Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Pakalpojumi

Visiem Lazdukalna bibliotēkas apmeklētājiem pieejami šādi bezmaksas pakalpojumi:

 

 informācija par bibliotēkas krājumiem, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem;


 iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;


 uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;


 informācijas avotu meklēšanas līdzekļi - elektroniskais katalogs, novadpētniecības datubāzes u.c.;


 datorpakalpojumi - internets, ofisa programmas, autorizētās tiešsaistes datubāzes u.c.;


 iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;


 tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;


 bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;


 bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām bibliotēkām;


 ekskursija pa bibliotēku, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem;


uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām.