.klase sociālo zinību stundā bija ieradusies bibliotēkā, lai uzzinātu, kā radušies vietu nosaukumi Benislavā un par to kā izveidojies pagasts un ciems. Pēc bibliotekāres stāstījuma un prezentācijas skolēni apskatīja novadpētniecības materiālus.

8. NOVADPĒTNIECĪBA

 

Lai nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka strādā pie novadpētniecības materiālu apzināšanas, apkopošanas, saglabāšanas, veidojot tematiskas mapes un  albūmus.

Novadpētniecības materiāli apkopoti bibliotēkā atsevišķā stendā, te ir izkārtotas mapes un albūmi (kopumā 49 mapes un 7 albūmi), bijušā Rugāju novada avīzītes “Kurmenīte” eksemplāri, novadā izdotie bukleti, kalendāri u.c. materiāli. No 1.07.2021 līdz ar jaunā Balvu novada izveidi bibliotēkā pieejami Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada Ziņas” visi eksemplāri.

Pārskata periodā bibliotēkā izveidotas trīs novadpētniecības uzskates materiālu izstādes planšetēs: “Iepazīsti Lazdukalna pagastu” te materiāli apkopoti 8 planšetēs, kas iepazīstina ar pagasta senvēsturi, iestādēm, ievērojamiem cilvēkiem, novadniekiem, Eglaines pamatskolu, Saietu namu un pašdarbības kolektīviem. Izstāde pabijusi Lazdukalna Saietu namā Balvu novada iestāžu vadītāju izbraukuma sapulcē, Rugāju novada muzejā un Skujetnieku bibliotēkā, Lazdukalna bibliotēkā ar to  iepazīstināti vanadzēni (Vanadzēnu nometnes laikā).

Izstāde planšetēs sagatavota arī par Benislavas kora vēsturi “Benislavas koris – vecākais Latgalē”. Izstāde sagatavota sagaidot Dziesmu svētku 150 gadu jubileju, akcentējot Benislavas kori kā vecāko kori Latgalē. Jūnija Lazdukalna bibliotēkas telpās notika izstādes atklāšana , piedaloties Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim, kā kora tradīciju turpinātājam. Pasākuma laikā vēlreiz tika pārlapota kora vēsture, bijušie koristi dalījās atmiņās. Pasākums tapa sadarbojoties Lazdukalna bibliotēkai ar Rugāju muzeju un Lazdukalna Saietu namu. Izstāde pabijusi Skujetnieku bibliotēkā, kur izpelnījusies lielu iedzīvotāju interesi, Izstāde pievienota Balvu novada muzeja sagatavotajai ceļojošajai izstādei ”Dziesmu svētkiem 150 –Balvu novads” un apceļo pagastus.

Sagaidot adītāja un teicēja Andreja Alfrēda Čakāna 80, oktobrī bibliotēkā tika sagatavota izstāde planšetēs (sešas planšetes) par adītāju  viņa darbiem, rakstiem periodikā. Lazdukalna Saietu namā atmiņu pēcpusdienas laikā bija apskatāma šī izstāde, te tika ritināts atmiņu kamols, Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis dziedāja Andreja mīļākās dziesmas, noslēgumā visi devās uz Cūkusalas kapsētu, lai pieminētu adītāju un nosvētītu par saziedoto naudu piemiņas plāksni un sakopto kapuvietu. Pasākums tapa sadarbojoties Lazdukalna Saietu nama vadītājai, Rugāju muzeja vadītājai un bibliotekārei. Gada nogalē ar šo izstādi varēja iepazīties Rugāju muzeja apmeklētāji.

“Lazdukalna vēstures lappuses šķirstot” 5.klase sociālo zinību stundā bija ieradusies bibliotēkā, lai uzzinātu, kā radušies vietu nosaukumi Benislavā un par to kā izveidojies pagasts un ciems. Pēc bibliotekāres stāstījuma un prezentācijas skolēni apskatīja novadpētniecības materiālus.

Pārskata periodā meklēti materiāli un izveidota jauna mape “Atpūtas vieta “Silenieku skola””.

Daudzus bibliotēkā apkopotos novadpētniecības materiālus var apskatīt ar Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotās kultūrvēstures datubāzes http://www.balvurcb.lv/kb/  starpniecību.        

9. PROJEKTI

Tabula “Projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms

Projekta apraksts (t. sk. īstenošanas laika periods, rezultāti, īss kopsavilkums)

Atbalstīts/

neatbalstīts

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

VKKF

220,71

Bērnu un jauniešu iesaistīšana lasīšanā

10. PUBLICITĀTE

 

Publicitāte ir kļuvusi par svarīgu bibliotēkas darbības jomu, ir jāseko līdzi laikam, līdz ar to sabiedrības informēšanai par bibliotēkas pasākumiem, aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem un citiem nozīmīgiem faktiem tiek izmantoti vairāki rīki:

Lazdukalna bibliotēkas tīmekļvietne: http://bibliotekas.lv/lazdukalns/

Lazdukalna bibliotēkas Twitter konts: twitter.com/Lazd_biblioteka

Lazdukalna bibliotēka Facebook: https://www.facebook.com/LazdukalnaBiblioteka/

Primārais ārējās komunikācijas instruments un galvenais informācijas nesējs bibliotēkas lietotājiem par jaunumiem bibliotēkas darbībā un bibliotēku nozares aktualitātēs Lazdukalna bibliotēkai ir bibliotēkas tīmekļvietne – tā ir bibliotēkas virtuālā vizītkarte, tāpēc tās uzturēšanai tiek veltīts ļoti daudz laika. Tīmekļvietne veidota tā, lai būtu ne tikai informatīva rakstura, bet arī ar nelielu izklaidējošu funkciju. Līdzās ierastajai informācijai, tādai kā bibliotēkas lietošanas noteikumi, kontaktinformācija, darba laiks, aktualitātes, pakalpojumi un novadpētniecība, lietotājiem apskatei periodiski tiek veidotas tematiskās virtuālās izstādes un bilžu galerijas. Tas tiek realizēts ar mērķi aptvert pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu ar dažādām interesēm un vajadzībām. Tīmekļvietnei 2023. gadā bijuši 3174 apmeklējumi.    

Bibliotēka regulāri komunicē ar saviem bibliotēkas lietotājiem sociālo tīklu kontos Twitter un Facebook. Bibliotēka augstu vērtē sociālos tīklus, jo tie piedāvā plašu iespēju klāstu mijiedarbībā ar bibliotēkas lietotājiem. Katrs no tiem dod savas priekšrocības un formas, kā uzrunāt un informēt savus “sekotājus” par jaunumiem un aktualitātēm Lazdukalna bibliotēkas darbā.

Lazdukalna bibliotēka Twitter komunicē kopš 2013. gada septembra. Kopumā kopš savas darbības uzsākšanas šajā sociālajā tīklā bibliotēka ir “piesaistījusi” 209 sekotājus”. Pārskata periodā bibliotēkas Twitter kontā tapuši 25 ieraksti jeb tvīti, ieskaitot pārpublicētās ziņas, kuros bibliotēka sniedz informāciju par jaunākajām aktualitātēm, pakalpojumiem bibliotēkā, plānotajiem pasākumiem, interesantiem nozares un grāmatu apskatu rakstiem u.tml. Twitter piedāvā ziņu atspoguļojumu ar 280 rakstzīmēm, līdz ar to garus vēstījumus nav iespējams izveidot, informācija vairāk tiek papildināta ar linkiem, attēliem, afišām, daži no ierakstiem tiek papildināti ar mirkļbirkām.

Lazdukalna bibliotēkas Facebook profils izveidots tikai 2021. gada vasarā. Šobrīd profilam ir 249 “sekotāji”, pārskata periodā izveidoti 37 ieraksti. Lielākā daļa ierakstu bibliotēkas Facebook profilā ir pašas bibliotēkas radīta, pārējo daļu veido pārpublicēta informācija no citām tīmekļvietnēm, piemēram, ziņu portāliem, kuros atspoguļota interesanta un noderīga informācija par bibliotēku nozari vai novada aktualitātēm.

Informācija par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem tiek izplatīta ar afišu palīdzību, kas tiek uzliktas bibliotēkā, pagasta telpās, pie afišu dēļa ciema centrā un skolā.

Atsevišķām lasītāju grupām, kā, piemēram, Bērnu žūrijas ekspertiem uz pasākumiem tiek izsūtīti ielūgumi.

Par bezvadu interneta pieejamību informē uzraksts pie bibliotēkas durvīm. Bibliotēkā atrodas informatīvais stends, uz kura pieejami bibliotēkas lietošanas noteikumi, maksas pakalpojumu cenrādis un citi nozīmīgi dokumenti, arī aktuālās afišas, koridorā pie bibliotēkas uzlikts informatīvais stends par aktualitātēm bibliotēkā.

Sagaidot gadskārtu svētkus un valstiski atzīmējamas dienas, bibliotekāre rūpējas, lai bibliotēka tiktu attiecīgi noformēta.

 

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS

 

Partneri

Sadarbības veids

Balvu novada pašvaldība

Lazdukalna pagasta pārvalde

 

Finanšu un saimnieciskā darbība, lietvedība

Grāmatu apgādi, individuālie komersanti

 (Virja AK, Zvaigzne ABC)

 

Krājuma komplektēšana

Rugāju novada Eglaines pamatskola,

 

Sadarbība literatūras popularizēšanas pasākumos, palīdzība darbā ar parādniekiem.

 

Balvu CB

Metodiskais centrs, semināri, kursi, grāmatu apstrāde, grāmatu apmaiņa

BIS “ALISE”

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE-i

Rugāju novada muzejs

 

Savstarpēja novadpētniecības materiālu apmaiņa, kopēji pasākumi, kopēji gatavotas novadpētniecības izstādes.

 

Tuvākās bibliotēkas (Rugāju, Tikaiņu, Skujetnieku)

Grāmatu apmaiņa, sadarbība un konsultācijas bibliotekāros jautājumos,  ceļojošo novadpētniecības materiālu izstādžu piedāvājums.